รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6080990 นางสาวชุติมณฑน์ รุ้งสันเทียะ  SPORTS SCIENCE
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6137533 นางสาวชลิดา ยอดรัก  PE
3 B6137007 นายปรัชญ์ อยู่สุข  N/A
4 B6136819 นายวชิรวิทย์ ศรีวัฒนพันธุ์  N/A
5 B6136727 นางสาวกัญญารัตน์ เรืองจันทึก  Electronic Engineering
6 B6136581 นายคุณาภัส พานิล  Metallurgical Engineering
7 B6136109 นางสาวชุติกาญจน์ ด่านแก้ว  Environmental Engineering
8 B6136093 นางสาวเบญจมาศ ดอมไธสง  Environmental Engineering
9 B6135829 นางสาวรัชนีกรณ์ แก้วนครไทย  Environmental Engineering
10 B6135805 นายวิชากร เกตุอภัย  Electronic Engineering
11 B6133139 นายอมรเทพ จรดรัมย์  PE
12 B6132934 นายเฉลิมเดช เกตุปรางค์  Metallurgical Engineering
13 B6132880 นางสาวซีตีนูรอัยซะห์ เจ๊ะฆอ  N/A
14 B6132835 นางสาวชนิดา สุทธิสนธิ์  PE
15 B6132750 นางสาวอนัญญา พันธะราช  CE
16 B6132705 นางสาวเขมสรณ์ เถื่อนสุริยะ  Geological Engineering
17 B6132668 นายชนชนม์ สามิบัติ  N/A
18 B6132606 นางสาวจุรารัตน์ หอมไสย  Metallurgical Engineering
19 B6132514 นายปัณณกร ฝางแก้ว  N/A
20 B6132446 นายวรันธร พาติกะบุตร  PE
21 B6132439 นางสาววาสนา หลาบคำ  PE
22 B6132415 นายอภิสิทธิ์ สุภาพ  CERAMIC ENGINEERING
23 B6132385 นางสาวเจนนิสา เชิดชู  N/A
24 B6132354 นายภัทรพล โสภาวัฒน์  CERAMIC ENGINEERING
25 B6132330 นางสาวณิชกานต์ กว้างจิตต์อารีย์  CERAMIC ENGINEERING
26 B6132323 นางสาวภัทริน หาได้  N/A
27 B6132149 นายอนุตร หรั่งกรุ่น  N/A
28 B6132125 นายวีรศักดิ์ เชื้อรัมย์  PE
29 B6132071 นายคณาธิภัทร อำมาลี  PRECISION ENGINEERING
30 B6132019 นายณัฐวุฒิ รัตนารักษ์  N/A
31 B6131999 นายสิทธา ปลั่งศรี  Metallurgical Engineering
32 B6131913 นางสาวปริญชยา พิมสี  N/A
33 B6131890 นางสาวปภารพินท์ คาแพง  PE
34 B6131784 นางสาวจิราภา ขอเพิ่มกลาง  CERAMIC ENGINEERING
35 B6131722 นางสาวนริสสรา อุลหัสสา  CERAMIC ENGINEERING
36 B6131715 นายพีระชัย ราชโสภา  Agricultural and Food Engineering
37 B6131623 นายปฐวี เศษไธสง  Transportation And Logistics Engineering
38 B6131579 นายอนาวิณ สุภดี  N/A
39 B6131531 นายพงศ์พรรณ หยู  Agricultural and Food Engineering
40 B6131517 นางสาวปริญญาพร ธรรมเสรี  PE
41 B6131357 นางสาววรรณภา พรมแสน  CERAMIC ENGINEERING
42 B6131272 นางสาวรัตนา อุบลบาล  ChemE
43 B6131197 นายตติยะ จงขจรวิทย์  CE
44 B6131166 นายอดุลวัส หมัดสี  Automotive Engineering
45 B6131036 นายศิโรจน์ชัชว์ คอนสันเทียะ  N/A
46 B6130992 นายเกื้อกูล โทณผลิน  N/A
47 B6130893 นายเจตน์มงคล วัชร์วุฒิวงศ์  N/A
48 B6130886 นายศรายุธ มีอ้น  Agricultural and Food Engineering
49 B6130824 นางสาวอาทิตยา คำโนนม่วง  N/A
50 B6130671 นายพัชรพล แรมลี  N/A
51 B6130602 นางสาวณัฐริกา วิจิตร์  N/A
52 B6130565 นางสาวอภิชยา มีสิงห์  Automotive Engineering
53 B6130541 นายพีรพล สาสุวรรณ์  N/A
54 B6130527 นายชนาธิป สืบสิมมา  N/A
55 B6118754 นายฮากีม อาเดอนาน  N/A
56 B6118709 นายจักราวุธ ส่งสกุลวงศ์  TCE
