รายชื่อนศ.
รายวิชา523203 : PROBLEM SOLVING WITH PROGRAMMING
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6026493 นางสาวนัฐวรรณ ปลื้มสุนทร  CPE10
2 B6026400 นางสาวชัฎฌาฎา เรือนทอง  CPE10
3 B6026066 นายคณิศร ศรีแสงทรัพย์  CPE10
4 B6026042 นายวราชิต อินคุณ  CPE10
5 B6025724 นายปติวรรษ แฝงสูงเนิน  CPE10
6 B6025212 นายธนวัฒน์ พรมกุล  CPE10
7 B6024321 นายโสภณ ผู้ดี  CPE10
8 B6023973 นางสาวสุวนันท์ เปิดโปง  CPE10
9 B6020163 นางสาวขวัญนรี ประวันนา  CPE10
10 B6019938 นางสาวเมธาวี อรรถวัน  CPE10
11 B6015978 นางสาวฐิตาภรณ์ เพชร์แสง  CPE10
12 B6015886 นางสาวปภัชชานันท์ คำทะเนตร  CPE10
13 B6015800 นางสาวสรินยา โคตรพงษ์  CPE10
14 B6015794 นางสาวกีรติกา จุนสันติกุล  CPE10
15 B6015695 นายณัฐวัตร นารินทร์  CPE10
16 B6015145 นายวสันต์ ชาติชำนาญ  CPE10
17 B6014841 นายวรวิทย์ ตีรวัฒนประภา  CPE10
18 B6014681 นายอิทธิกร ชาวกะมุด  CPE10
19 B6014223 นายสุบรรชา สวัสดี  CPE10
20 B6012755 นายธนกร รูปสม  CPE10
21 B6012540 นายเปี่ยมพูล พูลเปี่ยม  CPE10
22 B6012496 นายกิตติธร แสงจีน  CPE10
23 B6011642 นายชีวิน ศิริพันธุ์  CPE10
24 B6011284 นายวรชัย ปัดถาธิตัง  CPE10
25 B6010331 นายดำรงค์ เครือศรี  CPE10
26 B6009762 นายธัญพิสิษฐ์ หอมสวรรค์  CPE10
27 B6007409 นางสาวนันทิชา บุญกล้า  CPE10
28 B6006525 นายกล มุ่งวิชา  CPE12
29 B6005924 นางสาวจิรวรรณ นิตย์ใหม่  CPE10
30 B6005818 นายชยากร พิลึกนา  CPE10
31 B6004798 นายภัทรสิทธิ์ ลอมไธสง  CPE10
32 B6003296 นายภุมรินทร์ เพียวสูงเนิน  CPE10
33 B6002688 นางสาวมุกตาภา สิงห์คำคูณ  CPE10
34 B6002664 นายเจตุพนน์ ศรีภูธร  CPE10
35 B6002176 นายอิทธิศานต์ จบปาน  CPE10
36 B6001025 นายวิทวัส ประครองญาติ  CPE10
37 B6000530 นายกันตพงศ์ พูนเกษม  CPE10
38 B5814633 นายณัฐวุฒิ แซ่ลิ้ม  CPE10
39 B5812493 นายวุฒิไกร สอนนำ  CPE10
40 B5808076 นางสาวสายทิพย์ วันทวี  CPE10
41 B5806126 นางสาวณิศร์ชญา ศรีสวัสดิ์  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.