รายชื่อนศ.
รายวิชา530201 : ENGINEERING STATICS
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6137533 นางสาวชลิดา ยอดรัก  PE10
2 B6137434 นางสาวขวัญใจ ภูบุญศรี  Agricultural and Food Engineering10
3 B6137373 นายชลัมพล ที่พึ่ง  Agricultural and Food Engineering10
4 B6137366 นายพลกฤต เมธานุวัฒน์  Agricultural and Food Engineering10
5 B6029418 นางสาวปัทมา กลีบกลาง  TCE10
6 B6027612 นางสาวกรองกนก คำมุงคุณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
7 B6027551 นางสาวศิริรัตน์ จันทะพจน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
8 B6027285 นายกองทัพ ชัยยศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
9 B6026738 นายนัตทวี ชัยเกตุ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
10 B6026530 นายธนพล แนวเพชร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
11 B6026509 นายวุฒินันท์ น้อยพูล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
12 B6026479 นายพัฒนพงษ์ รัตนสีหา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
13 B6026417 นายเทพทัต นุบาล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
14 B6026288 นายสิรภพ หล่อพัฒนเกษม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
15 B6026080 นายสิทธิกร ฤทธิเนียม  ME10
16 B6025892 นายประสานชัย แก้วสุพรรณ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
17 B6025823 นางสาวสิริลักษณ์ พึ่งเกษม  Agricultural and Food Engineering10
18 B6025656 นางสาวอาทิตยา ภูปานผา  TCE10
19 B6025632 นายณัชพล บุญใหญ่  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
20 B6025465 นายพชร สุทธิศรีสมบูรณ์  Automotive Engineering10
21 B6025441 นายจิตรภาณุ บุญหนุน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
22 B6025298 นายปัญญาวุฒิ สุขสำราญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
23 B6025250 นายธนวัชร์ พรมดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
24 B6025021 นางสาวพวงเพชร พะพงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
25 B6024956 นางสาวสุขธิดา ทองผุย  TCE10
26 B6024949 นางสาวขวัญฤทัย มีชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
27 B6024703 นางสาวเจนจิรา สุวรรณรุจ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
28 B6024390 นายราชัน พลเสน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
29 B6024291 นางสาวอุษณี จันทอก  Automotive Engineering10
30 B6024086 นางสาวณัฐณิชา บุญทัน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
31 B6023980 นางสาวกตัญญู คลังทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
32 B6023799 นางสาวชมพูนุท ประดับศรี  ME10
33 B6022334 นายภาณุพงศ์ พาริตา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
34 B6022303 นางสาวเกวลิน ใจแสน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
35 B6022259 นายกิตติชัย ศิริจีระชัย  TCE10
36 B6022068 นายศุภกร ศุภเลิศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
37 B6022037 นางสาววรัญญา ต่ายเนาว์ดง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
38 B6021931 นางสาวอริสรา ศรีมารักษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
39 B6021924 นางสาวเนตรนภา สุขชาติ  TCE10
40 B6021887 นายปิยนันท์ จันทศร  TCE10
41 B6021535 นางสาวชลดา อุ่นเหมือน  TCE10
42 B6021245 นางสาวพิชญธิดา สกุลวงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
43 B6021160 นายวสุพล ตะเพียนทอง  Automotive Engineering10
44 B6021115 นางสาวชฎาทิพย์ วังคะฮาต  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
45 B6021016 นางสาวจุฑามาศ โชคปลอดเคราะห์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
46 B6020897 นางสาวปิยาพัชร ดีตุ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
47 B6020880 นางสาววาสนา โอนสันเทียะ  TCE10
48 B6020668 นางสาวชฎาภา บุตรพรม  EE10
49 B6020422 นายรุจิภาส จันทศิริ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
