รายชื่อนศ.
รายวิชา530201 : ENGINEERING STATICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6029685 นายริฎวาน เจ๊ะสนิ  EE10
2 B6027650 นางสาวพิมพ์วิภา เขื่อนคำ  ME10
3 B6027087 นางสาววฤนดา แก้วอนันต์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
4 B6026936 นายชาญวิทย์ เกลียวทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
5 B6026912 นายคมสัน มณีวงษ์  ME10
6 B6026820 นายปิติพงศ์ พูนโต  ME10
7 B6026769 นายวรรณประชา วงศ์สาคร  Automotive Engineering10
8 B6026752 นางสาวกัญญารัตน์ เชียรไชย  ME10
9 B6026691 นายบูคอรี แวหะมะ  Automotive Engineering10
10 B6026646 นางสาวณฤดี จิตร์ประเสริฐ  ME10
11 B6026561 นายธนภัทร คัทวี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
12 B6026332 นายพีรพันธ์ สุวรรณไตรย์  ME10
13 B6026264 นางสาวรัตน์จินันท์ เขียวแสง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B6026226 นางสาวปฐวีภรณ์ ตอนศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
15 B6026196 นายกัมพล สมตั้ง  ME10
16 B6026165 นางสาวนารากร อยู่บุญ  Automotive Engineering10
17 B6026004 นางสาวสุชาสิริ เหล่าจันอัน  Automotive Engineering10
18 B6025830 นางสาวประกายดาว ภักดีนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
19 B6025748 นางสาวชนาภา คำบุญมา  ME10
20 B6025731 นายปริญญา โยธะมาตย์  ME10
21 B6025717 นายกษาปณ์ จุลเศรษฐี  ME10
22 B6025700 นายดลวิวัฒน์ มูลจัด  ME10
23 B6025366 นายณัฐพนธ์ โภคสมบัติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
24 B6025304 นางสาวกฤษณา แสนทวีสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING10
25 B6025267 นางสาวดรุณี อินทรินทร์  Automotive Engineering10
26 B6025175 นายณัฐวัตร จันทร์ภูเขียว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
27 B6025069 นายพีรวิชญ์ ศิริมงคล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
28 B6025007 นายสวิตต์ เคนหัดสี  ME10
29 B6024994 นายวีรภัทร พงษ์จีน  ME10
30 B6024901 นางสาวณัฎฐณิชา วรรณา  Automotive Engineering10
31 B6024895 นายชัชชพล ศรีจรรยา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
32 B6024802 นายภูวนนท์ มะหิงพันธ์  ME10
33 B6024727 นายโรจนพงศ์ ลิ้มวัฒนชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
34 B6024598 นายปิติภาคย์ อาสนานิ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
35 B6024567 นายอินธัชสรณ์ จรูญธนาสิริ  Automotive Engineering10
36 B6024543 นายปรัชญา แสงย้อย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
37 B6024512 นายระพีพัฒน์ หมวดศรีธา  ME10
38 B6024444 นายชัยยันต์ สิงลี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
39 B6024314 นายสายฟ้า ปัญโญธีรกุล  ME10
40 B6024284 นายปรีชา มายวัน  ME10
41 B6024246 นางสาวฐานิกา สรณะสมบูรณ์  ME10
42 B6024215 นางสาวนิภาธร ศักดิ์ศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
43 B6024079 นายศรรบ เหียดขุนทด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
44 B6023959 นางสาวณัฐพร กิจวาส  AERONAUTICAL ENGINEERING10
45 B6023812 นายจักรกฤษณ์ จุระกรรณ์  ME10
46 B6022266 นายคงเดช คำนึก  ME10
47 B6022211 นางสาวธัญมาศ วงวิราช  ME10
48 B6022143 นางสาวฟ้าใส แสงสุระ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
49 B6022051 นางสาวกชมน แสงเพิ่ม  ME10
50 B6022006 นายณัฐภัทร รวมเงาะ  Automotive Engineering10