57 B6118655 นายศราวุฒิ ภาศรี  CERAMIC ENGINEERING
58 B6118464 นายบรรดาศักดิ์ คงสุข  Metallurgical Engineering
59 B6118266 นางสาวทิภานันท์ ผ่องแผ้ว  CERAMIC ENGINEERING
60 B6118136 นางสาวกัญญาภัทร มีศรี  N/A
61 B6118075 นางสาวไพริน นุชสวาท  Automotive Engineering
62 B6118020 นายชนาธิป ชัชวาลวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
63 B6117993 นางสาวธนภรณ์ คำพันธ์  CERAMIC ENGINEERING
64 B6117924 นางสาวสุรัสวดี ฮะสุน  Geological Engineering
65 B6117849 นางสาวนันทิกานต์ เอี๊ยวสกุล  CERAMIC ENGINEERING
66 B6117740 นางสาวเมขลา อุปโคตร  TCE
67 B6117566 นายดุลยวัต อินหล้า  CPE
68 B6117481 นายกฤตพจน์ อำภาคำ  N/A
69 B6117443 นางสาวสุธิดา อารมย์รัมย์  N/A
70 B6117412 นายรัชชานนท์ อาทิตย์  CERAMIC ENGINEERING
71 B6117382 นางสาวฐิตาภา อันลูกท้าว  Metallurgical Engineering
72 B6117344 นายธนายุทธ อ่อนจรี  Agricultural and Food Engineering
73 B6117283 นางสาวอุดมลักษณ์ อภิรักษ์รัตนพล  Environmental Engineering
74 B6117276 นายธนภูมิ อภิเดช  PE
75 B6117269 นางสาวลัคนา อนุวรรณ  PE
76 B6117191 นางสาวกัญญารัตร ใหญ่สูงเนิน  Agricultural and Food Engineering
77 B6117146 นายชนธร เหลือบรรจง  N/A
78 B6116910 นางสาวจุฑารัตน์ หอมเกษร  PE
79 B6116897 นางสาวชลิดา หวายฟ้า  Transportation And Logistics Engineering
80 B6116859 นายธำรง หวง  N/A
81 B6116781 นางสาวอนัญญา หมั่นมา  Agricultural and Food Engineering
82 B6116712 นายรัชชานนท์ หงอนทอง  Electronic Engineering
83 B6116705 นายศิวัช หงสกุล  N/A
84 B6116576 นางสาวกัญญาณัฐ โสดากุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
85 B6116569 นายดนัยพร โสดา  CERAMIC ENGINEERING
86 B6116453 นายภานุวัฒน์ แสนทรัพย์  N/A
87 B6116422 นายนิรวิชญ์ แสนโคตร  N/A
88 B6116330 นางสาวอมรรัตน์ แสงทอง  Geological Engineering
89 B6116231 นายศุภกร เสริมชื่อ  N/A
90 B6116194 นางสาวศิริวิมล สูญราช  CERAMIC ENGINEERING
91 B6116156 นายชิติพัทธ์ สุสม  Transportation And Logistics Engineering
92 B6116071 นางสาวอรวี สุวรรณบุตร  N/A
93 B6116040 นายอมรเทพ สุวรรณโกสุม  CERAMIC ENGINEERING
94 B6115883 นางสาวณัฎฐนิตย์ สุทธิ  ChemE
95 B6115838 นางสาวนันท์นภัส สุจจะชารี  ChemE
96 B6115722 นายชานนท์ สุขนอก  N/A
97 B6115555 นางสาวนิภาภัทร สิริจามร  N/A
98 B6115548 นางสาวอรทัย สิมาทอง  CERAMIC ENGINEERING
99 B6115531 นางสาวมณทิรา สินสันเทียะ  CERAMIC ENGINEERING
100 B6115449 นางสาวอุรัสยา สิงห์จันทร์  N/A
101 B6115432 นางสาวอริศรา สิงจันลา  CERAMIC ENGINEERING
102 B6115418 นายกิจจา สำราญจิตต์  IE
103 B6115203 นางสาวอรจิรา สังข์ลำใย  Agricultural and Food Engineering
104 B6115180 นายกฤษฎา สังข์ดนตรี  N/A
105 B6115104 นายอภิชาติ สว่างศรี  N/A
106 B6114886 นางสาวกัญญาพัชร สมนึก  ChemE
107 B6114855 นางสาวธัญลักษณ์ สบายดี  N/A
108 B6114800 นายกิตตินันท์ สกุลนามรัตน์  N/A
109 B6114763 นางสาวณภัทร ศุภสินบวรรัช  TCE
110 B6114749 นางสาวชนากานต์ ศุภพันธุ์  Environmental Engineering
