รายชื่อนศ.
รายวิชา617413 : ENVIRONMENTAL AND HEALTH IMPACT ASSESSMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5860142 นางสาวอาทิตญา ตันนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B5860944 นางสาวศิริญากรณ์ ล้อมกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B5861255 นางสาวนิธินาถ หอมดวง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B5861378 นางสาวชนิสรา บวรลัทธพล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B5861422 นางสาวทิพวรรณ คำยวน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B5861460 นางสาวรจวรรณ คชพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B5861507 นางสาวธิดา แซ่หลี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B5861842 นางสาวอรพรรณ สังข์ทองน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B5861880 นางสาวพัชราภรณ์ สุรนารถ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B5861958 นางสาวอมินตา สีทา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B5862115 นางสาวชนิดา จันทร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B5862139 นางสาวจตุพร เรียมศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B5862146 นางสาวอรทัย พันธมุย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B5862351 นายปฏิภาณ นามประสพ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B5862504 นางสาวสิริยาภรณ์ อินทร์นอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B5862580 นางสาวปวีณา สุบูรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B5862658 นางสาวจุฑามาส บุญศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B5862672 นางสาวกนิษฐา ไชยทัพ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B5862702 นางสาวเสาวลักษณ์ โสมศรีแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B5862733 นางสาวเมทินี พูลเทียบรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B5862818 นางสาวปณิตา หอมแสง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B5862887 นางสาวพัชรินทร์ พินิจกิจ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B5863044 นางสาวตรีรัตน์ เกิ่งประเทศ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B5863150 นายปรัตถกร แก้วโสภา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B5863204 นางสาวขนิษฐา ช่างหล่อ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B5863235 นางสาววิจิตรา นิพิมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B5863419 นางสาวกรรณิการ์ เชื่อมกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B5863648 นางสาวพรนิภา อ่างคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B5863778 นางสาวสุภิญญา สินพร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B5863785 นางสาวสุทัตตา ดีหมั่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
31 B5863853 นางสาวกนกวรรณ จำปีหอม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
32 B5863860 นางสาวญาดา ถิตย์ผาด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
33 B5863945 นางสาวธนกาญจน์ สัทธศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
34 B5863983 นางสาวขวัญเรือน ผลทวี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
35 B5864034 นางสาวสุกัญญา อำทะวงษ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
36 B5864126 นางสาวเจตปรียา สีสุด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
37 B5864157 นายพุทธิกร หงษ์ทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
38 B5864768 นายดาร์วิส ดือเระ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.