รายชื่อนศ.
รายวิชา530201 : ENGINEERING STATICS
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6029005 นายพัชรพล เชาว์สันเทียะ  IE10
2 B6028930 นางสาวจุฑามาศ เชิญกลาง  EE10
3 B6027353 นายชานนท์ ธิติภูวดล  EE10
4 B6027018 นายจิราวัฒน์ ถูกจิต  EE10
5 B6026455 นายวีรพงศ์ โชคนัติ  EE10
6 B6026318 นายภาคิน อินทร์เจริญ  EE10
7 B6026240 นายอนุพงษ์ ปิไชญาณ  IE10
8 B6026059 นายมติมันต์ ศรีมาตรภิรมย์  EE10
9 B6026028 นายอัครพล แสงคณิต  Geological Engineering10
10 B6025960 นายเจตนิพัทธ์ ถิ่นแก้ว  CE10
11 B6025922 นางสาววริชรา หอมสุวรรณ  IE10
12 B6025885 นายมุนิพันธ์ มุกธวัตร  EE10
13 B6025601 นายประกาศเกียรติ ชุมจันทร์  IE10
14 B6025557 นายอรรณพ ศุภกาญจน์ไพโรจน์  Geological Engineering10
15 B6025458 นายปฏิญญา รุ่งเรืองศิลป์  Geological Engineering10
16 B6025205 นางสาวพุทธธิดา ทิพสิงห์  EE10
17 B6025168 นายศักดิ์สิทธิ์ ช่างหมึก  EE10
18 B6025120 นายเสฏฐวุฒิ พุ่มห่อทอง  EE10
19 B6024987 นายเกียรติโชติ ฮวดศรี  IE10
20 B6024918 นายวราทัศน์ มะณีสาร  Geological Engineering10
21 B6024871 นายนนฐ์ทกร บุญรักชาติ  EE10
22 B6024840 นายณรงค์ฤทธิ์ ดีโย  Geological Engineering10
23 B6024833 นางสาวกุลธิดา ยางสวย  ME10
24 B6024765 นายสมชาย สุขุมรตะวงศ์  EE10
25 B6024741 นายประณิธาน ศีรษะภูมิ  EE10
26 B6024680 นายศุภณัฐ ภูครองผา  Geological Engineering10
27 B6024529 นางสาวพัชรินทร์ บัวระบัน  IE10
28 B6024147 นายวรรณชัย ดีขุนทด  Metallurgical Engineering10
29 B6024000 นายรัชตะ พลตื้อ  Metallurgical Engineering10
30 B6023942 นางสาวมัชฌิมา ปาละอุด  IE10
31 B6023904 นางสาวกมลพรรณ ยศพล  EE10
32 B6022273 นายธนภัทร ปุรณรัตน์  CE10
33 B6021818 นางสาวญานิกา จันทบุรี  IE10
34 B6021740 นางสาวณัฐชยา ภูมิประเสริฐ  IE10
35 B6021658 นายศักดิ์สิทธิ์ ดำแก้ว  Geological Engineering10
36 B6021542 นายณัฐฐินันท์ ใจอด  Automotive Engineering10
37 B6021344 นายถนอมศักดิ์ บุญสาร  Geological Engineering10
38 B6021306 นางสาวกรรณิการ์ บุญมา  Geological Engineering10
39 B6021283 นายอลงกรณ์ ศรีสวัสดิ์  IE10
40 B6021276 นายอดิสร ต๊ะสิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
41 B6021023 นางสาวเกวลิน ตรีแสน  EE10
42 B6020835 นางสาวกฤตชญา สุรพยัคฆพงษ์  EE10
43 B6020750 นายปทิตตา เกิดโอภาศ  IE10
44 B6020644 นางสาวสุภากานต์ นาคทองอินทร์  EE10
45 B6020514 นายวชิรวิทย์ ชัยสุวรรณ  Geological Engineering10
46 B6020477 นายจิรกฤต ทองทา  IE10
47 B6020392 นายณัฐชนน คามดิษฐ์  IE10
48 B6020378 นายฉัตรพงศ์ เจริญสันธิ์  EE10
49 B6020354 นายอุกฤษฏ์ ภูวดลไพโรจน์  IE10
