รายชื่อนศ.
รายวิชา530211 : MECHANICS OF MATERIALS I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5600625 นางสาวศกลวรรณ กิริยา  PE10
2 B5601783 นายคริศฐา จินตบัณฑิตวงศ์  CE10
3 B5606030 นายภานุวัฒน์ ปัญญาทรง  PE10
4 B5607358 นางสาวสุภัทรา มังจันทึก  Agricultural and Food Engineering10
5 B5609482 นายอลงกรณ์ บุญภา  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
6 B5609796 นายธวัชชัย บุตรชาติ  MAE10
7 B5610358 นายสันติ ยาเคน  Agricultural and Food Engineering10
8 B5612215 นายเฉลิมพร ชูชื่น  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
9 B5613984 นางสาววิยกาญจน์ บุญคง  PE10
10 B5614172 นางสาวธิราวรรณ ลันไธสง  PE10
11 B5616091 นายธีรพงศ์ ขวัญทอง  Automotive Engineering10
12 B5617265 นายเจษฎา จริงวาจา  PE10
13 B5618576 นายกฤษณ์ ศิริวรรณ  PE10
14 B5618866 นายสุทธิกิจ ภิรมย์กิจ  Automotive Engineering10
15 B5624553 นายแสนยากร ศรีแจ้ง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
16 B5624706 นายธนภัทร ศรีสมุทร  Environmental Engineering40
17 B5700387 นายพัฒนกิจ พัชราชีวิน  Environmental Engineering10
18 B5703852 นางสาวรัชฎาภรณ์ ท้องโคกสูง  Environmental Engineering10
19 B5705092 นายจิรัฐติ แสงตันชัย  Agricultural and Food Engineering10
20 B5705962 นางสาวสุกัญญา ทองอยู่  AERONAUTICAL ENGINEERING10
21 B5707416 นางสาวสุนิสา ดาฉาว  Environmental Engineering10
22 B5708628 นางสาวกุลทรัพย์ โอษฐิเวช  Agricultural and Food Engineering10
23 B5708642 นายเกียรติศักดิ์ คิดดี  Agricultural and Food Engineering10
24 B5709953 นางสาวธนาภรณ์ พิเศษ  Environmental Engineering10
25 B5710690 นายสุรศักดิ์ โม่กลาง  Agricultural and Food Engineering10
26 B5710966 นางสาวอริสรา ดำรงชาติ  Environmental Engineering10
27 B5711345 นางสาวพรทิพย์ เจริญรัตน์มงคล  TOOL ENGINEERING10
28 B5712687 นางสาวหัทยา แก่นสงสัย  TOOL ENGINEERING10
29 B5713295 นางสาวอภิญญา ทองสุข  PE10
30 B5713486 นางสาวอัสมาฮาน อับดุลวาฮับ  PE10
31 B5715237 นายวชิรวิทย์ ตลับทอง  Automotive Engineering10
32 B5715534 นางสาวสุกัญญา สุมาลุ  PE10
33 B5717194 นางสาวกาญจนา ไชยพร  PE10
34 B5717293 นางสาวกฤตยา สุภัควณิชย์  PE10
35 B5718863 นายอนุสรณ์ เหล้าเจริญ  Automotive Engineering60
36 B5718986 นายธวัช สวาทดี  Automotive Engineering10
37 B5720446 นายศุภชัย นนทไชย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
38 B5720859 นางสาวอัมฤทธิ์ตา สูงรัมย์  TOOL ENGINEERING10
39 B5800957 นายพลพศพสุ มะเริงสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
40 B5801695 นางสาวพนิดา โม้ทอง  PE10
41 B5801978 นางสาวศุภนิดา แจ้งไพร  Metallurgical Engineering10
42 B5802241 นางสาววาสนา มวลมุลตรี  Environmental Engineering10
43 B5802395 นายภาณุพงศ์ พัดชีวา  Metallurgical Engineering10
44 B5802647 นางสาวธนัชพร โตด้วง  Environmental Engineering10
45 B5802722 นางสาวกรกนก ซอสูงเนิน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
46 B5802807 นางสาวอรอุมา มิ่งจันทึก  Environmental Engineering10
47 B5802999 นางสาวอมรรัตน์ เกริกกิตติกุล  Environmental Engineering10
48 B5803293 นางสาวฐิติมา พลายละหาร  PE10
