รายชื่อนศ.
รายวิชา105101 : PHYSICS I
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6220426 นายวิศรุต แก้วมงคุล  Environmental Engineering
2 B6220419 นายรณภพ ชารีอัน  EE
3 B6220396 นายสุวริศร์ ทรัพย์เจริญกุล  Automotive Engineering
4 B6220365 นางสาวเจนจิรา ผลจันทร์งาม  ME
5 B6220341 นางสาวซุฟเฟียนี เจ๊ะสอเหาะ  Automotive Engineering
6 B6220334 นางสาวผกาทิพย์ เพชรชะนะ  Transportation And Logistics Engineering
7 B6220310 นายศุภวิชญ์ มาสุข  ME
8 B6220303 นางสาวปัทมาวลี อินทร์พุ่ม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
9 B6220297 นายนคร ศรีสรรณ์  CPE
10 B6220273 นางสาววิภากร เหมืองหม้อ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
11 B6220266 นางสาวธนิฎฐา แสนโคตร  EE
12 B6220259 นายเนติธร วรรคสังข์  ME
13 B6220242 นางสาวสุพัตรา ศรีสอน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
14 B6220211 นายมงคลชัย นิลพฤกษ์  N/A
15 B6220204 นายณัฏฐกิตติ์ เปรมทรัพย์ทวี  ME
16 B6220181 นางสาวพิมพ์พิชา เข็มเคน  N/A
17 B6220167 นางสาวจุฬาลักษ์ ประทุมแบน  EE
18 B6220150 นางสาวศิริลักษณ์ แพวขุนทด  ChemE
19 B6220136 นายวิรวัฒน์ แข็งข้อ  Electronic Engineering
20 B6220105 นางสาวเปรมวดี จารัตน์  IE
21 B6220075 นางสาวสุดารัตน์ พจนา  IE
22 B6220068 นางสาวภคอร โชติบุษยธร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
23 B6220013 นายสุพัตร ฐิตะสาร  CE
24 B6219994 นางสาวสิริภาภรณ์ ตรีจิตรวัฒนากูล  N/A
25 B6219963 นางสาวชลิตา ทิพวรรณ์  IE
26 B6219956 นางสาวสศิวรรณ ฉลาดถ้อย  TCE
27 B6219925 นายณรงค์ฤทธิ์ วงค์โหง่น  ME
28 B6219918 นายพงศธร ลาเสียว  EE
29 B6219888 นายกฤตพัฒน์ พรรณวงศ์  Automotive Engineering
30 B6219864 นางสาวบุษกร ชนะพจน์  IE
31 B6219857 นางสาวอารียา พรมคำบุตร  CERAMIC ENGINEERING
32 B6219840 นางสาวบุษบา ลาศา  TCE
33 B6219833 นายชิษณุพงศ์ ขันตี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
34 B6219826 นายสิทธิชัย วงค์สามารถ  Environmental Engineering
35 B6219802 นายกุลพัทธ์ กัลปดี  Transportation And Logistics Engineering
36 B6219796 นายสุรทิน ภูฆัง  Automotive Engineering
37 B6219789 นางสาวณัฐฑิชา เกื้อทาน  Environmental Engineering
38 B6219758 นางสาวอรอนงค์ สิงห์โคตร  N/A
39 B6219741 นางสาวสุกัญญา ประจันทัน  CERAMIC ENGINEERING
40 B6219727 นายกิตติโชค สุขสมัคร  ME
41 B6219710 นายปัณณวิชญ์ สีลวานิช  Metallurgical Engineering
42 B6219703 นางสาวโยธิกา แซงบุญนาง  IE
43 B6219680 นางสาวพีรยา สุขารักษ์  IE
44 B6219673 นายชิษณุพงศ์ แจ่มสอาด  EE
45 B6219666 นายอภิสิทธิ์ อุดม  Environmental Engineering
46 B6219659 นางสาวณัฐริกา พงษ์ชะเกาะ  CE
47 B6219628 นายนฤพล บุญเหมาะ  EE
48 B6219611 นางสาวภัทรา เศษแสนวงค์  Agricultural and Food Engineering
49 B6219604 นายอภิสิทธิ์ พาณิชชำนาญกุล  CPE
50 B6219598 นางสาวนริศราภรณ์ โจระสา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
