รายชื่อนศ.
รายวิชา530211 : MECHANICS OF MATERIALS I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6029098 นางสาวณชมน นันตะวงษ์  PE60
2 B6028923 นางสาวนิธิวดี กนกชัชวาล  CE10
3 B6027520 นางสาวศรุตาภรณ์ ทรงศรี  CE10
4 B6027308 นางสาวชัญญาภัค บุญเจริญ  Geological Engineering10
5 B6027094 นายณัฐวรรธน์ พิเคราะห์งาน  CE10
6 B6026752 นางสาวกัญญารัตน์ เชียรไชย  ME10
7 B6026721 นายสุประกิต สารรักษ์  CE10
8 B6026554 นายวิทวัส อินทรนุช  Metallurgical Engineering10
9 B6026509 นายวุฒินันท์ น้อยพูล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
10 B6026462 นายณัชพล พรหมณี  CE10
11 B6026356 นางสาวนัฐสุดา มานุจำ  Metallurgical Engineering10
12 B6026219 นางสาวรามาวดี น้ำดอกไม้  CE10
13 B6026196 นายกัมพล สมตั้ง  ME10
14 B6026165 นางสาวนารากร อยู่บุญ  Automotive Engineering10
15 B6026028 นายอัครพล แสงคณิต  Geological Engineering10
16 B6025892 นายประสานชัย แก้วสุพรรณ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
17 B6025465 นายพชร สุทธิศรีสมบูรณ์  Automotive Engineering10
18 B6025458 นายปฏิญญา รุ่งเรืองศิลป์  Geological Engineering10
19 B6025267 นางสาวดรุณี อินทรินทร์  Automotive Engineering10
20 B6025175 นายณัฐวัตร จันทร์ภูเขียว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
21 B6025076 นายณัฏฐพล เจียมเจิม  CE10
22 B6024901 นางสาวณัฎฐณิชา วรรณา  Automotive Engineering10
23 B6024833 นางสาวกุลธิดา ยางสวย  ME10
24 B6024758 นายอานุภพ ภูไชยแสง  CE10
25 B6024680 นายศุภณัฐ ภูครองผา  Geological Engineering10
26 B6024536 นายนิวัฒน์ชัย นพรัตน์  CE10
27 B6024246 นางสาวฐานิกา สรณะสมบูรณ์  ME10
28 B6024215 นางสาวนิภาธร ศักดิ์ศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
29 B6022174 นางสาวสลิลทิพย์ แก้วรักษา  CE10
30 B6022006 นายณัฐภัทร รวมเงาะ  Automotive Engineering10
31 B6021719 นายบุญญฤทธิ์ กริ่งกลับ  IE10
32 B6021467 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ เขียวโสภา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
33 B6021399 นางสาววิลาสินี เกลี้ยงกรแก้ว  Automotive Engineering10
34 B6021252 นายศิริพงษ์ แสนแก้ว  Automotive Engineering10
35 B6021177 นายพงศ์ระพี สุวรรณโชติ  Automotive Engineering10
36 B6020989 นายปิยศรัณย์ ปล้องพุดซา  CE10
37 B6020514 นายวชิรวิทย์ ชัยสุวรรณ  Geological Engineering10
38 B6020248 นายเจษฎา ทองดี  Metallurgical Engineering10
39 B6020200 นายยุทธพิชัย ม่วงปาน  Geological Engineering10
40 B6020095 นางสาวสิริจิรัญญา วสุวิภา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
41 B6019969 นายสุวรรณ เขียนภาพ  Automotive Engineering10
42 B6019822 นายปรชนก ม่วงประเสริฐ  CE10
43 B6019815 นายชนะศักดิ์ เวียงสมุทร  Metallurgical Engineering10
44 B6019549 นางสาวภาวิณี ทองมี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
45 B6019341 นางสาวสุวิดา ใจชื่น  Metallurgical Engineering10
46 B6019273 นายกีรติ ปิ่นเกตุ  Automotive Engineering10
47 B6019167 นางสาวอทิตยา จันทะแสง  Geological Engineering10
48 B6018832 นายชานน ปิยะวงศ์  Geological Engineering10
