รายชื่อนศ.
รายวิชา535203 : INTERNET OF THINGS
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6136208 นายณัฐพงศ์ ติระพงศ์ประเสริฐ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
2 B6117351 นางสาวกชวรรณ อัจนานุกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
3 B6117177 นางสาวสุณิสา แหลมแจง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
4 B6116576 นางสาวกัญญาณัฐ โสดากุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
5 B6113506 นายฐิตินันท์ วงค์จันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
6 B6113490 นางสาวสุจิตรา โลลุพิมาน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
7 B6113445 นายสัพพัญญู เลิศมัลลิกาพร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
8 B6113209 นางสาวกฤติยา เรือนรอบ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
9 B6112738 นายดิสกุล แย้มศิลา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
10 B6112455 นายวิษณุ เมฆสุรินทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
11 B6111175 นายจิระชาติ พิมวาปี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
12 B6110895 นายนฤพนธ์ พันเทศ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
13 B6107994 นายสุรชน นนทะมาตย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
14 B6106683 นางสาวเพ็ญพิชชา ดิษฐเจริญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
15 B6105563 นายณรงค์ฤทธิ์ ฉายจิตต์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
16 B6105105 นายธีรวัฒน์ จันธนะสมบัติ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
17 B6105006 นางสาวผกาวรรณ จันทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
18 B6104658 นางสาวชนิภรณ์ เงินโฉม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
19 B6104252 นายนิคม คำยก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
20 B6009649 นายไพรัช ต้นเขียน  CPE
21 B6004491 นายเทพกร รัตนถาวร  CPE
22 B6003234 นายฉัตรดนัย ผากาเกตุ  CPE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.