51 B6021825 นายเพชรดำ พิมพ์ไชยงาม  TCE10
52 B6021474 นายศุภเสกช์ พูนแก้ว  EE10
53 B6021467 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ เขียวโสภา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
54 B6021399 นางสาววิลาสินี เกลี้ยงกรแก้ว  Automotive Engineering10
55 B6021375 นายมงคลชัย สิงห์คำ  ME10
56 B6021221 นายธนบดี กั๊กสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
57 B6021177 นายพงศ์ระพี สุวรรณโชติ  Automotive Engineering10
58 B6021092 นางสาวณัฐติกา ทนาไธสง  Automotive Engineering10
59 B6020996 นางสาวอาทิตยา มะปะตัง  Automotive Engineering10
60 B6020910 นายสาริน หมั่นเรียน  ME10
61 B6020682 นายธีรพัฒน์ สุขโพธิ์เพชร  ME10
62 B6020507 นายเมธาสิทธิ์ รัตนพงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
63 B6020095 นางสาวสิริจิรัญญา วสุวิภา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
64 B6019914 นายเจษฎากร โชคศิริ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
65 B6019839 นายกิตติ มาทาสิน  Automotive Engineering10
66 B6019723 นายธนัชชา จุ้ยเย็น  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
67 B6019648 นายธนภัทร สนธิกุลไพศาล  ME10
68 B6019587 นายวายุ รัตนโสภา  ME10
69 B6019549 นางสาวภาวิณี ทองมี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
70 B6019273 นายกีรติ ปิ่นเกตุ  Automotive Engineering10
71 B6019150 นางสาวอาทิตยา พลดงนอก  Automotive Engineering10
72 B6019099 นายอุชุกร แย้มอุทัย  ME10
73 B6018948 นางสาวอาทิตยา สุทธิสุข  ME10
74 B6018917 นายพรภวิษย์ แสงโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
75 B6018801 นางสาวปุณญาพร เรืองยะกลับ  Environmental Engineering10
76 B6018771 นายจักรพันธุ์ มณทักษิณ  ME10
77 B6018733 นางสาวกชณัท เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
78 B6018719 นายอภิสิทธิ์ แย้มพรมมา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
79 B6018696 นายฤทธิกรณ์ มุขดารา  ME10
80 B6018672 นางสาวปริยกร คำงาม  ME10
81 B6018665 นายอธิวัฒน์ สมพงษ์  ME10
82 B6018382 นายชัยวัฒน์ กลางหมื่นไวย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
83 B6018375 นายจักรพงษ์ พานเล็ก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
84 B6018306 นายบุลากร ช้างเขียว  ME10
85 B6018276 นายภูวนาถ พานิชโยทัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
86 B6018245 นายจิรวัฒน์ ศรีจันทร์เพลียว  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
87 B6018238 นางสาวรัตนาภรณ์ เราะไทยสงค์  ME10
88 B6017989 นายณัษฐพงษ์ ภัทรธนะวัฒน์  Transportation And Logistics Engineering10
89 B6017910 นางสาวชณิดา นารินคำ  CE10
90 B6017767 นางสาวโชติรักษ์ ปิ่นสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
91 B6017743 นางสาวจริยา ธรรมชาติ  Agricultural and Food Engineering10
92 B6017729 นายวัชรพัฐ จันทร์สว่าง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
93 B6017712 นายพทรภณ สิงห์ไกร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
94 B6017699 นายณัฐนันท์ คันโธ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
95 B6017682 นางสาวชญานิศ แจ่มจรรยา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
96 B6017668 นางสาวอรจิรา จบกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
97 B6017651 นายคมชาญ รามฤทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