49 B5803446 นายปณิธาน ดีสนิท  Environmental Engineering10
50 B5803644 นางสาวจุฑามาศ ศรีพุทธา  TOOL ENGINEERING10
51 B5803712 นายธนดล ปิ่นนิกร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
52 B5803743 นางสาวสินีนุช คุ้มสุวรรณ  PE10
53 B5803958 นายธนชิต จันทร์สุคนธ์  TOOL ENGINEERING10
54 B5804597 นายภานุเกล้า งามเหมือน  Environmental Engineering10
55 B5804665 นายนิวัฒน์ กุหลาบ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
56 B5805259 นางสาวสุพัตรา สินเติม  Geological Engineering10
57 B5805587 นางสาวปภัสรา ทุยยะค่าย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
58 B5805631 นายศตวรรษ สีกองแก้ว  Agricultural and Food Engineering10
59 B5806140 นายกฤษธนพล สอดสุข  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
60 B5806287 นางสาวอัยลดา โพธิ์ชัย  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
61 B5806447 นายกฤษณะพงษ์ พรมที  MAE10
62 B5806744 นายเจษฎา ทองไทย  TOOL ENGINEERING10
63 B5806898 นางสาวอรสา มีแก้ว  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
64 B5807208 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจันทึก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
65 B5807390 นางสาวยุวดี แสนทวีสุข  Environmental Engineering10
66 B5807413 นายวุฒิชัย กิ่งไทรกลาง  MAE10
67 B5807918 นางสาวรุ่งตะวัน วงษ์ชารี  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
68 B5807987 นางสาวกอบแก้ว คชหาญ  TOOL ENGINEERING10
69 B5808274 นางสาวจิดาภา ศุภรทรัพย์  MAE10
70 B5808281 นางสาวชนัญญ์ธรณ์ อ่อนละมัย  Agricultural and Food Engineering10
71 B5808830 นายภัทรกร ดิลกลาภ  Metallurgical Engineering10
72 B5809097 นายชัยวัฒน์ สงวนทรัพย์  Environmental Engineering10
73 B5809578 นางสาวสุนิชา โฉดโคกสูง  Environmental Engineering10
74 B5809912 นายศตวรรษ ชิงชัยภูมิ  Agricultural and Food Engineering10
75 B5810031 นางสาวณัฎฐวรรณ ยศพล  Geological Engineering10
76 B5810093 นางสาวนพวรรณ งามแป้น  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
77 B5810789 นางสาวจีรนันท์ โพธิ์แก้ว  PE10
78 B5810840 นางสาวอภิญญา บัวตา  Metallurgical Engineering10
79 B5810871 นายเสฏฐวุฒิ หงษ์คำ  Environmental Engineering10
80 B5810925 นายธนากร จ่าแท่นทะรัง  Environmental Engineering10
81 B5811434 นายณัฐพงศ์ แรมไธสง  PE10
82 B5811922 นายนราวิชญ์ ถานสีนาม  Automotive Engineering10
83 B5811984 นางสาวณัฐรินีย์ คงอินทร์  PE10
84 B5812066 นายณัฐชนน สอดโคกสูง  Environmental Engineering10
85 B5812073 นางสาวจุฬารัตน์ เนตรสูงเนิน  ME10
86 B5812622 นางสาวสุกัญญา ด้วงแห้ว  Geological Engineering10
87 B5812936 นางสาวมนัสนันท์ ค่ำกลาง  Metallurgical Engineering10
88 B5813346 นางสาวอุษณี ศรีเมือง  Agricultural and Food Engineering10
89 B5813469 นายอัษฎา ปารีสร้อย  Geological Engineering10
90 B5813858 นางสาวปิยพร สุภานัส  MAE10
91 B5813940 นางสาวปภาวี ปราบใหญ่  Metallurgical Engineering10
92 B5815104 นายฐากรณ์ สุทธิเพศ  Agricultural and Food Engineering10
93 B5816934 นางสาวเกษร พัดพรม  PE10
94 B5817207 นายอดิศักดิ์ วรรณศิลป์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
