รายชื่อนศ.
รายวิชา523203 : PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5905324 นายพิริยพงศ์ ศรีบุญเรือง  CPE
2 B5907625 นายธนเดช แซ่โล้ว  CPE
3 B5910779 นายคมชาญ คำไพ  CPE
4 B6006525 นายกล มุ่งวิชา  CPE
5 B6011017 นายวิศรุต เทศารินทร์  CPE
6 B6025427 นายสุธี สีสิงห์  CPE
7 B6102579 นางสาวอภิชญา ตาดี  CPE
8 B6102845 นางสาวณัชพร กลิ่นรอด  CPE
9 B6103217 นางสาวพรรวินท์ กุดแถลง  CPE
10 B6103422 นายกลวัชร แกล้วทนง  CPE
11 B6103583 นางสาวณัฐชญา แก้วล้วน  CPE
12 B6103866 นายคฑาเดช เขียนชัยนาจ  CPE
13 B6104245 นางสาวประกายฟ้า คำมุงคุณ  CPE
14 B6105358 นายภัทรพงศ์ เจริญผล  CPE
15 B6105594 นายธนพัฒน์ ฉิมกูล  CPE
16 B6106195 นายธีรพัฒน์ เชาว์อรัญ  CPE
17 B6106416 นายจักรกฤษณ์ ไชยวาน  CPE
18 B6107345 นายปวเรศ ทองมั่นคง  CPE
19 B6107826 นายมฆวัน โทจันทร์  CPE
20 B6108380 นายสิรภพ นิธิภัทรชัย  CPE
21 B6108441 นายกฤษณุชา นิลเขียว  CPE
22 B6108526 นายวราเมธ นุ้ยเพียร  CPE
23 B6108687 นายกรภัทร์ บริสุทธิ์โชติพงศ์  CPE
24 B6108755 นายพศิน บัวสิงห์  CPE
25 B6109714 นางสาวบุญฑิตา ปวงสันเทียะ  CPE
26 B6109868 นางสาวปอรรัชม์ ปานใจนาม  CPE
27 B6111069 นายวริชญ์ พิชัยพงค์  CPE
28 B6111076 นายกฤติธัญสิฐ พิชิ  CPE
29 B6111090 นายภูมิมินทร์ พินพิมาย  CPE
30 B6111380 นายณัฐิวุฒิ พูลสุวรรณ  CPE
31 B6111618 นายเศรษฐกฤษ โพธิ์แก้ว  CPE
32 B6112424 นางสาวธนัชชา มุสิกาสวัสดิ์  CPE
33 B6112448 นายอัครพล มูลศิริ  CPE
34 B6112479 นายจิรัฎฐ์ เมธากุลกิติวัฒน์  CPE
35 B6113452 นายธีรภัทร เลิศวุฒิชัยกุล  CPE
36 B6113605 นางสาวพลอยชมพู วงศ์ฉันท์ทัต  CPE
37 B6113902 นางสาวชัญญา วัฒนาชีพ  CPE
38 B6114121 นายปิยะพงษ์ วิศิษฏ์ศิลป์  CPE
39 B6115234 นายวิษณุ สันติภาษิต  CPE
40 B6115296 นายธีรภัทร สายพรหม  CPE
41 B6115586 นายธนวรรต สีเเก้วสิ่ว  CPE
42 B6115708 นางสาวสายขวัญ สุขคุ้ม  CPE
43 B6116262 นางสาวปานตา เสาวภา  CPE
44 B6117078 นายกันตชาติ เหล่ากอ  CPE
45 B6118341 นางสาวณัฐรินทร์ เนื้อทอง  CPE
46 B6118631 นายธนบดี เพชรรี่  CPE
47 B6130787 นายศักราช อุดมสิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
48 B6131203 นางสาวพิชชาพร ยอดคีรี  PRECISION ENGINEERING
49 B6131678 นายธีร์ธวัช ศรีคอนไทย  CPE
50 B6131685 นายอิสรภาพ ศรีบุตรตา  CPE
51 B6135850 นายธนกร เข็มทอง  Electronic Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.