98 B6017644 นายพิสิษฐ์ แสนณรงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
99 B6017637 นายเดชฤทธิ์ เชื่อมกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
100 B6017590 นายปัญญวัฒน์ ลามคำ  Automotive Engineering10
101 B6017583 นายณรัณ ถาบุตร  Automotive Engineering10
102 B6017514 นายวรรณวิทย์ ผาหัวดง  Automotive Engineering10
103 B6017507 นางสาวศิริรัตน์ คุ้มโพน  Automotive Engineering10
104 B6016807 นายธรรมรัตน์ แก้วคำแหง  ME10
105 B6016579 นางสาวอริสา งามลาภ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
106 B6016524 นายประชัน ชิณเทศน์  ME10
107 B6016517 นายเพิ่มศักดิ์ โตดวง  ME10
108 B6016500 นายธนวัฒน์ พานิชนอก  ME10
109 B6016494 นายภาณุพงศ์ รัตนรักษ์วาณิช  ME10
110 B6016203 นายพงษ์เทพ สวัสดิวงษ์ไชย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
111 B6016128 นายพงศธร นามมุงคุณ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
112 B6016081 นายรามัญ นันท์เมือง  ME10
113 B6015893 นายรชต วิเศษ  ME10
114 B6015817 นายอธิพล สร้องโสม  ME10
115 B6015510 นายฉัตรนรินทร์ ดวงศรี  ME10
116 B6015480 นายภัทรกร นวมขุนทด  ME10
117 B6015459 นายอภิศาสตร์ เนื่องขันตรี  ME10
118 B6015312 นายอภิวัฒน์ ดาศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
119 B6015299 นายณัฐพล ปาลรัตน์  ME10
120 B6015077 นายอภิวัฒน์ เฉลยพจน์  ME10
121 B6015046 นางสาวสมสุดา เบ้ากองทอง  ME10
122 B6014957 นายปณิธิ สมบุญยอด  Automotive Engineering10
123 B6014865 นายศรัณยู ศรีบัวบาน  ME10
124 B6014544 นายธนกิจ ค้ำคูณ  ME10
125 B6014506 นางสาวกนกวรรณ มะลิวัลย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
126 B6014421 นายประสพ นามวงษ์สา  ME10
127 B6014377 นายธวัชชัย ลีลาด  ME10
128 B6014339 นางสาวพิกุล ชินวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
129 B6014001 นายชัยรัตน์ โกศัลยกุล  Automotive Engineering10
130 B6013998 นายวศิน อินทำนุ  Automotive Engineering10
131 B6013936 นายธัชพล เหล่ากุนทา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
132 B6013523 นายณัฐวัฒน์ หัสกรรณ์  Automotive Engineering10
133 B6013479 นางสาวสุวรรณี ท้าวน้อย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
134 B6013387 นายวิชญ์ อึ้งธนไพศาล  Automotive Engineering10
135 B6013219 นายอนุชา รักสุทธิ  ME10
136 B6013127 นายพีรพล อัครทรงพล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
137 B6013073 นางสาวมณฑารพ พิมพ์ศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
138 B6012946 นายฐิตินนท์ ไกรราษฎร์  ME10
139 B6012069 นางสาวปิยนุช ตากไธสง  ME10
140 B6011963 นายวิษณุ อัปมาเทา  CE10
141 B6011932 นายกันตภณ ภูยางดี  ME10
142 B6011864 นางสาวชลธิชา เคนพรม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
143 B6011857 นายธาดา คำภักดี  Automotive Engineering10
144 B6011772 นายสุรเชษฐ์ สิทธิไกรวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
145 B6011567 นายเศรษฐา สยามนต์  Automotive Engineering10
146 B6011482 นายอมรินทร์ เชื้อมาก  Automotive Engineering10
147 B6011338 นายดนุสรณ์ คำวันศรี  Automotive Engineering10
148 B6011192 นางสาวอรวรรณ เอี่ยมสมร  ME10
149 B6011154 นายกฤษณ ยะฟู  ME10
150 B6011123 นางสาวจันทกานต์ จันทร์แจ้ง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
