รายชื่อนศ.
รายวิชา103103 : PROBABILITY AND STATISTICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5980864 นายปกป้อง แผนวิชิต  MATHEMATICS10
2 B5980833 นางสาวประภาพิชญ์ ชุติมันตานนท์  MATHEMATICS10
3 B5980802 นายพชรพล มุกดาสนิท  MATHEMATICS (Honors Program)10
4 B5980680 นายอำพล เกลียรัมย์  MATHEMATICS (Honors Program)10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
5 B6136741 นายกฤษณะ เลิศฤทธิ์วิริยะกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
6 B6029487 นางสาวณัฐวรา ธุรารัตน์  Metallurgical Engineering10
7 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม  Metallurgical Engineering10
8 B6027612 นางสาวกรองกนก คำมุงคุณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
9 B6027551 นางสาวศิริรัตน์ จันทะพจน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
10 B6027322 นายสุขศิริ เสมอเหมือน  Metallurgical Engineering10
11 B6027285 นายกองทัพ ชัยยศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
12 B6026738 นายนัตทวี ชัยเกตุ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
13 B6026554 นายวิทวัส อินทรนุช  Metallurgical Engineering10
14 B6026530 นายธนพล แนวเพชร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
15 B6026479 นายพัฒนพงษ์ รัตนสีหา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
16 B6026417 นายเทพทัต นุบาล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
17 B6026356 นางสาวนัฐสุดา มานุจำ  Metallurgical Engineering10
18 B6026288 นายสิรภพ หล่อพัฒนเกษม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
19 B6026226 นางสาวปฐวีภรณ์ ตอนศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
20 B6025892 นายประสานชัย แก้วสุพรรณ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
21 B6025632 นายณัชพล บุญใหญ่  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
22 B6025441 นายจิตรภาณุ บุญหนุน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
23 B6025427 นายสุธี สีสิงห์  CPE10
24 B6025298 นายปัญญาวุฒิ สุขสำราญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
25 B6025274 นางสาวธนภรณ์ กรวิทยโยธิน  Metallurgical Engineering10
26 B6025250 นายธนวัชร์ พรมดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
27 B6025236 นายนันธวัฒน์ สร้อยจิตต์  CERAMIC ENGINEERING10
28 B6025021 นางสาวพวงเพชร พะพงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
29 B6024949 นางสาวขวัญฤทัย มีชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
30 B6024703 นางสาวเจนจิรา สุวรรณรุจ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
31 B6024147 นายวรรณชัย ดีขุนทด  Metallurgical Engineering10
32 B6024086 นางสาวณัฐณิชา บุญทัน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
33 B6024000 นายรัชตะ พลตื้อ  Metallurgical Engineering10
34 B6023980 นางสาวกตัญญู คลังทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
35 B6022334 นายภาณุพงศ์ พาริตา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
36 B6022037 นางสาววรัญญา ต่ายเนาว์ดง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
37 B6021931 นางสาวอริสรา ศรีมารักษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
38 B6021795 นายธีรวุฒิ ตอกอย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
39 B6021627 นางสาวอาภัสรา เคธรรมมะ  Metallurgical Engineering10
40 B6021610 นายทัตพงศ์ ผ่องศรี  Metallurgical Engineering10
41 B6021115 นางสาวชฎาทิพย์ วังคะฮาต  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
42 B6021016 นางสาวจุฑามาศ โชคปลอดเคราะห์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
