รายชื่อนศ.
รายวิชา523331 : SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5927661 นายนันทวุฒิ เมืองแก้ว  CPE10
2 B5922482 นายทักษิณ เจริญวัย  CPE10
3 B5921386 นายรุ่งนคร บูรณะ  CPE10
4 B5921263 นายชัยวัฒน์ ลือเรือง  CPE10
5 B5920914 นายกษิติ์นันท์ รอดทัพ  CPE10
6 B5917525 นายมณฑล แก่นโพธิ์  CPE10
7 B5917495 นายศิวรุตจ์ ชื่นเจริญ  CPE10
8 B5917273 นายภูไมย์ จันทร์ภูงา  CPE10
9 B5916207 นายชาญเทิดศักดิ์ อุสาหะ  CPE10
10 B5915088 นายจิรภัทร ดวงประทุม  CPE10
11 B5913114 นายนิธิกร ชำนาญกุล  CPE10
12 B5911820 นายวาสนพงษ์ ป้อมสุวรรณ์  CPE10
13 B5911189 นายยงศิลป์ ช่อจำปา  CPE10
14 B5910991 นางสาวจุฬาลักษณ์ พงษ์ชะอุ่มดี  CPE10
15 B5909711 นายนราวิชญ์ สาพิมาน  CPE10
16 B5908974 นางสาววราภรณ์ คอบุญทรง  CPE10
17 B5908851 นางสาวชุติมณฑน์ วงศ์ษา  CPE10
18 B5907588 นายรณกฤต ลิศนันท์  CPE10
19 B5906918 นางสาวธัญชนิต ท่าจีน  CPE10
20 B5906222 นางสาวมนัสวรรณ พรมชมภู  CPE10
21 B5905188 นางสาวศานันทินี ชวธนากร  CPE10
22 B5904778 นายปิตินันต์ ระลึก  CPE10
23 B5903832 นายจตุพล สนิทไทย  CPE10
24 B5903184 นางสาวธัญญานันท์ พรโรจน์ชัยภัค  CPE10
25 B5902644 นายจิรศักดิ์ การกระสัง  CPE10
26 B5901890 นายภัทรพงษ์ อ่อนทะ  CPE10
27 B5901821 นายสมพร พัสสร  CPE10
28 B5901609 นายคณาธิป พวงธรรม  CPE10
29 B5900947 นางสาวพรรณธิวา ฉิมเมือง  CPE10
30 B5900909 นางสาวสุมิตรา ละโลงสูงเนิน  CPE10
31 B5900442 นายณัฐพล อะโน  CPE10
32 B5900428 นางสาวญาจิต จีนจันทึก  CPE10
33 B5826605 นายปิ่น โพธิ์ศรี  CPE10
34 B5825752 นายวีรวัฒน์ สร้างไร่  CPE10
35 B5825172 นางสาวปิยะวดี อยู่ประยงค์  CPE10
36 B5823475 นายนันทวุฒิ แซ้นชัยภูมิ  CPE10
37 B5815128 นายวีระยุทธ โคตรสุข  CPE10
38 B5814824 นายบัญชา นนพละ  CPE10
39 B5813575 นายอิฮซัน สือเเต  CPE10
40 B5812882 นายจิรายุทธ ศรีชมชื่น  CPE10
41 B5809639 นายชาญณรงค์ สีโห  CPE10
42 B5808038 นายพันธ์ธิติ จันทะคาม  CPE10
43 B5802838 นางสาวทัณฑิกา ชินกลาง  CPE10
44 B5802111 นายศราวุฒิ ดวงดี  CPE10
45 B5716326 นางสาวสสิตา วงษ์พยัคฆ์  CPE10
46 B5713189 นางสาวฉัตรแก้ว จันทร์กลาง  CPE10
47 B5711598 นางสาวนวรัตน์ แก้วคำลา  CPE10
48 B5710041 นางสาวนฌานันท์ ผดุงแดน  CPE10
49 B5705368 นายธวัชชัย หนองรวง  CPE10
50 B5700820 นายทศพล สุทธิสุวรรณ  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.