รายชื่อนศ.
รายวิชา103101 : CALCULUS I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6103804 นางสาวกนกวรรณ ขาวงาม  CERAMIC ENGINEERING
2 B6104139 นายธัชชานนท์ คันทะมูล  ChemE
3 B6105075 นางสาวจิรภิญญา จันทะโยธี  PE
4 B6106331 นางสาวเมทินี ไชยกาล  Agricultural and Food Engineering
5 B6106577 นายเกียรติศักดิ์ ณัฐสิน  PE
6 B6107062 นางสาวอภิวันทน์ ไตรศรี  CERAMIC ENGINEERING
7 B6107284 นางสาวจิรดา ทองจอก  CERAMIC ENGINEERING
8 B6107406 นายผาภู ทองสร้อย  Agricultural and Food Engineering
9 B6107581 นายธนโชติ ทิพย์พิมล  PE
10 B6107611 นายคิริน ทิมัน  CERAMIC ENGINEERING
11 B6109622 นางสาวชลกานต์ ปราบภัย  Electronic Engineering
12 B6110468 นางสาวณัฏฐณิชา พรมมาพันธ์  PE
13 B6111083 นางสาวธัญวรัตน์ พิทักษ์วาณิชย์  Electronic Engineering
14 B6111106 นางสาวนารีรัตน์ พินาศภัย  CERAMIC ENGINEERING
15 B6111236 นางสาวกนกวรรณ พุฒซ้อน  CERAMIC ENGINEERING
16 B6111328 นางสาวสรินญา พูลเจริญ  CERAMIC ENGINEERING
17 B6113711 นางสาวจินตนา วนารัตน์  CERAMIC ENGINEERING
18 B6113940 นางสาวภัทราวดี วันทอง  PE
19 B6116033 นายสามารถ สุลัยมาน  PE
20 B6116422 นายนิรวิชญ์ แสนโคตร  N/A
21 B6116453 นายภานุวัฒน์ แสนทรัพย์  N/A
22 B6116675 นายจันทรัช หงษ์เวียงจันทร์  PE
23 B6116767 นางสาวกมลวรรณ หมอกกระโทก  Electronic Engineering
24 B6117016 นายรัชตะ หาญศึก  ChemE
25 B6117849 นางสาวนันทิกานต์ เอี๊ยวสกุล  CERAMIC ENGINEERING
26 B6118655 นายศราวุฒิ ภาศรี  CERAMIC ENGINEERING
27 B6130374 นายมูฮาหมัดนายิบ ดือราซอ  Agricultural and Food Engineering
28 B6131715 นายพีระชัย ราชโสภา  Agricultural and Food Engineering
29 B6132101 นายอนุสาร ทองสุข  CERAMIC ENGINEERING
30 B6132132 นางสาวกฤษณา แทนสา  N/A
31 B6132316 นางสาวนิศานาถ อิ่มอุรัง  CERAMIC ENGINEERING
32 B6132330 นางสาวณิชกานต์ กว้างจิตต์อารีย์  CERAMIC ENGINEERING
33 B6132354 นายภัทรพล โสภาวัฒน์  CERAMIC ENGINEERING
34 B6132446 นายวรันธร พาติกะบุตร  PE
35 B6133146 นางสาวรวิพร ชาวดอน  PE
36 B6200930 นายกรเทพ เทพพุทธางกูร  ME
37 B6200947 นางสาวสุวิมล เตชะนอก  EE
38 B6200954 นายกำชัย ตากิ่มนอก  Mechatronics Engineering
39 B6200985 นายคณิน งามพสุธาดล  Mechatronics Engineering
40 B6201029 นางสาวกัลยกร ปฏิสุขัง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
41 B6201036 นายปฐมพงศ์ บุญแก้ว  EE
42 B6201043 นายดรุณาทร กาญจโนภาส  N/A
43 B6201050 นายภูตะวัน มหาชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
44 B6201067 นายปรมี สุริยะจันทร์โณ  CPE
45 B6201074 นายภูธิราช ร้อยทา  N/A
46 B6201081 นายวรโชติ รุกขพันธุ์  ME
47 B6201098 นางสาวฟาติน ยามันสะบีดีน  TCE
48 B6201104 นางสาวสุพิชญา แช่มชื่น  N/A
49 B6201111 นางสาวสุจิตรา ขาวแก้ว  CERAMIC ENGINEERING
50 B6201128 นายญาณวรุตม์ สะแกแสง  CE
51 B6201135 นางสาวบุษยมาศ ชื่นชุมทรัพย์  ChemE
52 B6201142 นายธีรนัย ตุงใย  ChemE
