รายชื่อนศ.
รายวิชา536210 : ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6019839 นายกิตติ มาทาสิน  Automotive Engineering
2 B6105280 นายสหรัฐ จุลจำเริญทรัพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING
3 B6105341 นายภูวากร เจริญชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING
4 B6106027 นายนวัฒน์ชัย ชิยางคะบุตร  AERONAUTICAL ENGINEERING
5 B6106720 นายปฏิพัทธ์ เดชนิธิพัฒน์  AERONAUTICAL ENGINEERING
6 B6107840 นายธนดล โท้ประยูร  AERONAUTICAL ENGINEERING
7 B6110154 นายปฏิภาณ ผลสมหวัง  AERONAUTICAL ENGINEERING
8 B6110192 นางสาวณัฐฐาพร ผันเปลี่ยน  AERONAUTICAL ENGINEERING
9 B6110215 นายณัฐดนัย ผากอง  AERONAUTICAL ENGINEERING
10 B6110598 นายณรงค์สันต์ พฤกพัฒนาชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING
11 B6111137 นายนันทพศ พิมพ์บุญมา  AERONAUTICAL ENGINEERING
12 B6111205 นายพัชรพล พิศชาติ  AERONAUTICAL ENGINEERING
13 B6111687 นายนภัสดล ไพรศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING
14 B6111724 นางสาวกนกวรรณ ฟ้ากระจ่างชัยสิน  AERONAUTICAL ENGINEERING
15 B6111830 นางสาวรมย์ธีรา ภูแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING
16 B6111991 นางสาวณัฐธยาน์ มณีวัลย์  AERONAUTICAL ENGINEERING
17 B6113056 นายสหัสวรรษ รัตนะมงคลกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING
18 B6113346 นางสาวชลินดา ลาวงศ์เกิด  AERONAUTICAL ENGINEERING
19 B6113568 นายปุญญพัฒน์ วงวาทิน  AERONAUTICAL ENGINEERING
20 B6113803 นายธนกฤต วรรณสุทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
21 B6114190 นายศุภกฤต ไวสติ  AERONAUTICAL ENGINEERING
22 B6116323 นางสาวฐาปนีย์ แสงทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING
23 B6116347 นายอาทิตย์ แสงเทียน  AERONAUTICAL ENGINEERING
24 B6116736 นายเรืองยศ หนานเจียง  AERONAUTICAL ENGINEERING
25 B6117535 นายภาคภูมิ อินบัว  AERONAUTICAL ENGINEERING
26 B6118020 นายชนาธิป ชัชวาลวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
27 B6118129 นายมลธวัช มาศหนู  AERONAUTICAL ENGINEERING
28 B6130268 นายกมลภัทร สิทธิธรานนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING
29 B6131432 นายทัฬหภูมิ เกตุกูล  AERONAUTICAL ENGINEERING
30 B6131449 นายฐิติพันธ์ ศรีโพนทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING
31 B6131906 นายอัครพนธ์ ถาพร  AERONAUTICAL ENGINEERING
32 B6132583 นายชากิร หมัดอะหลี  AERONAUTICAL ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.