49 B6018733 นางสาวกชณัท เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
50 B6018702 นายฉลองวุฒิ ทองระหมาน  CE10
51 B6018665 นายอธิวัฒน์ สมพงษ์  ME10
52 B6017965 นายนรินทร์ เข็มกลัดมุกต์  CE10
53 B6017767 นางสาวโชติรักษ์ ปิ่นสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
54 B6017729 นายวัชรพัฐ จันทร์สว่าง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
55 B6017637 นายเดชฤทธิ์ เชื่อมกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
56 B6017514 นายวรรณวิทย์ ผาหัวดง  Automotive Engineering10
57 B6017507 นางสาวศิริรัตน์ คุ้มโพน  Automotive Engineering10
58 B6017453 นายสายัณห์ วรรณสวัสดิ์  Automotive Engineering10
59 B6017149 นายภิญโญ เอี่ยมหุ่น  Metallurgical Engineering10
60 B6017071 นางสาวกิติยา นาธงชัย  Metallurgical Engineering10
61 B6017002 นายปธานิน นิยมแสง  CE10
62 B6016807 นายธรรมรัตน์ แก้วคำแหง  ME10
63 B6016524 นายประชัน ชิณเทศน์  ME10
64 B6016203 นายพงษ์เทพ สวัสดิวงษ์ไชย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
65 B6016128 นายพงศธร นามมุงคุณ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
66 B6016081 นายรามัญ นันท์เมือง  ME10
67 B6015992 นางสาวอภิญญา ยะหะตะ  Automotive Engineering10
68 B6015893 นายรชต วิเศษ  ME10
69 B6015817 นายอธิพล สร้องโสม  ME10
70 B6015602 นางสาวจุฑามาศ ภูธาตุงา  Automotive Engineering10
71 B6015367 นายพงศธร สารสูตร  Metallurgical Engineering10
72 B6015299 นายณัฐพล ปาลรัตน์  ME10
73 B6015176 นายจิรวัฒน์ ชูมณี  Metallurgical Engineering10
74 B6014957 นายปณิธิ สมบุญยอด  Automotive Engineering10
75 B6014810 นายคงกระพัน ชัยชมภู  Metallurgical Engineering10
76 B6014803 นายภัทรพงษ์ คงสา  Automotive Engineering10
77 B6014421 นายประสพ นามวงษ์สา  ME10
78 B6014339 นางสาวพิกุล ชินวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
79 B6013974 นายวนัส อ่อนแพง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
80 B6013783 นางสาวพัณนิดา พลเรือง  Metallurgical Engineering10
81 B6013769 นายพิชัย กาจิก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
82 B6013707 นายพิพัฒน์ เตนพเก้า  Metallurgical Engineering10
83 B6013691 นางสาวมลธการ ทองทับ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
84 B6013578 นางสาวจุฑามาศ อุ่นเสือ  Metallurgical Engineering10
85 B6013516 นางสาวกรรจนา นามสุวรรณ์  Geological Engineering10
86 B6013387 นายวิชญ์ อึ้งธนไพศาล  Automotive Engineering10
87 B6013219 นายอนุชา รักสุทธิ  ME10
88 B6013202 นายเสฏฐพล ปินตาดวง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
89 B6013011 นางสาวอรกานต์ สมมี  Automotive Engineering10
90 B6012991 นางสาวนริศรา หล่ออัศวินนนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
91 B6012984 นางสาวเบญชญา อนุมาศ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
92 B6012946 นายฐิตินนท์ ไกรราษฎร์  ME10
93 B6012939 นายชนิตพล พิไลกุล  Metallurgical Engineering10
94 B6012915 นางสาวปณิชา สิทธิจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
95 B6012625 นางสาวเขมิกา ตวงสิน  Automotive Engineering10