53 B6201159 นางสาวหทัยภัทร ตั้งจิตร  Transportation And Logistics Engineering
54 B6201173 นายนวพล วงค์อุดดี  ME
55 B6201180 นายพงศ์พีระ แสงทับทิม  Automotive Engineering
56 B6201203 นางสาวกรรณ์ลิกา แก้วสุข  IE
57 B6201210 นายณัฐดนัย ปาลี  CE
58 B6201227 นางสาวปิยวรรณ เชิดชู  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
59 B6201234 นางสาวพรนภา ก้านนาค  ChemE
60 B6201241 นางสาวนันทวรรณ จันทร์ดา  Geological Engineering
61 B6201258 นางสาวอนันตญา กาฬภักดี  IE
62 B6201272 นางสาวพิทยารัตน์ ใจเขียนดี  ChemE
63 B6201289 นายคม บุญจันทร์  N/A
64 B6201296 นายนฤสรณ์ อุ่นปิง  TCE
65 B6201302 นายกรวิชญ์ สุทธิธนานันท์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
66 B6201319 นายณภัทร สิริกุลชัยนันท์  ME
67 B6201326 นางสาวญาณิศา คงวิป  Automotive Engineering
68 B6201333 นางสาวสิริกัญญา แก้วหนองแสง  Transportation And Logistics Engineering
69 B6201340 นายยศกร สืบญาติ  EE
70 B6201357 นายศุภนิมิตร สีใส  ChemE
71 B6201364 นางสาวสุนิฌา ยิ้มอยู่  Metallurgical Engineering
72 B6201371 นางสาวเกวลิน จุรุพันธ์  CE
73 B6201388 นายธนากร ศรวิไล  Metallurgical Engineering
74 B6201401 นายวสุพล ขัติสอน  AERONAUTICAL ENGINEERING
75 B6201418 นายสุทธิพงษ์ พฤทธิไพฑูรย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
76 B6201425 นางสาวเกวลิน เล็กใจซื่อ  IE
77 B6201432 นายปองพล พุ่มคนสิน  Automotive Engineering
78 B6201449 นายภูวนัย สิงกุม  CERAMIC ENGINEERING
79 B6201456 นางสาวสุวรา เปรี่ยมสูงเนิน  ME
80 B6201463 นายวชิรวิทย์ ยิ้มเพียรภัทร  ME
81 B6201470 นายพันธุ์พฤกษ์ จันทะนามศรี  Metallurgical Engineering
82 B6201494 นางสาวกังสนารักษ์ ปู่กี่  N/A
83 B6201524 นายอภิเชษฐ์ โกมุด  Automotive Engineering
84 B6201548 นายสุทธิพงษ์ นามแสง  EE
85 B6201555 นางสาวพัสตราภรณ์ เสนพิมาย  ChemE
86 B6201562 นางสาววรางคณา สาษร  CPE
87 B6201586 นายภานุ กาญจนศิลป์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
88 B6201623 นายอัครวิชญ์ เจริญพันธ์  N/A
89 B6201647 นางสาววันวิสาข์ หลงพิมาย  Transportation And Logistics Engineering
90 B6201661 นางสาวรวิพร เครือวงษ์  TCE
91 B6201678 นางสาวสุกัญญา สุขศรีวงษ์  ChemE
92 B6201708 นายถิรพร ปานทอง  N/A
93 B6201715 นายณัฐพล ด้วงทองอยู่  N/A
94 B6201746 นายชวกร ปทุมรังสรรค์  EE
95 B6201753 นายศุภกฤต ศิรสุกล  EE
96 B6201777 นางสาวสุชานาถ คุยสูงเนิน  IE
97 B6201807 นายพรวิศิษฏ์ ปราณีพันธุ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
98 B6201814 นายสันต์ แสงมณี  ChemE
99 B6201821 นางสาวภัคจิรา คือประโคน  ChemE
100 B6201838 นายฐานทัพ กลับมาอนุรักษ์  Metallurgical Engineering
101 B6201845 นางสาวเจนจิรา บุญแจ้ง  IE
102 B6201852 นายวิษณุ บุญเชิด  CE
103 B6201876 นางสาวสุภาวดี ธรรมนุส  AERONAUTICAL ENGINEERING
104 B6201883 นายวีระยุทธ สันทาลุนัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
105 B6201906 นางสาววรรณวิสา ผลบุญ  Agricultural and Food Engineering