50 B6020330 นางสาวอรวรรณ กรวยสวัสดิ์  EE10
51 B6020255 นายปฏิพล แซ่ฉั่ว  Geological Engineering10
52 B6020132 นางสาวพัชรีญา อุทาหรณ์  EE10
53 B6019952 นายมนตรี เอื้อกิจ  Geological Engineering10
54 B6019945 นางสาวราณี พิริยะวิไล  IE10
55 B6019617 นางสาวหทัยชนก บ้วนกระโทก  IE10
56 B6019334 นายปพน สุดใจ  IE10
57 B6019297 นายอานนท์ วีระพงษ์  Geological Engineering10
58 B6019167 นางสาวอทิตยา จันทะแสง  Geological Engineering10
59 B6019044 นายธนบดินทร์ บุญประสงค์  EE10
60 B6018658 นางสาวมนัสนันท์ รชตะอนันต์  EE10
61 B6018603 นายณัฐพงษ์ พรหมวิชัย  Geological Engineering10
62 B6018580 นางสาวสุรภา แสงนก  Geological Engineering60
63 B6018481 นางสาวฐิติวรดา บุญนิคม  Geological Engineering10
64 B6018344 นางสาวปภาอร เทนจัตุรัส  EE10
65 B6018160 นายณัฐวุฒิ มุมสาลี  Geological Engineering10
66 B6018146 นางสาวจริญญาภรณ์ โหมนอก  Geological Engineering10
67 B6018092 นางสาวอคิราภ์ ศรีธนนชัย  Geological Engineering10
68 B6018085 นายเสฏฐวุฒิ อำนวยผล  Geological Engineering10
69 B6018061 นางสาวสุวัจนี พูนดี  Geological Engineering10
70 B6018054 นายยศพล ลาภยิ่งยง  Geological Engineering10
71 B6018047 นางสาวน้องพลอย พวงทอง  Geological Engineering10
72 B6018030 นายฐิติณัฏฐ์ คนธภักดี  Geological Engineering10
73 B6018023 นายพิธิวัต ศรีดารา  Geological Engineering10
74 B6018016 นายปณิธาน ชัยวงศ์  Geological Engineering10
75 B6017538 นายธวัชชัย สมประสงค์  Automotive Engineering10
76 B6017453 นายสายัณห์ วรรณสวัสดิ์  Automotive Engineering10
77 B6017446 นายพงศกร เจริญโชติ  Automotive Engineering10
78 B6017439 นางสาวบุญญานี เกิดผา  IE10
79 B6017422 นางสาวปพินพร ยอดงาม  IE10
80 B6017415 นายณัฐพล หอมงาม  IE10
81 B6017408 นางสาวกรกมล รสหวาน  IE10
82 B6017392 นางสาวกาญจนา สาน้อย  IE10
83 B6017378 นายรวิพล ไชยชมภู  IE10
84 B6017361 นางสาวพรเพ็ญ โพธิ์ศรี  CE10
85 B6017330 นางสาวณัฏชยา หาวิโร  EE10
86 B6017200 นางสาวชิษณุภรณ์ สุริยะศรี  Geological Engineering10
87 B6017156 นายวราฤทธิ์ วรสุทธิ์  Metallurgical Engineering10
88 B6017125 นางสาวนิศาชล นนท์ใสย  Metallurgical Engineering10
89 B6017101 นายวรโชติ บุญญฤทธิ์  Metallurgical Engineering10
90 B6016876 นางสาวทิพพรัตน์ ทองประเสริฐ  IE10
91 B6016869 นางสาวศิทธินี ศิริชัยคีรีโกศล  IE10
92 B6016586 นางสาวแคทลียา หีบแก้ว  IE10
93 B6016388 นางสาวศริยา ชาบำเหน็จ  EE10
94 B6016166 นางสาวศิริอรุณ แพะขุนทด  IE10
95 B6016098 นายวรพล ก้องมีศักดิ์  IE10
96 B6016074 นางสาวกนิษฐา กวางทอง  IE10
