รายชื่อนศ.
รายวิชา527402 : TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5800063 นางสาวปรีชญา นรินทร์นอก  TCE10
2 B5900435 นางสาวศิวพร ใหญ่กลาง  TCE10
3 B5901067 นางสาวปวีณา อุลิศนันท์  TCE10
4 B5902514 นายวัฒนาธร การเขว้า  TCE10
5 B5903092 นายวิวัฒนา จรูญกุล  TCE10
6 B5903658 นายฏิณภัทร พรพนม  TCE10
7 B5904853 นายรัชนนท์ สุนาพรม  TCE10
8 B5908141 นางสาวกัญจนวิภา รวมใหม่  TCE10
9 B5911059 นางสาวน้ำฝน แป้นเพ็ชร  TCE10
10 B5911899 นายศุภธนา พรมลี  TCE10
11 B5913558 นางสาวศิริพรรณ ภาคีเนตร  TCE10
12 B5913848 นางสาวทิวาพร พลสงคราม  TCE10
13 B5914036 นางสาวเกศรินทร์ แก้วสว่าง  TCE10
14 B5914128 นางสาวชญานิศ รัตนประเสริฐ  TCE10
15 B5914210 นางสาวรัชฎาวรรณ บัวแสง  TCE10
16 B5914456 นางสาวจินดารัตน์ พิขุนทด  TCE10
17 B5915651 นางสาวจริยา มาสู่  TCE10
18 B5916368 นายเมฆินทร์ เเสนน่าน  TCE10
19 B5916672 นายคณิน เกรียงชัยเกียรติ  TCE10
20 B5918065 นางสาวเปมิกา แก้วปรีชา  TCE10
21 B5918126 นายอภิสิทธิ์ ทัดทาน  TCE10
22 B5918140 นางสาวอรณิชา คำสอง  TCE10
23 B5918201 นายอดิศร ดาศรี  TCE10
24 B5918218 นางสาวกรรณิการ์ เรืองกลาง  TCE10
25 B5918249 นางสาวชลิตวรรณ โสลา  TCE10
26 B5918294 นางสาวกนกวรรณ ขวัญทอง  TCE10
27 B5919437 นางสาวปณิตา คงการุณ  TCE10
28 B5921164 นายชยากร จันทร์อบ  TCE10
29 B5921225 นายวิศรุต เนตรธรานนท์  TCE10
30 B5927289 นางสาวปรียาภรณ์ สุวรรณประทีป  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.