50 B6020347 นางสาวปรีดาภรณ์ มีเมฆ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
51 B6020286 นายกีรติ แก้วกัลยา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
52 B6019976 นายสิรภพ น้ำนวล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
53 B6019846 นางสาวกัญญาพัชร วงษ์สละ  TCE10
54 B6019525 นายธนากร พิมวงค์  TCE10
55 B6019365 นางสาวน้ำทิพย์ วงษ์จันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
56 B6019266 นางสาวศรัณยา คงรักษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
57 B6018931 นางสาววิภาวรรณ นิลบุตร  TCE10
58 B6018856 นายธนกฤษ ธนะสีรังกูร  TCE10
59 B6018641 นายอนุสิทธิ์ มีศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
60 B6018528 นางสาวกรกนก สุวิชัย  TCE10
61 B6018443 นางสาวขวัญดาว ตันติวราลักษณ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
62 B6018412 นายนพวินท์ มังกรเจริญกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
63 B6018405 นายณภัทร ธรรมมโนวานิช  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
64 B6018368 นางสาวพราวเพชร พิทักษ์โสภณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
65 B6018320 นายเกียรติสุรเดช ตันสุวรรณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
66 B6018290 นางสาวบุญพิทักษ์ ศิษย์ศาสตร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
67 B6018283 นายณัฐพิพัฒน์ วงษ์ลา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
68 B6018252 นายกฤติพันธ์ ศิริเกษ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
69 B6018139 นางสาวพัชริดา คำสอน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
70 B6017804 นายพัชรพงษ์ ปัดไธสง  Agricultural and Food Engineering10
71 B6017705 นายกฤติน ขันขวา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
72 B6017613 นายฐาปนพงษ์ โนรีราษฎร์  Automotive Engineering10
73 B6017552 นายภาคีนัย อนุดำ  Automotive Engineering10
74 B6016852 นายภาติยะ เเพงลม  TCE10
75 B6016845 นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยเบ้า  TCE10
76 B6016814 นางสาวอาภากร ภู่ประเสริฐ  TCE10
77 B6016784 นางสาวนิภาวรรณ เปดี  TCE10
78 B6016760 นายศุภกร จันทร์ทา  TCE10
79 B6016746 นางสาวพิชญาภา ขุนทูน  TCE10
80 B6016739 นางสาวกุลธนัต บัวกลาง  TCE10
81 B6016715 นางสาวชลิตตา สวัสดิ์ผล  TCE10
82 B6016692 นางสาวประภาสิริกร สีหะวงษ์  TCE10
83 B6016111 นางสาวผกามาศ ทีอุทิศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
84 B6016029 นายอรรถชัย ประสพโชค  TCE10
85 B6015992 นางสาวอภิญญา ยะหะตะ  Automotive Engineering10
86 B6015527 นางสาวกัลยาณี คุ้มเมือง  Geological Engineering10
87 B6015213 นายธรากร โสประดิษฐ์  TCE10
88 B6015138 นางสาวเกษรินทร์ มโนสินธุ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
89 B6015091 นายชินดนัย เหมือนเมือง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
90 B6014803 นายภัทรพงษ์ คงสา  Automotive Engineering10
91 B6014780 นายธนพล ทักษิณธานี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
92 B6014759 นายศราวุฒิ ขาวสะอาด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
93 B6014629 นางสาวศุภรัตน์ ภิรมย์กิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
94 B6014599 นางสาวชลธิดา ทับงาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
95 B6014520 นางสาวประวีณา ดงกระโทก  TCE10
96 B6014391 นางสาวณัฐวดี ชีนับถือ  Environmental Engineering10
97 B6014360 นางสาวสุนิษา สีสุขโข  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
98 B6014285 นายธนพล ฉายทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
99 B6013974 นายวนัส อ่อนแพง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
100 B6013950 นางสาวกมลญาณี เฉลยพงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
101 B6013899 นายอภิวัฒน์ ไชยชนะ  Automotive Engineering10
