รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6025823 นางสาวสิริลักษณ์ พึ่งเกษม  Agricultural and Food Engineering10
2 B6020637 นายศุภวัฒน์ แสนตน  Agricultural and Food Engineering10
3 B6017941 นายศุภชัย ปัญจาวงษ์  Agricultural and Food Engineering10
4 B6017859 นายจีรวัฒน์ สุขดี  Agricultural and Food Engineering10
5 B6017743 นางสาวจริยา ธรรมชาติ  Agricultural and Food Engineering10
6 B6012427 นางสาวโสภิรญา ทองมาก  Agricultural and Food Engineering10
7 B6012236 นายชนายุทธ ช่วยโพธิ์กลาง  Agricultural and Food Engineering10
8 B6009014 นายกีรตินันท์ เข็มทอง  Agricultural and Food Engineering10
9 B6006600 นายเกียรติศักดิ์ คำกิ่ง  Agricultural and Food Engineering10
10 B6005672 นายศาสตรา ยืนยง  Agricultural and Food Engineering10
11 B6005474 นายนราวิชญ์ อื้อจรรยา  Agricultural and Food Engineering10
12 B6001278 นางสาวกัญญารัตน์ โกฎหอม  Agricultural and Food Engineering10
13 B6000226 นางสาวดาปนีย์ ผังกิ่ง  Metallurgical Engineering10
14 B5916665 นางสาวณัฐวดี พูนมณี  Agricultural and Food Engineering10
15 B5916450 นางสาวนภัสนันท์ ดอกกุหลาบ  Agricultural and Food Engineering10
16 B5913220 นายธนวินท์ สินธารา  Agricultural and Food Engineering10
17 B5904129 นายถิรวัฒน์ สมใจ  Agricultural and Food Engineering10
18 B5809783 นางสาวน้ำฝน จึงเจริญ  Agricultural and Food Engineering10
19 B5803064 นายขวัญชัย แร่อรุณ  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.