96 B6012601 นางสาวแชร์รี่ สมิสตี้  Metallurgical Engineering10
97 B6012359 นางสาวสุมิตรา วิภาตะพันธุ์  CE10
98 B6012182 นายกฤษณะ มีไทย  Automotive Engineering10
99 B6012076 นางสาวปวัณภัสร์ สุรเรืองโรจน์  Metallurgical Engineering10
100 B6012069 นางสาวปิยนุช ตากไธสง  ME10
101 B6012014 นายณัฐพล แกมไธสง  Metallurgical Engineering10
102 B6011932 นายกันตภณ ภูยางดี  ME10
103 B6011864 นางสาวชลธิชา เคนพรม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
104 B6011826 นายอภัยชน ศรีสุวงค์  Metallurgical Engineering10
105 B6011802 นางสาววนิศรา ลุงไธสง  Metallurgical Engineering10
106 B6011628 นางสาวสมฤทัย ชัยวงษ์  Geological Engineering10
107 B6011505 นางสาวเกศติยา เมืองแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
108 B6011338 นายดนุสรณ์ คำวันศรี  Automotive Engineering10
109 B6011277 นายส่งศักดิ์ คิดรอบ  CE10
110 B6011253 นายวิชชากร แสงมณี  Automotive Engineering10
111 B6011239 นายพศวีร์ สุขโท้  Metallurgical Engineering10
112 B6011079 นายธีธัช ติยะไทธาดา  CE10
113 B6010942 นายสหพร แสงอุทัย  Metallurgical Engineering10
114 B6010775 นายอุทัย โกสุมภ์  Automotive Engineering10
115 B6010751 นายวัชรพล จั่นพา  Automotive Engineering10
116 B6010232 นางสาวเบญจพร ชาวไร่นาค  Geological Engineering10
117 B6010195 นายกฤติพงศ์ พฤกษาศรี  Automotive Engineering10
118 B6010102 นายนพรุจน์ บุตรดี  Automotive Engineering10
119 B6010089 นายนันทพงศ์ นากอ  CE10
120 B6010065 นางสาวชฎาภรณ์ หนูจิตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
121 B6009977 นายชนภัย คงสงวนวงษ์  ME10
122 B6009731 นางสาวศศิวิมล ตรีสอน  Metallurgical Engineering10
123 B6008987 นายรัฐธีร์ เมธีอรุณเกียรติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
124 B6008956 นายชัชพงศ์ พึ่งน้ำ  CE10
125 B6008932 นางสาวสุดารัตน์ กิติสกนธ์  Agricultural and Food Engineering10
126 B6008765 นายวชิระ ใจโพธิ์  Agricultural and Food Engineering10
127 B6008703 นายพรอานันต์ บุญคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
128 B6008697 นายกฤษดา พลศรี  Automotive Engineering10
129 B6008390 นางสาวดวงนฤมล พุกนวน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
130 B6008178 นายนิวัฒน์ วงศรีเทพ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
131 B6007980 นางสาวภาวิณี กล่อมบรรจง  Automotive Engineering10
132 B6007836 นางสาวชลธร สว่างจิตร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
133 B6007720 นางสาวฐิติพร ตอนสันเทียะ  ME10
134 B6007669 นายสุทธิพงษ์ โนนทะคำ  ME10
135 B6007546 นายสุชาเมธ แถมพร  ME10
136 B6007539 นางสาวศรินทิพย์ กมลรัตน์  Metallurgical Engineering10
137 B6007416 นางสาวศุภกานต์ เกิดเกลื่อน  Metallurgical Engineering10
138 B6007324 นายเอกพันธ์ กัลยาประสิทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
139 B6007188 นายศตวรรษ แก้วปัญญา  Geological Engineering10
140 B6006686 นางสาวอภิชญา ใบหนองฮี  Metallurgical Engineering10
141 B6006648 นางสาวสุพัตรา สารธร  Metallurgical Engineering10