102 B6013882 นายปภณ ดวงศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
103 B6013820 นางสาวปวริศา โสดา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
104 B6013813 นางสาวปิยธิดา พันธุ์ทอง  TCE10
105 B6013745 นายพัชรพงศ์ นาโม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
106 B6013660 นางสาวอธิตยาพร ธิมาทา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
107 B6013547 นายพงศธร ทองงาม  ME10
108 B6013417 นางสาวเบญญาภา ราชเจริญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
109 B6013295 นายชัยณัฐ นิจกรรม  EE10
110 B6013202 นายเสฏฐพล ปินตาดวง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
111 B6012991 นางสาวนริศรา หล่ออัศวินนนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
112 B6012984 นางสาวเบญชญา อนุมาศ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
113 B6012939 นายชนิตพล พิไลกุล  Metallurgical Engineering10
114 B6012915 นางสาวปณิชา สิทธิจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
115 B6012878 นายสุภกร พวงประจำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
116 B6012779 นายอภิสิทธิ์ เหนือคูเมือง  Agricultural and Food Engineering10
117 B6012625 นางสาวเขมิกา ตวงสิน  Automotive Engineering10
118 B6012397 นางสาวภัทรียา แสงทินทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
119 B6012373 นายอนันตชัย มั่งคั่ง  Agricultural and Food Engineering10
120 B6012205 นางสาวอมรรัตน์ อินเอิบ  TCE10
121 B6012168 นายคมชาญ บุตรศรีด้วง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
122 B6012113 นางสาวพรสิณี จั่นเอี้ยง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
123 B6011741 นางสาววรษา จิตปรีดา  TCE10
124 B6011581 นางสาวสุดารัตน์ โสภา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
125 B6011536 นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยรัมย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
126 B6011529 นางสาวศริญญา สีดาแจ่ม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
127 B6011505 นางสาวเกศติยา เมืองแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
128 B6011468 นายวรนันท์ โยธาจันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
129 B6011352 นางสาววิชุดา อินสุนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
130 B6011345 นายรัฐศาสตร์ อินทร์สุข  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
131 B6011314 นางสาวภคกุล วรรณราชู  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
132 B6011260 นายอนุวัฒน์ ผลบุตร  TCE10
133 B6011116 นางสาวปรียาพร ถิ่นทองหลาง  TCE10
134 B6011000 นางสาวมัลลิยา เชิญกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
135 B6010898 นางสาวจริญญา พงษ์ศิริรักษ์  TCE10
136 B6010881 นางสาวพรพิมล ไฝจันทึก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
137 B6010850 นางสาวนพรัตน์ อรมัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
138 B6010812 นางสาวทิวารัตน์ วงศ์บุญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
139 B6010713 นายคมสันต์ วงค์คำจันทร์  ChemE10
140 B6010461 นางสาวชโลธร อับนาค  Metallurgical Engineering10
141 B6010409 นางสาวกัญญารัตน์ เวียงนนท์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
142 B6010249 นางสาวนลินี แยบกระโทก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
143 B6010188 นายจิตรเทพ รัตนตระกูลเดชา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
144 B6010058 นายณัฐวุฒิ สืบสม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
145 B6009977 นายชนภัย คงสงวนวงษ์  ME10
146 B6009960 นายถิรวุฒิ อาจสยาม  Automotive Engineering10
147 B6009694 นายพิทยา เจาะรอด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
148 B6009526 นายวีรพันธ์ รู้เจน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