95 B5817252 นางสาวอัจฉราพรรณ นัวกระโทก  PE10
96 B5818914 นางสาววิสุนีย์ สว่างศรี  Metallurgical Engineering10
97 B5819034 นายศรราม เขียวคุ้ม  Metallurgical Engineering10
98 B5819430 นางสาวณัฐธิชา เกิดสมบัติ  Environmental Engineering10
99 B5819447 นางสาวดวงกมล กฤษณา  Environmental Engineering10
100 B5820900 นายเนตรพิพัฒน์ จำนงค์  Automotive Engineering10
101 B5821167 นางสาวธันยพร แป้นนางรอง  Automotive Engineering10
102 B5821921 นายวรินทร วารินทร์  Agricultural and Food Engineering10
103 B5822010 นางสาวลักษมี สามารถกุล  Agricultural and Food Engineering10
104 B5823444 นายภานุพงศ์ แพทย์เพียร  Metallurgical Engineering10
105 B5823512 นายสุรชัช บูรณ์เจริญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
106 B5824533 นางสาวนพวรรณ คัชปะนะ  Environmental Engineering10
107 B5824724 นางสาวสุวัจมาลย์ แรกจานเหนือ  Environmental Engineering10
108 B5825202 นายอิสรายุทธ ประเสริฐสังข์  Metallurgical Engineering10
109 B5825523 นายวชิรวิชญ์ เหลาเกิ้มฮุ้ง  Environmental Engineering10
110 B5827947 นายพัฒนา ยุวบุตร  Environmental Engineering10
111 B5828043 นายวงศกร ฤาวงษ์  Agricultural and Food Engineering10
112 B5900077 นายธนา กล้าถิ่นดง  ME10
113 B5900107 นางสาวมัสยา คล้ายคลึง  Environmental Engineering10
114 B5900183 นายพงศ์เทพ แสงสุวรรณ์  Metallurgical Engineering10
115 B5900664 นางสาวมลธิรา สุขเฉลิม  Environmental Engineering10
116 B5901098 นางสาวนภสร สุขไกร  Metallurgical Engineering10
117 B5901371 นางสาววริศรา ตรีกุล  Environmental Engineering10
118 B5901432 นางสาวยลรดา เลขจิตร  Agricultural and Food Engineering10
119 B5901456 นางสาววีรยา พานิช  Metallurgical Engineering10
120 B5901555 นางสาวพัชนี น้อยโสภา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
121 B5901968 นางสาวพรธิภา นะวะสิมมา  Metallurgical Engineering10
122 B5902057 นายนิติพล บุญเชิดชู  Metallurgical Engineering10
123 B5902484 นางสาวปิยากร ตราทอง  PE10
124 B5902705 นายพชร รื่นรวย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
125 B5903238 นายธารภัทร แก้วเกิดมี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
126 B5903351 นางสาวชุติมา เฮียงบุญ  Metallurgical Engineering10
127 B5903894 นายติณณ์ เงาดี  Automotive Engineering10
128 B5904150 นายเดชนรินทร์ จิตใส  Automotive Engineering10
129 B5904433 นายศิขรินทร์ พลอยวิเลิศ  Metallurgical Engineering10
130 B5904679 นางสาวพนิดา บุดดาสิงห์  Metallurgical Engineering10
131 B5904884 นางสาววชิรา ชูรัตน์  Agricultural and Food Engineering10
132 B5905195 นายไกรศร บุญครอง  Metallurgical Engineering10
133 B5905225 นายนฤเบศร์ ชัยสุนทร  Automotive Engineering10
134 B5905447 นายธนายุทธ ประทุมแพง  ME10
135 B5905812 นายภูมิ สุวรรณพันธ์  CE10
136 B5905966 นางสาวพจนินท์ อินเลี้ยง  Geological Engineering10
137 B5906284 นายจักรพันธ์ วรรณเลิศ  Agricultural and Food Engineering10
138 B5906475 นายภาณุ แก้วศรี  Geological Engineering10
139 B5906857 นายเที่ยงธรรม ฉวีนวล  Geological Engineering10
140 B5907151 นางสาวณัฏฐ์นรี จันทนะ  Metallurgical Engineering10