142 B6006624 นางสาววนารินทร์ เขียนกระโทก  Metallurgical Engineering10
143 B6006570 นางสาวพรรณกาญจน์ กลางประพันธ์  Metallurgical Engineering10
144 B6006280 นายอภิสิทธิ์ จันตา  ME10
145 B6006174 นายสุทัศน์ มาโค  Metallurgical Engineering10
146 B6006129 นางสาวเมทนี แสนพันธุ์  Metallurgical Engineering10
147 B6005887 นางสาวทิพย์ตะวัน คำฤทธิ์  ME10
148 B6005719 นายพิพัฒน์ ประสงค์รัตน์  Metallurgical Engineering10
149 B6005481 นางสาววนิดา พงอุดทา  Metallurgical Engineering10
150 B6005375 นายอภิสิทธิ์ บุตรพรหม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
151 B6005047 นางสาวอินทิรา สะอาดถิ่น  Metallurgical Engineering10
152 B6004699 นางสาวธันยพร ทองเมือง  Automotive Engineering10
153 B6004620 นางสาวณัฐณิชา อุตรุณ  ME10
154 B6004538 นายชัยพัฒน์ ชอบค้า  Metallurgical Engineering10
155 B6004248 นางสาวสุวัจณี จริยลักษณกุล  CE10
156 B6004132 นางสาวนัฏฐาเนตร จันทร์แจ้ง  ME10
157 B6004019 นางสาววรางคณา สกุลเนตร  Geological Engineering10
158 B6003951 นางสาวอารยา ศรีวิลัย  Metallurgical Engineering10
159 B6003715 นางสาวสุดารัตน์ เกษแก้ว  Geological Engineering10
160 B6003463 นายกิตติภพ ยอดหงษ์  Automotive Engineering10
161 B6003197 นางสาวสุวัจนี จากโคกสูง  Geological Engineering10
162 B6003012 นางสาวจิตติมา ขำเขว้า  Automotive Engineering10
163 B6002893 นายณัฐวุฒิ บุญสังข์  CE10
164 B6002794 นายภานุพงศ์ รู้จิตร  ME10
165 B6002787 นายคณาธิป บุญใหญ่  Geological Engineering10
166 B6002534 นางสาวสุดาพร ใจมนต์  Geological Engineering10
167 B6002503 นางสาวณิชารัตน์ บัวนวน  ME10
168 B6002459 นายรฌกร แสงศุภกุล  Automotive Engineering10
169 B6002428 นางสาวเบญจมาภรณ์ ทุ่งกลาง  Geological Engineering10
170 B6002343 นางสาวอารียา ชาญญานนท์  CE10
171 B6002015 นายชัชวาล กุลโคตร  Automotive Engineering10
172 B6001766 นางสาวอารยา เสกขุนทด  Metallurgical Engineering10
173 B6001650 นางสาวศกลวรรณ จุลละมณฑล  Automotive Engineering10
174 B6001612 นายกฤษกร ทองมีค่า  Metallurgical Engineering10
175 B6001544 นายกีรติ ศรีมงคล  Metallurgical Engineering60
176 B6001445 นางสาวเนตรชนก มังธานี  Geological Engineering10
177 B6001308 นายเกริกเกียรติ บุญธรรม  CE10
178 B6001056 นายชวัลวิทย์ ทุรันไธสง  Automotive Engineering10
179 B6000981 นายวัฒนะ เลิศวิวัฒน์  Geological Engineering10
180 B6000325 นายสรธร นพคุณโพธิ์สว่าง  Automotive Engineering10
181 B5952564 นายอัครเดช เพ็ชร์หมื่นไวย  Environmental Engineering10
182 B5928262 นางสาวธัญญาลักษณ์ ปุริวงศ์  CE10
183 B5928071 นางสาวจารุภัทร กล้วยหอม  MAE10
184 B5925216 นายภาณุพันธ์ แสนงาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
185 B5924912 นางสาวตูแวฟาดีละ อาแซมัว  Geological Engineering10
186 B5924844 นายศุภเวช บุญทองอ่อน  CE10
187 B5924110 นางสาวสิรินยากรณ์ ใจศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
188 B5923410 นางสาวสายสุณีย์ มณีวงษ์  Geological Engineering10
189 B5921768 นายรัฐพล ศรีระทัศน์  Automotive Engineering10
190 B5920853 นางสาวปาจารี เจตน์ตระกูลวิทย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