149 B6009441 นางสาววิภาวดี ภูมิสะอาด  TCE10
150 B6009366 นายกิตติภณ ศรีสุพรรณราช  TCE10
151 B6009083 นายภัทรพล พิมใจใส  TCE10
152 B6009038 นายภานุวัฒน์ ภูมิกำเนิด  Automotive Engineering10
153 B6009007 นายธนายุทธ ภู่ระหงษ์  Automotive Engineering10
154 B6008895 นายพีรวัชร มินตา  Automotive Engineering10
155 B6008888 นางสาวขนิษฐา จ่าโนนสูง  TCE10
156 B6008871 นางสาวกฤติยาพร บรรลุ  TCE10
157 B6008727 นางสาวขนิษฐา สายตรง  EE10
158 B6008710 นางสาวอริษา แก่นสาร  Geological Engineering10
159 B6008703 นายพรอานันต์ บุญคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
160 B6008635 นายชัยวัฒน์ กาญจนพิมาย  TCE10
161 B6008598 นางสาวนิติยา สานเสนาะ  TCE10
162 B6008260 นางสาวรุ่งทิวา เจียกงูเหลือม  TCE10
163 B6008215 นางสาวสิริยากร ทองกลาง  TCE10
164 B6008178 นายนิวัฒน์ วงศรีเทพ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
165 B6008161 นายประเสริฐศักดิ์ มาลัยยะ  TCE10
166 B6008130 นายพงศ์พฤทธ์ ห่อจันทร์  TCE10
167 B6008024 นายสุวัฒน์ จันทร์รัตนา  TCE10
168 B6008017 นายปัณณ์ ขอคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
169 B6007874 นางสาวกอบศิริ สีดาแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
170 B6007713 นายจิระพงศ์ สุภาผล  TCE10
171 B6007607 นายเดชาวัต นารถสูง  TCE10
172 B6007560 นางสาวอลิสา คำหลง  TCE10
173 B6007492 นางสาวสิริวิมล แก่นจักร  TCE10
174 B6007355 นางสาวนฤมล ชลศาลาสินธุ์  TCE10
175 B6007348 นายไกรสิงห์ สายด้วง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
176 B6007294 นางสาววรารัตน์ โกติรัมย์  TCE10
177 B6006679 นางสาวสุพรรณี สระน้อย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
178 B6006631 นางสาวสมฤดี ศาลางาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
179 B6006549 นางสาวฐิติภัสร์ พรอิสราพัฒน์  TCE10
180 B6006518 นางสาวสาวิตรี ศรีบูรณ์  TCE10
181 B6006501 นายณัชนันท์ เพชรรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
182 B6006136 นายฉกรรจ์ คิดดีจริง  Automotive Engineering10
183 B6006068 นางสาววรากร รุณกาศ  TCE10
184 B6005870 นายธเนศ ภู่พลับ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
185 B6005832 นางสาวสุภาพร ศรีราชา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
186 B6005726 นายธนพล แก้วมูล  TCE10
187 B6005689 นายเมธัส ทองเเต้ม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
188 B6005498 นางสาวศศิวิภา บั้งจันอัด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
189 B6005337 นางสาวสุพรรณี ปราบมาลัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
190 B6005191 นายปรัชญา ตั้งอยู่  TCE10
191 B6005122 นายพิชญา สุขเกษม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
192 B6004910 นายไชยา นิราช  AERONAUTICAL ENGINEERING10
193 B6004859 นางสาววิรัลยุพา แซ่อึ้ง  TCE10
194 B6004736 นางสาวสุดารัตน์ จูมแพง  TCE10
195 B6004699 นางสาวธันยพร ทองเมือง  Automotive Engineering10
196 B6004651 นางสาวชนาพร ภูกองไชย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
197 B6004644 นายเกียรติศักดิ์ สุริยาวงค์  TCE10
198 B6004507 นายณฐนนท์ เมืองโคตร  TCE10
199 B6004453 นางสาวมัชมาน เขียนนอก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
200 B6004330 นางสาวดวงหทัยเทพ ช่างด้วง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
201 B6004200 นางสาวพีรพรรณ จันทรชัยศร  Automotive Engineering10
202 B6003982 นางสาวญาตาวี เทพเสนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
203 B6003937 นางสาวชฎาภรณ์ เกรียงมงคล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
204 B6003784 นางสาวแพรวพลอย รักพงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
205 B6003517 นายวรากร ยาแปง  TCE10
206 B6003449 นายภาสกร โคตรชมภู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
207 B6003302 นายอภิสิทธิ์ แก้วหล้า  TCE10
208 B6003272 นางสาวทิวาพร ศรีหาบุญทัน  TCE10