106 B6201920 นายพัชรชาติ จิรศรีโสภา  CPE
107 B6201944 นายตะวัน หอมเนียม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
108 B6201951 นายอดิศร เจริญศรี  CE
109 B6201975 นางสาวอภิญญา ดีเลิศ  Metallurgical Engineering
110 B6201982 นายธนกร สุขกุล  CPE
111 B6201999 นางสาวปานชนก พรมชา  AERONAUTICAL ENGINEERING
112 B6202002 นางสาวปิยฉัตร สิงขรณ์  IE
113 B6202026 นายพิชัยยุทธ เนื่องขันตรี  Automotive Engineering
114 B6202033 นายสิทธิศักดิ์ ทองศรี  TCE
115 B6202040 นายกษิดิศ ไชยพรรณา  N/A
116 B6202064 นางสาวตรีทิพยนิภา พิมสอน  Electronic Engineering
117 B6202071 นางสาวศุภนิดา ใฝ่จิตร  Electronic Engineering
118 B6202088 นางสาวกิตติมา ธรรมวัติ  IE
119 B6202095 นายดิเรกฤทธิ์ ชัยสอน  CE
120 B6202101 นางสาวปิยธิดา บุ้งทอง  Agricultural and Food Engineering
121 B6202132 นางสาวสิริพรเจริญรุ่ง โล่ห์สกุล  TCE
122 B6202149 นางสาวจิราพร ประจงจิตร  CERAMIC ENGINEERING
123 B6202163 นางสาวปนัดดา พันธ์ศรี  Transportation And Logistics Engineering
124 B6202170 นายธีรภัทร ห้องแซง  Transportation And Logistics Engineering
125 B6202187 นางสาวธีรภรณ์ ดอนใหญ่  Transportation And Logistics Engineering
126 B6202194 นายพิรสรรค์ สำโรง  TCE
127 B6202224 นางสาวเยาวลักษณ์ กลิ่นศรีสุข  PE
128 B6202231 นายวงศกร สุทธิวงศ์  IE
129 B6202248 นางสาวปาริฉัตร ทองสุข  ChemE
130 B6202255 นายอิสเรศ อุดมวรรณภา  Transportation And Logistics Engineering
131 B6202262 นางสาวธัญพร หาวิรส  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
132 B6202279 นางสาวรวิดา เนตรสุภาพ  EE
133 B6202286 นายกฤษดา พาภักดี  CPE
134 B6202293 นายคณาธิป ปะวะภูชะเก  Electronic Engineering
135 B6202309 นายภัทรพงศ์ ชาหล่อน  Metallurgical Engineering
136 B6202316 นางสาวลักขณา สีสงค์  Transportation And Logistics Engineering
137 B6202323 นางสาวโสรญา พละสาร  ME
138 B6202330 นางสาวหัตยา ชัยหานิตย์  ChemE
139 B6202361 นายคำภีร์ อินนอก  Metallurgical Engineering
140 B6202378 นางสาวศิลามณี สกิจขวา  IE
141 B6202385 นางสาวพัชชา ศรีสุวอ  CPE
142 B6202392 นายณัฐกร ไชยแสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
143 B6202415 นายอนุสิษฐ์ น้อยวัน  IE
144 B6202422 นายพงษ์พิทักษ์ หมื่นแก้ว  Transportation And Logistics Engineering
145 B6202439 นายณัฐภัทร สุทธิพงษ์  IE
146 B6202484 นางสาวกัญญาพร ผ่านชมภู  TCE
147 B6202521 นายอุกฤษฏ์ สิมลี  TCE
148 B6202538 นายกิตติภัค มีเพียร  AERONAUTICAL ENGINEERING
149 B6202545 นางสาวพิมพ์รดา สิงคลีบับภา  Electronic Engineering
150 B6202552 นางสาววรนุช คงสมพจน์  Metallurgical Engineering
151 B6202569 นายชฎาธาร ทุมสวัสดิ์  TCE
152 B6202583 นายศตวรรษ แสงรุ่ง  IE
153 B6202606 นางสาวปั้นหยา โพธิ์สมบูรณ์  Geological Engineering
154 B6202613 นายวิชัย ขอนยาง  Environmental Engineering
155 B6202637 นายนันทพงศ์ แสงงาม  ME
156 B6202644 นายกิตติคุณ ผางโคกสูง  CE
