รายชื่อนศ.
รายวิชา527402 : TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5826124 นางสาววรรษชล เชื้อจันทึก  TCE
2 B5825844 นางสาวณัฐชา ฤทธิ์ลอย  TCE
3 B5824472 นายอนันตเดโช จันละบุตร  TCE
4 B5824380 นายณัฐธัญ มังคราช  TCE
5 B5820832 นางสาวชุติมณฑน์ กล้าเหิม  TCE
6 B5816903 นายพชรพล เจือจันทร์  TCE
7 B5816897 นางสาววารุณี กุลวงศ์  TCE
8 B5816880 นายชินวัตร ตั้งชูสกุลชาติ  TCE
9 B5816866 นายชัยชัชวาล จำปาบุญ  TCE
10 B5816835 นายฉัตรชัย คำจันทร์  TCE
11 B5816798 นางสาววรดา มุงคุณ  TCE
12 B5816743 นายเรืองศิลป์ ปุ่มมะดัน  TCE
13 B5816620 นางสาวกานต์ธิดา ผายสระน้อย  TCE
14 B5816613 นางสาวอริสรา ยุบลพันธ์  TCE
15 B5816583 นางสาวอัจฉรา ดอนมอญ  TCE
16 B5816576 นางสาวสุกัญญา กาจกลาง  TCE
17 B5816507 นางสาวชฎาพร ชูจันทร์  TCE
18 B5814084 นางสาวธันยาภรณ์ ศรีสงคราม  TCE
19 B5812240 นางสาวพิมพ์จุฑา ลาแพงดี  TCE
20 B5811878 นางสาวศิรินันท์ แก้วเกิด  TCE
21 B5811175 นางสาวอุวรรณ์ญา จตุเทน  TCE
22 B5809684 นางสาววีรวรรณ ทองศรี  TCE
23 B5805471 นางสาวกนิษฐา นกพรม  TCE
24 B5805112 นางสาวกาญจนาภรณ์ อ่อนพร  TCE
25 B5805068 นางสาวกาญจนสิริ ศรีสอน  TCE
26 B5804580 นายนพมนต์ หิรัญผลานนท์  TCE
27 B5804177 นายธีรคุณ ตุงคะเสรีรักษ์  TCE
28 B5801763 นางสาวนิตยา จันลา  TCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.