97 B6015589 นายวรวิช ทองมูล  IE10
98 B6015565 นายวรพรหม พรหมจารย์  EE10
99 B6015497 นายฉัตรบดินทร์ ดวงศรี  EE10
100 B6015466 นายอธิวัฒน์ อยู่ต้น  EE10
101 B6015428 นายก้องกิดากร พุทโธ  Geological Engineering10
102 B6015329 นางสาววันวิสา ขุมเงิน  EE10
103 B6015275 นางสาวฉัตรลัดดา ศรีซองเชษฐ์  IE10
104 B6015176 นายจิรวัฒน์ ชูมณี  Metallurgical Engineering10
105 B6015169 นายพิชัย ศรีทา  Geological Engineering10
106 B6014995 นายพีระพัฒน์ บาดขุนทด  IE10
107 B6014773 นางสาวนฤมล กมลภพ  EE10
108 B6014568 นางสาวจินตนา น้อยโสภา  Geological Engineering10
109 B6014315 นายพลวัตร นภาพรรณราย  EE10
110 B6014278 นายณัฐวุฒิ กองขันธ์  Geological Engineering10
111 B6014131 นายพรหมพิสิฐ แดงพยัคฆ์  IE10
112 B6014087 นางสาวกุลสตรี สำมะลี  EE10
113 B6013943 นางสาวลาวัณย์ รังศรี  EE10
114 B6013776 นายธีรวัฒน์ กรวยทอง  Automotive Engineering10
115 B6013714 นายไชยา โพธิ์ชัยทอง  Geological Engineering10
116 B6013677 นายธีรวัฒน์ บานไม่รู้โรย  EE10
117 B6013608 นายกฤษฎิ์ ศรีโสภณ  Geological Engineering10
118 B6013554 นายจักรกฤษณ์ พระสว่าง  CERAMIC ENGINEERING10
119 B6013516 นางสาวกรรจนา นามสุวรรณ์  Geological Engineering10
120 B6013493 นางสาวสุดาทิพย์ กุลชัย  EE10
121 B6013080 นางสาวสุมิตรา แกละแม  Metallurgical Engineering10
122 B6013011 นางสาวอรกานต์ สมมี  Automotive Engineering10
123 B6012953 นางสาวกฤตยพร ผลิพิมาย  EE10
124 B6012922 นางสาวฐิติกานต์ แจ่มขวัญเมือง  EE10
125 B6012816 นายธีรวัจน์ เพชรศรีกาญจน์  EE10
126 B6012731 นางสาวพุธิตา เล็กเจริญศรี  EE10
127 B6012700 นายวริศ ประดิษฐสุข  EE10
128 B6012694 นางสาวอภิชญา ประสาตร์  EE10
129 B6012519 นางสาวนรานันทน์ สำเนากลาง  IE10
130 B6012410 นางสาวทอฝัน พรมงาม  IE10
131 B6012250 นางสาวมินตรา คำภาบุตร  IE10
132 B6012182 นายกฤษณะ มีไทย  Automotive Engineering10
133 B6012144 นายพิศุทธิ์ ตู้ธนบัตร  EE10
134 B6011895 นายจิราวุฒิ รุ่งสุวรรณ  EE10
135 B6011680 นางสาววิภาวี อินยา  EE10
136 B6011666 นางสาวพิมพ์ชนก ศรีเงิน  EE10
137 B6011147 นางสาวสุภาพร พงมณี  EE10
138 B6011031 นางสาวอินทิรา แก้วโวหาร  Geological Engineering10
139 B6010805 นายภูมินทร์ เข็มขำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
140 B6010553 นางสาวพรรณนภา วันทา  IE10
141 B6010546 นางสาวชนิสรา สอนไกร  EE10
142 B6010508 นายธนาวุฒิ ทองแก้ว  EE10
143 B6010393 นางสาวพรรษา ไขกระโทก  EE10
144 B6010218 นางสาวนิรมล โศกค้อ  Automotive Engineering10
145 B6010164 นางสาวอุษณา ชื่นตา  IE10
