รายชื่อนศ.
รายวิชา104101 : PRINCIPLES OF BIOLOGY I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5752492 นางสาววิชุดา แกล้วกล้า  FOOD TECHNOLOGY
2 B5927920 นายชนกพงษ์ เจนพนัส  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
3 B6052782 นางสาวพรพิลาส เสนานอก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
4 B6137342 นางสาวกนกวรรณ แบงกระโทก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
5 B6137359 นางสาวนริศราภรณ์ เศษสุวรรณ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
6 B6061487 นางสาวกาญจนา บัวกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
7 B6061791 นางสาวณัฐกาญณ์ จันธิราช  ENVIRONMENTAL HEALTH
8 B6064143 นางสาววิภาภรณ์ แสงรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH
9 B6064297 นางสาวอินทิรา มาคะรมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
10 B6064495 นางสาวฐาปนีย์ สนตะคุ  ENVIRONMENTAL HEALTH
11 B6064594 นางสาวธีรนาฏ สุวรรณรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH
12 B6127060 นางสาวภูริชญา ขาวมะลัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
13 B6127077 นางสาวนภาภรณ์ เหม็งทะเหล็ก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
14 B6127084 นางสาวอรทัย อาจกล้า  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
15 B6127091 นางสาวกานดา ฤทธิ์คือกรด  ENVIRONMENTAL HEALTH
16 B6127114 นางสาวนิดานุช ใจคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
17 B6127121 นางสาวนิรุชา นามพรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
18 B6127138 นางสาวปิยฉัตร ภูมิผักแว่น  ENVIRONMENTAL HEALTH
19 B6127145 นางสาวศศินภา สุปะทัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
20 B6127152 นายสรวิชญ์ ผ่องฉวี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
21 B6127169 นางสาวปวรรณรัตน์ ดอนกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH
22 B6127176 นางสาวธีริศรา ยิ่งเชิดสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH
23 B6127183 นางสาวณัฐกฤตา อินทรางกูร  ENVIRONMENTAL HEALTH
24 B6127190 นายณัฐพงศ์ เพชรสีม่วง  ENVIRONMENTAL HEALTH
25 B6127206 นางสาวสุภาภรณ์ มีสมวงศ์  ยังไม่สังกัดสาขา
26 B6127213 นางสาวจีรภา คงเป็นนิจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
27 B6127220 นางสาวพลอยชมพู โปกทุน  ENVIRONMENTAL HEALTH
28 B6127237 นายศตวรรษ ครองสระน้อย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
29 B6127244 นางสาวชุติภา ขลิบทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
30 B6127251 นางสาวกุลจิรา เสมอใจ  ENVIRONMENTAL HEALTH
31 B6127268 นางสาวธัญญธร สุขปาน  ยังไม่สังกัดสาขา
32 B6127275 นางสาวพรพิมล ประชาพันธุ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
33 B6127282 นางสาวพิไลวรรณ ท่วมตะคุ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
34 B6127299 นางสาวจิรัฐติกาล รัมมะสังข์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
35 B6127305 นางสาวดรุณี ผองสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
36 B6127312 นางสาวรินทร์ลภัส รัตนสิทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
37 B6127329 นายศิวัต บัวกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
38 B6127336 นางสาวศิรินภรณ์ โพธิ์แสงดา  ยังไม่สังกัดสาขา
39 B6127343 นางสาวพิมพ์ลภัส ฮวดเฮง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
40 B6127350 นางสาวอรปรียา โมกหอม  ENVIRONMENTAL HEALTH
41 B6127367 นางสาวทิพยาภรณ์ วอนกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH
42 B6127374 นางสาวปรียา นิลไร่นา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
43 B6127381 นางสาวจิรนันท์ กอแจงกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
44 B6127398 นางสาวธนัชภรณ์ ฝ่ายนา  ENVIRONMENTAL HEALTH
45 B6127404 นางสาวเปมิกา ผินสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
46 B6127411 นางสาวชนัดดา เสวครบุรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
47 B6127428 นางสาววรรณพร ตู้กลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
48 B6127435 นายกฤษณพล เกิดศิลป์  ENVIRONMENTAL HEALTH
49 B6127442 นางสาวนันท์นภัส เจริญเมืองเพรียว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
