รายชื่อนศ.
รายวิชา105101 : PHYSICS I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6238827 นายอมรเทพ ทมโยธา  Electronic Engineering
2 B6238704 นายอภิชาติ แสงเพ็ชร์  CE
3 B6238506 นางสาวกัณฐิกา กองโพธิ์  Agricultural and Food Engineering
4 B6238377 นางสาวจินต์จุฑา วามะกัน  N/A
5 B6238094 นายถิรายุ รังศรีศักดิ์  PE
6 B6237967 นายวรชัย ปัดถาธิตัง  Environmental Engineering
7 B6237882 นายสันติราษฎร์ นุกูลกิจ  EE
8 B6237141 นายภูเบศวร์ แอบกิ่ง  Agricultural and Food Engineering
9 B6237097 นางสาวปาณิสรา ผมงาม  Agricultural and Food Engineering
10 B6217150 นายภาณุพงศ์ รักษาชนม์  Transportation And Logistics Engineering
11 B6217136 นายชูวิทย์ สุริยะ  Geological Engineering
12 B6217129 นายเมธัส ดอนหมื่น  Environmental Engineering
13 B6217099 นายธนิสรณ์ กอนกระโทก  Geological Engineering
14 B6217082 นายบุญญฤทธิ์ สุขมงคล  CPE
15 B6217075 นายธเนศ แก่นพุทรา  ChemE
16 B6217051 นางสาวภาวิดา คล้ายเจียม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
17 B6217044 นายสวราชย์ ชะวางกลาง  ME
18 B6217037 นายปริศกร เทพอุทัย  IE
19 B6217020 นายสหรัฐ มาสันเทียะ  IE
20 B6216993 นายณัฐพัฒน์ ชัยยันต์  IE
21 B6216986 นางสาวสุพิชฌาย์ คิดพ่อค้า  TCE
22 B6216979 นายศุภกฤต สิงห์สุทธิโสทร  AERONAUTICAL ENGINEERING
23 B6216962 นายวรพล เด่นดวง  Agricultural and Food Engineering
24 B6216955 นายวาทกร โสขุมา  Automotive Engineering
25 B6216931 นางสาวสุวิชญา นามบุรี  CERAMIC ENGINEERING
26 B6216924 นางสาวมณีวรรณ สีนวนอ่อน  N/A
27 B6216900 นางสาวอรยา รัสปัต  TCE
28 B6216894 นายสุเมธ ลาปะ  ME
29 B6216887 นายดนุชา แกมคำ  IE
30 B6216856 นายกฤษณพล ภู่ชินาพันธ์  CE
31 B6216849 นายฐานทัพ สุทธิเภท  Mechatronics Engineering
32 B6216832 นายภัคพล บุญยรัตน์  Geological Engineering
33 B6216818 นางสาวอัญมณี สวัสดิมงคล  AERONAUTICAL ENGINEERING
34 B6216801 นางสาวฉัตรแก้ว หลวงกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING
35 B6216795 นายพิชยะ แสนโคตร  ME
36 B6216788 นายกฤตวิทย์ แซ่เฮีย  ME
37 B6216764 นางสาวกานต์รวี ซอจะโปะ  CE
38 B6216733 นางสาวเกณิกา โตนชัยภูมิ  CE
39 B6216726 นายสิทธิกร ถึกสูงเนิน  CE
40 B6216672 นางสาวภัทราวดี จันทร์พัฒน์  Automotive Engineering
41 B6216641 นายธีรภัทร พลดงนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING
42 B6216627 นางสาวญาโณทัย บุญทิม  Transportation And Logistics Engineering
43 B6216580 นางสาวทอไหม พวงสุวรรณ์  Environmental Engineering
44 B6216559 นายนราธิป บังเอิญ  Automotive Engineering