141 B5907700 นางสาวอัษฎาภรณ์ สงครินทร์  Metallurgical Engineering10
142 B5908035 นายจิรวัฒน์ พยาวงค์  Automotive Engineering10
143 B5908356 นายชุติพนธ์ ตันสกุล  Geological Engineering10
144 B5908363 นางสาวสุนันสินี ทองไพศาลสกุล  Metallurgical Engineering10
145 B5908516 นางสาวเบญจมาภรณ์ ชะฎา  Metallurgical Engineering10
146 B5908677 นางสาวสุพัตรา พิศงาม  Environmental Engineering10
147 B5909261 นางสาวกัญญาภัทร คุณเศษ  Automotive Engineering10
148 B5909438 นายดนัย ลอยพิมาย  Metallurgical Engineering10
149 B5909643 นายธีรพัฒน์ ธรรมประสาร  Automotive Engineering10
150 B5910052 นางสาวณิชชาภัทร ศุภโชคธนกุล  Agricultural and Food Engineering10
151 B5910304 นายภคพงษ์ โพคทรัพย์  Automotive Engineering10
152 B5910410 นางสาวนุธิดา แก้วมะ  Metallurgical Engineering10
153 B5910441 นางสาวณัฐชยา ชินแท่น  Geological Engineering10
154 B5911271 นายวีระพงษ์ ชอบสอน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
155 B5911561 นายนัครา คชสีห์  Metallurgical Engineering10
156 B5911769 นายกานต์กวิน ศิริรุ่งเรืองวิชญ์  Automotive Engineering10
157 B5911943 นายกิตติศักดิ์ คำมา  Environmental Engineering10
158 B5912544 นายพงศธร คำเบ้าเมือง  Metallurgical Engineering10
159 B5912926 นางสาวพราวแพรว ไตรเมืองปัก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
160 B5913053 นายชนะเชิด สิงหมาตร  Agricultural and Food Engineering10
161 B5913060 นางสาวชารียา โยชน์  Agricultural and Food Engineering10
162 B5913282 นายกฤษฎา แก้วดวงเล็ก  Metallurgical Engineering10
163 B5913589 นายกรณัฐเดชน์ มงคล  Metallurgical Engineering10
164 B5913657 นางสาวพิมพ์วิภา คะชะเสน  Metallurgical Engineering10
165 B5913688 นายสุระพจน์ หาชื่น  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
166 B5913756 นางสาวบุญรัตน์ สุขทวี  Metallurgical Engineering10
167 B5913893 นายธนวัต บุญทูล  Metallurgical Engineering10
168 B5914494 นางสาวขวัญฤทัย เกิดเจริญ  Automotive Engineering10
169 B5914685 นางสาวเพ็ญพิชชา ครองเพ็ชร์  Environmental Engineering10
170 B5914845 นายอรรณพ นาชิด  Metallurgical Engineering10
171 B5914975 นางสาวรติมา กิมสวัสดิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
172 B5914982 นางสาวชุติมา บุญมะ  Geological Engineering10
173 B5915668 นายกิตติศักดิ์ พันธ์สุข  Environmental Engineering10
174 B5915774 นายศักดิ์สยาม กิ่งทอง  CE10
175 B5915941 นายอาริฟ เจ๊ะเเต  Geological Engineering10
176 B5916597 นายชลิต พลดงนอก  Geological Engineering10
177 B5916863 นางสาวสุกัญญา เทพรักษา  Environmental Engineering10
178 B5917006 นางสาวโยษิตา วิจารัตน์  Agricultural and Food Engineering10
179 B5917549 นางสาวธัญญารัตน์ แสงทอง  Environmental Engineering10
180 B5917648 นางสาวอัจฉราภรณ์ ศรีปัญญา  ME10
181 B5917945 นายพชร สีปานแก้ว  ME10
182 B5918478 นางสาวพัชริดา แก้วจันทร์เพชร  Environmental Engineering10
183 B5918539 นางสาวพิมพ์ชนก สว่างไธสง  Automotive Engineering10
184 B5919116 นายภัทรวิชญ์ นาประจักษ์  CIVIL ENGINEERING10
185 B5919208 นางสาวศุภิสรา บัวสกุล  Metallurgical Engineering10
