รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6137656 นายไดจิโร ทานากะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B6137335 นายธนากร ขอย้ายกลาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B6133955 นางสาวสุกัญญา ภุมรินทร์  FOOD TECHNOLOGY10
4 B6133931 นางสาวธัญวรัตม์ ไตรเมธาวี  FOOD TECHNOLOGY10
5 B6133917 นางสาวธิดารัตน์ ผงจันทึก  FOOD TECHNOLOGY10
6 B6133900 นางสาวภัทรวดี สายใหม่  FOOD TECHNOLOGY10
7 B6133894 นางสาวธมลวรรณ ขอนดอน  FOOD TECHNOLOGY10
8 B6133863 นางสาวพนัชกร ฟักอ่อน  FOOD TECHNOLOGY10
9 B6133825 นางสาวสิรินันท์ ไวยศิริ  FOOD TECHNOLOGY10
10 B6133818 นางสาวนันฐิชา นางาม  FOOD TECHNOLOGY10
11 B6133771 นางสาวชัญญา สัมพันธ์วงศ์  FOOD TECHNOLOGY10
12 B6133764 นางสาวนริศรา ภาคพาไชย  FOOD TECHNOLOGY10
13 B6133757 นางสาวฐิติชญาน์ มณีประดิษฐ์  FOOD TECHNOLOGY10
14 B6133740 นางสาวขวัญจิรา เตสังข์  FOOD TECHNOLOGY10
15 B6133733 นายกิตตินันท์ ถ้ำน้อย  FOOD TECHNOLOGY10
16 B6133726 นายสุรปรีชา จิตรารักสกุล  FOOD TECHNOLOGY10
17 B6133719 นางสาวอรวรรณ พรประกฤต  FOOD TECHNOLOGY10
18 B6133702 นางสาวชัญญานุช สุขบรม  FOOD TECHNOLOGY10
19 B6133696 นางสาวกมลนิตย์ ลีละพงศ์วัฒนา  FOOD TECHNOLOGY10
20 B6133665 นางสาวสุวลักษณ์ พยุงวงษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
21 B6133658 นางสาววาสนา ออมอด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
22 B6133634 นางสาวรวีวรรณ วงศ์แสง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
23 B6133627 นางสาวสกุณา เหลาพร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
24 B6133610 นางสาวจิราวดี แก้วดา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
25 B6133573 นางสาวสุขใจ พึ่งอินทร์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
26 B6133566 นางสาวนฤมล ทองฤทธิ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
27 B6133542 นางสาวอัณณ์ศยา บางจั่น  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
28 B6133528 นางสาวศิริรัตน์ สุทธิชัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
29 B6133504 นางสาวศุภาวี จู้ฮกหลี้  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
30 B6133481 นายศุภกรชัย พรมนิวาส  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
31 B6133474 นางสาวปิยพร ศรีชัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
32 B6133467 นางสาวกฤษฏิ์ษิพร ตัวอย่าง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
33 B6133450 นายกรกช ระดาไสย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
34 B6130152 นางสาวกฤติญา ตันติจารุวุฒิ  FOOD TECHNOLOGY10
35 B6130145 นางสาวสุดารัตน์ พลชัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
36 B6126117 นายธนนชัย พาลี  FOOD TECHNOLOGY10
37 B6126100 นางสาวลักษิกา พันธ์วิทยาศักดิ์  FOOD TECHNOLOGY10
38 B6126094 นางสาวธิติพร ศศิพักตร์กุล  FOOD TECHNOLOGY10
39 B6126087 นางสาวพัชรี บุญทัน  FOOD TECHNOLOGY10
40 B6126070 นางสาววิภาวี ลุนอุบล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
41 B6126063 นางสาวบงกช ระมั่งทอง  FOOD TECHNOLOGY10
42 B6126056 นางสาวธัญลักษณ์ วงนาค  FOOD TECHNOLOGY10
43 B6126049 นางสาววริศรา มากพงศ์  FOOD TECHNOLOGY10
44 B6126032 นายธนวรรธ พยัคฆ์  FOOD TECHNOLOGY10
45 B6126025 นางสาวปภาวี พรหมคช  FOOD TECHNOLOGY10
46 B6126018 นางสาวอัญชิษฐา อมรชัยวรกุล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
47 B6126001 นางสาวสตรีรัตน์ จันทร์กลั่น  FOOD TECHNOLOGY10
48 B6125998 นางสาวเพชรรินทร์ หยงสตาร์  FOOD TECHNOLOGY10
49 B6125981 นางสาวกนกกาญจน์ สายเพชรเเสง  FOOD TECHNOLOGY10
50 B6125974 นางสาวกมลนัทธ์ จำปานิน  FOOD TECHNOLOGY10
51 B6125967 นางสาวอังคนาง ตระกูลอนันต์สิทธิ์  FOOD TECHNOLOGY10
52 B6125950 นางสาวชนิสรา กำเนิดกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
53 B6125943 นางสาวณัฐวดี ผาบชมภู  FOOD TECHNOLOGY10
54 B6125936 นางสาวชุติมา ขัติยะวงศ์  FOOD TECHNOLOGY10
55 B6125929 นางสาวนงนภัส มิ่งโอโล  FOOD TECHNOLOGY10
56 B6125912 นายวุฒิชัย ศรีวะสุทธิ์  FOOD TECHNOLOGY10
57 B6125905 นางสาวอรกนก มาศนาเรียง  FOOD TECHNOLOGY10
58 B6125899 นางสาวพัชราภา อดทน  FOOD TECHNOLOGY10
59 B6125882 นางสาวฐิติมา โกเมรุ  FOOD TECHNOLOGY10
60 B6125875 นางสาวศศิธร ปัชชุนาภรณ์  FOOD TECHNOLOGY10