45 B6216535 นางสาวภัทรดา เตณะวัฒน์  Transportation And Logistics Engineering
46 B6216528 นางสาวสุทธิดา โสภาอดุลย์สิริ  PE
47 B6216511 นางสาวปนัดดา ทิพย์สุข  ChemE
48 B6216504 นายชนะภัย สายวรณ์  EE
49 B6216498 นายธนรัตน์ พิมตะขบ  EE
50 B6216474 นายศุภกร ปัญญาคม  CE
51 B6216467 นางสาวจรรยา รักษาสุวรรณ  EE
52 B6216450 นางสาวกนกพิชญ์ สุรประเสริฐ  N/A
53 B6216443 นายอาทิตวงค์ วิเวกดัง  Automotive Engineering
54 B6216436 นางสาวรัชนันทน์ จันทรโสม  N/A
55 B6216429 นายอัครพนธ์ หาผล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
56 B6216405 นายพิสิษฐ์สุข ยิ่งสวัสดิ์  Electronic Engineering
57 B6216399 นางสาวมาตาชา เกตบุญ  CE
58 B6216382 นางสาวสาลินี สุริยะบุญ  ME
59 B6216351 นางสาวฉัตรธนนันทน์ เหลืองขมิ้น  Environmental Engineering
60 B6216337 นางสาวณริสสา คงชาลี  CERAMIC ENGINEERING
61 B6216320 นายทวีศักดิ์ พิมพนอม  ME
62 B6216313 นายศิวกร ฉัตรธนะพานิช  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
63 B6216306 นายฉัตรพัฒน์ รัชอินทร์  CPE
64 B6216290 นายสุรนาถ กำแพงแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
65 B6216283 นางสาวนิตยา โตไพร  ChemE
66 B6216276 นางสาวมัลลิการ์ พรหมสิทธิ์  PE
67 B6216269 นายปรัชญา กาจหาญ  AERONAUTICAL ENGINEERING
68 B6216238 นางสาววริศรา กล้าพระจันทร์  IE
69 B6216221 นายอนุรักษ์ กวานห้อง  N/A
70 B6216214 นางสาวภคพร รัตนปัญญา  ME
71 B6216184 นายรชพล พงศ์กิตติศักดิ์  CPE
72 B6216177 นางสาวเกวริน เศษวันโคตร  IE
73 B6216153 นางสาวศิรินันท์ วาระเพียง  CE
74 B6216146 นายอิทธิพัทธ์ บัวละคร  Automotive Engineering
75 B6216139 นายธโนดม โชติบำรุงพงศ์  CPE
76 B6216122 นายรัฐธรรมนูญ ประวาสุข  CPE
77 B6216115 นายกิตติพงศ์ จีนาวุธ  AERONAUTICAL ENGINEERING
78 B6216108 นายณฐภัทร ทาบึงกาฬ  Metallurgical Engineering
79 B6216092 นางสาวจันทร์จิรา พิมพ์วรรณ์  ChemE
80 B6216085 นายวันฟัจญ์รี เบญญธาดา  CE
81 B6216078 นายนัฐวุฒิ พรหมวิชัย  Agricultural and Food Engineering
82 B6216061 นายอนุวัฒน์ เถาว์รินทร์  ME
83 B6216047 นางสาวนงลักษณ์ พลดงนอก  Transportation And Logistics Engineering
84 B6216030 นางสาวปัตถกร เตรียมตั้ง  IE
85 B6216023 นางสาวเกษราภรณ์ เพชรนอก  CPE
86 B6216016 นายวงศธร บุญศักดิ์  TCE
87 B6216009 นายศุภวัฒน์ จันทรกูล  CE
88 B6215996 นางสาวเอ็มวิกา สระใคร  Transportation And Logistics Engineering
89 B6215989 นางสาวสุภาพร ชัยคำ  ChemE
90 B6215972 นางสาวกฤติยาพร ไตรรัตน์  N/A
91 B6215958 นายภราดร คงโนนกอก  ME
92 B6215941 นายธรรณธร กุญชะโมรินทร์  Automotive Engineering