186 B5919307 นายกษิดิศ แสนแปง  Metallurgical Engineering10
187 B5919345 นางสาวจิรนุช รักการ  Metallurgical Engineering10
188 B5919369 นายนัชถชา สายรักษา  Metallurgical Engineering10
189 B5919451 นางสาวนงคราญ เถาว์โท  Environmental Engineering10
190 B5920037 นายวศิน เจียศิริสกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
191 B5920129 นางสาวกฤษณา ทาบุดดา  Automotive Engineering10
192 B5920167 นายณธณัฐ แสงมณี  Automotive Engineering10
193 B5920204 นายฤทธิกาย ขำสุขเลิศ  Automotive Engineering10
194 B5920211 นายปัณณวิชญ์ เตียวโสภาวงศ์  Automotive Engineering10
195 B5920266 นายณัฐพงศ์ เฟื่องสวัสดิ์  Automotive Engineering10
196 B5920334 นางสาวสิรีกรณ์ สำกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
197 B5920457 นางสาวอารยา ถิตย์แสน  Agricultural and Food Engineering10
198 B5920990 นางสาวอัญชนา รังษีสม  Geological Engineering10
199 B5921171 นางสาวชุติมา จันทมานิตย์  Metallurgical Engineering10
200 B5921775 นายกษิดินทร์ จงศักดิ์สวัสดิ์  Metallurgical Engineering10
201 B5924325 นางสาวเจนจิรา ช้างโคร่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
202 B5924639 นางสาวณัฐมล สุขสบาย  Metallurgical Engineering10
203 B5924660 นายธนกร จีนชาวนา  Automotive Engineering10
204 B5924684 นายปองพล จันทร์นุ่ม  Automotive Engineering10
205 B5924738 นางสาวน้ำผึ้ง อื้อจรรยา  Metallurgical Engineering10
206 B5924752 นางสาวเพ็ญศรี สุดดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
207 B5925049 นางสาวภัทราวรรณ พุ่มจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
208 B5925148 นายผดุงเกียรติ สาฆะ  Agricultural and Food Engineering10
209 B5925544 นางสาวสโรชา คหาปนะ  Automotive Engineering10
210 B5925834 นายณัฎฐพล ประเสริฐพงศ์ธร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
211 B5926138 นายกฤษณะพล ผิวดำ  Geological Engineering10
212 B5926213 นางสาววิจิตรา ขันตี  Automotive Engineering10
213 B5927678 นายอลงกรณ์ สมบัติหอม  Geological Engineering10
214 B5927883 นางสาวปนัดดา รัตนวงค์  Environmental Engineering10
215 B6000080 นายธันยบูรณ์ ทุนทวีศีลศักดิ์  ME10
216 B6000240 นายธวัชชัย ฮามคำฮัก  Metallurgical Engineering10
217 B6000332 นางสาวเบญญาภา พลจันทึก  Automotive Engineering10
218 B6000349 นายอภิวัฒน์ แซ่มัว  Automotive Engineering10
219 B6000431 นางสาวพรรณนิษา รักบุญ  Geological Engineering10
220 B6000868 นางสาวทิพย์ประภา วรสาร  Agricultural and Food Engineering10
221 B6001131 นางสาวภัทรภร คงชายดง  Geological Engineering10
222 B6001162 นางสาวสุวนันท์ นันทะชัย  Geological Engineering10
223 B6001278 นางสาวกัญญารัตน์ โกฎหอม  Agricultural and Food Engineering10
224 B6001452 นางสาวสิรินันท์ ศรีอุดร  Geological Engineering10
225 B6001582 นายพีรพงษ์ เฝ้าเวียงคำ  Automotive Engineering10
226 B6001704 นางสาวนภาพร มุลลารักษ์  Automotive Engineering10
227 B6001711 นายธนกร บุราณสาร  Geological Engineering10
228 B6001896 นายวศิน โยคณิตย์  Automotive Engineering10
229 B6001940 นายวุฒิพร พิพัฒน์ชลธี  Automotive Engineering10