151 B6011086 นางสาววิมลสิริ หันทยุง  ME10
152 B6011062 นายปภพ จินวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
153 B6010966 นายกิตติศักดิ์ เพ็งศรี  Automotive Engineering10
154 B6010874 นายนนทภัทร์ ปุญญประมูล  Automotive Engineering10
155 B6010775 นายอุทัย โกสุมภ์  Automotive Engineering10
156 B6010751 นายวัชรพล จั่นพา  Automotive Engineering10
157 B6010607 นางสาวลาวัล อุดเมืองเพีย  ME10
158 B6010522 นายพศวัต ชื่นบุญชู  Automotive Engineering10
159 B6010447 นางสาวจารุพรรณ สว่างสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING10
160 B6010416 นางสาวอทิตยา ศรสิทธิ์  ME10
161 B6010270 นายภัคพล หินจำปา  Automotive Engineering10
162 B6010195 นายกฤติพงศ์ พฤกษาศรี  Automotive Engineering10
163 B6010102 นายนพรุจน์ บุตรดี  Automotive Engineering10
164 B6010065 นางสาวชฎาภรณ์ หนูจิตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
165 B6009991 นางสาวภัทราวดี แก้วเมืองกลาง  Automotive Engineering10
166 B6009953 นายมนต์ชัย แสนณรงค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
167 B6009939 นายศักดิ์สิทธิ์ นิลคำ  ME10
168 B6009885 นางสาวธมลวรรณ ผลวาด  ME10
169 B6009724 นางสาวพรทิพย์ พลอยเขียว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
170 B6009670 นายอรรถพล ดาวไสย์  Automotive Engineering10
171 B6009410 นางสาวสุนิษา ทรพับ  TCE10
172 B6009274 นางสาววราภรณ์ วงศ์บุตร  ME10
173 B6009267 นางสาววันธิดา อ่วมไธสง  ME10
174 B6009199 นางสาวนภาพร เพ็งสวัสดิ์  ME10
175 B6009106 นายจิรศักดิ์ เรืองชัย  ME10
176 B6008987 นายรัฐธีร์ เมธีอรุณเกียรติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
177 B6008833 นายมนัส วงษา  ME10
178 B6008802 นายศุภวิชญ์ บัวทอง  Automotive Engineering10
179 B6008697 นายกฤษดา พลศรี  Automotive Engineering10
180 B6008666 นายจตุพล ปรีพิม  ME10
181 B6008567 นายณชศิษฐ์ ชวนขุนทด  ME10
182 B6008543 นายกฤษฎา สีแดด  Automotive Engineering10
183 B6008437 นางสาวธันยชนก แดงทิพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
184 B6008383 นางสาวปนิดา จันทร์สระน้อย  ME10
185 B6008352 นางสาวดวงกมล คัตวงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
186 B6007836 นางสาวชลธร สว่างจิตร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
187 B6007799 นางสาวสุชาดา นิ่มเปีย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
188 B6007669 นายสุทธิพงษ์ โนนทะคำ  ME10
189 B6007546 นายสุชาเมธ แถมพร  ME10
190 B6007423 นางสาวชณิดาปวีร์ ไกรเลิศจรูญชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
191 B6007393 นางสาวอรวรรณ สิงห์ซอม  Automotive Engineering10
192 B6007324 นายเอกพันธ์ กัลยาประสิทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
193 B6007218 นางสาวศศิวิมล กลิ่นแย้ม  Automotive Engineering10
194 B6007041 นายเจษฎา ลาธิโน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
195 B6007034 นางสาวธนวรรณกร บุรีเพีย  Automotive Engineering10
196 B6007010 นายภาณุพงศ์ กตะศิลา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
197 B6007003 นายวัชระ จิตต์พาณิชย์  Automotive Engineering10
198 B6006976 นางสาวอภิชญา พุทธรัสสุ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
199 B6006969 นายธวัชชัย ฦาชา  ME10
200 B6006846 นายชัยวัฒน์ พูลวงษ์  Automotive Engineering10
201 B6006822 นายบุญมี แสนเสน่ห์  ME10