50 B6127459 นางสาวพอฤทัย แรงจบ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
51 B6127466 นางสาวกรรธิมา มีแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
52 B6127473 นางสาวจิรวรรณ สระแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH
53 B6127480 นางสาวอิสรีย์ ปัญจเสาวภาคย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
54 B6127497 นางสาวกชพรรณ เกลื่อนสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
55 B6127503 นางสาวอุไรวรรณ เถียนสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
56 B6127510 นางสาวปลายฟ้า ณะสีเสน  ENVIRONMENTAL HEALTH
57 B6127527 นางสาวกาญจนาภา อาษาสนานนท์  ENVIRONMENTAL HEALTH
58 B6127534 นางสาวสิริลักษณ์ อ่องแดง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
59 B6127541 นางสาวอาทิตยา มหาดพรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
60 B6127558 นางสาวรุจิรา บุญประสิทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
61 B6127565 นางสาววิลาสินี เดิมน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH
62 B6127572 นางสาวเนตรศศิธร เสนาจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH
63 B6127589 นางสาวพิมพ์ลภัส ชุมผาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
64 B6127596 นายธนากร ขำพิมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH
65 B6127602 นางสาวธนาพร พงษ์สุวรรณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
66 B6127619 นางสาวภริสา คะสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
67 B6127626 นายสุภี บุญเอิบ  ENVIRONMENTAL HEALTH
68 B6127633 นายเกริกรัฐ ฆ้องนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH
69 B6127640 นางสาวจิณณพัต มบขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH
70 B6127657 นางสาวลวัณรัตน์ แก้วเมืองกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
71 B6127664 นายวิศรุต นพไธสง  ENVIRONMENTAL HEALTH
72 B6127671 นางสาวนันทฉัตร พดจังหรีด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
73 B6127688 นางสาวนรีรัตน์ แก้วน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH
74 B6127695 นางสาวศิริบูรณ์ อากาศ  ENVIRONMENTAL HEALTH
75 B6127701 นางสาวสุชานันท์ ทองห้าว  ENVIRONMENTAL HEALTH
76 B6127718 นางสาวพรชิตา ยอดเจริญ  ENVIRONMENTAL HEALTH
77 B6127725 นางสาวอัญชลี สีแสด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
78 B6127732 นางสาวกชามาศ ฉ่ำสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
79 B6127749 นางสาวพัชริดา นอกกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
80 B6127756 นางสาวช่อทิพย์ หมุนดอน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
81 B6127763 นายพงศกร คัมภีระ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
82 B6127770 นางสาวสุภากร นุชกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH
83 B6127787 นางสาวฐิติพร พิมพ์กลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
84 B6127794 นางสาวศศิประภา นิพิมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH
85 B6127800 นางสาวนีรนุช ทีดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
86 B6127817 นางสาวจุฑาทิพย์ สืบสังข์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
87 B6127824 นางสาวสุภัสสร ดีสวน  ยังไม่สังกัดสาขา
88 B6127831 นางสาวธัญพร นิยมบล  ยังไม่สังกัดสาขา
89 B6127848 นางสาวอธิชา วรรณกาล  ยังไม่สังกัดสาขา
90 B6127855 นางสาวกชกร สิ่วไธสง  ENVIRONMENTAL HEALTH
91 B6127862 นางสาวอัฑฒ์สรณ์ นามฮาต  ENVIRONMENTAL HEALTH
92 B6127879 นางสาวธัญชนก อุ่นดี  ENVIRONMENTAL HEALTH
93 B6127886 นางสาวแสงระวี น้อยพลี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
94 B6127893 นางสาวอภิรักษ์ กองรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
95 B6127909 นางสาวจารุกัญญ์ พิมลนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH
96 B6127916 นางสาวตวงพร ทัดกิ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH
97 B6127923 นางสาวสิริรัตน์ ชนะภู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
98 B6127930 นางสาวสุภาพร จันภิรมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
99 B6127947 นางสาวกนกวรรณ เสาว์แก้ว  ยังไม่สังกัดสาขา
100 B6127954 นางสาวประวิสา พะนะจะโปะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
