รายชื่อนศ.
รายวิชา525401 : INDUSTRIAL AUTOMATIONS
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6026080 นายสิทธิกร ฤทธิเนียม  ME10
2 B6025243 นายภาคภูมิ จามรธวัช  Automotive Engineering10
3 B6020682 นายธีรพัฒน์ สุขโพธิ์เพชร  ME10
4 B6018665 นายอธิวัฒน์ สมพงษ์  ME10
5 B6018306 นายบุลากร ช้างเขียว  ME10
6 B6015015 นางสาวญาสุมินทร์ พิมยศ  ME10
7 B6012120 นายณัฐพงศ์ จันทิตย์  ME10
8 B6005887 นางสาวทิพย์ตะวัน คำฤทธิ์  ME10
9 B6002756 นายธนา หันตะ  ME10
10 B6000097 นายศุภกิตติ์ สุภักดี  ME10
11 B5926282 นายสมัชญ์ วงศ์อ้อย  ME10
12 B5925483 นายธีรพัฒน์ รัตนเพชร  ME10
13 B5924066 นายฐิติพัฒน์ เนตรแสงศรี  ME10
14 B5923236 นายสุภชัย ยิ่งจอหอ  ME10
15 B5921256 นายศุภกิจ ถูไกรวงษ์  ME10
16 B5909483 นายอัมรินทร์ เวชสาร  ME10
17 B5826216 นายนันทพงศ์ ภาคย์ชัยพงศ์  MAE10
18 B5815814 นายอภิสิทธิ์ เครื่องไชย  ME10
19 B5814206 นางสาวณัชชา ชนะสิทธิ์  MAE10
20 B5814190 นางสาวปิยะวีร์ ยิ่งยง  MAE10
21 B5812073 นางสาวจุฬารัตน์ เนตรสูงเนิน  ME10
22 B5807420 นางสาวณัฐริกา หนองภักดี  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
23 B5807413 นายวุฒิชัย กิ่งไทรกลาง  MAE10
24 B5807383 นางสาวเจนจิรา คำชลธาร์  MAE10
25 B5806591 นางสาวปวิตรา วรรณา  MAE10
26 B5802579 นายจรัล เขียวเงิน  ME10
27 B5802302 นายนิติกร บินตะคุ  MAE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.