รายชื่อนศ.
รายวิชา527402 : TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5827787 นายศิวกร แกล้วกล้า  TCE10
2 B5824670 นางสาวศิรกาญจน์ สุระสิทธิ์  TCE10
3 B5816910 นายอภิสิทธิ์ สุวรรณวัฒนากุล  TCE10
4 B5816873 นายรพี วิษณุจันทรา  TCE10
5 B5816842 นายฤทธิเกียรติ บุญศิริรุ่งเรือง  TCE10
6 B5816811 นางสาวลดาธัญญา พุ่มแก้ว  TCE10
7 B5816750 นายเสริมสุข มะปราง  TCE10
8 B5816729 นายอรรถวิท จันทอุปลี  TCE10
9 B5816699 นายดิลก เนื่องจากฉิม  TCE10
10 B5816651 นายนราธิป ชาวบ้านเกาะ  TCE10
11 B5816644 นายณัฐดนัย ภูวขจรพานิช  TCE10
12 B5816552 นางสาวสุทธิดา เอกบุตร  TCE10
13 B5816491 นายชวลิต ชิดสวน  TCE10
14 B5816446 นายนิติธร กฤษฐ์ปภากุณท์  TCE10
15 B5816422 นางสาวศุภาภรณ์ สิงห์งาม  TCE10
16 B5816415 นางสาวศรวณีย์ ตัวสระเกษ  TCE10
17 B5815111 นายภูมิพรรษ สุกทน  TCE10
18 B5814534 นายธนวันต์ ปัญตะยัง  TCE10
19 B5814152 นายวงศธร ภาธรสุวรรณ  TCE10
20 B5814060 นางสาวชนิกามาศ เมฆอาภา  TCE10
21 B5813704 นายสุชาครีย์ ศรีนาค  TCE10
22 B5812042 นางสาวทิพย์พิมาน รัถยาธรรมกูล  TCE10
23 B5808427 นายเทวินทร์ บุญยวด  TCE10
24 B5807499 นายกันตพงศ์ หมีนิ่ม  TCE10
25 B5806959 นางสาวกัญญาณัฐ พิมไทย  TCE10
26 B5806942 นายนันทวัฒน์ ปรากฏหาญ  TCE10
27 B5803255 นางสาวนัฐวดี พัวะทอง  TCE10
28 B5800704 นายกิตติภพ เฮ่ประโคน  TCE10
29 B5800117 นางสาวณิชมล สว่างไสว  TCE10
30 B5702398 นางสาวพิชชานันท์ สามหาดไทย  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.