191 B5920099 นายธนาธรณ์ กุดั่น  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
192 B5920020 นายจักรกฤษ สีดา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
193 B5919987 นายกฤษณพงศ์ จันทร์เทศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
194 B5919901 นางสาวอักษราภัค ฉิมใหม่  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
195 B5918973 นายชยันต์ แสนกล้า  CE10
196 B5917105 นายศิรยุทธ คุณวิเชียร  Geological Engineering10
197 B5916276 นางสาวสุภาวดี น้อยอุบล  Agricultural and Food Engineering10
198 B5916009 นายสิทธิชัย สิงห์ลอ  Metallurgical Engineering10
199 B5915927 นางสาวพัชรี มาสิงห์  Environmental Engineering10
200 B5915897 นางสาวธนันพร กุลสุวรรณ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
201 B5915842 นายไพศาล สุพรเงิน  Agricultural and Food Engineering10
202 B5915705 นางสาวลลิดา สมานมิตร  Geological Engineering10
203 B5915620 นางสาวศิริลักษณ์ ทองศรี  CE10
204 B5915194 นางสาววรรณวลี จันทา  PE10
205 B5913961 นางสาวนิศากร ละออเอี่ยม  Environmental Engineering10
206 B5913305 นางสาวชลธิชา จ่ายกระโทก  CE10
207 B5913039 นายสุทัศน์ รัตนะดี  Geological Engineering10
208 B5912599 นางสาวสุภาวิณี ลีปลา  Metallurgical Engineering10
209 B5910281 นางสาวรัตนา ฉิมสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering10
210 B5910021 นายจิรายุ วงษ์หวุน  CE10
211 B5909803 นายทรงพล พิริยะโศภณจิตต์  Agricultural and Food Engineering10
212 B5909407 นางสาวนัชดา อ้ายมา  Metallurgical Engineering10
213 B5909124 นายณัฐพล ศรีทิพย์อาสน์  CE10
214 B5908998 นายธิติพันธุ์ กรวิรัตน์  Agricultural and Food Engineering10
215 B5908837 นายนฤเบศร์ เค้าอ้น  PE10
216 B5908486 นายจีระศักดิ์ โสรส  Agricultural and Food Engineering10
217 B5908370 นายวิชิต เรืองโต  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
218 B5907823 นางสาวศิริวรรณ ม่วงเกตุ  Geological Engineering10
219 B5907564 นางสาวพรชิตา จันเรียง  Agricultural and Food Engineering10
220 B5907441 นางสาวพรนัชชา หาดทวายกาญจน์  CE10
221 B5907335 นายศราวุธ บุญช่วยรอด  Metallurgical Engineering10
222 B5906932 นางสาวจุติมาพร บุญเทียน  Environmental Engineering10
223 B5905614 นางสาววาสิตา เพิ่มพูล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
224 B5905362 นายอดิสรณ์ คล้ายนุช  Geological Engineering10
225 B5904297 นายณัฐวุฒิ เตียงจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
226 B5904198 นายจิรวัฒน์ ช่างสากล  Agricultural and Food Engineering10
227 B5903962 นางสาวกัณฐิกา พิมพาสร้อย  Agricultural and Food Engineering10
228 B5903870 นางสาวกานดา เกตุชรา  Geological Engineering10
229 B5903689 นายสุนทร บุบผามาลา  Metallurgical Engineering10
230 B5902828 นายณฐกร อุ้ยนุมาศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
231 B5901838 นายประเสริฐ คุณฟอง  Environmental Engineering10
232 B5901661 นายธีรพล ไชยขวัญ  PE10
233 B5901197 นางสาวรุจี สวรรยาพานิช  Agricultural and Food Engineering10