202 B6006716 นายนครินทร์ สุขประเสริฐ  Automotive Engineering10
203 B6006617 นายธนากร บัวหอม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
204 B6006532 นายภูริวัฒน์ ปานทอง  Automotive Engineering10
205 B6006471 นายคมกริบ แสงมณี  Automotive Engineering10
206 B6006457 นายศุภกร มีอยู่  ME10
207 B6006419 นายสมศักดิ์ สุทธิสนธิ์  Automotive Engineering10
208 B6006280 นายอภิสิทธิ์ จันตา  ME10
209 B6006204 นางสาวภชพร รักบุญ  ME10
210 B6006143 นายณัฐวุฒิ ผนึกทอง  Automotive Engineering10
211 B6006112 นายกฤติเดช แวะศรีภา  Agricultural and Food Engineering10
212 B6006099 นางสาวสิรีธร วันเพ็ญ  ME10
213 B6006037 นายทรงชัย สุดสนอง  ME10
214 B6005894 นายปิยะพงษ์ ปะสาวะโน  Automotive Engineering10
215 B6005887 นางสาวทิพย์ตะวัน คำฤทธิ์  ME10
216 B6005801 นางสาวปัณณพร ลือพงศ์พัฒนะ  ME10
217 B6005771 นายสรยุทธ แดงนา  Automotive Engineering10
218 B6005443 นางสาวประภัสสร นิ่มขำ  ME10
219 B6005375 นายอภิสิทธิ์ บุตรพรหม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
220 B6005306 นายปรเมษฐ์ สาริบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
221 B6005160 นางสาวณัฐฐิณี ไพบูรย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
222 B6005085 นายกิตติพงษ์ พลนิกาย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
223 B6005023 นายพชร ก้อนในเมือง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
224 B6005009 นางสาวสุดารัตน์ สมัคศรี  ME10
225 B6004996 นายอนุชา นครังสุ  Automotive Engineering10
226 B6004972 นายภคภณ แสงรอด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
227 B6004965 นางสาวสุธาสินี เลิศแก้ว  ME10
228 B6004934 นายศตวรรษ หวังเลี้ยงกลาง  Automotive Engineering10
229 B6004835 นายชยุต กุลนา  ME10
230 B6004781 นางสาวรัตนาวดี อ้ายจันทึก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
231 B6004590 นายสหรัฐ สุระปัญญา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
232 B6004552 นางสาวพลอยธันยา ธัญญ์วรนนท์  TCE10
233 B6004477 นายสมประสงค์ โคลนกระโทก  ME10
234 B6004323 นางสาวอัยลดา สุวรรณทา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
235 B6004194 นายศรัณย์ นครสวรรค์  Automotive Engineering10
236 B6004187 นายสุทธิศักดิ์ จิลละธาน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
237 B6004118 นายพงชธร อุปสาร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
238 B6004095 นายศรายุธ กุลราช  ME10
239 B6003975 นายณัฐรินทร์ คำภิระแปง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
240 B6003876 นายสิทธิพล พิมพ์จ่อง  Automotive Engineering10
241 B6003845 นายศราวุฒิ ยิ้มจันทร์  ME10
242 B6003661 นางสาวณัฐภรณ์ สุขปัน  ME10
243 B6003647 นายจตุภูมิ ทอดแสน  Agricultural and Food Engineering10
244 B6003623 นายแสน กุดสงค์  ME10
245 B6003555 นางสาวธนัชชา ยาวิละ  ME10
246 B6003401 นางสาวนพมาศ โงสันเทียะ  ME10
247 B6003333 นายชินดนัย ทองเหมือน  Automotive Engineering10
248 B6003173 นางสาวอภัสรา วรถ่ายฐาน  ME10
249 B6003029 นายสุทธวีร์ ฉัตรพัฒนศิริ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
250 B6002954 นายยศพัฒน์ พวงมาลี  Automotive Engineering10
251 B6002800 นายเดชาธร พลจันทึก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
252 B6002794 นายภานุพงศ์ รู้จิตร  ME10