209 B6003227 นางสาวจินตนา ติตาระวัฒน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
210 B6002886 นางสาวสุรัสวดี ป้องวงศ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
211 B6002541 นายชิษณุชา ธนปรัชญ์ธำรง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY60
212 B6002398 นายธนพล ถิ่นขาม  TCE10
213 B6002305 นางสาวณัฐริกา หนูมอ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
214 B6001964 นายธนภัทร ประสพบุญ  EE10
215 B6001698 นางสาวธนพร เกษสะอาด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
216 B6001155 นายอภิสิทธิ์ มูลสง่า  TCE10
217 B6000875 นายอภิวัฒน์ กลอนจะโปะ  TCE60
218 B6000752 นางสาวเพลินพิศ ประทุมฝาง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
219 B6000745 นายอนุชา ทานอุทิศ  ME10
220 B6000684 นางสาวยุธิดา ชายปรุ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
221 B6000677 นายณัฐชนน สุวิทวัส  AERONAUTICAL ENGINEERING10
222 B6000462 นายยุทธพงษ์ สุพรมอินทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
223 B6000134 นางสาวณัฐธิดา สุขสาย  TCE10
224 B6000110 นายธนภัทร เพียซ้าย  TCE10
225 B5927401 นายฐิติกร อภิโชติจรัส  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
226 B5925315 นายพงษธร นามตาแสง  ChemE10
227 B5924165 นางสาวธีริศรา ศรีสันธา  Environmental Engineering10
228 B5921737 นายจิรวัส สุทธิกฤติยาพร  Environmental Engineering10
229 B5921096 นายชินจักร กองมะเริง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
230 B5921065 นางสาวบุณยนุช ทองสุขฐานิต  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
231 B5921027 นางสาวทักษพร กันเทพา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
232 B5920433 นางสาววรวลัญช์ ธนูศิลป์  Environmental Engineering10
233 B5919000 นายธนกฤต สุขุมามาศ  CE10
234 B5918478 นางสาวพัชริดา แก้วจันทร์เพชร  Environmental Engineering10
235 B5918195 นายเอกสิทธิ์ กิจคณะ  TCE10
236 B5918157 นางสาวชลิตตา ชาวนา  TCE10
237 B5917969 นายสุทธิวัฒน์ ภิรมยาภรณ์  ME10
238 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์  Agricultural and Food Engineering10
239 B5916511 นายธนธรณ์ อุ่นคำ  Environmental Engineering10
240 B5915996 นายจักรกฤษ โมกไธสง  Agricultural and Food Engineering10
241 B5913886 นายณัฐพล เผ่าพันธุ์  Geological Engineering10
242 B5913237 นางสาวชนิศา กลิ่นผกา  Agricultural and Food Engineering10
243 B5911714 นายพชร บัวคล้าย  Geological Engineering10
244 B5911011 นายอภิศักดิ์ ส่งเสริม  Environmental Engineering10
245 B5910946 นางสาวหัทยา สิงหฬ  Environmental Engineering10
246 B5909148 นางสาวจิรานันท์ ใจชื่น  Environmental Engineering10
247 B5904426 นางสาวปานดวงเนตร นุชใหม่  Agricultural and Food Engineering10
248 B5904372 นางสาวกุลธิดา บุญป้อง  Environmental Engineering10
249 B5903979 นางสาวสุภาพร พิมพ์ปรุ  Environmental Engineering10
250 B5901838 นายประเสริฐ คุณฟอง  Environmental Engineering10
251 B5900411 นางสาวนฤมล แสงเทียน  Environmental Engineering10
252 B5900169 นางสาวสายธาร ใจเพ็ง  IE10
253 B5825745 นายธนพล มงคลชาติ  Environmental Engineering10
254 B5810475 นายพงศกร ชลอกลาง  Environmental Engineering10
255 B5808953 นางสาวจุฑามาศ เทพแสง  Environmental Engineering10
256 B5804627 นางสาวเกวลิน บุญเชิดฉาย  Environmental Engineering10
257 B5803682 นายสุขมนตรี กรินทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
258 B5715374 นางสาวกัลยกร มากทอง  IE10
259 B5715312 นางสาวพิมพิวรรณ กะหะกะสิทธิ์  PE10
260 B5714865 นายจิรศักดิ์ ก้อนคำ  Agricultural and Food Engineering10
261 B5706631 นางสาวพลอยธภรณ์ ภิบูลย์เดชา  PE10
262 B5613700 นางสาวศิริพรรณ คงสบุตร  CME10
263 B5608270 นายณัฐกานต์ พุฒพิมาย  CME10
264 B5607204 นางสาวจารุวรรณ ภิญโญ  CME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.