รายชื่อนศ.
รายวิชา529435 : POWER ELECTRONICS AND DRIVES LABORATORY
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5902873 นายกุลภัทร นามวงศ์  EE
2 B5903429 นางสาวธนนันท์ พระโพธิ์  EE
3 B5904143 นางสาวสุทธิณี ว่าวสูงเนิน  EE
4 B5906246 นายณัฐเดช บุญรอด  EE
5 B5908240 นายเมฑาริน หนาแน่น  EE
6 B5908844 นางสาวกมลชนก นาคชม  EE
7 B5909223 นายรณกฤต ลิ้มอำนวยลาภ  EE
8 B5910397 นายชาคริต ปล้องกระโทก  EE
9 B5910649 นายนัฐพล สารทรัพย์  EE
10 B5911455 นายชนาธิป เหล่าบุตรี  EE
11 B5914449 นายภาณุพงศ์ จรภัย  EE
12 B5914630 นางสาวจตุภรณ์ สุมณฑา  EE
13 B5914753 นายทิวานนท์ ช่างยา  EE
14 B5915583 นายธนาธิป ปาละพันธุ์  EE
15 B5916122 นายเมธี เข็มทอง  EE
16 B5916405 นายเทวราช ภาคมฤกษ์  EE
17 B5916634 นายธีรเดช ก้านเพ็ชร  EE
18 B5916894 นางสาวอังคณา แป้นโก๋  EE
19 B5917174 นางสาวปณิดา หาญรบ  EE
20 B5918751 นางสาวอวัศยา จิตไพบูลย์  EE
21 B5918782 นายเกริกเกียรติ นามภักดิ์  EE
22 B5918836 นายวิชชากร ใจหวัง  EE
23 B5918850 นายธวัชชัย ใจศิลป์  EE
24 B5919475 นางสาวทัศนีย์ สนั่นเอื้อ  EE
25 B5919918 นายพัทชิราวุตติ์ เครือสันติภพ  EE
26 B5920754 นายธัชชัย ด่านจิระมนตรี  EE
27 B5921300 นายสุทธิศักดิ์ สายเสมา  EE
28 B5921348 นายนพรุจ จิตร์เพิ่ม  EE
29 B5922260 นางสาวประกายเพชร ม่วงเขียว  EE
30 B5922802 นายกองทุน กฤษณสุวรรณ  EE
31 B5923243 นางสาวอุษณา เงกสูงเนิน  EE
32 B5924868 นางสาวปริยากร โรจน์สุนทรกิตติ  EE
33 B5924936 นายอรรถนพ อัครหริกุล  EE
34 B5925056 นายปฏิภาณ ไทยนันทน์  EE
35 B5929238 นายมูฮำหมัดอาลี โตะโยะ  EE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.