รายชื่อนศ.
รายวิชา529294 : ELECTRICAL ENGINEERING LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5803064 นายขวัญชัย แร่อรุณ  Automotive Engineering
2 B5809783 นางสาวน้ำฝน จึงเจริญ  Agricultural and Food Engineering
3 B5904129 นายถิรวัฒน์ สมใจ  Agricultural and Food Engineering
4 B5913220 นายธนวินท์ สินธารา  Agricultural and Food Engineering
5 B5916450 นางสาวนภัสนันท์ ดอกกุหลาบ  Agricultural and Food Engineering
6 B5916665 นางสาวณัฐวดี พูนมณี  Agricultural and Food Engineering
7 B6000226 นางสาวดาปนีย์ ผังกิ่ง  Metallurgical Engineering
8 B6001278 นางสาวกัญญารัตน์ โกฎหอม  Agricultural and Food Engineering
9 B6005474 นายนราวิชญ์ อื้อจรรยา  Agricultural and Food Engineering
10 B6005672 นายศาสตรา ยืนยง  Agricultural and Food Engineering
11 B6006600 นายเกียรติศักดิ์ คำกิ่ง  Agricultural and Food Engineering
12 B6009014 นายกีรตินันท์ เข็มทอง  Agricultural and Food Engineering
13 B6012236 นายชนายุทธ ช่วยโพธิ์กลาง  Agricultural and Food Engineering
14 B6012427 นางสาวโสภิรญา ทองมาก  Agricultural and Food Engineering
15 B6017743 นางสาวจริยา ธรรมชาติ  Agricultural and Food Engineering
16 B6017859 นายจีรวัฒน์ สุขดี  Agricultural and Food Engineering
17 B6017941 นายศุภชัย ปัญจาวงษ์  Agricultural and Food Engineering
18 B6020637 นายศุภวัฒน์ แสนตน  Agricultural and Food Engineering
19 B6025823 นางสาวสิริลักษณ์ พึ่งเกษม  Agricultural and Food Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.