253 B6002602 นายนิติพงษ์ โคตรสูงเนิน  ME10
254 B6002596 นางสาวดวงหทัย แตงกระโทก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
255 B6002589 นายธิติวุฒิ กษมาวุฒิ  ME10
256 B6002503 นางสาวณิชารัตน์ บัวนวน  ME10
257 B6002459 นายรฌกร แสงศุภกุล  Automotive Engineering10
258 B6002374 นางสาวณัฐนรีย์ ศรีจันทร์  ME10
259 B6002015 นายชัชวาล กุลโคตร  Automotive Engineering10
260 B6001940 นายวุฒิพร พิพัฒน์ชลธี  Automotive Engineering10
261 B6001704 นางสาวนภาพร มุลลารักษ์  Automotive Engineering10
262 B6001629 นางสาวบุษกร นามรินทร์  Automotive Engineering10
263 B6001582 นายพีรพงษ์ เฝ้าเวียงคำ  Automotive Engineering10
264 B6001513 นางสาวสรินญา สิรยานันท์  ME10
265 B6001506 นายอรรคพล พรรณา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
266 B6001148 นางสาวประวีณา พรดอน  ME10
267 B6001063 นายอิทธิฤทธิ์ จงอ่อนกลาง  Automotive Engineering10
268 B6001056 นายชวัลวิทย์ ทุรันไธสง  Automotive Engineering10
269 B6000967 นายกมลวิสิทธิ์ พันวอ  ME10
270 B6000738 นางสาวทอรีน เทพเสนา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
271 B6000707 นางสาวทิพยรัตน์ นามวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
272 B6000691 นายจีรนันท์ชัย ศรีทับ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
273 B6000370 นายกฤติน วิศิษฏ์ชีวิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
274 B6000363 นายอุทัย พันธเสน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
275 B6000356 นายธิติวุฒิ สถาพรบำรุงเผ่า  AERONAUTICAL ENGINEERING10
276 B6000349 นายอภิวัฒน์ แซ่มัว  Automotive Engineering10
277 B6000332 นางสาวเบญญาภา พลจันทึก  Automotive Engineering10
278 B6000103 นายปฏิภาณ ด้านวังขวา  ME10
279 B6000097 นายศุภกิตติ์ สุภักดี  ME10
280 B6000080 นายธันยบูรณ์ ทุนทวีศีลศักดิ์  ME10
281 B5927746 นางสาวอฐิตญา ฐิตวาณิชย์  Agricultural and Food Engineering10
282 B5924578 นางสาวสุพัตรา ขันชนะ  Environmental Engineering10
283 B5923304 นางสาวนภัสสร ปุ๊กสันเทียะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
284 B5921898 นายจารุวัฒน์ จินากลึง  Geological Engineering10
285 B5919482 นางสาวบุญธนิษา ทองรวย  Environmental Engineering10
286 B5916597 นายชลิต พลดงนอก  Geological Engineering10
287 B5915699 นางสาวณัฐกฤตา เขตจำนันท์  Agricultural and Food Engineering10
288 B5914951 นายธิฐิพัฒน์ เตียนพลกรัง  TCE10
289 B5909674 นายราชันย์ สีเขียว  Environmental Engineering10
290 B5901494 นางสาวอัมพร ศรีขุน  IE10
291 B5822362 นายธัชชัย ช่างสุวรรณ์  Transportation Engineering And Logistics10
292 B5821761 นางสาววัชราภรณ์ ชอบรัก  Environmental Engineering10
293 B5819355 นางสาวรวิษฎา ปะละฤทธิ์  Environmental Engineering10
294 B5817191 นางสาวรัชพร เเซ่ย่าง  Environmental Engineering10
295 B5802999 นางสาวอมรรัตน์ เกริกกิตติกุล  Environmental Engineering10
296 B5802562 นางสาวนลินนิภา พงษ์แผนศรี  Environmental Engineering10
297 B5719044 นายปริญญา ยอดงาม  Environmental Engineering10
298 B5714346 นางสาวนันทนี อินโสภา  Environmental Engineering10
299 B5710966 นางสาวอริสรา ดำรงชาติ  Environmental Engineering10
300 B5707270 นางสาวอัญชนา ทองสกุล  Environmental Engineering10
301 B5609260 นายธนพงษ์ ลักขเมฆ  MAE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.