รายชื่อนศ.
รายวิชา202291 : MODERN MANAGEMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5880478 นายไชยภพ บุญยะผลานันท์  BIOLOGY
2 B5880485 นางสาวธัญญารัตน์ สุระเสียง  BIOLOGY (Honors Program)
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3 B5850228 นางสาวธัญวรรณ โชคกำเนิด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
4 B5850327 นางสาวณัฐพร ฉัตรหิรัญรัตน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
5 B5851225 นางสาวจิรวรรณ ชัยนอก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
6 B5851409 นางสาวทิติภา ยอดรักษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
7 B5851591 นางสาวดวงใจ เกลียบกลาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
8 B5950072 นางสาวประภัสสร ภูมิกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
9 B5950096 นางสาวเบญญา โพธิ์ศรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
10 B5950218 นางสาวศุภนิดา วิถาระพันธ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
11 B5950959 นางสาวมาริสา ศรีถาวร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
12 B5951000 นายวิวรรธนากร รชานนท์ทัศน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
13 B5951314 นางสาวมัลลิกา ลักขษร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
14 B5951321 นางสาวณัฏฐริณีย์ จันหินตั้ง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
15 B5951437 นายภทรวัฒน์ พิรักษา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
16 B5951512 นางสาวมาลินี โลสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
17 B5951581 นายชินวัตร์ ภูแสนศรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
18 B5951710 นางสาวสุดารัตน์ เนรมิตรครบุรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
19 B5951741 นางสาวนันทนา จันทะภา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
20 B5542543 นายกิตติพันธ์ ยาวะระ  Agricultural and Food Engineering
21 B5610037 นายภวัต โกยสวัสดิ์  ChemE
22 B5614561 นายติณห์ ใจวงศ์  EE
23 B5700820 นายทศพล สุทธิสุวรรณ  CPE
24 B5713523 นางสาวสุรางคนา นาคมี  Environmental Engineering
25 B5715091 นางสาวณัฐริกา มาลาฤทธิ์  IE
26 B5716517 นางสาวสุรินญา อินทสอน  ChemE
27 B5720446 นายศุภชัย นนทไชย  AERONAUTICAL ENGINEERING
28 B5725465 นางสาวเกศวรินทร์ คล้ายดอน  Mechatronics Engineering
29 B5800605 นายณรงค์วรรณ สร้างคำ  CE
30 B5801374 นางสาวพรรณวิภา สิงห์กลิ่น  IE
31 B5802432 นายศุภนันท์ ศรีจันทร์  Geological Engineering
32 B5802517 นายธนธัญญ์ อุ่นจิต  Automotive Engineering
33 B5802777 นางสาวกรรณิกา เกตุแก้ว  IE
34 B5803378 นายวิศรุต เครือบุญ  Automotive Engineering
35 B5803972 นางสาวผกาวรรณ สุริยะธรรม  MAE
36 B5804597 นายภานุเกล้า งามเหมือน  Environmental Engineering
37 B5805242 นางสาวกัลยรัตน์ เอี่ยมมาลา  IE
38 B5805259 นางสาวสุพัตรา สินเติม  Geological Engineering
39 B5805273 นางสาวสุธาทิพย์ ขันคำ  IE
40 B5805600 นางสาวสุทัตตา ผลเกตุ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
41 B5806584 นายศุภกิต ไชยชาย  MAE
42 B5808410 นายชานุวัฒน์ โมกไธสง  Metallurgical Engineering
43 B5810239 นางสาวศิรินาถ สาครขันธ์  IE
44 B5811250 นายพฤฒิรัตน์ ไทยรัตนานนท์  MAE
45 B5811489 นางสาวจิติยานันท์ นันตลาด  Transportation Engineering And Logistics
46 B5811892 นางสาวรุ่งอรุณ สิงห์สังข์  IE
47 B5811960 นางสาวสุปรีญา คำเหลือง  IE
48 B5812837 นางสาวนิรมล เหลืองอ่อน  MAE
49 B5812943 นายพงษ์ศิริ พิมาทัย  Agricultural and Food Engineering
50 B5812998 นางสาววัลลภา เอี่ยมทัพ  PE
51 B5814121 นางสาวสุรดี ศิริมุกดาเมธากุล  IE
52 B5817085 นางสาววิภาวดี ปานทอง  PE
53 B5819003 นางสาวลักษณา ศรีนอก  Metallurgical Engineering
54 B5819096 นายอมรเทพ สอนสุกอง  IE