111 B6114725 นางสาววาศิชา ศิลาโฉม  N/A
112 B6114435 นายธนโชติ ศรีม่วงกลาง  TCE
113 B6114428 นายพีระชัย ศรีพุฒ  Geological Engineering
114 B6114398 นางสาวจันทิมา ศรีบุญเรือง  Electronic Engineering
115 B6114381 นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีบานเย็น  ChemE
116 B6114336 นางสาววิกานดา ศรีนอก  Electronic Engineering
117 B6114206 นางสาวศุลีมาศ ศรอินทร์  TCE
118 B6114121 นายปิยะพงษ์ วิศิษฏ์ศิลป์  CPE
119 B6114077 นายพีรพล วิมาลัย  CERAMIC ENGINEERING
120 B6113957 นายอัษฎาวุธ วันทอง  Agricultural and Food Engineering
121 B6113919 นางสาวเปรมวไลลักษณ์ วัดจะโปะ  N/A
122 B6113827 นางสาวธัญชนก วรุณธรรม  Agricultural and Food Engineering
123 B6113766 นายกฤติเดช วรรณพงษ์  N/A
124 B6113704 นายเจตภาณุ วงษ์อินทร์จันทร์  PE
125 B6113636 นางสาวสุพัตรา วงษ์ชำนาญ  Agricultural and Food Engineering
126 B6113544 นายอภิสิทธิ์ วงพรมมา  N/A
127 B6113483 นายเจษฎากร โลกตะคุ  Electronic Engineering
128 B6113384 นายภรัณยู ลีชนะวานิชพันธ์  Agricultural and Food Engineering
129 B6113193 นางสาวชญาภา เรืองพิมาย  Agricultural and Food Engineering
130 B6113124 นายพงษ์สิทธิ์ ริมสกุล  Environmental Engineering
131 B6112998 นายเทพศักดิ์ รักอยู่  CERAMIC ENGINEERING
132 B6112974 นายรัตนชัย รักษามิตร  N/A
133 B6112912 นายวงศกร รักชวน  N/A
134 B6112905 นายวันอาสาฬห์ ระวังทรัพย์  Environmental Engineering
135 B6112851 นางสาวนารา รอดเทศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
136 B6112806 นายโสภณวิชญ์ ร่วมชาติสกุล  Electronic Engineering
137 B6112790 นายสหัสชาย รบศึก  TCE
138 B6112677 นางสาวอูไลยะห์ ยามูยีมะ  Electronic Engineering
139 B6112523 นายภาณุวัฒน์ โมละดา  Automotive Engineering
140 B6112516 นางสาวบุษรา เมืองแสน  ChemE
141 B6112394 นายอชิรญาณ์ มีป้อง  CE
142 B6112301 นายธนภัทร มาศวรรณา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
143 B6112295 นางสาวศศิวิมล มาลีหวล  ChemE
144 B6112257 นายฐิติกร หมายตามกลาง  CERAMIC ENGINEERING
145 B6112073 นางสาวนฤมล มหาสนิทร์  Geological Engineering
146 B6111922 นายบูรพา ภูสามารถ  CPE
147 B6111854 นายภีมภัทร์ ภูไทกัมปนาทภิญญา  N/A
148 B6111809 นางสาวภวรัญชน์ ภิญโญศรี  CERAMIC ENGINEERING
149 B6111625 นางสาวเจนจิรา โพธิจักร์  Agricultural and Food Engineering
150 B6111496 นางสาวศุภาวรรณ เพิ่มผลสมบัติ  N/A
151 B6111397 นางสาวสุภาภรณ์ เพ็งชัย  CE
152 B6111366 นายภาคภูมิ พูลสวัสดิ์  N/A
153 B6111304 นายกัมปนาท พูนพะเนาว์  Agricultural and Food Engineering
154 B6111250 นางสาวสุวิมล พุทธก้อม  CERAMIC ENGINEERING
155 B6111182 นางสาวธิติญา พิรักษ์  Transportation And Logistics Engineering
156 B6111175 นายจิระชาติ พิมวาปี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
157 B6111120 นางสาวดวงฤทัย พิมพ์ทอง  Geological Engineering
158 B6111014 นายสัญญา พานประเสริฐ  PE
159 B6111007 นางสาวกัลย์สุดา พัศโน  PE
160 B6110710 นายอัครพล พลหนองหลวง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