61 B6125868 นางสาวนิจวรีย์ ศรีเจริญ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
62 B6125851 นายพงศ์พัฒน์ พลอยใหม่  FOOD TECHNOLOGY10
63 B6125844 นางสาวปาริชาติ อิ่มกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
64 B6125837 นางสาวเมธาวลัย สิงคะเวหน  FOOD TECHNOLOGY10
65 B6125820 นางสาวประภาลัฎฐ์ บุญเหมาะ  FOOD TECHNOLOGY10
66 B6125813 นางสาวสุธิดา สิงห์สูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY10
67 B6125806 นายวรัญญู ลิมวัฒนาสมุทร  FOOD TECHNOLOGY10
68 B6125790 นางสาวพรรณวิภา หมายเหนี่ยวกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
69 B6125783 นางสาวปาริฉัตร ยิ้มนวล  FOOD TECHNOLOGY10
70 B6125776 นางสาวปรีชญา วิริยะ  FOOD TECHNOLOGY10
71 B6125769 นางสาวอจิรวดี เดชยงค์  FOOD TECHNOLOGY10
72 B6125752 นางสาวอินทิรา อินทร์กระโทก  FOOD TECHNOLOGY10
73 B6125745 นางสาวฐาณิญา เอมจรรยากุล  FOOD TECHNOLOGY10
74 B6125738 นางสาวเววิกา สากุล  FOOD TECHNOLOGY10
75 B6125721 นางสาวณัฏฐพร วันสา  FOOD TECHNOLOGY10
76 B6125714 นางสาวดลนพร อภิพัฒนพงศ์  FOOD TECHNOLOGY10
77 B6125707 นางสาวญาณิศา ตะเคียนจันทร์  FOOD TECHNOLOGY10
78 B6125691 นางสาวรัตนวลี สิงห์คำมา  FOOD TECHNOLOGY10
79 B6125684 นายนิติธร สุดเนตร  FOOD TECHNOLOGY10
80 B6125677 นายสำราญ พระเพ็ชร  FOOD TECHNOLOGY10
81 B6125660 นางสาวภัทรจาริน วิวาห์  FOOD TECHNOLOGY10
82 B6125653 นางสาวพัชรินทร์ กุลนาฝาย  FOOD TECHNOLOGY10
83 B6125646 นางสาวนภัสพร บุญสนิท  FOOD TECHNOLOGY10
84 B6125639 นางสาวอภิญญา ละพรมมา  FOOD TECHNOLOGY10
85 B6125622 นางสาวโสภิตา บึงจันทร์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
86 B6125615 นายภูสิษฐ์ คิดเห็น  FOOD TECHNOLOGY10
87 B6125608 นางสาวณัฐพร ฉลาดดี  FOOD TECHNOLOGY10
88 B6125592 นายกิตติพัฒน์ เทียมคลี  FOOD TECHNOLOGY10
89 B6125585 นางสาวอรทัย แสงสุริยา  FOOD TECHNOLOGY10
90 B6125578 นางสาวทักษพร อายุวัฒน์  FOOD TECHNOLOGY10
91 B6125561 นางสาวสราริณี ชุ่มขุนทด  FOOD TECHNOLOGY10
92 B6125554 นางสาวนุชชิตา สีหานาท  FOOD TECHNOLOGY10
93 B6125547 นายอิสเรศร์ สืบสำราญ  FOOD TECHNOLOGY10
94 B6125530 นางสาวรฏิมา อยู่สวัสดิ์  FOOD TECHNOLOGY10
95 B6125523 นายวงศกร สมัถชัย  FOOD TECHNOLOGY10
96 B6125516 นางสาวปธิตญา หงษ์ทอง  FOOD TECHNOLOGY10
97 B6125509 นายภัทรธร กฤษเกล้า  FOOD TECHNOLOGY10
98 B6125493 นางสาวพรพิมล รักษาภักดี  FOOD TECHNOLOGY10
99 B6125486 นางสาวกนกพร สนแย้ม  FOOD TECHNOLOGY10
100 B6125479 นางสาวชฎาพร พลจันทึก  FOOD TECHNOLOGY10
101 B6125462 นางสาวกฤษติยาธร บัวใหญ่  FOOD TECHNOLOGY10
102 B6125455 นางสาวภัทรา ยาหัวดง  FOOD TECHNOLOGY10
103 B6125448 นางสาวปภาวรินท์ เชิดชัย  FOOD TECHNOLOGY10
104 B6125431 นางสาวณัฐารัตน์ ทองมูล  FOOD TECHNOLOGY10
105 B6125424 นายจิณณวัตร จำปากะนันท์  FOOD TECHNOLOGY10
106 B6125417 นายปิยนัฐ วิเศษชาติ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
107 B6125400 นางสาวยุพารัตน์ แสนสุวรรณ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
108 B6125394 นายวีรภัทร นามศิริพงศ์พันธุ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
109 B6125387 นางสาวกนกอร แสงโพดา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 60
110 B6125370 นายวชิรากร เพชรสุข  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
111 B6125363 นางสาวสุภลักษณ์ เรืองพิมาย  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
112 B6125356 นายณัฐดนัย ไพเราะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
113 B6125349 นางสาวกันตินันท์ ดียิ่ง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
114 B6125332 นายภานุพงศ์ เขียนพลกรัง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
115 B6125325 นายชลัมพล บุรานอก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
116 B6125318 นางสาวปุณฑริกา เงางาม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
117 B6125301 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ มนัสศิลา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
118 B6125295 นางสาวนพายุ ปิดตังละพา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
119 B6125288 นายปณต สาระกูล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
120 B6125271 นางสาวพรนิภา จำปาทิพย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
