รายชื่อนศ.
รายวิชา618201 : ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND OCCUPATIONAL PROFESSIONAL
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6061449 นางสาวจุฑามาศ ชูจันทึก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
2 B6061456 นางสาวอาภาพร หงษ์ขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
3 B6061463 นางสาวกัญญารัตน์ คืบขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
4 B6061517 นางสาวสุนันทา พูลขวัญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
5 B6061524 นางสาวสุธิดา งูพิมาย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
6 B6061531 นางสาวกนกวรรณ รุ่นมะลัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
7 B6061586 นางสาวชัชราภรณ์ มาลำโกน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
8 B6061678 นางสาวเบญจมาภรณ์ เบ้าดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
9 B6061685 นางสาวพิมพ์ระพัทร์ กองขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
10 B6061975 นางสาวพิมลพรรณ นามแย้ม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
11 B6061982 นางสาวกวินทิพย์ จอมแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
12 B6062002 นางสาววรกานต์ ต่ออำนาจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
13 B6062262 นายจีรพัฒน์ ศรีกันหา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
14 B6062354 นางสาวกุลธิดา รัตนมณี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
15 B6062491 นางสาวกัลยา ทับทิม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
16 B6062507 นางสาวยศวดี ชมด่าน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
17 B6062514 นางสาวอังคณา มุ่งพึ่งกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
18 B6062613 นางสาวอรจิรา ภูแล่นนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
19 B6062736 นางสาวภัทราภรณ์ ภูผาลิช่อ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
20 B6062941 นางสาวสร้อยสุดา รอดกำเหนิด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
21 B6063078 นางสาวจิรภาดา กิจกลิ่น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
22 B6063528 นางสาวจุฑารัตน์ ต้นสิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
23 B6063795 นางสาวอภิชญา ก๋าสม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
24 B6063856 นางสาวนิศารัตน์ พิพิธกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
25 B6063870 นางสาวน้ำฝน ท้าวจัตุรัส  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
26 B6063955 นางสาววราพร สอนจิตต์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
27 B6063962 นายสุภชัย สุภาพ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
28 B6064044 นางสาวจารุวรรณ ขันนาค  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
29 B6064136 นางสาวกันติมาภรณ์ ศรีจรัญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
30 B6064204 นางสาวอุทัยวรรณ บุษดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
31 B6064266 นางสาวลักษณา อุปลัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
32 B6064358 นางสาวอารีรัตน์ เชียงศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
33 B6064488 นางสาวณัฐณิชา พิตตะขบ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
34 B6064549 นางสาวธิรดา ประเสริฐสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
35 B6064747 นางสาววณัญญา ก้อนทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
36 B6064778 นางสาวชลธิชา แสงชนะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
37 B6064822 นางสาวนิตยา สรรเสริญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
38 B6064983 นางสาวขวัญฤดี สาทิพจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
39 B6065010 นายอาทิตย์ จงห่อกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
40 B6065034 นางสาวอาริยา มันหาท้าว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
41 B6065041 นางสาวทรรศพร ภูกิ่งงาม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
42 B6065058 นางสาวดวงสุดา พงษ์จังหรีด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
43 B6065065 นางสาววริษา กาเด็น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
44 B6065126 นายณัฐพงษ์ ไชยคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
45 B6065133 นางสาวกนกอร ช่างเกวียน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
46 B6065140 นางสาวจิรัตติกาล ไชยบัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
47 B6065171 นางสาวชนิตา ผะกาเกศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
48 B6065188 นายกฤธิชัย ติถา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
49 B6065294 นายสิทธิชัย ทิวาพัฒน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
50 B6065362 นางสาวแพรวพรรณ ไวกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
51 B6065386 นางสาวทัศน์วรรณ พึ่งโภคา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
52 B6065393 นางสาวจิราภรณ์ สรรเสริญสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
53 B6065416 นางสาวกาญจนา ศรีวิเศษ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
54 B6065454 นางสาวศศิกานต์ ศรีสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
55 B6065485 นายนภัส อภิสิทธิไกรโศภิต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
56 B6065560 นางสาวกนกกร แท่งทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
57 B6065584 นางสาวทักษพร หม่อนกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
58 B6065591 นางสาวอันธิมา คำปาน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.