161 B6110697 นายณัฐพล พลรักษา  Automotive Engineering
162 B6110635 นายศุภชัย พลต้าง  Transportation And Logistics Engineering
163 B6110604 นายพีรวิชญ์ พฤกษชาติ  N/A
164 B6110468 นางสาวณัฏฐณิชา พรมมาพันธ์  PE
165 B6110390 นางสาวกาญจนาภรณ์ พรพัชรพิทูร  N/A
166 B6110291 นางสาวนิภาพร แฝงสูงเนิน  Agricultural and Food Engineering
167 B6110284 นางสาวสุจิตรา ฝุ่ยฝัน  Metallurgical Engineering
168 B6110253 นายปิติวุฒิ แผ่นทอง  Electronic Engineering
169 B6110208 นายจักรพันธ์ ผันอากาศ  N/A
170 B6110185 นางสาวกชนิภา ผะดาศรี  CERAMIC ENGINEERING
171 B6110031 นางสาวณัฐภาวี เปียสูงเนิน  N/A
172 B6109998 นางสาวขวัญชนก เปลื้องกระโทก  N/A
173 B6109974 นางสาววธัญญาพร เปล่งนอก  TCE
174 B6109882 นายชัยยุทธ ปานทอง  Environmental Engineering
175 B6109851 นางสาวเอมมาลีน ปั่นเนตร  IE
176 B6109820 นางสาวพรนภัส ปัตชัยโย  N/A
177 B6109813 นางสาวพิชญา ปัดตาละคะ  Agricultural and Food Engineering
178 B6109806 นางสาวณัชชา ปัดเกษม  PE
179 B6109738 นายสุเมธ ป้อมพิทักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
180 B6109714 นางสาวบุญฑิตา ปวงสันเทียะ  CPE
181 B6109660 นางสาวภัทราวี ปรือปรัง  Automotive Engineering
182 B6109585 นางสาวรัชนี ประสิทธิ์นอก  Metallurgical Engineering
183 B6109516 นายจักษุพัฒน์ ประทุม  Geological Engineering
184 B6109448 นางสาววัลยา ปติสังข์  CPE
185 B6109387 นางสาวนุชนารถ เบญจพลคุมวงศ์  Metallurgical Engineering
186 B6109325 นางสาวทัดดาว บุษบา  Automotive Engineering
187 B6109240 นายธนพล บุตรสาลี  N/A
188 B6109202 นางสาวเพ็ญณภา บุตรดา  Electronic Engineering
189 B6109172 นางสาวหทัยชนก บุญอารีย์  Geological Engineering
190 B6109097 นางสาววริษฐา บุญราก  Electronic Engineering
191 B6109042 นายชัยยุทธ บุญมา  N/A
192 B6109004 นางสาวนภัสสร บุญเทียม  Agricultural and Food Engineering
193 B6108939 นายวรพงษ์ บุญณะอินทร์  Metallurgical Engineering
194 B6108748 นางสาววรณัน บัวระบัดทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
195 B6108700 นางสาวชลมาศ บันสุดร  N/A
196 B6108663 นางสาวสุวรรณี บรรดาสิทธิ์  CERAMIC ENGINEERING
197 B6108533 นางสาวจุฑามาศ เนตรพรม  Environmental Engineering
198 B6108519 นายภานุวัฒน์ นุชาญรัมย์  CPE
199 B6108502 นางสาวลลิตา นุกาศรัมย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
200 B6108458 นางสาวอรยา นิลทอง  N/A
201 B6108359 นายธนวัต นิติการุณ  CPE
202 B6108328 นางสาวณัฎฐณิชา ธิมาเกตุ  Environmental Engineering
203 B6108243 นางสาวเบญญาภา นามบุบผา  N/A
204 B6108236 นางสาวธมลพรรณ นามจันทร์  Transportation And Logistics Engineering
205 B6108229 นายวศิน นามโคตร  Transportation And Logistics Engineering
206 B6108175 นายเทพรัตน์ นาคสูงเนิน  Electronic Engineering
207 B6108168 นางสาวนิจวรีย์ นาควังไทร  N/A
208 B6108038 นางสาวเบญญาภา นวลกา  N/A
209 B6107963 นางสาวนัสนันท์ ธูปกลาง  ChemE
210 B6107772 นางสาวบุษบา เทศสวัสดิ์  ChemE