55 B5819959 นายวีรภัทร รัตนเลิศ  IE
56 B5820177 นายกฤษฎา แก่นดีลัง  IE
57 B5820467 นางสาวภัทรสุดา โหรานิคม  IE
58 B5820672 นายวิษณุ เอกเลิศ  Automotive Engineering
59 B5820931 นางสาววสุนันท์ บุญพุทธ  Automotive Engineering
60 B5820948 นายสิรายุส บางสมบูรณ์  Automotive Engineering
61 B5821150 นางสาวสุนิศา หยองเอ่น  Automotive Engineering
62 B5821167 นางสาวธันยพร แป้นนางรอง  Automotive Engineering
63 B5821563 นางสาวศดานันท์ ภูพลผัน  AERONAUTICAL ENGINEERING
64 B5822416 นายนฤดล สีบัวลา  Geological Engineering
65 B5823116 นางสาวทิพาภรณ์ สังขพันธ์  Environmental Engineering
66 B5824373 นายธนวัฒน์ สัมพันธะ  MAE
67 B5827077 นายวริทธิ์ อรุณสุขมาก  Mechatronics Engineering
68 B5827121 นายศรายุทธ สัญจรดี  Mechatronics Engineering
69 B5828616 นายเกษชรินทร์ เกียรติอิสรากุล  Mechatronics Engineering
70 B5900046 นางสาวรัชนก สุวรรณสิงห์  IE
71 B5900152 นางสาวกิ่งกาญจน์ กองกาญจนะ  IE
72 B5900169 นางสาวสายธาร ใจเพ็ง  IE
73 B5900237 นายตาโยล์โรสรี บินอาหมัดคาริด  ChemE
74 B5900299 นางสาวเบญญาภา ศรีชานันท์  Agricultural and Food Engineering
75 B5900886 นายกิตติ การรัมย์  Environmental Engineering
76 B5901791 นางสาวสุธาสินี อัปการัตน์  Environmental Engineering
77 B5902033 นางสาวอรปรียา มงคลวัฒนสกุล  Automotive Engineering
78 B5902477 นางสาวพรธิดา กรมทอง  Agricultural and Food Engineering
79 B5902576 นายลัทธวัฒน์ เรืองประเสริฐ  Agricultural and Food Engineering
80 B5902668 นายจตุพล สอนละ  CE
81 B5903009 นางสาวพลอยไพลิน แสงอธิคม  CME
82 B5903665 นางสาวศิริพร รินทร  Agricultural and Food Engineering
83 B5904785 นายณัฐวรท ชนะภักดิ์  Agricultural and Food Engineering
84 B5905232 นายศุภกร รังชัยภูมิ  ME
85 B5905430 นายนนทวัฒน์ ศรีภา  ME
86 B5906031 นางสาววรินทร สุขศรี  Environmental Engineering
87 B5906093 นายปริภัทร พานะ  CPE
88 B5906345 นางสาวรัตน์ตะวัน ประจันทร์สี  IE
89 B5907120 นายปฏิญาณ ผมงาม  IE
90 B5907229 นางสาวพิชามญชุ์ หมั่นกระโทก  Environmental Engineering
91 B5907373 นายกฤษฒิพงษ์ ศรีนาคา  Environmental Engineering
92 B5907977 นายศิริชัย บรรเทากุล  Environmental Engineering
93 B5908653 นายฐิตินันท์ วรพันธุ์  ME
94 B5908752 นายชัยณรงค์ พงค์อุทธา  CME
95 B5909155 นายพิชญะ อินทร์ผึ้ง  CME
96 B5909285 นายนภัส เปียเมือง  CE
97 B5909544 นางสาวธนัชชา สร้อยทรัพย์  IE
98 B5909810 นางสาวปภากร ศรีเมือง  Agricultural and Food Engineering
99 B5909933 นายบุญญเกียรติ ชาวนา  PE
100 B5910045 นายเฉลิมพล ดาศรี  Agricultural and Food Engineering
101 B5910229 นางสาวณัฐยา ยานเจริญ  CME
102 B5910311 นายทวีชัย คันกลาง  CPE
103 B5910328 นายศิวัช อินทนา  CME
104 B5911417 นายอนันต์ น้อยเซีย  CPE
105 B5913220 นายธนวินท์ สินธารา  Agricultural and Food Engineering
106 B5914579 นางสาวศิรินทร์ญา เจียมโพธิ์  CME
107 B5914975 นางสาวรติมา กิมสวัสดิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
108 B5916092 นายธเนศ แซ่ลี  IE
109 B5916252 นางสาวศิริลักษณ์ ชำนาญการ  PE
110 B5916375 นายชาญเทิดสุทธิ์ อุสาหะ  ME
111 B5916986 นางสาวทิพาพิชญาณัสม์ คู่วัจนกุล  Environmental Engineering
112 B5917198 นายศุภกร มีแจ้  AERONAUTICAL ENGINEERING
113 B5917303 นายอภิชัย ศิริจันทร์  ME
114 B5917433 นายพงษ์พันธ์ สุทธิ์พงศกุล  CPE
115 B5917471 นายชยานันท์ สังสอาด  CPE
116 B5917495 นายศิวรุตจ์ ชื่นเจริญ  CPE
117 B5917525 นายมณฑล แก่นโพธิ์  CPE
118 B5917600 นางสาวพรสุดา ยมพันธ์  ChemE
119 B5917648 นางสาวอัจฉราภรณ์ ศรีปัญญา  ME
120 B5917716 นายกฤษณพล อาสะโภ  ME
121 B5917792 นายธราเทพ พิบูลย์  ME
122 B5917839 นายภาสพงศ์ คงประการ  ME
123 B5918041 นางสาวพาณิภัค สายเส็ง  CME
124 B5919178 นายมงคล สืบสิงห์  CE
125 B5919499 นางสาวหัทยา งามงอน  IE