51 B6219581 นางสาววราณี มีโชค  Transportation And Logistics Engineering
52 B6219574 นายอัษฎาวุฒิ สุธรรมมา  AERONAUTICAL ENGINEERING
53 B6219567 นายภณ บุญทน  Agricultural and Food Engineering
54 B6219550 นายทักษิณ อันทะฤทธิ์  IE
55 B6219536 นายธีระพงษ์ ทองทิพย์  Metallurgical Engineering
56 B6219529 นางสาวอรรศณีย์ ชัยปราณีเดช  Agricultural and Food Engineering
57 B6219499 นายพงศธร อดกลั้น  ChemE
58 B6219482 นางสาวอภิชญา ยั่งยืน  Environmental Engineering
59 B6219475 นางสาวพิมพ์พจี สุขรี  Agricultural and Food Engineering
60 B6219451 นางสาวกชมนปภานัน ทองมณี  Agricultural and Food Engineering
61 B6219444 นางสาวเจษฎาพร จัตุชัย  TCE
62 B6219437 นายชลธาร แววนำ  PE
63 B6219413 นายดำรง ปัสเสน  CE
64 B6219383 นายชัยธวัช เพ็งสกุล  TCE
65 B6219376 นางสาวอรพรรณ แก้วเขียว  ChemE
66 B6219369 นางสาวปริยาภัทธ ไกรอ่ำ  Geological Engineering
67 B6219345 นางสาวสุพรรษา จินดายู  TCE
68 B6219277 นางสาวปิยะฉัตร หงส์ประภัสสร  CE
69 B6219260 นางสาวอริสรา วรรณวงค์  CE
70 B6219253 นายธนภูมิ ชินพงศ์พันธ์  EE
71 B6219246 นางสาวภัณฑิรา ศรีราพัฒท์  TCE
72 B6219208 นายรัษฎากร โชคอนุวัฒน์  Metallurgical Engineering
73 B6219192 นายณัฐดนัย เอมะสุวรรณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
74 B6219185 นางสาววีรยา ทองสง  Metallurgical Engineering
75 B6219178 นางสาวสุทธิดา เย็กรัมย์  TCE
76 B6219154 นางสาวสลิลทิพย์ สิงห์ทอง  Agricultural and Food Engineering
77 B6219147 นายนันทวัฒน์ เหมือนทอง  CE
78 B6219130 นางสาวสุดารัตน์ บัวทอง  Environmental Engineering
79 B6219109 นางสาวพนิตสุภา เกตุมาก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
80 B6219093 นายวิทยา อุไรวรรณ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
81 B6219062 นางสาวปฐมพร รักษ์หิรัญ  Agricultural and Food Engineering
82 B6219048 นางสาวธันย์มุนินทร์ สีไธสง  Electronic Engineering
83 B6219031 นางสาวสุรีรัตน์ วุฒิศักดิ์  EE
84 B6219024 นางสาวกรรวี คำแดง  ME
85 B6218980 นางสาวภนิตา พูนมะเริง  ChemE
86 B6218973 นางสาวอัญชิษฐา สุทธิสา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
87 B6218959 นางสาวณัฐวรา สังวาลย์ทอง  Transportation And Logistics Engineering
88 B6218942 นายจิรายุติ สาสิม  ME
89 B6218928 นางสาวจุฬารัตน์ ศรีเมือง  Transportation And Logistics Engineering
90 B6218911 นายณัฐชนน งามสอน  Geological Engineering
91 B6218904 นายศราวุฒิ เทียนขจรศรี  Automotive Engineering
92 B6218898 นายภัทรพล ชุ่มพิมาย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
93 B6218881 นายรวิวัตน์ รสจันทร์  N/A
94 B6218850 นางสาวธัญญลักษณ์ อนุพันธ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
95 B6218812 นางสาวสุวนันท์ บูชาพันธ์  IE
96 B6218805 นายศรัญยู เทียวประสงค์  CPE
97 B6218799 นายจีระ สิงห์แก้ว  CE