157 B6202651 นายสุขสันต์ สิทธิพรมมา  Automotive Engineering
158 B6202668 นางสาวนันทิดา บรรณศรี  CE
159 B6202675 นายณัชพล กาบทุม  IE
160 B6202682 นายภูริณัฐ นภวงศ์ ณ อยุธยา  EE
161 B6202699 นางสาวนรารัตน์ นุริศักดิ์  ChemE
162 B6202705 นางสาวกานต์ทิตา แก่นคำ  N/A
163 B6202729 นางสาวอภิญญา รักความซื่อ  Electronic Engineering
164 B6202736 นายศิวกร พรมเกตุ  TCE
165 B6202743 นางสาวนฤดี อรุณโน  CPE
166 B6202750 นายจักรวัฒน์ รัตนะอุดม  IE
167 B6202774 นางสาวชุติมา จันทะคัด  IE
168 B6202798 นางสาวอุบลวรรณ มาขุมเหล็ก  PE
169 B6202828 นายมหพันธุ์ พิมรินทร์  IE
170 B6202835 นางสาวสุจิวรรณ ราชคำ  TCE
171 B6202842 นางสาวมัณฑนา ประเสริฐหล้า  EE
172 B6202866 นางสาวอภิชญา พิมพ์พันธ์  ME
173 B6202873 นายจีรวัฒน์ โพธ์ภา  ME
174 B6202880 นางสาวปัทมพร สิงห์สาย  N/A
175 B6202897 นายธนวัฒน์ เหล่านคร  CPE
176 B6202903 นายอธิป วงศ์พาณิชยกุล  CE
177 B6202910 นายณรงค์ศักดิ์ เสนจันตะ  AERONAUTICAL ENGINEERING
178 B6202934 นายเกียรติภูมิ มะสุใส  Metallurgical Engineering
179 B6202941 นายอาทิตย์ วงษาพัด  TCE
180 B6202958 นางสาวณัฐชฎา ใจดี  IE
181 B6202965 นางสาวศุภาพิชญ์ จำรูญประดิษฐ์กุล  N/A
182 B6202996 นางสาวฉัตรสุดา สร้อยเงิน  Metallurgical Engineering
183 B6203009 นางสาวณัฐชยา ทรัพย์สิน  Transportation And Logistics Engineering
184 B6203016 นายธนวิชญ์ สุขแก้ว  CE
185 B6203023 นายรัชชานนท์ กัลยา  CE
186 B6203030 นายจารุกิตติ์ จันทร์ตระกูล  EE
187 B6203061 นางสาวกัญญารัตน์ แซ่ย่าง  IE
188 B6203078 นายธนพล จิตจักร  ME
189 B6203092 นางสาวพรประภา รักปรางค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
190 B6203115 นางสาวภูสุดา คำพล  AERONAUTICAL ENGINEERING
191 B6203146 นายณพัฒน์ศักย์ ปิยะวงศ์วัฒนา  IE
192 B6203153 นายจิตรภาณุ บุญหนุน  Metallurgical Engineering
193 B6203160 นายธนา เฟื่องฟู  ChemE
194 B6203177 นายอัครพล เลิศวิชญกมล  ME
195 B6203184 นายกฤตพร คมขำ  CE
196 B6203191 นายวัชรพล ศรีสวน  ME
197 B6203214 นางสาวศศิพิมพ์ สุโพธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
198 B6203238 นายสุทธิพงษ์ อุใจยา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
199 B6203245 นายวิชัย เสนเดช  CE
200 B6203276 นายคเนศวร จันทร์แสงกุล  ME
201 B6203283 นางสาวธัญญาภรณ์ ชนะ  TCE
202 B6203290 นางสาวนันฐิกา พัฒน์ลำภู  TCE
203 B6203306 นายเกรียงไกร บุญเชนทร์  TCE
204 B6203313 นางสาวพัชรพร โส๊ะหน่าย  AERONAUTICAL ENGINEERING
205 B6203320 นางสาวกรรณิการ์ ศรีวงษา  AERONAUTICAL ENGINEERING
206 B6203337 นางสาวจิรชยา ขุนปราบ  N/A
207 B6203344 นายนิซุลฟักกอร์ ดะมิง  EE
208 B6203351 นายธีรภัทร์ แสงทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING
209 B6203375 นายธนวัฒน์ ทองคุปต์  CE
210 B6203382 นางสาวแก้วใจ แสนแก้ว  N/A
211 B6203399 นายศิระโยธิน จันละบุตร  ChemE
212 B6203450 นายซัยนัลอารีฟีน มูหะมะสาเล็ม  TCE