43 B6020897 นางสาวปิยาพัชร ดีตุ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
44 B6020422 นายรุจิภาส จันทศิริ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
45 B6020347 นางสาวปรีดาภรณ์ มีเมฆ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
46 B6020286 นายกีรติ แก้วกัลยา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
47 B6020248 นายเจษฎา ทองดี  Metallurgical Engineering10
48 B6019815 นายชนะศักดิ์ เวียงสมุทร  Metallurgical Engineering10
49 B6019723 นายธนัชชา จุ้ยเย็น  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
50 B6019365 นางสาวน้ำทิพย์ วงษ์จันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
51 B6019341 นางสาวสุวิดา ใจชื่น  Metallurgical Engineering10
52 B6019266 นางสาวศรัณยา คงรักษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
53 B6019020 นางสาวอมฤตตา นิยมนา  Metallurgical Engineering10
54 B6018900 นางสาววรัญญา นิลรัตน์  Metallurgical Engineering10
55 B6018719 นายอภิสิทธิ์ แย้มพรมมา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
56 B6018641 นายอนุสิทธิ์ มีศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
57 B6018443 นางสาวขวัญดาว ตันติวราลักษณ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
58 B6018412 นายนพวินท์ มังกรเจริญกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
59 B6018405 นายณภัทร ธรรมมโนวานิช  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
60 B6018382 นายชัยวัฒน์ กลางหมื่นไวย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
61 B6018375 นายจักรพงษ์ พานเล็ก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
62 B6018368 นางสาวพราวเพชร พิทักษ์โสภณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
63 B6018320 นายเกียรติสุรเดช ตันสุวรรณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
64 B6018290 นางสาวบุญพิทักษ์ ศิษย์ศาสตร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
65 B6018283 นายณัฐพิพัฒน์ วงษ์ลา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
66 B6018245 นายจิรวัฒน์ ศรีจันทร์เพลียว  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
67 B6018139 นางสาวพัชริดา คำสอน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
68 B6018108 นางสาวจีรภรณ์ มังควัฒน์  CERAMIC ENGINEERING10
69 B6017156 นายวราฤทธิ์ วรสุทธิ์  Metallurgical Engineering10
70 B6017149 นายภิญโญ เอี่ยมหุ่น  Metallurgical Engineering10
71 B6017132 นางสาวศุภลักษณ์ พันนาเหนือ  Metallurgical Engineering10
72 B6017125 นางสาวนิศาชล นนท์ใสย  Metallurgical Engineering10
73 B6017118 นายนนทกร ทองดีพินิจ  Metallurgical Engineering10
74 B6017101 นายวรโชติ บุญญฤทธิ์  Metallurgical Engineering10
75 B6017095 นายปัณณวิชญ์ อุทธา  Metallurgical Engineering10
76 B6017071 นางสาวกิติยา นาธงชัย  Metallurgical Engineering10
77 B6016562 นางสาวณัฐนิชา แสงวิเศษ  CERAMIC ENGINEERING10
78 B6016159 นางสาวพันแสง เรือนปัญจะ  Metallurgical Engineering10
79 B6015862 นางสาวจุฑามาศ สุดนคร  Metallurgical Engineering10
80 B6015855 นางสาวกุลธิดา แก้วอนันต์  Metallurgical Engineering10
81 B6015572 นายเกื้อกูล นาพุดซา  Metallurgical Engineering10
82 B6015367 นายพงศธร สารสูตร  Metallurgical Engineering10
83 B6015190 นางสาวนิพาดา หาญนอก  Metallurgical Engineering10
84 B6015176 นายจิรวัฒน์ ชูมณี  Metallurgical Engineering10
85 B6014810 นายคงกระพัน ชัยชมภู  Metallurgical Engineering10
86 B6014766 นางสาวเบญจวรรณ์ ธ.น.อุตร  Metallurgical Engineering10
87 B6014599 นางสาวชลธิดา ทับงาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
88 B6014438 นายภานุพงศ์ ทัศน์ศรีสกุล  Metallurgical Engineering10