98 B6218775 นายพีรพล เหลืองวิไล  EE
99 B6218744 นางสาวขนิฐษา ชั้นชาติ  Transportation And Logistics Engineering
100 B6218737 นายอนุชา บุญหนัก  CE
101 B6218720 นางสาวธนาภา ศรีสิทธิ์  CE
102 B6218713 นายมงคล สุขเสมอ  CE
103 B6218706 นายวิธวัช จันทราศรี  CE
104 B6218690 นางสาวสุปราณี บุดดาวงค์  ChemE
105 B6218683 นายนฤสรณ์ โพธิ์ศรี  EE
106 B6218607 นายธีระพงษ์ เรืองดิษฐ  Environmental Engineering
107 B6218584 นายฐิติวัฒน์ ฉิมพลี  ME
108 B6218560 นางสาวชฎาพร ไทยคณา  CPE
109 B6218553 นางสาวปิยธิดา ลิ่มสกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
110 B6218539 นายฐิตินันทก์ ตั้งสิริสิทธิ์  CE
111 B6218522 นายภูมินท์ หงษาหิน  CE
112 B6218492 นายบวร แก้วหมื่นทรง  AERONAUTICAL ENGINEERING
113 B6218485 นายไม้ ธนรุจี  Automotive Engineering
114 B6218478 นายนัฐพงษ์ วงศ์นนทิ  EE
115 B6218461 นายมุตตะกีน พุทธพงค์  EE
116 B6218454 นายศิริวัฒน์ จันทะสอน  Agricultural and Food Engineering
117 B6218447 นายเทวฤทธิ์ เจริญฤทธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
118 B6218423 นายศุภวิชญ์ อยู่นิยม  AERONAUTICAL ENGINEERING
119 B6218416 นายตะวัน ปักการะสัง  TCE
120 B6218409 นางสาวกชกร ไมตรีจร  CE
121 B6218393 นางสาวนิศามณี สุขประเสริฐ  CE
122 B6218386 นางสาวสุรัสวดี แก้วมุลตรี  ChemE
123 B6218379 นางสาวศิริกุล บุญชิด  N/A
124 B6218362 นายอนัส เซเมาะ  N/A
125 B6218331 นายรุ่งโรจน์ สอนสุภาพ  EE
126 B6218324 นางสาวพีรดา เหมือนทองดี  ChemE
127 B6218300 นางสาวกษมา ถินสถิตย์  Transportation And Logistics Engineering
128 B6218294 นายยศพล จันทะนาม  CPE
129 B6218270 นางสาวนภัสวรรณ บั้งจันอัด  ChemE
130 B6218263 นางสาวณิชากมล เพิ่มพานิชเดช  IE
131 B6218256 นายจักรภัทร นกโพธิ์  ME
132 B6218249 นางสาวชลิตา ค่ากระโทก  Agricultural and Food Engineering
133 B6218232 นายสหรัฐ รัตนมาลัย  Metallurgical Engineering
134 B6218225 นางสาวณัฏฐิกา สุขสิงห์  ME
135 B6218218 นายณภัทร นิติวิธานชัย  CE
136 B6218201 นายปาลฑัต วรธงไชย  TCE
137 B6218195 นายเสฐพงษ์ โรจนติรนันท์  EE
138 B6218188 นางสาวปุณยนุช กรดเสน  ME
139 B6218171 นางสาวอัจฉราพร ลี้สกุล  Transportation And Logistics Engineering
140 B6218164 นายณัฐภัทร ถีสูงเนิน  TCE
141 B6218157 นางสาวพิลาลักษณ์ พัฒน์ชนะ  EE
142 B6218133 นางสาวศศิธร ทองพา  Environmental Engineering
143 B6218126 นายธนธรณ์ ณ ตาก  Electronic Engineering
144 B6218119 นายดรัณภพ สีพันธ์โคตร์  EE
145 B6218102 นางสาวธัญชนก สีเคน  IE
146 B6218096 นายสุชาติ พรพิรุณโรจน์  ME
147 B6218089 นายนพัตธร เจริญพันธ์  CE
148 B6218072 นางสาวมัลลิกา บัวหลวง  Transportation And Logistics Engineering
149 B6218065 นางสาวพัชรินทร์ สีบุญเรือง  Geological Engineering
150 B6218058 นางสาวกุลวรรณ เกษมวีรกุล  ME
151 B6218034 นายกฤษณุพงษ์ เทียนขจรศรี  CE
152 B6218010 นายอนันต์ แพงไธสง  EE
153 B6218003 นางสาวอุมากร แสงสว่าง  PE