213 B6208653 นายอชิตะ วิยะนัด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
214 B6208660 นายถิรวุฒิ สะอาด  ME
215 B6208677 นางสาวกัลยาวรรณ เพชรดี  Metallurgical Engineering
216 B6208691 นางสาวอารีรัตน์ สีนิล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
217 B6208714 นายจักรกฤษณ์ นวลแก้ว  Transportation And Logistics Engineering
218 B6208721 นายตะลันต์ นามวงศ์กา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
219 B6208769 นายวรวิท บัวเคน  Mechatronics Engineering
220 B6208776 นางสาวกัณฐิกานต์ วารสุข  N/A
221 B6208806 นางสาวดลลชา อินโพนทัน  TCE
222 B6208929 นางสาวกุลจิรา เร้าเรืองวัฒนากุล  TCE
223 B6208950 นายภูริวัฒน์ สภูยศ  CE
224 B6208967 นายศรัณย์ แสงหัวช้าง  Agricultural and Food Engineering
225 B6208981 นางสาววิจิตรา สายสุข  Agricultural and Food Engineering
226 B6208998 นางสาวทิวาวรรณ์ ลาโพสิน  Metallurgical Engineering
227 B6209001 นางสาววัชราภรณ์ จ้อยจีด  Electronic Engineering
228 B6209018 นายชาญวิทย์ สุระถิตย์  Transportation And Logistics Engineering
229 B6209025 นางสาวกาญจนา สุขคง  Agricultural and Food Engineering
230 B6209049 นายเอกลักษณ์ ประโพเทติ  Automotive Engineering
231 B6209056 นายพสิษฐ์ พลมณี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
232 B6209094 นายวัชรพงษ์ อัปมะโห  Agricultural and Food Engineering
233 B6209124 นายภคพล ศรีภักดี  CPE
234 B6209131 นายสรสิทธิ์ วิเศษนคร  IE
235 B6209155 นางสาวอรอนงค์ วังกิ่ง  Geological Engineering
236 B6209193 นายภัทรดล แสงกุล  PE
237 B6209209 นายสรรชัย พิทยาวิวัฒน์กุล  TCE
238 B6209216 นายธีรศักดิ์ เยสูงเนิน  EE
239 B6209223 นายภตวรรธ สารรัตน์  Agricultural and Food Engineering
240 B6209261 นางสาวศิริวรรณ ประธาน  CPE
241 B6209339 นายพงศธร นครวงศ์  Agricultural and Food Engineering
242 B6209346 นายสุรพล สุดดี  Environmental Engineering
243 B6209353 นายพงศพัศ อารยะจันทรจิตร์  TCE
244 B6209506 นายนิติพงษ์ พวนดี  CE
245 B6209513 นางสาวชนกนันท์ สธารัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
246 B6209520 นางสาวณัฐชยา โทจำปา  EE
247 B6209568 นายสหรัฐ จันทรินทร์  CPE
248 B6209896 นางสาวนิชากร ดงใจ  Agricultural and Food Engineering
249 B6209902 นางสาวสุภลักษณ์ คำดี  Agricultural and Food Engineering
250 B6209940 นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ทิพย์  IE
251 B6209964 นางสาวสุปวีณ์ สมพาร  EE
252 B6209971 นายปิฏิพงษ์ กมลสาร  Agricultural and Food Engineering
253 B6209988 นางสาววรนุช ภูมิโคกรักษ์  Agricultural and Food Engineering
254 B6209995 นายเกียรติศักดิ์ งวงช้าง  IE
255 B6210007 นายศุธวัฒน์ สุวอ  N/A
256 B6210021 นางสาวณัฏฐณิชา บุญภา  PE
257 B6210038 นางสาวปริยกร ค้ำชู  PE
258 B6210052 นางสาวเปรมฤดี วงศ์ใหญ่  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
259 B6210069 นายสหัสวรรษ หวลศรีไทย  AERONAUTICAL ENGINEERING
