รายชื่อนศ.
รายวิชา539301 : MICROPROCESSOR LABORATORY
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6026585 นางสาวเกวลิน ฟองคำ  Electronic Engineering10
2 B6024956 นางสาวสุขธิดา ทองผุย  TCE10
3 B6024734 นางสาวพิชยา กาบกรณ์  TCE10
4 B6024185 นางสาวจันทนา มงคลเจริญสุข  Electronic Engineering10
5 B6022259 นายกิตติชัย ศิริจีระชัย  TCE10
6 B6021825 นายเพชรดำ พิมพ์ไชยงาม  TCE10
7 B6021702 นายศุภวิชญ์ แก้วมหานิล  TCE10
8 B6021535 นางสาวชลดา อุ่นเหมือน  TCE10
9 B6020941 นางสาวณัฐริณีย์ การชงัด  TCE10
10 B6020873 นางสาวฐิติวรดา นามมุนตรี  TCE10
11 B6020699 นายศุภกิตติ แซ่เจีย  TCE10
12 B6020194 นายญาณสิทธิ์ ศิริบูรณ์  TCE10
13 B6019525 นายธนากร พิมวงค์  TCE10
14 B6018856 นายธนกฤษ ธนะสีรังกูร  TCE10
15 B6018764 นางสาวอรวรรณ สุขเปีย  TCE10
16 B6018528 นางสาวกรกนก สุวิชัย  TCE10
17 B6018191 นางสาวธนาวดี ธงภักดิ์  TCE10
18 B6016777 นายธัญพิสิษฐ์ ก้องนวกุล  TCE10
19 B6016678 นางสาวชลิดา วังคำแหง  TCE10
20 B6016630 นางสาวอัจฉราวรรณ์ รัตนศักดิ์  TCE10
21 B6016616 นางสาวสุมาลี ปานเกิด  TCE10
22 B6016593 นางสาวทักษพร สุทธิโรจน์  TCE10
23 B6015558 นายศุภชัย ดอกบัว  TCE10
24 B6015268 นางสาวปารมี มีบุญ  TCE10
25 B6013233 นายปิติภูมิ บันดร  Electronic Engineering10
26 B6011260 นายอนุวัฒน์ ผลบุตร  TCE10
27 B6011178 นายศิวพงษ์ ซาตา  TCE10
28 B6011116 นางสาวปรียาพร ถิ่นทองหลาง  TCE10
29 B6010898 นางสาวจริญญา พงษ์ศิริรักษ์  TCE10
30 B6010225 นายชัยสิทธิ์ ลักษณา  Electronic Engineering10
31 B6008888 นางสาวขนิษฐา จ่าโนนสูง  TCE10
32 B6008871 นางสาวกฤติยาพร บรรลุ  TCE10
33 B6008635 นายชัยวัฒน์ กาญจนพิมาย  TCE10
34 B6008598 นางสาวนิติยา สานเสนาะ  TCE10
35 B6008260 นางสาวรุ่งทิวา เจียกงูเหลือม  TCE10
36 B6008215 นางสาวสิริยากร ทองกลาง  TCE10
37 B6007713 นายจิระพงศ์ สุภาผล  TCE10
38 B6007362 นายณรงค์ฤทธิ์ อุทัยรัตน์เจริญ  TCE10
39 B6007355 นางสาวนฤมล ชลศาลาสินธุ์  TCE10
40 B6007294 นางสาววรารัตน์ โกติรัมย์  TCE10
41 B6006747 นายณราวุธ คำประเสริฐ  Electronic Engineering10
42 B6006549 นางสาวฐิติภัสร์ พรอิสราพัฒน์  TCE10
43 B6005191 นายปรัชญา ตั้งอยู่  TCE10
44 B6004736 นางสาวสุดารัตน์ จูมแพง  TCE10
45 B6004644 นายเกียรติศักดิ์ สุริยาวงค์  TCE10
46 B6004552 นางสาวพลอยธันยา ธัญญ์วรนนท์  TCE10
47 B6004446 นายจักรกฤษณ์ ก่ำตา  Electronic Engineering10
48 B6003517 นายวรากร ยาแปง  TCE10
49 B6003302 นายอภิสิทธิ์ แก้วหล้า  TCE10
50 B6003272 นางสาวทิวาพร ศรีหาบุญทัน  TCE10
51 B6001339 นางสาวรัตนาภรณ์ สารบาล  TCE10
52 B6001223 นางสาวนิรมล เจริญพร  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.