230 B6002091 นางสาวกชามาศ ศรีวิเศษ  Geological Engineering10
231 B6002145 นายสกรรจ์ เครือสุคนธ์  Geological Engineering10
232 B6002251 นางสาวสุพัตรา พงษ์ไทย  Geological Engineering10
233 B6002305 นางสาวณัฐริกา หนูมอ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
234 B6002374 นางสาวณัฐนรีย์ ศรีจันทร์  ME10
235 B6002497 นายธนาดล บุญปลูก  CE10
236 B6002602 นายนิติพงษ์ โคตรสูงเนิน  ME10
237 B6002947 นายณัฐชนน ถาแก้ว  Automotive Engineering10
238 B6002954 นายยศพัฒน์ พวงมาลี  Automotive Engineering10
239 B6003173 นางสาวอภัสรา วรถ่ายฐาน  ME10
240 B6003333 นายชินดนัย ทองเหมือน  Automotive Engineering10
241 B6003340 นางสาวชุติมา ลวงสวาท  Agricultural and Food Engineering10
242 B6003821 นางสาวพร้อมศิริ วงค์อุดทา  Metallurgical Engineering10
243 B6004194 นายศรัณย์ นครสวรรค์  Automotive Engineering10
244 B6004934 นายศตวรรษ หวังเลี้ยงกลาง  Automotive Engineering10
245 B6004965 นางสาวสุธาสินี เลิศแก้ว  ME10
246 B6004996 นายอนุชา นครังสุ  Automotive Engineering10
247 B6005207 นางสาวนัฏฐิกา รักวิเศษ  Geological Engineering10
248 B6005443 นางสาวประภัสสร นิ่มขำ  ME10
249 B6005603 นางสาวจุฬารัตน์ ปั้นโท้  CE10
250 B6005672 นายศาสตรา ยืนยง  Agricultural and Food Engineering10
251 B6005771 นายสรยุทธ แดงนา  Automotive Engineering10
252 B6005788 นางสาวนิภา แสนกล้า  Automotive Engineering10
253 B6005894 นายปิยะพงษ์ ปะสาวะโน  Automotive Engineering10
254 B6006112 นายกฤติเดช แวะศรีภา  Agricultural and Food Engineering10
255 B6006136 นายฉกรรจ์ คิดดีจริง  Automotive Engineering10
256 B6006143 นายณัฐวุฒิ ผนึกทอง  Automotive Engineering10
257 B6006204 นางสาวภชพร รักบุญ  ME10
258 B6006303 นายศุภกฤษฏิ์ จามสิงห์คำ  Geological Engineering10
259 B6006341 นางสาวนภสร สมนอก  Geological Engineering10
260 B6006419 นายสมศักดิ์ สุทธิสนธิ์  Automotive Engineering10
261 B6006471 นายคมกริบ แสงมณี  Automotive Engineering10
262 B6006600 นายเกียรติศักดิ์ คำกิ่ง  Agricultural and Food Engineering10
263 B6006716 นายนครินทร์ สุขประเสริฐ  Automotive Engineering10
264 B6006822 นายบุญมี แสนเสน่ห์  ME10
265 B6006846 นายชัยวัฒน์ พูลวงษ์  Automotive Engineering10
266 B6006907 นางสาวกมลวรรณ แก้วโน  CE10
267 B6006969 นายธวัชชัย ฦาชา  ME10
268 B6007003 นายวัชระ จิตต์พาณิชย์  Automotive Engineering10
269 B6007140 นายศุภชัย วิสัยเกต  CE10
270 B6007218 นางสาวศศิวิมล กลิ่นแย้ม  Automotive Engineering10
271 B6007393 นางสาวอรวรรณ สิงห์ซอม  Automotive Engineering10
272 B6007447 นางสาวปิยะธิดา ชื่นตา  Automotive Engineering10
273 B6007782 นางสาวจิราพร พิมลี  Automotive Engineering10
274 B6007942 นางสาวพรทิพย์ อู่ทอง  Agricultural and Food Engineering10
275 B6008055 นายอนุชา พันรักษา  Automotive Engineering10
276 B6008437 นางสาวธันยชนก แดงทิพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
277 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล  Metallurgical Engineering10
278 B6008543 นายกฤษฎา สีแดด  Automotive Engineering10
279 B6008574 นางสาวจิตรลดา จำปา  Geological Engineering10
280 B6008710 นางสาวอริษา แก่นสาร  Geological Engineering10