211 B6107765 นายจุลจักร เทพอำ  Environmental Engineering
212 B6107741 นางสาวกัญญาณัฐ เทพสันทัด  CERAMIC ENGINEERING
213 B6107710 นางสาวภัทรวดี ทูโคกกรวด  PRECISION ENGINEERING
214 B6107581 นายธนโชติ ทิพย์พิมล  PE
215 B6107284 นางสาวจิรดา ทองจอก  CERAMIC ENGINEERING
216 B6107154 นายเดชาวัต แถวอุทุม  Geological Engineering
217 B6107109 นางสาวหรรษลักษณ์ ถาศักดิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
218 B6107093 นางสาวกชมล ถนอมสมบูรณ์  N/A
219 B6107055 นางสาวอภิษฎา ไตรณรงค์  Metallurgical Engineering
220 B6107000 นางสาวปริญญา แตงทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
221 B6106959 นายสหัสวรรษ ตุ่ยไชย  Agricultural and Food Engineering
222 B6106904 นายอมรวัฒน์ ตามา  Transportation And Logistics Engineering
223 B6106751 นางสาวนลินิว แดงนกขุ้ม  IE
224 B6106690 นางสาวสกาวเดือน ดีนุช  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
225 B6106669 นายณรงค์ ดำนอก  N/A
226 B6106577 นายเกียรติศักดิ์ ณัฐสิน  PE
227 B6106379 นายบุญญฤทธิ์ ไชยทองศรี  PE
228 B6106270 นางสาวทิพากร เชื้อโพนทอง  PE
229 B6106249 นางสาวอรษา เชื้อณรงค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
230 B6106201 นายธีรภัทร เชิงชวโน  IE
231 B6106096 นายทรงพล ชุมตรีนอก  Metallurgical Engineering
232 B6106089 นายภิรภัทร ชุติปัญญาภรณ์  Automotive Engineering
233 B6106072 นายเศกสรรค์ ชื่นประไพ  Agricultural and Food Engineering
234 B6105983 นายอภิเดช ชิงชัย  Agricultural and Food Engineering
235 B6105914 นางสาวโสรยา ชาวสวน  Electronic Engineering
236 B6105778 นางสาวประพิมพรรณ ชัยทิพย์  Agricultural and Food Engineering
237 B6105662 นางสาวสุพิชชญา ชนะงาม  Transportation And Logistics Engineering
238 B6105655 นายคมสรรค์ ชนไธสง  N/A
239 B6105570 นางสาวธนัชชา ฉายวิไล  Geological Engineering
240 B6105563 นายณรงค์ฤทธิ์ ฉายจิตต์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
241 B6105532 นายสิทธา ฉัตรวงศ์วาน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
242 B6105464 นางสาวณัฏฐณิชา แจ้งทองหลาง  TCE
243 B6105433 นายมูหำหมัด เจ๊ะเมาะ  PE
244 B6105389 นายขจรยศ เจริญวงค์  N/A
245 B6105358 นายภัทรพงศ์ เจริญผล  CPE
246 B6105327 นายอัครชัย เจ็ดสันเทียะ  Geological Engineering
247 B6105303 นายสุธีรวัฒน์ จูมศิลป์  N/A
248 B6105020 นางสาวธมกร จันทะขัมมา  Agricultural and Food Engineering
249 B6104948 นางสาวขวัญนภา จันทร์ยวง  Transportation And Logistics Engineering
250 B6104931 นางสาวพรลภัส จันทร์เพ็ง  N/A
251 B6104832 นางสาววรันธร จันตา  Agricultural and Food Engineering
252 B6104719 นางสาวภัทราภรณ์ จรจันทึก  N/A
253 B6104665 นางสาวศุธาริณี เงินยวง  N/A
254 B6104368 นายธนภัทร คุณสุทธิ์  Agricultural and Food Engineering
255 B6104344 นางสาวปิยพร คุณภาที  CERAMIC ENGINEERING
256 B6104337 นางสาวนพวรรณ์ คุณพระวงศ์  Geological Engineering
257 B6104177 นางสาวสินีนาฏ คำด้วง  Metallurgical Engineering