121 B6125264 นายศุภกิจ จูงกลาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
122 B6125257 นายกิตติธัช ชัยจำ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
123 B6125240 นางสาวเบญจวรรณ บุตรเทศ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
124 B6125233 นายอติชาต วงษ์ลือศักดิ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
125 B6125226 นางสาวรุ่งฟ้า เกนทะโกฏ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
126 B6125219 นางสาววรันธร หนูคำมะดัน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
127 B6125202 นางสาวอภิชญา ดอกกระทุ่ม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
128 B6125196 นางสาวกรวรรณ มีโชคชัย  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
129 B6125189 นายภัทราวุธ น้อยทวี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
130 B6125172 นางสาวจันทร์เพ็ญ หะขุนทด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
131 B6125165 นางสาวกาญจนา มั่งคั่ง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
132 B6125158 นางสาวสุวรรณา บุตรกระโทก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
133 B6125134 นายรณชัช ม่วงศรีพิทักษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
134 B6125127 นางสาวกมลรัตน์ เจิงรัมย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
135 B6125110 นายสุรวิชย์ เกียะขุนทด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
136 B6125103 นายธีรเกียรติ ศรีคันธะมา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
137 B6125097 นายศักดิ์สิทธิ์ สมัตถะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
138 B6125080 นายคมสันต์ นาคูณ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
139 B6125073 นายภูเขา ลีอนันต์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
140 B6125066 นางสาวภัทรภา เข็มสันเทียะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
141 B6125059 นางสาวกุลนิภา ปราณีตพลกรัง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
142 B6125042 นางสาวกัลยารัตน์ วงษ์ธรรม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
143 B6125035 นางสาวสุพพัตรา สอลอ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
144 B6125028 นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วกลาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
145 B6125011 นายภัทรนันท์ มาชุมเเสง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
146 B6125004 นายนัทธ์ชนัน จ้อยศักดา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
147 B6124991 นางสาวสุชัญญา สินสระน้อย  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
148 B6124984 นางสาวอนันชินา สีสกุลวงศ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
149 B6124977 นายธิพลณศิจา อบรมเชยศุกุล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
150 B6124960 นางสาววันวิสา สวายพล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
151 B6124953 นายวิรพล ประธงศิลป์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
152 B6124946 นายณัฐนันท์ บีกขุนทด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
153 B6124939 นายพรพงศ์ ผดุงเกียรติพงศ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
154 B6124915 นายศักดิ์ครินทร์ นกพรม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
155 B6124908 นางสาววรรณวิษา ศรีภิรมย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
156 B6124892 นางสาวสันต์ฤทัย บุรกรณ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
157 B6124878 นางสาวกัญญาภัค ประมวญรัฐการ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
158 B6124861 นางสาวสุภาพร คำน้อย  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
159 B6124854 นายก้องเกียรติ ปติเก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
160 B6124847 นางสาวสิริกร สกุลฮูฮา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
161 B6124830 นางสาวศศิวิมล บรรเทา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
162 B6124823 นางสาวณัฐินี ป้องกัน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
163 B6124816 นางสาวรสิกา หินศิลา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
164 B6124809 นายภาณุพงค์ พงค์ไพร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