89 B6014391 นางสาวณัฐวดี ชีนับถือ  Environmental Engineering10
90 B6014285 นายธนพล ฉายทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
91 B6014186 นางสาวสุธาสินี ชัยภูมิ  CERAMIC ENGINEERING10
92 B6014162 นางสาวพิไลพร ตระกุลศรี  CERAMIC ENGINEERING10
93 B6013950 นางสาวกมลญาณี เฉลยพงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
94 B6013929 นายอมรเทพ สีแนน  Metallurgical Engineering10
95 B6013820 นางสาวปวริศา โสดา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
96 B6013783 นางสาวพัณนิดา พลเรือง  Metallurgical Engineering10
97 B6013721 นายกีรติ ศรีบุรินทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
98 B6013707 นายพิพัฒน์ เตนพเก้า  Metallurgical Engineering10
99 B6013578 นางสาวจุฑามาศ อุ่นเสือ  Metallurgical Engineering10
100 B6013554 นายจักรกฤษณ์ พระสว่าง  CERAMIC ENGINEERING10
101 B6013363 นางสาวพิมพ์พิศา เพียกเพีย  Metallurgical Engineering10
102 B6013288 นางสาวพรพิมล พันทะการ  Metallurgical Engineering10
103 B6013080 นางสาวสุมิตรา แกละแม  Metallurgical Engineering10
104 B6012939 นายชนิตพล พิไลกุล  Metallurgical Engineering10
105 B6012915 นางสาวปณิชา สิทธิจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
106 B6012779 นายอภิสิทธิ์ เหนือคูเมือง  Agricultural and Food Engineering10
107 B6012601 นางสาวแชร์รี่ สมิสตี้  Metallurgical Engineering10
108 B6012557 นางสาวอนงค์ประไพ เทพณรงค์  CERAMIC ENGINEERING10
109 B6012397 นางสาวภัทรียา แสงทินทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
110 B6012113 นางสาวพรสิณี จั่นเอี้ยง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
111 B6011826 นายอภัยชน ศรีสุวงค์  Metallurgical Engineering10
112 B6011802 นางสาววนิศรา ลุงไธสง  Metallurgical Engineering10
113 B6011703 นางสาวนิธินันท์ คนยัง  Metallurgical Engineering10
114 B6011543 นายวิทวัตร อุดมครบ  CERAMIC ENGINEERING10
115 B6011499 นางสาวกิตติยา เลี่ยมเพ็ชรรัตน์  Metallurgical Engineering10
116 B6011352 นางสาววิชุดา อินสุนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
117 B6011345 นายรัฐศาสตร์ อินทร์สุข  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
118 B6011239 นายพศวีร์ สุขโท้  Metallurgical Engineering10
119 B6011055 นายพัฒนา นามราชา  Metallurgical Engineering10
120 B6010980 นางสาวโชติกา พลศรี  Metallurgical Engineering10
121 B6010959 นายพลณวัฒน์ รัตรองใต้  CERAMIC ENGINEERING10
122 B6010942 นายสหพร แสงอุทัย  Metallurgical Engineering10
123 B6010584 นางสาวนิตยา เขียวมนต์  Metallurgical Engineering10
124 B6010461 นางสาวชโลธร อับนาค  Metallurgical Engineering10
125 B6010188 นายจิตรเทพ รัตนตระกูลเดชา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
126 B6010096 นางสาวปณิดา แพงมูล  CERAMIC ENGINEERING10
127 B6010072 นายกฤษติเมฆ นันธ์สุณีย์  Metallurgical Engineering10
128 B6010065 นางสาวชฎาภรณ์ หนูจิตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
129 B6010041 นางสาวอัมพร แสนกระจาย  Metallurgical Engineering10
130 B6009731 นางสาวศศิวิมล ตรีสอน  Metallurgical Engineering10
131 B6009694 นายพิทยา เจาะรอด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
132 B6009564 นางสาวชลิตา ม่วงนาครอง  Metallurgical Engineering10
133 B6009526 นายวีรพันธ์ รู้เจน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
134 B6009137 นางสาวทัศนีย์ วงศ์สมัย  CERAMIC ENGINEERING10
135 B6008918 นายชลราทิตย์ พิมพ์สงเคราะห์  Metallurgical Engineering10
136 B6008642 นางสาวอรวรรณ์ นาคถนอม  CERAMIC ENGINEERING10
137 B6008628 นางสาวจณิสตา ทุมรัตน์  CERAMIC ENGINEERING10
138 B6008604 นายสุประวีณ์ ประเสริฐสังข์  Metallurgical Engineering10