101 B6127961 นางสาวรพีพร ช่อรักษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
102 B6127978 นางสาวจิตราพร กลิ่นภิรมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
103 B6127985 นางสาววิภาวี มณีกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
104 B6127992 นางสาวกัลยกร พวงแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
105 B6128005 นางสาวธันยพร พงษ์พันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
106 B6128012 นางสาวกัญญาพัชร ชิงรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
107 B6128029 นางสาวปริญญาพร พรมเพลง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
108 B6128036 นางสาวกัญญาพัชร ฉ่ำมะณี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
109 B6128043 นางสาวณัฏฐณิชา สุขใจ  ยังไม่สังกัดสาขา
110 B6128050 นางสาวเอธิการ์ แก้วมุกดา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
111 B6128067 นายนพชัย ดำรงรติรัฐ  ยังไม่สังกัดสาขา
112 B6128074 นางสาวสุดารัตน์ ปัดถม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
113 B6128081 นางสาวกัญญานัฐ บุพศิริ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
114 B6128098 นางสาวปภัสรา วงษ์ปัตตา  ENVIRONMENTAL HEALTH
115 B6128104 นางสาวศศิธร บรรลือทรัพย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
116 B6128111 นางสาวปนัดดา อยู่ทองศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
117 B6128128 นางสาวนรินทร์ ชาวดร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
118 B6128135 นางสาวนัจญวา โย๊ะหมาด  ENVIRONMENTAL HEALTH
119 B6128142 นางสาวดรุณี สอนวงแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
120 B6128159 นางสาวเบญญาภา จงประเสริฐสกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
121 B6128166 นางสาวปาริชาติ เหลื่อมทองหลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
122 B6128173 นางสาวมณีรัตน์ ไชยสิทธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
123 B6128180 นางสาวพรผจง คำแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
124 B6128197 นายอานนท์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
125 B6128203 นางสาวสุทธิพร พรมพัฒน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
126 B6128210 นางสาวจันทกานต์ ธรรมสาร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
127 B6128234 นางสาวสโรชา สังข์วารี  ENVIRONMENTAL HEALTH
128 B6128241 นางสาวบุณฑริกา ศรีวรกุลวงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
129 B6128258 นายบัณฑิต วิกัยโกศล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
130 B6128265 นางสาวอริษา เกษรดอกจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
131 B6128272 นางสาวจิรัชญา อินจันทึก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
132 B6128289 นางสาวดรุณี ยาเขียว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
133 B6128296 นางสาวจารุวรรณ์ จันทรมงคล  ENVIRONMENTAL HEALTH
134 B6128302 นางสาวสุพัตรา โคตรวิทย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
135 B6128319 นางสาวศิริลักษณ์ ชมภูวิเศษ  ENVIRONMENTAL HEALTH
136 B6128326 นางสาวเกตุวดี ชันพรมมา  ยังไม่สังกัดสาขา
137 B6128333 นายกิตติธัช แซ่ตั้ง  ENVIRONMENTAL HEALTH
138 B6128340 นางสาวชนิดาภา สาทิพจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
139 B6128357 นางสาวศิริลักษณ์ บุญเพ็ง  ENVIRONMENTAL HEALTH
140 B6128364 นางสาวนภาพร ไพรนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH
141 B6128371 นางสาวดารารัตน์ ดีเลิศอัมพรพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
142 B6128388 นางสาวชนิดา จูแย้ม  ENVIRONMENTAL HEALTH
143 B6128395 นางสาวศศิธร สาระพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
144 B6128401 นางสาวพัชรพร คุ้มพิทักษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
145 B6128418 นางสาววราภรณ์ อุ่นเมือง  ENVIRONMENTAL HEALTH
146 B6128425 นายสถาพร กลิ่นศรีสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH
147 B6128432 นางสาววราภรณ์ ใจไหว  ENVIRONMENTAL HEALTH
148 B6128449 นางสาวกัณทณีณัฐ เภสัชพินันต์กูล  ENVIRONMENTAL HEALTH
149 B6128456 นางสาวนฐาชา ศักดา  ENVIRONMENTAL HEALTH
150 B6128463 นางสาวณัฐสุดา เขตเจริญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