165 B6124793 นายเกื้อกูล จตุรภัทรากร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
166 B6124786 นายภานุวัฒน์ ภิญโญยาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
167 B6124779 นายจตุพล หมั่นงาน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
168 B6124762 นางสาวพรชนก โก๊ะขุนทด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
169 B6124755 นายทชาเดช ฑูรย์นุชิต  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
170 B6124748 นางสาวจิราพร สังข์จะโปะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
171 B6124731 นายอัครพงษ์ เกตุธานี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
172 B6124724 นางสาวสุพรรณษา ลิวประโคน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
173 B6124717 นายสิรภัทร เชื้อศรีจันทร์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
174 B6124700 นางสาวเกวลิน บุญเรือง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
175 B6124694 นายศรัณย์ธร คำมุก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
176 B6124687 นายวรศาสตร์ บัวตะคุ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
177 B6124670 นางสาวกัญญารัตน์ ยางงาม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
178 B6124663 นางสาววิภานันท์ แนบสันเทียะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
179 B6124656 นายภาณุเชษฐ์ คำจันทา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
180 B6124632 นายชนสรณ์ รัตนสุภา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
181 B6124625 นางสาวชวาลา ผาไชยสงค์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
182 B6124618 นางสาวละอองดาว นามอาญา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
183 B6124601 นางสาวนภัสสร สุขสูงเนิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
184 B6124595 นางสาวสายธาร ศรีพันธ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
185 B6124588 นางสาวนิภาพร ชาพันดุง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
186 B6124571 นางสาวพรรณิตา เมืองจันทร์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
187 B6124564 นายชโรธร ผิวศิริ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
188 B6124557 นางสาวกมลมาศย์ ป่วงสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
189 B6124540 นายเอกณัฐ นาคะวิโรจน์วรา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
190 B6124533 นางสาวปิ่นปฐวี รอบแคว้น  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
191 B6124526 นางสาวรวีวรรณ ดวงอุทัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
192 B6124519 นางสาวกนกพร ภิญโญวงศ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
193 B6124502 นางสาวสิณห์ฤทัย รักงาม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
194 B6124496 นายโสภณ ม่วงมุลตรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
195 B6124489 นางสาวศิริพร อุ่นสเดา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
196 B6124472 นางสาวบุษราคัม ลันสี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
197 B6124465 นางสาวปรีญารัตน์ ชุบขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
198 B6124441 นางสาวจิราภรณ์ เมืองขำ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
199 B6124434 นางสาวทนาพร กิจเทียบกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
200 B6124427 นางสาวนงลักษณ์ คำภา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
201 B6124410 นางสาวพัชราภา ปั่นสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
202 B6124403 นางสาวบุณยนุช พิราโสภา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
203 B6124397 นางสาวชัยพร มะลิวัลย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
204 B6124380 นางสาวสุกัญญา พันชาติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
205 B6124373 นางสาวกมลชนก ภูทองกรม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
206 B6124366 นางสาวสุดารัตน์ พิมพ์ครบุรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
207 B6124359 นางสาวอัจฉราภรณ์ มั่งสอน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
208 B6124342 นางสาวอาภาภรณ์ ธงสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
209 B6124335 นายกิตติพงศ์ พงษ์ศิริ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