139 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล  Metallurgical Engineering10
140 B6008222 นางสาวกุลวดี จูศรี  Metallurgical Engineering10
141 B6007881 นางสาวลักษมณ บุญเจริญ  Metallurgical Engineering10
142 B6007850 นายพลธณรัฐ ชำนาญสิงห์  CERAMIC ENGINEERING10
143 B6007805 นายนิมิต กุลบุตร  Metallurgical Engineering10
144 B6007539 นางสาวศรินทิพย์ กมลรัตน์  Metallurgical Engineering10
145 B6007416 นางสาวศุภกานต์ เกิดเกลื่อน  Metallurgical Engineering10
146 B6007348 นายไกรสิงห์ สายด้วง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
147 B6007249 นางสาวณิรฌา ประเสริฐนู  CERAMIC ENGINEERING10
148 B6006686 นางสาวอภิชญา ใบหนองฮี  Metallurgical Engineering10
149 B6006679 นางสาวสุพรรณี สระน้อย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
150 B6006662 นางสาวปิยะนันท์ แก้วสม  Metallurgical Engineering10
151 B6006648 นางสาวสุพัตรา สารธร  Metallurgical Engineering10
152 B6006631 นางสาวสมฤดี ศาลางาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
153 B6006624 นางสาววนารินทร์ เขียนกระโทก  Metallurgical Engineering10
154 B6006570 นางสาวพรรณกาญจน์ กลางประพันธ์  Metallurgical Engineering10
155 B6006563 นางสาวพัชริดา หาลี  CERAMIC ENGINEERING10
156 B6006556 นายสัณหณัฐ เณรชู  Metallurgical Engineering10
157 B6006174 นายสุทัศน์ มาโค  Metallurgical Engineering10
158 B6006129 นางสาวเมทนี แสนพันธุ์  Metallurgical Engineering10
159 B6006020 นางสาวปาจรีย์ สุขดี  Metallurgical Engineering10
160 B6005719 นายพิพัฒน์ ประสงค์รัตน์  Metallurgical Engineering10
161 B6005542 นายศุภกฤต เค้ามิม  Metallurgical Engineering10
162 B6005511 นางสาวนิภาวัลย์ พันวิเศษ  CERAMIC ENGINEERING10
163 B6005481 นางสาววนิดา พงอุดทา  Metallurgical Engineering10
164 B6005450 นายณัฐพล ระดมสุข  Metallurgical Engineering10
165 B6005337 นางสาวสุพรรณี ปราบมาลัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
166 B6005269 นางสาวธัญญารัตน์ ปานทุ่ง  Metallurgical Engineering10
167 B6005221 นายมาวิน สิงห์มาตร  Metallurgical Engineering10
168 B6005092 นางสาวณัฐธิชา กล้าหาญ  Metallurgical Engineering10
169 B6005047 นางสาวอินทิรา สะอาดถิ่น  Metallurgical Engineering10
170 B6005023 นายพชร ก้อนในเมือง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
171 B6004880 นางสาววรายุพัชร แซ่อึ้ง  Metallurgical Engineering10
172 B6004613 นางสาวสุนิษา จำเนียรพล  CERAMIC ENGINEERING10
173 B6004538 นายชัยพัฒน์ ชอบค้า  Metallurgical Engineering10
174 B6004460 นายนิติพล เพ็ชรประเสริฐ  Metallurgical Engineering10
175 B6003951 นางสาวอารยา ศรีวิลัย  Metallurgical Engineering10
176 B6003821 นางสาวพร้อมศิริ วงค์อุดทา  Metallurgical Engineering10
177 B6003784 นางสาวแพรวพลอย รักพงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
178 B6003630 นายรัชกฤษณ์ บุตรศรี  CERAMIC ENGINEERING10
179 B6003531 นางสาวปติณญา โมสันเทียะ  Metallurgical Engineering10
180 B6003449 นายภาสกร โคตรชมภู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
181 B6003227 นางสาวจินตนา ติตาระวัฒน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
182 B6002411 นางสาวบงกชมาศ ชิตอภิสิทธิ์  CERAMIC ENGINEERING10
183 B6002305 นางสาวณัฐริกา หนูมอ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
184 B6002275 นายณัฐพันธุ์ ศิริไพบูลย์  Metallurgical Engineering10
185 B6002190 นางสาวรุ่งระวี ภูวดล  CERAMIC ENGINEERING10
186 B6001766 นางสาวอารยา เสกขุนทด  Metallurgical Engineering10
187 B6001698 นางสาวธนพร เกษสะอาด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
