รายชื่อนศ.
รายวิชา618343 : OCCUPATIONAL MEDICINE
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5864164 นางสาวมินธิราภรณ์ พืมขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
2 B5864096 นางสาวกวินนาฏ ภูเขียวขำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
3 B5864058 นางสาวตีรณา ลามาตย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
4 B5863921 นางสาวจีรนันท์ นันประดิษฐ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
5 B5863877 นางสาวอรปรียา คำขาด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
6 B5863761 นางสาวชลิดา ราชแสนเมือง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
7 B5863709 นางสาวดวงฤทัย ดวงแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
8 B5863563 นางสาวทิพาภรณ์ เพิ่มพูล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
9 B5863488 นางสาวอาทิติยา บุดดาวัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
10 B5863464 นางสาวสุกัญญา พังทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
11 B5863402 นางสาวณีรานุช ภูวะสี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
12 B5863389 นางสาวณุตา โฆษิตพล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
13 B5863303 นายกฤษกร คำพิทุย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
14 B5863228 นางสาวดวงทิพย์ สมหวัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
15 B5863167 นางสาวณิชกานต์ โกช่วย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
16 B5863013 นางสาวนิติยา ประนามะเส  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
17 B5862993 นางสาวสาวิตรี อาภาศรีทองสกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
18 B5862962 นางสาวกมลวรรณ แก่นแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
19 B5862955 นางสาวกนกขวัญ ศรีอวน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
20 B5862931 นางสาวรัตนาภรณ์ พิมพ์จันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
21 B5862924 นางสาวสุภาพร จรจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
22 B5862900 นางสาววิชญาพร เครือชัยสุ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
23 B5862832 นางสาวสิริวิภา เสนครบุรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
24 B5862825 นางสาวปาริฉัตร เทนสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
25 B5862771 นางสาวสุธาทิพย์ แสงอะโณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
26 B5862764 นางสาวกมลชนก โพธิ์เงิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
27 B5862665 นางสาวศุณิตา สีหามาตย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
28 B5862641 นางสาวอารีญา กวงขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
29 B5862627 นางสาวสุภาวิตา ฝ่ายเพีย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
30 B5862597 นางสาวสิณีนาฏ ป้องศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
31 B5862566 นางสาวกาญจนา สืบเพ็ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
32 B5862559 นางสาวศิริลักษณ์ หมายครอบ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
33 B5862450 นางสาวจตุภรณ์ ลุสมบัติ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
34 B5862412 นางสาวชนัฏชา ตั้งสัจจะกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
35 B5862375 นางสาวอุไรพร มาลาศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
36 B5862290 นางสาววริศรา คเชนทร์รัตนกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
37 B5862269 นางสาววนัญญา สายส่อ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
38 B5862160 นางสาวกมลลักษณ์ ศรีละคุณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
39 B5862122 นางสาวกัลยาณี ผอนนอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
40 B5862108 นางสาววารุณี ละราคี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
41 B5862085 นางสาวสุนิสา มีศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
42 B5861941 นางสาวอารียา พิมสาร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
43 B5861934 นางสาวนิรชา วงศ์ภาคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
44 B5861897 นางสาวศุภรัตน์ นามมนตรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
45 B5861835 นางสาวสุภัทรา ทุมฉิมพาลี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
46 B5861798 นางสาวธณัศภรณ์ วานุนาม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
47 B5861767 นางสาวจารุนันท์ อันสอน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
48 B5861750 นางสาวณัฐวรรณ วาสยศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
49 B5861743 นางสาวศิรินภา มาอ่ำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
50 B5861729 นางสาวสุปราณี เจนหัตถ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
51 B5861620 นางสาวมนต์นภา บัวเสือ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
52 B5861613 นางสาววิมลสิริ สุขแสวง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
53 B5861446 นางสาวอรญา ประสานศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
54 B5861408 นายเชาว์วรรธน์ พลสิทธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
55 B5861286 นางสาวณัฐณิชา วงศ์ดีวี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
56 B5861248 นางสาวพัชรี ยิ้มเชิญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
57 B5861156 นางสาวกมลชนก บูรณ์เจริญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
58 B5861071 นายณรงค์ฤทธิ์ สุตตานนท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
59 B5861064 นางสาวอาริยา วงษ์สุธา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
60 B5861026 นางสาวรุ่งทิวา พุขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
61 B5860982 นางสาวพัชรินทร์ มุทธากรณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
62 B5860937 นางสาวเกษวรา ทานะสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
63 B5860920 นางสาวณัฐยา คุณธรรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
64 B5860135 นางสาววนาลี ปะระราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
65 B5860098 นางสาวอภิญญา พุฒนอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
66 B5860081 นางสาวธนัชพร พิมพ์ทองหลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
67 B5860074 นางสาวกนกวรรณ คำนุช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
68 B5860036 นางสาวรจนา ยศกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.