93 B6215934 นายธนพัทธ์ โต๊ะทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
94 B6215910 นายเอกรัตน์ จันทะคาม  ChemE
95 B6215903 นางสาวพิมพิศา ตามตะคุ  PE
96 B6215897 นางสาวปิยธิดา โมกไธสง  Transportation And Logistics Engineering
97 B6215880 นางสาวธนพร จันทร์ทรัพย์  CPE
98 B6215866 นางสาวอภิญญา แนบทางดี  ChemE
99 B6215859 นางสาวเกวลิน แก้วพิมาย  Metallurgical Engineering
100 B6215835 นายธนิสร มรรคณา  ME
101 B6215828 นางสาวโชติกานต์ ล้อประสิทธิ์  Environmental Engineering
102 B6215804 นายณัฐธวัช จันทร์เกิด  ME
103 B6215798 นางสาวอัญชลีพร สายเจริญ  Transportation And Logistics Engineering
104 B6215781 นายวันเฉลิม ถิ่นก้อง  Automotive Engineering
105 B6215774 นายโกฎล มลัยไธสง  Electronic Engineering
106 B6215750 นางสาวธัญภรณ์ ชาติเหิม  CE
107 B6215736 นายสุพจน์ คำตัน  CERAMIC ENGINEERING
108 B6215729 นายชาญนที เนนชู  ME
109 B6215705 นายธนพัฒน์ ผดาเวช  ME
110 B6215682 นางสาวชลดา หงษา  CERAMIC ENGINEERING
111 B6215675 นางสาวฤดี จังอินทร์  TCE
112 B6215651 นางสาวศิรินภา อุ่นศิริ  CE
113 B6215637 นางสาวคณิตา ลีหล้าน้อย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
114 B6215620 นางสาวลักษิกา อ่อนไธสง  IE
115 B6215606 นายอัษฎายุธ ปุปผมาศ  TCE
116 B6215590 นายกฤษณะวัฒน์ แก้วมณี  AERONAUTICAL ENGINEERING
117 B6215583 นางสาวอัลธิรารัตน์ นิลภา  ChemE
118 B6215576 นางสาวบุษกร คารมย์  CPE
119 B6215569 นายพงศธร พันสลาบขวา  IE
120 B6215552 นางสาวนันธมน เหลาเมืองเพีย  ChemE
121 B6215545 นางสาวแจ็สซี่ ไนช์  ME
122 B6215521 นางสาวบุษบา ทองดวง  CERAMIC ENGINEERING
123 B6215507 นางสาวพิมพ์ทอง ภูชมศรี  CERAMIC ENGINEERING
124 B6215477 นายศุภณัฐ ก้อนเอีย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
125 B6215460 นายภูวดล นนทะเสน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
126 B6215446 นายภูเบศร พุกรัตน์  ChemE
127 B6215439 นายณัชผไทศักดิ์ ทองมหา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
128 B6215422 นางสาวจันต์จุฑา ทวีชัย  Automotive Engineering
129 B6215415 นางสาวเพชรธนสร พงษ์ศิริยะกุล  CPE
130 B6215408 นายวรชัย เตโช  PE
131 B6215392 นายพงษ์ศิริ ศรีรักษา  TCE
132 B6215385 นายวงศธร ทองเกลียว  Environmental Engineering
133 B6215347 นายสุรบดินทร์ แดงด่อน  EE
134 B6215316 นางสาวชยุดา วงษ์สุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
135 B6215309 นายธนวิชญ์ สัมฤทธิ์  EE
136 B6215293 นายอัมรินทร์ เกษมพงษ์  CPE
137 B6215286 นางสาวจินตพร สั่งสอนอาตย์  Environmental Engineering