188 B6001643 นายวายุ ไชยชิตร  Metallurgical Engineering10
189 B6001612 นายกฤษกร ทองมีค่า  Metallurgical Engineering10
190 B6001544 นายกีรติ ศรีมงคล  Metallurgical Engineering10
191 B6000752 นางสาวเพลินพิศ ประทุมฝาง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
192 B6000745 นายอนุชา ทานอุทิศ  ME10
193 B6000462 นายยุทธพงษ์ สุพรมอินทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
194 B6000240 นายธวัชชัย ฮามคำฮัก  Metallurgical Engineering10
195 B6000226 นางสาวดาปนีย์ ผังกิ่ง  Metallurgical Engineering10
196 B5928194 นางสาวชมพูนุท สุทธิประภา  CME10
197 B5927401 นายฐิติกร อภิโชติจรัส  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
198 B5925216 นายภาณุพันธ์ แสนงาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
199 B5924967 นางสาวดุจตะวัน คำภู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
200 B5922062 นางสาวอารียา สุนทรวัฒน์  Metallurgical Engineering10
201 B5921171 นางสาวชุติมา จันทมานิตย์  Metallurgical Engineering10
202 B5917327 นายพีรัชชัย เซี่ยงฝู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
203 B5913657 นางสาวพิมพ์วิภา คะชะเสน  Metallurgical Engineering10
204 B5907700 นางสาวอัษฎาภรณ์ สงครินทร์  Metallurgical Engineering10
205 B5903047 นายกิตติชัย อารีเอื้อ  CME10
206 B5902057 นายนิติพล บุญเชิดชู  Metallurgical Engineering10
207 B5902019 นางสาวชลิตา หงส์คำภา  Metallurgical Engineering10
208 B5901883 นางสาวพิมพ์ชนก เสริฐสูงเนิน  CME10
209 B5901531 นางสาวกัลยรักษ์ โรจนศิริ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
210 B5826025 นายฐนัชดนัย แสนยางนอก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
211 B5825189 นายธีระวัฒน์ นนท์จันทร์  Transportation Engineering And Logistics10
212 B5824335 นายอภิชัย อ่อนเทศ  Transportation Engineering And Logistics10
213 B5822300 นางสาวณฐินี ชูเกิด  Transportation Engineering And Logistics10
214 B5820818 นายณรงค์เดช อยู่พิทักษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
215 B5820757 นายวริศ รักษาผล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
216 B5818563 นายธนชิต สีดาชมภู  CE10
217 B5818358 นางสาวปวีณา เพ็งพา  CE10
218 B5815722 นายอภิสิกธิ์ ภักดีแก้ว  ME10
219 B5814022 นางสาวนภสร แผ่นผา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
220 B5813728 นางสาวศศิธร แฝงสีคำ  Transportation Engineering And Logistics10
221 B5810796 นางสาวชุติมา สิทธิรักษ์  CME10
222 B5808250 นายวริศ เดชมี  Transportation Engineering And Logistics10
223 B5807208 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจันทึก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
224 B5806331 นางสาวจารุวรรณ จอกน้อย  CME10
225 B5806027 นายบุญวิชญ์ มังบู่แว่น  ChemE10
226 B5805143 นายจิรชัย ฤาชา  Transportation Engineering And Logistics10
227 B5804337 นายอนิรุทธิ์ ชลศาลาสินธุ์  Transportation Engineering And Logistics10
228 B5804061 นายจิรายุส แสงขุรัง  Transportation Engineering And Logistics10
229 B5803712 นายธนดล ปิ่นนิกร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
230 B5803071 นายเสนีย์ พรมบุตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
231 B5802272 นางสาวอักษราภัค อักษรานันท์  Transportation Engineering And Logistics10
232 B5716746 นางสาวณัชชา นามเคน  CME10
233 B5712861 นายภาสุวัฒน์ ไพศาล  PE10
234 B5712847 นายกฤษฎา ใจเอื้อย  CME10
235 B5615803 นายเอกพจน์ นีละเสวี  GT10
236 B5533893 นายอรรจน์กริช นิธิศพลคำมาก  Transportation Engineering And Logistics10
237 B5446865 นายจเร สุขบาล  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.