126 B5919598 นายเมธวัฒน์ จันทร์ดี  CE
127 B5920389 นางสาวมริสรา นาพิณ  Agricultural and Food Engineering
128 B5920464 นายสิทธิพล องคะศาสตร์  Agricultural and Food Engineering
129 B5920501 นายวัศพล จันพายัพ  Agricultural and Food Engineering
130 B5920594 นายพัทธดนย์ นาชิน  Agricultural and Food Engineering
131 B5922239 นางสาวโสภิตา หมีทอง  CME
132 B5922383 นางสาวพิชญาพร เหลืองวัฒนพงศ์  CME
133 B5923052 นางสาวจันทนา สีลาน้ำเที่ยง  Agricultural and Food Engineering
134 B5923236 นายสุภชัย ยิ่งจอหอ  ME
135 B5924066 นายฐิติพัฒน์ เนตรแสงศรี  ME
136 B5924172 นายพงศ์ปณต กะรัตน์  IE
137 B5924912 นางสาวตูแวฟาดีละ อาแซมัว  Geological Engineering
138 B5925483 นายธีรพัฒน์ รัตนเพชร  ME
139 B5926329 นายทศพล จันตรี  CPE
140 B5926756 นายธนัตถ์กานต์ วงษ์พิมลกิจ  Mechatronics Engineering
141 B5926800 นางสาวฐิติมา หลุนบูชา  Mechatronics Engineering
142 B5927463 นายอธิป ทองดีเวียง  CME
143 B6000356 นายธิติวุฒิ สถาพรบำรุงเผ่า  AERONAUTICAL ENGINEERING
144 B6000363 นายอุทัย พันธเสน  AERONAUTICAL ENGINEERING
145 B6001476 นายพีระวัฒน์ ปานชนะพงศ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
146 B6003425 นางสาวหัธกาญจน์ ทองวันดี  Electronic Engineering
147 B6004361 นางสาวฐิตาพร ดวงมณี  Agricultural and Food Engineering
148 B6004453 นางสาวมัชมาน เขียนนอก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
149 B6005122 นายพิชญา สุขเกษม  AERONAUTICAL ENGINEERING
150 B6006440 นายสุรยุทธ์ หมวดโคกสูง  AERONAUTICAL ENGINEERING
151 B6011062 นายปภพ จินวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
152 B6011864 นางสาวชลธิชา เคนพรม  AERONAUTICAL ENGINEERING
153 B6018276 นายภูวนาถ พานิชโยทัย  AERONAUTICAL ENGINEERING
154 B6024543 นายปรัชญา แสงย้อย  AERONAUTICAL ENGINEERING
155 B6024598 นายปิติภาคย์ อาสนานิ  AERONAUTICAL ENGINEERING
156 B6137496 นางสาวอารียา ด้วยงา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
157 B5761791 นางสาวปฏิญญา โชคลา  ENVIRONMENTAL HEALTH
158 B5860036 นางสาวรจนา ยศกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
159 B5860098 นางสาวอภิญญา พุฒนอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
160 B5860135 นางสาววนาลี ปะระราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
161 B5862108 นางสาววารุณี ละราคี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
162 B5862122 นางสาวกัลยาณี ผอนนอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
163 B5862559 นางสาวศิริลักษณ์ หมายครอบ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
164 B5862566 นางสาวกาญจนา สืบเพ็ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
165 B5862665 นางสาวศุณิตา สีหามาตย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
166 B5862924 นางสาวสุภาพร จรจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
167 B5863013 นางสาวนิติยา ประนามะเส  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
168 B6063931 นายเดชาชัย จันภูทัศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
169 B5851775 นายณัฐพงษ์ พรหมพินิจ  INFORMATION SCIENCE
170 B5870271 นางสาวสุดารัตน์ สำราญเริงจิตต์  INFORMATION SCIENCE
171 B5870714 นายศราวุฒิ สุดซา  INFORMATION SCIENCE
172 B5871285 นางสาวฐิติมา วัฒนานุชิต  INFORMATION SCIENCE
173 B5871308 นายกฤตเมธ แสงมะณี  INFORMATION SCIENCE
174 B5871353 นางสาวกฤษณา ยกบัตร  INFORMATION SCIENCE
175 B5871636 นางสาวเจนจิรา นามมะเริง  INFORMATION SCIENCE
176 B5871742 นายชนาธิป ปลาบู่ทอง  INFORMATION SCIENCE
177 B5873470 นายสิทธิศักดิ์ อินทรักษ์  INFORMATION SCIENCE
178 B5873722 นางสาวชนิกานต์ ป้อมกฤษณ์  INFORMATION SCIENCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.