154 B6217990 นางสาวสุธิดา ประคองใจ  Mechatronics Engineering
155 B6217976 นางสาวทอฝัน เฟื่องนคร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
156 B6217969 นายกิติศักดิ์ แดงทอง  CE
157 B6217952 นางสาวเก็จมณี ทาสีลา  Metallurgical Engineering
158 B6217945 นายธีรดนย์ คำอาบ  AERONAUTICAL ENGINEERING
159 B6217938 นางสาวนารีรัตน์ สาคร  ChemE
160 B6217921 นายสิทธิโชติ โชคเจริญ  EE
161 B6217907 นางสาวชญาศ์รัชต์ ปภัสภรณ์วณิช  Geological Engineering
162 B6217877 นายอภิสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์  ME
163 B6217846 นายสุรเชษฐ์ เจนจิตร์  Transportation And Logistics Engineering
164 B6217785 นางสาวชนิตา พรมชาติ  Automotive Engineering
165 B6217761 นายภานุวัฒน์ สุวรรณ์  CPE
166 B6217754 นางสาวดวงใจ เชยครบุรี  Environmental Engineering
167 B6217747 นายทินกร สุขบำรุง  CE
168 B6217723 นายพรภวิษย์ แจ้งวิจิตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
169 B6217716 นายฉลองวุฒิ ไชยลำยา  Mechatronics Engineering
170 B6217686 นายสมศักดิ์ แสนสนิท  ME
171 B6217679 นายศรายุทธ เนตรพนา  TCE
172 B6217662 นางสาวณฐพร ธรรมวิชัย  ChemE
173 B6217655 นางสาวพิมพิไล รุ่งแจ้ง  IE
174 B6217648 นางสาวกาญจนา ซึ่งรัมย์  Metallurgical Engineering
175 B6217631 นางสาวศิริลักษณ์ โทปัญจ่า  Environmental Engineering
176 B6217624 นายสุประดิษฐ์ ทองคำ  Agricultural and Food Engineering
177 B6217587 นางสาวธิดารัตน์ เย็นใจ  CERAMIC ENGINEERING
178 B6217570 นายศักดิ์ณรงค์ เขื่อนสุวรรณ์  Electronic Engineering
179 B6217563 นางสาวญาณิศา พิมหิน  CERAMIC ENGINEERING
180 B6217556 นางสาวรัชดาภรณ์ คำบุ  Geological Engineering
181 B6217549 นายณัฐดนัย วงธิราช  Mechatronics Engineering
182 B6217501 นางสาวฐิติมา คำบุศย์  PE
183 B6217471 นางสาวรดา ปิตตาระโพธิ์  ME
184 B6217464 นายวรุฒ วงษ์วาท  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
185 B6217457 นางสาวอ้อมพร ไทยเจริญ  Mechatronics Engineering
186 B6217440 นายจักรพรรดิ์ หนักแน่น  ChemE
187 B6217433 นายปริญญา หมัดอะดัม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
188 B6217389 นายธนิศร ศรีรังกูร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
189 B6217372 นายพชรชัย ปานเนาว์  Metallurgical Engineering
190 B6217365 นายบริพัตร เงินดี  IE
191 B6217327 นางสาวธนกาญจน์ ทองหมู่  TCE
192 B6217303 นางสาวสุกัญญา พาขุนทด  Transportation And Logistics Engineering
193 B6217259 นางสาวกุลสตรี โสดาศรี  Geological Engineering
194 B6217235 นางสาวภัณฑิรา ราชาคำ  Agricultural and Food Engineering
195 B6217211 นายมนัสวี จั้นวันดี  EE
196 B6217204 นางสาวศศิประภา จันทะศรี  Environmental Engineering
197 B6217198 นายกวิน สมประเสริฐถาวร  ChemE
198 B6217181 นางสาวพิมพ์พินิจ อาดำ  Metallurgical Engineering
199 B6217174 นางสาวปาลิดา สุวรรณรัตน์  CPE