260 B6210212 นายพัฒนศักดิ์ น้อยมะโน  CE
261 B6210229 นายนันทิพัฒน์ ศรีตะชัย  TCE
262 B6210236 นางสาวเอกปวีร์ อุ่นภักดิ์  CPE
263 B6210250 นายอคิรภัทร จักรแก้ว  CPE
264 B6210267 นายปณิธิ จรรยาศิริ  PRECISION ENGINEERING
265 B6210274 นายธีทัต พงศ์ปภาดา  N/A
266 B6210281 นางสาวกฤติยาภรณ์ แก้วดี  N/A
267 B6210304 นายสิรวิชญ์ นิธิปกรณ์กุล  Metallurgical Engineering
268 B6210311 นางสาวสุนิตา วิชาชาติ  ChemE
269 B6210328 นางสาวอาทิตยา เขื่อนคำ  Agricultural and Food Engineering
270 B6210366 นางสาวพีรดา พิศงาม  N/A
271 B6210373 นางสาวณพิชญา คนชุม  CERAMIC ENGINEERING
272 B6210380 นางสาวภัณฑิรา ภูสระ  Metallurgical Engineering
273 B6210397 นายวิทยา ถนอมศิลป์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
274 B6210403 นายมนัสวี พบบุญ  Transportation And Logistics Engineering
275 B6210496 นางสาวจิดาภา ยุทธนาปกรณ์  EE
276 B6210519 นางสาวกมลชนก พรมจันทร์  Transportation And Logistics Engineering
277 B6210526 นายกันตพิชญ์ แพงดี  CPE
278 B6210533 นางสาวรินรดา วัฒนชนสรณ์  CPE
279 B6210540 นายชินาธิป ชนะราวี  CPE
280 B6210557 นางสาวนิตยา สุภาพ  CPE
281 B6210564 นายภัทรพงษ์ พิมหอม  CPE
282 B6210571 นายอภิสิทธิ์ สะโมรส  CPE
283 B6210588 นายวัชรพล ชารีราษฎร์  CPE
284 B6210595 นางสาวสุทราวดี เพ็งโคตร  ChemE
285 B6210601 นางสาวณัฐนันท์ รักอาชา  ChemE
286 B6221775 นางสาวชโลทร แสนทวีสุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
287 B6237752 นายณัฐกานต์ วงศ์คุณธร  N/A
288 B6237783 นางสาววนิดา อันทินทา  N/A
289 B6237790 นางสาวมณีรัตน์ เกื้อทอง  CERAMIC ENGINEERING
290 B6237936 นายกรปวีณ์ กุลโชติ  Geological Engineering
291 B6237950 นางสาววีรัชยานันท์ โพธิ์สองชั้น  Agricultural and Food Engineering
292 B6238179 นางสาวกรองกาญจน์ ชัยกิตติพร  PE
293 B6238209 นายชนชนม์ สามิบัติ  N/A
294 B6238261 นายชนาธิป สุวรรณศรี  Electronic Engineering
295 B6238292 นางสาวนิรชา ลาสี  PE
296 B6238339 นายเขมชาติ ลิ่มสกุล  N/A
297 B6238346 นายศุภกิตติ์ ผลาพิบูลย์  PE
298 B6238360 นายธนภัทร ศรีหาปัญญา  N/A
299 B6238384 นางสาวโสรยา เกียรติอุทัยวงศ์  PE
300 B6238391 นายรวิชญ์ เสาวโรรังสฤษฎ์  Electronic Engineering
301 B6238421 นายอภิชาติ สว่างศรี  Electronic Engineering
302 B6238452 นายขจรยศ เจริญวงค์  CERAMIC ENGINEERING
303 B6238469 นายอนุตร หรั่งกรุ่น  PE
304 B6238520 นางสาวกาญจนาพร อินขันตรี  Agricultural and Food Engineering
305 B6238551 นายธวัชชัย โยปัดทุม  N/A
306 B6238568 นางสาวลักขณา สารโท  N/A
307 B6238582 นายวิทศณุ ชาวไทย  PE
308 B6238667 นายณัฐดนัย ประเสริฐสังข์  Agricultural and Food Engineering
309 B6238698 นางสาวทัณธิกา เพียนอก  CERAMIC ENGINEERING
310 B6238759 นางสาวชุติมณฑน์ นามสีฐาน  N/A
311 B6238803 นายภคชน บุญช่วย  Electronic Engineering
312 B6238841 นายฟุรกอน มะมิง  Agricultural and Food Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.