210 B6124328 นางสาวปณิดา วรรณโสภา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
211 B6124311 นางสาวณัฐชยา หรั่นกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
212 B6124304 นางสาวเมษิณี เข็มทิพย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
213 B6124298 นางสาวนิธิพร เขลาขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
214 B6124281 นางสาวณัฏฐ์นรี หาดทราย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
215 B6124274 นางสาววรณัน พระรัตนตรัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
216 B6124267 นางสาวชญานิษฐ์ หลอดทอง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
217 B6124250 นางสาววิมลฉัตร กองเกิด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
218 B6124243 นางสาวกิตติมาภรณ์ สินประเสริฐ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
219 B6124236 นายณัฐพล ธรรมรักษ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
220 B6124229 นางสาวเพ็ญประภา สรกเมียก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
221 B6124212 นางสาวณัฐวดี เจริญ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
222 B6124205 นายวิทวัส จตุรภัทร์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
223 B6124199 นายสหรัฐ เพียจันทร์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
224 B6124182 นางสาวอภิสรา เสริมชื่อ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
225 B6124175 นางสาวจิรภิญญา คนวอง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
226 B6124168 นายเป็นหนึ่ง ศรีอำไพ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
227 B6124151 นายมูฮำหมัด อุมา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
228 B6124144 นายพงษ์อนันต์ ทัพฤาไชย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
229 B6124137 นางสาวเบญจวรรณ กอหญ้ากลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
230 B6124120 นางสาวโสรยา ศิลชาติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
231 B6124113 นางสาวอทิติญา โพธิ์ชัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
232 B6124090 นางสาวสรุตา บุตะเขียว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
233 B6124083 นางสาวณัฐชนก มะสูงเนิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
234 B6124076 นางสาวสมปราถนา แก้วสุข  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
235 B6124069 นายจิรณัฐ จันทแสน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
236 B6124052 นางสาวสายฝน ปะวันมาตา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
237 B6124038 นางสาววริสรา ตราเงิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
238 B6124021 นายธีรวัฒน์ ศรีชำนาญ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
239 B6124014 นางสาวรสิกา มนัสสา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
240 B6124007 นางสาวธนพร มูลชารี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
241 B6123994 นางสาวศุภาพิชญ์ มาตรา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
242 B6123987 นางสาวอนุสรา แสงงาม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
243 B6123970 นางสาวสุวรรณา แก่นนาคำ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
244 B6123963 นายพุฒิพงศ์ ด้วงจาด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
245 B6123956 นางสาวรมย์รุจี นิลหมื่นไวย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
246 B6123949 นางสาวสุดารัตน์ ถึกขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
247 B6123932 นายสหรัฐ ยวงทอง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
248 B6123925 นางสาวพิชญา นอกพุดซา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
249 B6123918 นางสาวศุจิกาญจน์ พิมใจ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
250 B6123901 นายชินพัฒน์ ทวีกุล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
251 B6123895 นายชัยยุทธ ภิรมย์ญาณ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
252 B6123888 นายอลงกรณ์ กิ่งพุดซา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
253 B6123871 นางสาวอุรัสยา สมหวัง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
254 B6123864 นางสาวกุลนันท์ ตอสกุล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