151 B6128487 นางสาวฐิติพร มะลิวัลย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
152 B6128494 นางสาวปิยธิดา สมญา  ENVIRONMENTAL HEALTH
153 B6128500 นางสาวนฤมล วงค์ศรีเทพ  ENVIRONMENTAL HEALTH
154 B6128517 นางสาวปรัชญา ศรีสันต์  ENVIRONMENTAL HEALTH
155 B6128524 นางสาวธนพร หาญลำยอง  ENVIRONMENTAL HEALTH
156 B6128548 นางสาวทอฝัน หะดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
157 B6128555 นางสาวลลิตา วงศ์วิภัชนพคุณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
158 B6128579 นางสาวณัฐมน ฤทธิวัชร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
159 B6128609 นางสาวกฤตพร วันทาแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
160 B6134655 นางสาวดรัลรัตน์ จรูญโชคอนันต์  ยังไม่สังกัดสาขา
161 B6134693 นางสาวนัดถมล มุสิกพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
162 B6134709 นายฐิติวัสส์ หงส์รพิพัฒน์  ยังไม่สังกัดสาขา
163 B6134716 นางสาวกัญญาภัค เหลืองพิกุลทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
164 B6134723 นางสาวฉัตรฤดี ไชยชะนะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
165 B6134730 นางสาวจุฑาทิพย์ จินดาภีร์  ENVIRONMENTAL HEALTH
166 B6134754 นางสาวสุธางค์ หล่อนกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
167 B6134761 นางสาวอริสา ด่านสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH
168 B6134778 นางสาวดรุณี ประมูลจักโก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
169 B6134792 นางสาวชลรัตน์ เกตุแก้ว  ยังไม่สังกัดสาขา
170 B6134808 นางสาวณัฐชยา ศรีสุนทร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
171 B6134839 นางสาวปิยนุช มงคล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
172 B6134846 นางสาวสุณัฐตา ปราบภัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
173 B6134853 นายกฤตนู โชติกลาง  ยังไม่สังกัดสาขา
174 B6134877 นางสาวศิรดา เตียนพลกรัง  ENVIRONMENTAL HEALTH
175 B6134884 นางสาวปรารถนา แนววัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
176 B6134891 นางสาวจิรารัตน์ ถือชัยภูมิ  ENVIRONMENTAL HEALTH
177 B6134907 นางสาววณัสนันท์ ฉิมเมือง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
178 B6134914 นางสาวกุลณัฐธิดา ศรีบุญเรือง  ยังไม่สังกัดสาขา
179 B6134921 นางสาวณัฐธิดา กุ่มผักแว่น  ยังไม่สังกัดสาขา
180 B6134938 นางสาวณัฐวรรณ ตู้ทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
181 B6134945 นางสาวทาริกา ป้ำกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH
182 B6134952 นายศุภวิชญ์ ศุภพิพัฒน์กุล  ENVIRONMENTAL HEALTH
183 B6134969 นางสาวนภัสวรรณ หมั่นการ  ENVIRONMENTAL HEALTH
184 B6134976 นางสาวศศิธร ไม้เท้าแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH
185 B6134983 นางสาวรุ่งนภา นิลเลิศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
186 B6134990 นายณัฐพงษ์ พลข่า  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
187 B6135010 นางสาวพรนิภา แสงแดง  ENVIRONMENTAL HEALTH
188 B6135027 นางสาวศริสา ศิลาไวยากรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
189 B6135041 นางสาวสริตา ยอดสุวรรณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
190 B6135065 นางสาวปวีณา ถิ่นทัพไทย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
191 B6135089 นางสาวศิยารัตน์ หงษ์รัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH
192 B6135096 นางสาวทิพานัน สมคิด  ENVIRONMENTAL HEALTH
193 B6135102 นายวราเทพ จันณรงค์  ENVIRONMENTAL HEALTH
194 B6135119 นางสาววิลาวัณย์ สงมา  ยังไม่สังกัดสาขา
195 B6135126 นางสาวรุ่งนภา ธรรมสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH
196 B6135157 นางสาวสิริภัค พิมพ์บึง  ENVIRONMENTAL HEALTH
197 B6135164 นางสาวเบญจมาศ คงเสมอ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
198 B6135225 นางสาวกุลนิภา ดีรอบ  ENVIRONMENTAL HEALTH
199 B6135232 นางสาวสุปราณี เตียเปิ้น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
200 B6135249 นางสาวสุจารี หุตะจูฑะ  ENVIRONMENTAL HEALTH
201 B6135737 นางสาวอัสมา เจะเละ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
202 B6135744 นางสาววาฮีดา บือโต  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.