234 B5900299 นางสาวเบญญาภา ศรีชานันท์  Agricultural and Food Engineering10
235 B5825738 นางสาวธิดาวัลย์ บุบไชยา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
236 B5825271 นางสาววิภาดา อินหนอง  Metallurgical Engineering10
237 B5824045 นายอธิปัตย์ สุทธิประภา  Agricultural and Food Engineering10
238 B5823925 นางสาวอัญมณี คล้ายวงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
239 B5822973 นางสาวนิติกร ด้วงทอง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
240 B5822874 นางสาวไพลิน ชาจันทึก  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
241 B5822850 นางสาวโศภิษฐ์ พงษ์สิงห์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
242 B5822775 นางสาวจิณณาภัทร์ เจิมปรุ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
243 B5821631 นายพีรวัส แก่นโชติกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
244 B5820825 นางสาวประกายแก้ว เสือพาดกลอน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
245 B5820801 นายอมรเทพ เสนบุญมี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
246 B5820757 นายวริศ รักษาผล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
247 B5819225 นางสาวนุสรา นาบำรุง  Environmental Engineering10
248 B5818662 นายอนุวัฒน์ ชัยกิจ  CE10
249 B5814473 นายพิษณุ หงษ์ทอง  MAE10
250 B5814336 นายปภชณวษร สุวรรณภูวเดช  MAE10
251 B5814244 นายณัฐกานต์ วงค์ยอด  MAE10
252 B5814206 นางสาวณัชชา ชนะสิทธิ์  MAE10
253 B5812509 นายดลยฤทธิ์ ซาเกิม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
254 B5812387 นางสาวนฤมล เหล่าไชย  MAE10
255 B5812349 นายตันติกร ศรีเลิศ  TOOL ENGINEERING10
256 B5812233 นายณรงค์ฤทธิ์ สมแวง  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
257 B5811335 นางสาวธัญญา จิ๋วเดช  TOOL ENGINEERING10
258 B5810826 นายธนวิชญ์ วงษาวดี  Metallurgical Engineering10
259 B5810543 นายพงศธร วรรณกุล  Metallurgical Engineering10
260 B5808984 นางสาวรวิวรรณ กรวยนอก  MAE10
261 B5808960 นางสาวสัจจามาศ เมณกูล  MAE10
262 B5808694 นายจิรายุ เมธวัน  MAE10
263 B5808496 นางสาวอรวี ไร่ดี  Agricultural and Food Engineering10
264 B5808120 นายณัฐวุฒิ หอยตะคุ  ME10
265 B5807420 นางสาวณัฐริกา หนองภักดี  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
266 B5807277 นายณัฐภูมิ โม้แก้ว  MAE10
267 B5807116 นางสาวนฤมล เภาบัว  MAE10
268 B5806515 นายพงศธร ทองบ่อ  Metallurgical Engineering10
269 B5806430 นายวิวรรธน์ สมณี  MAE10
270 B5806096 นายสมร ดวงเด่นฉาย  Metallurgical Engineering10
271 B5805686 นายอภิวัฒน์ สุขเฉลิม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
272 B5805600 นางสาวสุทัตตา ผลเกตุ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
273 B5805402 นายจิรเมธ สือจันทึก  MAE10
274 B5805303 นายกรินทร์รักษ์ เจือจันทร์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
275 B5805167 นางสาวมุขรินทร์ โพโสภา  Geological Engineering10
276 B5804702 นายวงศกร จูมศิลา  MAE10
277 B5804573 นางสาวสุมณทิพย์ ฉ่ำประวิง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