138 B6215279 นางสาวศิริวรรณวดี ยทธะแสน  Transportation And Logistics Engineering
139 B6215262 นางสาวอภิชญา ช่วยโสม  IE
140 B6215255 นางสาวฐิฆัมพร บุญค้ำ  N/A
141 B6215231 นางสาวชลธิชา งอยตะคุ  TCE
142 B6215224 นางสาวปิยาภรณ์ สิงห์ไธสง  Metallurgical Engineering
143 B6215200 นางสาวยอกร อนุพันธ์  Environmental Engineering
144 B6215194 นายขจรพงศ์ จันทร์ขจร  IE
145 B6215187 นายศักดิ์ทอง โตพันธุ์  EE
146 B6215170 นายพัชรพล วิวาโค  CE
147 B6215163 นางสาวกนกวรรณ แก้วปลอด  Environmental Engineering
148 B6215156 นายสหัสวรรษ ทองจุลละ  AERONAUTICAL ENGINEERING
149 B6215132 นายสุวิจักขณ์ บุญเหลือ  CE
150 B6215101 นายภาคภูมิ เสือเพชร  EE
151 B6215071 นายธนาวินท์ ดาวศรี  EE
152 B6215057 นางสาวจิราพัชร วงศ์สุวรรณ  AERONAUTICAL ENGINEERING
153 B6215019 นายชลเมษ เนตรศรี  Transportation And Logistics Engineering
154 B6215002 นางสาวธิญาพร สนองผัน  CE
155 B6214999 นางสาวสิรินทรา มูลมุกดา  IE
156 B6214982 นางสาวจิราภรณ์ บัวลคร  Environmental Engineering
157 B6214975 นายปฐพี ศรีโยธา  CPE
158 B6214968 นางสาวพิมพิศา ทาปง  EE
159 B6136956 นางสาวชนนิกานต์ หนูภัยยันต์  N/A
160 B6132880 นางสาวซีตีนูรอัยซะห์ เจ๊ะฆอ  N/A
161 B6132217 นายจิรสิน ภู่ระหงษ์  ChemE
162 B6132187 นางสาวสุกฤตา ทักษินธุ์  PE
163 B6131722 นางสาวนริสสรา อุลหัสสา  CERAMIC ENGINEERING
164 B6131579 นายอนาวิณ สุภดี  N/A
165 B6130374 นายมูฮาหมัดนายิบ ดือราซอ  Agricultural and Food Engineering
166 B6118471 นางสาวนภัทร โคกสีนอก  ChemE
167 B6118174 นางสาวอารีรัตน์ ศรีวิชัย  N/A
168 B6117856 นายเกื้อกูล เอื้อศิริตระกูล  CERAMIC ENGINEERING
169 B6116569 นายดนัยพร โสดา  CERAMIC ENGINEERING
170 B6114756 นางสาวอริษา ศุภมาตย์  PE
171 B6114398 นางสาวจันทิมา ศรีบุญเรือง  Electronic Engineering
172 B6113773 นางสาวณัฐฐาพร วรรณสิงห์  PE
173 B6111847 นายภูอาทิตย์ ภูงามนิล  ChemE
174 B6111311 นางสาวสโรชา พูนศรี  CE
175 B6110604 นายพีรวิชญ์ พฤกษชาติ  N/A
176 B6107789 นายโอมาร์ค เทอร์เวสเต็น  Metallurgical Engineering
177 B6106270 นางสาวทิพากร เชื้อโพนทอง  PE
178 B6106072 นายเศกสรรค์ ชื่นประไพ  Agricultural and Food Engineering
179 B6105334 นายธนาวุฒิ เจนบ้านผือ  Agricultural and Food Engineering
180 B6105259 นายณัฐชนน จีบโพธิ์  Electronic Engineering
181 B6103712 นางสาวชุติมา ขวัญสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering
182 B6103057 นางสาววิยะดา การะเกษ  N/A
183 B6029517 นางสาวอรญา ทิพย์เสนา  Geological Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.