รายชื่อนศ.
รายวิชา529303 : ELECTRICAL MACHINES LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6029685 นายริฎวาน เจ๊ะสนิ  EE10
2 B6026455 นายวีรพงศ์ โชคนัติ  EE10
3 B6026318 นายภาคิน อินทร์เจริญ  EE10
4 B6026097 นางสาวโสพิกา อินฝั้น  EE10
5 B6021474 นายศุภเสกช์ พูนแก้ว  EE10
6 B6021207 นางสาวชณิษฎา ธิพุแทน  EE10
7 B6018344 นางสาวปภาอร เทนจัตุรัส  EE10
8 B6016388 นางสาวศริยา ชาบำเหน็จ  EE10
9 B6015848 นายอภิวิชญ์ สกุลณี  EE10
10 B6014773 นางสาวนฤมล กมลภพ  EE10
11 B6014155 นายกิตติชัย หนูภิรมณ์  EE10
12 B6013493 นางสาวสุดาทิพย์ กุลชัย  EE10
13 B6012953 นางสาวกฤตยพร ผลิพิมาย  EE10
14 B6012922 นางสาวฐิติกานต์ แจ่มขวัญเมือง  EE10
15 B6011444 นางสาวพรชนก แซ่โอ้ว  EE10
16 B6011147 นางสาวสุภาพร พงมณี  EE10
17 B6010393 นางสาวพรรษา ไขกระโทก  EE10
18 B6010140 นางสาวดรุณี วงษ์พิทักษ์  EE10
19 B6009076 นายพีรพงษ์ นาคนวล  EE10
20 B6008727 นางสาวขนิษฐา สายตรง  EE10
21 B6008413 นายนวพรรษ คำเกษม  EE10
22 B6008086 นายงบประมาณ เกตุมณี  EE10
23 B6007683 นายนัฐพงศ์ สุทัศน์  EE10
24 B6004637 นายกิตติกร จันทร์นวล  EE10
25 B6003319 นายชินกฤต ระวาดชิต  EE10
26 B6002817 นายโชติพงษ์ สดขุนเณร  EE10
27 B6002527 นายภาคภูมิ พันธ์อารมย์  EE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.