200 B6217167 นายพิชานนท์ ศรีทรงเมือง  CPE
201 B6210601 นางสาวณัฐนันท์ รักอาชา  ChemE
202 B6210595 นางสาวสุทราวดี เพ็งโคตร  ChemE
203 B6210588 นายวัชรพล ชารีราษฎร์  CPE
204 B6210571 นายอภิสิทธิ์ สะโมรส  CPE
205 B6210564 นายภัทรพงษ์ พิมหอม  CPE
206 B6210557 นางสาวนิตยา สุภาพ  CPE
207 B6210540 นายชินาธิป ชนะราวี  CPE
208 B6210533 นางสาวรินรดา วัฒนชนสรณ์  CPE
209 B6210526 นายกันตพิชญ์ แพงดี  CPE
210 B6210519 นางสาวกมลชนก พรมจันทร์  Transportation And Logistics Engineering
211 B6210496 นางสาวจิดาภา ยุทธนาปกรณ์  EE
212 B6210403 นายมนัสวี พบบุญ  Transportation And Logistics Engineering
213 B6210397 นายวิทยา ถนอมศิลป์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
214 B6210380 นางสาวภัณฑิรา ภูสระ  Metallurgical Engineering
215 B6210373 นางสาวณพิชญา คนชุม  CERAMIC ENGINEERING
216 B6210366 นางสาวพีรดา พิศงาม  N/A
217 B6210328 นางสาวอาทิตยา เขื่อนคำ  Agricultural and Food Engineering
218 B6210311 นางสาวสุนิตา วิชาชาติ  ChemE
219 B6210304 นายสิรวิชญ์ นิธิปกรณ์กุล  Metallurgical Engineering
220 B6210281 นางสาวกฤติยาภรณ์ แก้วดี  N/A
221 B6210274 นายธีทัต พงศ์ปภาดา  N/A
222 B6210267 นายปณิธิ จรรยาศิริ  PRECISION ENGINEERING
223 B6210250 นายอคิรภัทร จักรแก้ว  CPE
224 B6210236 นางสาวเอกปวีร์ อุ่นภักดิ์  CPE
225 B6210229 นายนันทิพัฒน์ ศรีตะชัย  TCE
226 B6210212 นายพัฒนศักดิ์ น้อยมะโน  CE
227 B6210069 นายสหัสวรรษ หวลศรีไทย  AERONAUTICAL ENGINEERING
228 B6210052 นางสาวเปรมฤดี วงศ์ใหญ่  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
229 B6210038 นางสาวปริยกร ค้ำชู  PE
230 B6210021 นางสาวณัฏฐณิชา บุญภา  PE
231 B6210007 นายศุธวัฒน์ สุวอ  N/A
232 B6209995 นายเกียรติศักดิ์ งวงช้าง  IE
233 B6209988 นางสาววรนุช ภูมิโคกรักษ์  Agricultural and Food Engineering
234 B6209971 นายปิฏิพงษ์ กมลสาร  Agricultural and Food Engineering
235 B6209964 นางสาวสุปวีณ์ สมพาร  EE
236 B6209940 นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ทิพย์  IE
237 B6209902 นางสาวสุภลักษณ์ คำดี  Agricultural and Food Engineering
238 B6209896 นางสาวนิชากร ดงใจ  Agricultural and Food Engineering
239 B6209568 นายสหรัฐ จันทรินทร์  CPE
240 B6209520 นางสาวณัฐชยา โทจำปา  EE
241 B6209513 นางสาวชนกนันท์ สธารัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
242 B6209506 นายนิติพงษ์ พวนดี  CE
243 B6209353 นายพงศพัศ อารยะจันทรจิตร์  TCE
244 B6209346 นายสุรพล สุดดี  Environmental Engineering
245 B6209339 นายพงศธร นครวงศ์  Agricultural and Food Engineering
246 B6209261 นางสาวศิริวรรณ ประธาน  CPE
247 B6209223 นายภตวรรธ สารรัตน์  Agricultural and Food Engineering
248 B6209216 นายธีรศักดิ์ เยสูงเนิน  EE
249 B6209209 นายสรรชัย พิทยาวิวัฒน์กุล  TCE
250 B6209193 นายภัทรดล แสงกุล  PE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.