รายชื่อนศ.
รายวิชา536210 : ELECTRIC CIRCUIT AND BASIC ELECTRONICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6026950 นางสาวณิชมน ศรีละครดี  Environmental Engineering10
2 B6025069 นายพีรวิชญ์ ศิริมงคล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
3 B6024727 นายโรจนพงศ์ ลิ้มวัฒนชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
4 B6024444 นายชัยยันต์ สิงลี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
5 B6021467 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ เขียวโสภา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
6 B6021276 นายอดิสร ต๊ะสิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
7 B6020507 นายเมธาสิทธิ์ รัตนพงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
8 B6019976 นายสิรภพ น้ำนวล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
9 B6019914 นายเจษฎากร โชคศิริ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
10 B6019549 นางสาวภาวิณี ทองมี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
11 B6018801 นางสาวปุณญาพร เรืองยะกลับ  Environmental Engineering10
12 B6018733 นางสาวกชณัท เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
13 B6018276 นายภูวนาถ พานิชโยทัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B6017910 นางสาวชณิดา นารินคำ  CE10
15 B6017699 นายณัฐนันท์ คันโธ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B6017668 นางสาวอรจิรา จบกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
17 B6017651 นายคมชาญ รามฤทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
18 B6017644 นายพิสิษฐ์ แสนณรงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
19 B6016579 นางสาวอริสา งามลาภ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
20 B6016128 นายพงศธร นามมุงคุณ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
21 B6015015 นางสาวญาสุมินทร์ พิมยศ  ME10
22 B6014780 นายธนพล ทักษิณธานี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
23 B6014629 นางสาวศุภรัตน์ ภิรมย์กิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
24 B6014506 นางสาวกนกวรรณ มะลิวัลย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
25 B6014339 นางสาวพิกุล ชินวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
26 B6013769 นายพิชัย กาจิก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
27 B6013479 นางสาวสุวรรณี ท้าวน้อย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
28 B6011970 นายพีระพงศ์ รุดโถ  CE10
29 B6011864 นางสาวชลธิชา เคนพรม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
30 B6011772 นายสุรเชษฐ์ สิทธิไกรวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
31 B6011062 นายปภพ จินวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
32 B6010805 นายภูมินทร์ เข็มขำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
33 B6010447 นางสาวจารุพรรณ สว่างสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING10
34 B6009410 นางสาวสุนิษา ทรพับ  TCE10
35 B6007423 นางสาวชณิดาปวีร์ ไกรเลิศจรูญชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
36 B6007324 นายเอกพันธ์ กัลยาประสิทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
37 B6006440 นายสุรยุทธ์ หมวดโคกสูง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
38 B6002596 นางสาวดวงหทัย แตงกระโทก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
39 B6000677 นายณัฐชนน สุวิทวัส  AERONAUTICAL ENGINEERING10
40 B6000356 นายธิติวุฒิ สถาพรบำรุงเผ่า  AERONAUTICAL ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.