146 B6010140 นางสาวดรุณี วงษ์พิทักษ์  EE10
147 B6009786 นางสาวธัญญานุช รัตนวงษ์  IE10
148 B6009342 นางสาวสุชานันท์ บุตรดี  ME10
149 B6009212 นางสาวโศรยา ขุนเดช  Geological Engineering10
150 B6009151 นางสาวณัฐพร เกษมะณี  EE10
151 B6009076 นายพีรพงษ์ นาคนวล  EE10
152 B6009021 นายพงศกร พรมทาระ  IE10
153 B6008949 นางสาวเนตรพิมล วิเศษวงษา  Geological Engineering10
154 B6008918 นายชลราทิตย์ พิมพ์สงเคราะห์  Metallurgical Engineering10
155 B6008604 นายสุประวีณ์ ประเสริฐสังข์  Metallurgical Engineering10
156 B6008574 นางสาวจิตรลดา จำปา  Geological Engineering10
157 B6008536 นางสาวพรฟ้า ด่านพายุห์  Geological Engineering10
158 B6008475 นายนครินทร์ แถลงกลาง  EE10
159 B6008413 นายนวพรรษ คำเกษม  EE10
160 B6008345 นางสาวสายธาร จักร์โนวัน  Geological Engineering10
161 B6008291 นายวสันต์ ถิ่นสุวรรณ  EE10
162 B6008239 นางสาวอาทิติยา ลิ้มวาทะรส  Geological Engineering10
163 B6008222 นางสาวกุลวดี จูศรี  Metallurgical Engineering10
164 B6008147 นายเกียรติศักดิ์ ปิดตาทะสา  EE10
165 B6008055 นายอนุชา พันรักษา  Automotive Engineering10
166 B6007980 นางสาวภาวิณี กล่อมบรรจง  Automotive Engineering10
167 B6007928 นางสาวนิตยา สอนสมนึก  IE10
168 B6007706 นายอภิชาติ เหล่าภักดี  EE10
169 B6007683 นายนัฐพงศ์ สุทัศน์  EE10
170 B6007539 นางสาวศรินทิพย์ กมลรัตน์  Metallurgical Engineering10
171 B6007522 นายนนทพัทธ์ ภิญโญธรรมากร  EE10
172 B6007386 นายสุรวุฒิ นาสมใจ  EE10
173 B6007362 นายณรงค์ฤทธิ์ อุทัยรัตน์เจริญ  TCE10
174 B6007188 นายศตวรรษ แก้วปัญญา  Geological Engineering10
175 B6007164 นางสาวจิรภา หลงคำรัตน์  IE10
176 B6007119 นายชยพล โล่ห์คำ  EE10
177 B6006921 นายพุทธากร พลสงคราม  EE10
178 B6006891 นางสาววริญญา พันธ์โสภณ  IE10
179 B6006853 นางสาวปิยะดา ทองกลอง  IE10
180 B6006785 นายยุทธดนัย สุวรรณศรี  EE10
181 B6006730 นางสาวกรปภา พันธุนนท์  Geological Engineering10
182 B6006594 นางสาวอรวรรณ ชาลีอ่อน  IE10
183 B6006556 นายสัณหณัฐ เณรชู  Metallurgical Engineering10
184 B6006341 นางสาวนภสร สมนอก  Geological Engineering10
185 B6006303 นายศุภกฤษฏิ์ จามสิงห์คำ  Geological Engineering10
186 B6006273 นางสาวหวันยิหวา บุบผามาตะนัง  Geological Engineering10
187 B6006259 นางสาวธัญชนก ด่านแก้ว  Geological Engineering10
188 B6006198 นางสาวปิยธิดา แขวนสันเทียะ  Geological Engineering10
189 B6006167 นางสาวเยาวลักษณ์ กันภัย  Geological Engineering10
190 B6006082 นางสาวชมภู่ อุระทา  EE10
191 B6006075 นายปภินวิทย์ อยู่นิยม  EE10
192 B6005856 นางสาวกิตติพร เฉิดฉาย  IE10