281 B6008802 นายศุภวิชญ์ บัวทอง  Automotive Engineering10
282 B6008895 นายพีรวัชร มินตา  Automotive Engineering10
283 B6009007 นายธนายุทธ ภู่ระหงษ์  Automotive Engineering10
284 B6009069 นางสาวดารารัตน์ อบอุ่น  Geological Engineering10
285 B6009410 นางสาวสุนิษา ทรพับ  TCE10
286 B6009670 นายอรรถพล ดาวไสย์  Automotive Engineering10
287 B6009779 นางสาวภริตพร สานารินทร์  Geological Engineering10
288 B6009991 นางสาวภัทราวดี แก้วเมืองกลาง  Automotive Engineering10
289 B6010218 นางสาวนิรมล โศกค้อ  Automotive Engineering10
290 B6010416 นางสาวอทิตยา ศรสิทธิ์  ME10
291 B6010522 นายพศวัต ชื่นบุญชู  Automotive Engineering10
292 B6010874 นายนนทภัทร์ ปุญญประมูล  Automotive Engineering10
293 B6010966 นายกิตติศักดิ์ เพ็งศรี  Automotive Engineering10
294 B6011055 นายพัฒนา นามราชา  Metallurgical Engineering10
295 B6011482 นายอมรินทร์ เชื้อมาก  Automotive Engineering10
296 B6011567 นายเศรษฐา สยามนต์  Automotive Engineering10
297 B6011611 นายกาญจนพงศ์ สิงหาเทพ  Automotive Engineering10
298 B6011758 นางสาวพิชญาภา สัจจะเขต  Geological Engineering10
299 B6011857 นายธาดา คำภักดี  Automotive Engineering10
300 B6012168 นายคมชาญ บุตรศรีด้วง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
301 B6012588 นางสาวฐิตาภา คำขาว  Automotive Engineering10
302 B6012878 นายสุภกร พวงประจำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
303 B6013318 นางสาวพรสุดา จันทร์พันธ์  Automotive Engineering10
304 B6013523 นายณัฐวัฒน์ หัสกรรณ์  Automotive Engineering10
305 B6013660 นางสาวอธิตยาพร ธิมาทา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
306 B6013714 นายไชยา โพธิ์ชัยทอง  Geological Engineering10
307 B6013745 นายพัชรพงศ์ นาโม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
308 B6013776 นายธีรวัฒน์ กรวยทอง  Automotive Engineering10
309 B6013820 นางสาวปวริศา โสดา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
310 B6013899 นายอภิวัฒน์ ไชยชนะ  Automotive Engineering10
311 B6013929 นายอมรเทพ สีแนน  Metallurgical Engineering10
312 B6014001 นายชัยรัตน์ โกศัลยกุล  Automotive Engineering10
313 B6015077 นายอภิวัฒน์ เฉลยพจน์  ME10
314 B6015138 นางสาวเกษรินทร์ มโนสินธุ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
315 B6015169 นายพิชัย ศรีทา  Geological Engineering10
316 B6015312 นายอภิวัฒน์ ดาศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
317 B6015619 นายณัฐวุฒิ บัวหยาด  Automotive Engineering10
318 B6015657 นายจิรวัฒน์ ตารัมย์  Geological Engineering10
319 B6015688 นายจิรพงษ์ อิดชะรา  CE10
320 B6015756 นายกู้พงศ์ นิตรักษ์  Agricultural and Food Engineering10
321 B6017033 นายกฤษฎา เหยียดรัมย์  CE10
322 B6017484 นางสาววริษฐา นาระหัด  Automotive Engineering10
323 B6017491 นายศรสุวรรณ เนาว์พิมาย  Automotive Engineering10
324 B6017545 นายรัฐพงศ์ อุดมทรัพย์  Automotive Engineering10
325 B6017552 นายภาคีนัย อนุดำ  Automotive Engineering10
326 B6017583 นายณรัณ ถาบุตร  Automotive Engineering10
327 B6017590 นายปัญญวัฒน์ ลามคำ  Automotive Engineering10