258 B6103996 นายเอกสิทธิ์ คงรอด  ChemE
259 B6103972 นายกณวรรธน์ คงทรัพย์สินสิริ  N/A
260 B6103774 นางสาวปุณยนุช ขันติวงษ์  N/A
261 B6103606 นายกิตติชัย แก้ววัน  N/A
262 B6103514 นางสาวประกายแก้ว แก้วนอก  IE
263 B6103385 นางสาวนัยนา เกิดเหลี่ยม  Environmental Engineering
264 B6103323 นางสาวพีระพรรณ เกษร  Metallurgical Engineering
265 B6103286 นายจักรินทร์ เกตุมา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
266 B6103248 นางสาววิรงรอง เก่งกระโทก  Agricultural and Food Engineering
267 B6103200 นางสาวนวศมณ กุดกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
268 B6103149 นายธนาทิพย์ กิ่งมิ่งแฮ  PE
269 B6103101 นางสาวสุธาริณีย์ กำปู่  Agricultural and Food Engineering
270 B6103088 นางสาวปาริฉัตร กาวิล  TCE
271 B6102937 นางสาวสุภาพรรณ กองมณี  CERAMIC ENGINEERING
272 B6102821 นางสาวชัญญนัท กล้ารบ  Transportation And Logistics Engineering
273 B6102708 นายณัฐพัชร์ กงศบุตร  N/A
274 B6100056 นางสาวนพนภา คงเย็น  CPE
275 B6024680 นายศุภณัฐ ภูครองผา  Geological Engineering
276 B6022075 นางสาวสุภัชชา สุขถาวร  Geological Engineering
277 B6021627 นางสาวอาภัสรา เคธรรมมะ  Metallurgical Engineering
278 B6016883 นางสาวภาวิดา มูลจันทร์  PE
279 B6014391 นางสาวณัฐวดี ชีนับถือ  Environmental Engineering
280 B6000783 นายพรเทพ ทวีทรัพย์  CPE
281 B5928163 นางสาวชมพูนุท วุฒิศรุต  CME
282 B5928019 นายทวีวัฒน์ สวามิชัย  MAE
283 B5925841 นายกฤตธี มีสิงห์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
284 B5922444 นายชลบดินทร์ เรืองเกตุ  Electronic Engineering
285 B5918119 นายนันทวัฒน์ ศรีพรหม  TCE
286 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์  Agricultural and Food Engineering
287 B5916528 นายชัยธวัฒน์ ชัยธนสุวรรณ  PE
288 B5915774 นายศักดิ์สยาม กิ่งทอง  CE
289 B5914760 นายภัทราวุธ วงษ์นิล  CPE
290 B5911660 นายธวัชชัย จวงตะขบ  PE
291 B5911578 นายพานุวัฒน์ แก้วไวยุทธ์  Agricultural and Food Engineering
292 B5911301 นายพงษ์ศธร เลื่อนแก้ว  PE
293 B5909155 นายพิชญะ อินทร์ผึ้ง  CME
294 B5908837 นายนฤเบศร์ เค้าอ้น  PE
295 B5907045 นายอัครชัย ย่อดี  Metallurgical Engineering
296 B5827640 นายจิรภัทร มีประทัง  Electronic Engineering
297 B5827411 นายธีรพงษ์ ศิริรัตน์  ChemE
298 B5820467 นางสาวภัทรสุดา โหรานิคม  IE
299 B5810116 นางสาวกนกพัชญ์ สุริสุข  IE
300 B5809448 นางสาวพรวิมล วีระพันธ์  CME
301 B5803613 นายเกียรติศักดิ์ กาฬสุวรรณ  ME
302 B5802777 นางสาวกรรณิกา เกตุแก้ว  IE
303 B5717392 นายสมัคร ภูมิเรศสุนทร  EE
304 B5716135 นายจักรกริช สายธนู  CPE
305 B5708918 นางสาวจุฑามณี ทองบ่อ  CPE
306 B5704880 นางสาวอารียา นวลแก้ว  TOOL ENGINEERING
307 B5702503 นางสาวธยาน์ กิติสกนธ์  CME
308 B5616626 นายปัญญวัฒน์ วิเชียร  Agricultural and Food Engineering
309 B5535941 นายณัฐพงษ์ วีรารักษ์  ME
310 B5532803 นายจิรโชติ โพธิ์อยู่  Agricultural and Food Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.