255 B6123857 นางสาวปาริชาติ พิมพ์สวัสดิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
256 B6123840 นางสาวพิชญาพร เพิ่มพูล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
257 B6123826 นางสาวนันทิยา ลานอก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
258 B6123819 นายปณวัตร จอดสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
259 B6123802 นางสาวรัตนาภรณ์ เติมขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
260 B6123796 นางสาวกัณฑการ์ ห่วงกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
261 B6123789 นางสาวบงกช ใบพิมาย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
262 B6123772 นางสาวทักษพร อู๋สูงเนิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
263 B6123765 นางสาวรุ่งกาญดา แต้มพุดซา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
264 B6123758 นางสาวกัญญารัตน์ ศรีวิชัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
265 B6123741 นางสาวณัฐยา เขาโคกกรวด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
266 B6123734 นางสาวฐิติกาญจน์ บัวคำ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
267 B6123727 นางสาวปุษยนัฐ จนโพธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
268 B6123710 นางสาวศุภสุตา ทิศกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
269 B6123703 นายไชยรัตน์ วิวรรธน์พชร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
270 B6123697 นายชลธิศ พึ่งโคกสูง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
271 B6123680 นายศตวรรษ เตชะทัต  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
272 B6123673 นางสาวทิพาวัลย์ สูงกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
273 B6123659 นางสาวพิมพ์ประภัทร ศรีสารคาม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
274 B6123642 นางสาวสิริลักษณ์ ปลั่งกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
275 B6123635 นางสาวจุฑามณี ถือความสัตย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
276 B6123628 นายปิยังกูร เจือกโว้น  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
277 B6118150 นายฐานันดร วรมิตร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
278 B5952458 นายพงศกร คำศรี  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
279 B6137496 นางสาวอารียา ด้วยงา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
280 B6137427 นายกิตติกวิน จิตรกสิกร  Agricultural and Food Engineering10
281 B6137410 นางสาวสุทธิดา น้อยแวงพิมพ์  Agricultural and Food Engineering10
282 B6137045 นางสาวกัญญาภรณ์ อุดม  N/A10
283 B6136840 นายชัยวัฒน์ ศรีสัตย์รสนา  N/A10
284 B6136536 นางสาวศิริกาญจน์ แปลยาว  N/A10
285 B6136390 นางสาวณัฐริกา นาสอ้าน  Electronic Engineering10
286 B6136352 นางสาวทัชชญา น่วมสิริ  Geological Engineering10
287 B6136314 นางสาวณัฐณิชา เที่ยงขันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
288 B6135881 นายนวพรรษ คราวจันทึก  N/A10
289 B6029722 นางสาวฐิติยา อุดมสุข  EE10
290 B6029463 นางสาวณัฐธิดา ศรีทร  Environmental Engineering10
291 B6029333 นายชาญวิทย์ กาแดง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
292 B6029265 นายกฤตพีร์ อำพันธ์  Geological Engineering10
293 B6026424 นางสาวอิสรีย์ ชุมศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
294 B6025670 นายสุขอุดม วันสูงเนิน  TCE10
295 B6024192 นายพีรภาส ทิพย์รักษ์  Electronic Engineering10
296 B6015909 นายกิตติศักดิ์ เพชรแหน  CPE10
297 B6014858 นางสาววิชุดา รัตนัง  Environmental Engineering10
298 B6014261 นางสาวกัลยา เพ็ชรจิตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
299 B6001599 นายธนกร วงศ์สุวพิชญ์  EE10
300 B5922550 นายชลนธี วัชระคุปต์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
301 B5915941 นายอาริฟ เจ๊ะเเต  Geological Engineering10
302 B5907724 นางสาววรรณภา ประทุมวัน  CME10
303 B5823420 นางสาวแพรวนภา อันทะปัญญา  ME10
304 B5819638 นายวัชรพงศ์ จีนกลาง  Electronic Engineering10
305 B5722419 นางสาวอินทุอร ปะกำแหง  ChemE10
306 B5717767 นางสาวนัฎฐา แสงสุริยา  CE10
307 B5700554 นายณฐวัฒน์ วงษ์ระโห  CE10
308 B5700301 นายณัฐนนท์ สุริยันต์  Agricultural and Food Engineering10
309 B5542543 นายกิตติพันธ์ ยาวะระ  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.