278 B5804467 นายนิพิฐพนธ์ เหิมขุนทด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
279 B5803637 นางสาวรวินท์นิภา ชีตะรักษ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
280 B5803095 นายภูมิพัฒน์ บรรเทา  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
281 B5802586 นางสาวรวิสรา จันจัตุรัส  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
282 B5802302 นายนิติกร บินตะคุ  MAE10
283 B5801381 นายเจษฎา ถุงเงิน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
284 B5801053 นายวีรวัฒน์ รุ่งเรืองพัฒนโชค  Agricultural and Food Engineering10
285 B5780945 นายสิทธิศักดิ์ อุตรวงษ์  CE10
286 B5724918 นายโซฟัลอามีน แวอูเซ็ง  ME10
287 B5723461 นางสาวชฎิลรัตน์ ธำรงค์อนันตสกุล  MAE10
288 B5720408 นางสาวศิริรัตน์ รวมคำภา  GT40
289 B5719815 นายรังสิมันตุ์ บำรุงรักไทย  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
290 B5719341 นางสาวเบญจสิริ เพ็งหมื่นไวย  Agricultural and Food Engineering10
291 B5719044 นายปริญญา ยอดงาม  Environmental Engineering10
292 B5718054 นางสาวธิดาพร ต้มใจอด  Environmental Engineering40
293 B5715046 นางสาวสุนิสา คณะโท  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
294 B5714650 นางสาวรุ่งลาวัลย์ สอนคำแก้ว  Agricultural and Food Engineering10
295 B5714483 นางสาวสุพิชชา ประจำ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
296 B5713523 นางสาวสุรางคนา นาคมี  Environmental Engineering40
297 B5713417 นายศุภักษร จุปะมาโท  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
298 B5712861 นายภาสุวัฒน์ ไพศาล  PE10
299 B5711420 นางสาวศุภลักษณ์ คำมูล  Agricultural and Food Engineering10
300 B5710454 นางสาวกมลชนก เอี่ยมกระจ่าง  PE10
301 B5710119 นายชัยนันท์ นิลประทีปปรีชา  TOOL ENGINEERING10
302 B5709311 นางสาวรุ่งนภา แก้วสุพรรณ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
303 B5708291 นายคงกฤช นาหอคำ  Agricultural and Food Engineering10
304 B5707782 นายธนากร ภูมิศรี  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
305 B5707669 นางสาวนิโลบล คูพันดุง  PE40
306 B5706440 นางสาวนาทฤทัย ทองใบ  Environmental Engineering40
307 B5705955 นางสาวพิชามญชุ์ ขลุ่ยแก้ว  TOOL ENGINEERING10
308 B5704880 นางสาวอารียา นวลแก้ว  TOOL ENGINEERING10
309 B5704088 นางสาวสุกัญญา กันหามอม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
310 B5700691 นางสาวหยาดรุ้ง อำมะเหียะ  Environmental Engineering40
311 B5613960 นายสราวุฒิ บุญพิมพ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
312 B5609567 นายสิทธิ วงศ์สอนธรรม  Agricultural and Food Engineering10
313 B5608898 นางสาวกมลพรรณ รัฐถาวร  Environmental Engineering10
314 B5606337 นางสาวชฎากาญจน์ วรรณศิลป์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
315 B5605217 นางสาวมณฑิรา ดรศรีโยเพชร  PE10
316 B5543809 นายนันทพล บำรุงผล  Environmental Engineering10
317 B5540044 นายอิทธิฤทธิ์ นันเพ็ญ  MAE10
318 B5531240 นางสาวธิดารัตน์ สุทธิรัตน์  Environmental Engineering40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.