193 B6005788 นางสาวนิภา แสนกล้า  Automotive Engineering10
194 B6005542 นายศุภกฤต เค้ามิม  Metallurgical Engineering10
195 B6005481 นางสาววนิดา พงอุดทา  Metallurgical Engineering10
196 B6005429 นายจักรกฤษณ์ อ้อมนอก  EE10
197 B6005207 นางสาวนัฏฐิกา รักวิเศษ  Geological Engineering10
198 B6004989 นายสัจจาพร ราชเสนา  Automotive Engineering10
199 B6004705 นางสาวธนพร ศิริมงคล  EE10
200 B6004583 นายพิเชษฐ ศรีชาแอน  EE10
201 B6004460 นายนิติพล เพ็ชรประเสริฐ  Metallurgical Engineering10
202 B6004378 นางสาวกฤติมา ภูมลี  Geological Engineering10
203 B6004309 นางสาวเพ็ญทิพา เพ็งศรี  IE10
204 B6004286 นายจตุพัฒน์ ทบจันทร์  IE10
205 B6004057 นางสาวกนกกร รุมชะเนาว์  Geological Engineering10
206 B6004019 นางสาววรางคณา สกุลเนตร  Geological Engineering10
207 B6003869 นายชาตรี ต้องกระโทก  EE10
208 B6003777 นางสาวตาณวี ผาสุข  Geological Engineering10
209 B6003715 นางสาวสุดารัตน์ เกษแก้ว  Geological Engineering10
210 B6003616 นายนนทพัทธ์ กุณา  EE10
211 B6003463 นายกิตติภพ ยอดหงษ์  Automotive Engineering10
212 B6003456 นางสาววลัยลักษณ์ ชินบุตร  Metallurgical Engineering10
213 B6003357 นางสาวเบญจวรรณ งอนรถ  EE10
214 B6003258 นายเจษฎา เพ็ดขุนทด  EE10
215 B6003203 นางสาวพรชิตา วรินทรา  Geological Engineering10
216 B6003180 นายยุทธนา โนมขุนทด  IE10
217 B6003166 นายจิรายุส วรรณศิริ  IE10
218 B6003043 นางสาวนงลักษณ์ ไหมทอง  EE10
219 B6002824 นายนภดล สวยประดิษฐ์รัตน์  EE10
220 B6002817 นายโชติพงษ์ สดขุนเณร  EE10
221 B6002725 นายอภิสิทธิ์ ดวงจันทร์หอม  Geological Engineering10
222 B6002695 นางสาวธันย์ชนก ทศรักษา  Geological Engineering10
223 B6002527 นายภาคภูมิ พันธ์อารมย์  EE10
224 B6002442 นางสาวพิมพ์ประพาย ปานสมัย  IE10
225 B6002367 นางสาวอรอุมา ปรีชา  IE10
226 B6002251 นางสาวสุพัตรา พงษ์ไทย  Geological Engineering10
227 B6002206 นายวุฒิพล ตันหยง  IE10
228 B6001896 นายวศิน โยคณิตย์  Automotive Engineering10
229 B6001865 นายสุทธิพงษ์ วงค์อุปปา  EE10
230 B6001773 นายจิตติพัฒน์ธิติ ไชยมาตย์  Geological Engineering10
231 B6001735 นางสาวสุพิชชา ทิพยพร  IE10
232 B6001650 นางสาวศกลวรรณ จุลละมณฑล  Automotive Engineering10
233 B6001636 นางสาวปิยาพร พรมสาเพ็ชร  IE10
234 B6001599 นายธนกร วงศ์สุวพิชญ์  EE10
235 B6001452 นางสาวสิรินันท์ ศรีอุดร  Geological Engineering10
236 B6001445 นางสาวเนตรชนก มังธานี  Geological Engineering10
237 B6001438 นายพีรพัฒน์ เภรี  EE10
238 B6001209 นายรินธรรม นราพงศ์  EE10