328 B6017613 นายฐาปนพงษ์ โนรีราษฎร์  Automotive Engineering10
329 B6017712 นายพทรภณ สิงห์ไกร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
330 B6017736 นางสาวชุติมณฑน์ แสนแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
331 B6018009 นางสาวบุญฒิตา หินสูงเนิน  Geological Engineering10
332 B6018016 นายปณิธาน ชัยวงศ์  Geological Engineering10
333 B6018030 นายฐิติณัฏฐ์ คนธภักดี  Geological Engineering10
334 B6018061 นางสาวสุวัจนี พูนดี  Geological Engineering10
335 B6018115 นางสาวนภัตสร ตัณฑ์สุระ  Geological Engineering10
336 B6018412 นายนพวินท์ มังกรเจริญกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
337 B6018443 นางสาวขวัญดาว ตันติวราลักษณ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
338 B6018672 นางสาวปริยกร คำงาม  ME10
339 B6018771 นายจักรพันธุ์ มณทักษิณ  ME10
340 B6018917 นายพรภวิษย์ แสงโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
341 B6019624 นายรัตนชัย ดำกลาง  CE10
342 B6019839 นายกิตติ มาทาสิน  Automotive Engineering10
343 B6019914 นายเจษฎากร โชคศิริ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
344 B6019952 นายมนตรี เอื้อกิจ  Geological Engineering10
345 B6020255 นายปฏิพล แซ่ฉั่ว  Geological Engineering10
346 B6020309 นางสาวผกามาศ ทีปะลา  Geological Engineering10
347 B6020996 นางสาวอาทิตยา มะปะตัง  Automotive Engineering10
348 B6021092 นางสาวณัฐติกา ทนาไธสง  Automotive Engineering10
349 B6021160 นายวสุพล ตะเพียนทอง  Automotive Engineering10
350 B6021221 นายธนบดี กั๊กสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
351 B6021290 นางสาวสุธิดา ขันซ้าย  Geological Engineering10
352 B6021344 นายถนอมศักดิ์ บุญสาร  Geological Engineering10
353 B6021542 นายณัฐฐินันท์ ใจอด  Automotive Engineering10
354 B6021610 นายทัตพงศ์ ผ่องศรี  Metallurgical Engineering10
355 B6021627 นางสาวอาภัสรา เคธรรมมะ  Metallurgical Engineering10
356 B6021832 นายวรวุฒิ ก้องสิทธิเดช  Metallurgical Engineering60
357 B6022211 นางสาวธัญมาศ วงวิราช  ME10
358 B6023812 นายจักรกฤษณ์ จุระกรรณ์  ME10
359 B6023959 นางสาวณัฐพร กิจวาส  AERONAUTICAL ENGINEERING10
360 B6024291 นางสาวอุษณี จันทอก  Automotive Engineering10
361 B6024567 นายอินธัชสรณ์ จรูญธนาสิริ  Automotive Engineering10
362 B6024918 นายวราทัศน์ มะณีสาร  Geological Engineering10
363 B6025069 นายพีรวิชญ์ ศิริมงคล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
364 B6025557 นายอรรณพ ศุภกาญจน์ไพโรจน์  Geological Engineering10
365 B6025823 นางสาวสิริลักษณ์ พึ่งเกษม  Agricultural and Food Engineering10
366 B6025830 นางสาวประกายดาว ภักดีนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
367 B6026004 นางสาวสุชาสิริ เหล่าจันอัน  Automotive Engineering10
368 B6026080 นายสิทธิกร ฤทธิเนียม  ME10
369 B6026691 นายบูคอรี แวหะมะ  Automotive Engineering10
370 B6026769 นายวรรณประชา วงศ์สาคร  Automotive Engineering10
371 B6026912 นายคมสัน มณีวงษ์  ME10
372 B6029609 นายปริญญา งามสมฤทธิ์  Automotive Engineering10
373 B6137403 นายจักรพงษ์ วงศ์สวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.