239 B6001162 นางสาวสุวนันท์ นันทะชัย  Geological Engineering10
240 B6001131 นางสาวภัทรภร คงชายดง  Geological Engineering10
241 B6001070 นายธีรนิตย์ ปัญโญ  Geological Engineering10
242 B6000912 นายวรัญญู สารพันธ์  EE10
243 B6000660 นางสาวสุธิตา เป็นซอ  IE10
244 B6000622 นายภานุวัฒน์ แข็งแรง  EE10
245 B6000615 นายสุกฤษฎิ์ จิตร์โคกกรวด  EE10
246 B6000523 นายสิทธิพล นอกไธสง  EE10
247 B6000509 นางสาวสิริลักษณ์ เขียนค้างพลู  IE10
248 B6000431 นางสาวพรรณนิษา รักบุญ  Geological Engineering10
249 B6000424 นางสาวจริยา อินต๊ะชัย  Geological Engineering10
250 B6000318 นางสาวธัญญดา ไทยพิทักษ์  IE10
251 B6000301 นางสาวพัชริดา นันทะโสภา  IE10
252 B6000295 นางสาวปิยธิดา พินิจพงษ์  IE10
253 B6000172 นายธรรมรักษ์ จันทร์เรือง  EE10
254 B6000165 นายอัครวัฒน์ พรหมหาราช  EE10
255 B5928262 นางสาวธัญญาลักษณ์ ปุริวงศ์  CE10
256 B5919451 นางสาวนงคราญ เถาว์โท  Environmental Engineering10
257 B5915668 นายกิตติศักดิ์ พันธ์สุข  Environmental Engineering10
258 B5914685 นางสาวเพ็ญพิชชา ครองเพ็ชร์  Environmental Engineering10
259 B5911943 นายกิตติศักดิ์ คำมา  Environmental Engineering10
260 B5908417 นายคณต วังคะฮาด  Environmental Engineering10
261 B5905478 นายธนาณัติ พานิช  Environmental Engineering10
262 B5900701 นางสาวญานิกา โพธิจันทร์  Environmental Engineering10
263 B5900664 นางสาวมลธิรา สุขเฉลิม  Environmental Engineering10
264 B5900107 นางสาวมัสยา คล้ายคลึง  Environmental Engineering10
265 B5822164 นางสาวพลอยสิชา เพ็ชรดีหิรัณกูล  Transportation Engineering And Logistics10
266 B5820108 นางสาวชุติญา ศรีทัศนากุล  IE10
267 B5820009 นางสาวศิริลักษณ์ ยนสุวรรณ  IE10
268 B5819942 นางสาวเกวลิน ทองแดง  IE10
269 B5816743 นายเรืองศิลป์ ปุ่มมะดัน  TCE10
270 B5816552 นางสาวสุทธิดา เอกบุตร  TCE10
271 B5809776 นายพุฒิเมธ คำพะไม  Transportation Engineering And Logistics10
272 B5809646 นางสาวทิฆัมพร ถนอมพันธ์  Transportation Engineering And Logistics10
273 B5809547 นายนิรัติศัย คงสุข  Transportation Engineering And Logistics10
274 B5809165 นายศุภชัย เมาตะยา  Agricultural and Food Engineering10
275 B5808915 นางสาวแพรวนภา ทับช่วยขวา  TCE10
276 B5807550 นายธนวิชญ์ แผ้วสอาด  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
277 B5805143 นายจิรชัย ฤาชา  Transportation Engineering And Logistics10
278 B5724635 นางสาวเบญจพร ชาลีวงศ์  IE10
279 B5606320 นางสาวฐิติมา พืชเพียร  CME10
280 B5603411 นายอภิชิต แก้วตา  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.