รายชื่อนศ.
รายวิชา103101 : CALCULUS I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5781010 นายพศวีร์ มีพวงพินธุ์  SPORTS SCIENCE10
2 B5780631 นายเจริญ สุนทร  SPORTS SCIENCE10
3 B5681464 นางสาวสาวิตรี วิริยะฉาย  SPORTS SCIENCE10
4 B5681129 นายจิรพัส พงษ์พิมาย  SPORTS SCIENCE10
5 B5681099 นางสาวหนูพักตร์ ไชยทอง  SPORTS SCIENCE10
6 B5584086 นางสาวสิริวรรณ ชมดอน  SPORTS SCIENCE10
7 B5584031 นายสุรนาท เคียวทอง  SPORTS SCIENCE40
8 B5584024 นางสาวกาญจนา ช่างเกวียน  SPORTS SCIENCE40
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
9 B5952458 นายพงศกร คำศรี  FOOD TECHNOLOGY10
10 B5850822 นางสาววันเพ็ญ ฦาชา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
11 B5850624 นางสาวสุดาภรณ์ นิตย์กระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
12 B5751556 นางสาวศรัณยา จันทร์อ่อน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
13 B5751037 นายวิชัยยุทธ บุงบุตร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
14 B5750733 นางสาวจุฑาพร กิติกรเศรษฐ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
15 B5750672 นางสาวนภัสวรรณ ผดุงชีพ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
16 B5750658 นายศิริวัฒน์ อินทสังข์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
17 B5750597 นางสาวเกษรินทร์ ศรีจำพันธุ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
18 B5750474 นางสาวสุเจตนา แสวงสุข  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
19 B5750450 นางสาวพัชรินทร์ เพียงพันธ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
20 B5750382 นางสาวนันทนา กิตติยศประดิษฐ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
21 B5750320 นางสาวรัชนีกร เห็มสมัคร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
22 B5750160 นางสาวสุภาภรณ์ กันทิยะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
23 B5750108 นางสาวปิยวรรณ ผินนอก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
24 B5650293 นายศุภกร ชนะวิโรจน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
25 B5559923 นายกานต์บดี เที่ยงสันเทียะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
26 B5559503 นายอนุสรณ์ อินต๊ะสงค์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
27 B5556557 นางสาวณัฐพร ทองดี  FOOD TECHNOLOGY10
28 B5551989 นางสาวสุวาณี คำษาวงค์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
29 B6029623 นายฉลองชัย หลีแก้วสาย  Automotive Engineering10
30 B6029524 นายณัฏฐ์ สุขมารมย์  CME10
31 B5928163 นางสาวชมพูนุท วุฒิศรุต  CME10
32 B5927432 นายณฐกฤตย์ นาคทอง  CPE10
33 B5924776 นายเจนวิทย์ คุ้มตะบุตร  ChemE60
34 B5924356 นายพันธกานต์ เก่าค้างพลู  Geological Engineering10
35 B5916511 นายธนธรณ์ อุ่นคำ  Environmental Engineering10
36 B5916245 นายพีรพัฒน์ อุ่นนันกาศ  ChemE10
37 B5915996 นายจักรกฤษ โมกไธสง  Agricultural and Food Engineering10
38 B5915804 นายปริญญา ล่ำสัน  Agricultural and Food Engineering10
39 B5915774 นายศักดิ์สยาม กิ่งทอง  CE10
40 B5915743 นายจักรกริช มาตราช  Electronic Engineering10
41 B5915163 นายภักดี พรหมกสิกร  TCE10
42 B5913466 นายทรงวุฒิ สมคำศรี  Agricultural and Food Engineering10
43 B5913336 นางสาวธมลวรรณ ฉิมนาคพันธุ์  Agricultural and Food Engineering10
44 B5911868 นายพงศธร เอกวุธ  PE10
45 B5910946 นางสาวหัทยา สิงหฬ  Environmental Engineering10
46 B5910939 นายชนินทร์ วิเทศ  CME10
47 B5910687 นายกริชเพชร ดีเพิ่ม  Environmental Engineering10
48 B5910328 นายศิวัช อินทนา  CME10
49 B5910168 นายธนพล ภูพุทธา  CPE10
50 B5909773 นางสาวรุจิราพร คมขำ  Agricultural and Food Engineering10
51 B5909001 นายกัมปนาท ศรีก้อม  Agricultural and Food Engineering10
52 B5908998 นายธิติพันธุ์ กรวิรัตน์  Agricultural and Food Engineering10
53 B5908615 นายภาณุพงษ์ โคตรเครื่อง  Environmental Engineering10
54 B5908462 นายยุทธชัย วรรณทอง  PE10
55 B5907786 นายธนพงษ์ โคตรเวียง  Environmental Engineering10
56 B5907724 นางสาววรรณภา ประทุมวัน  CME10
57 B5906963 นางสาวสิริรัตน์ สีเจริญ  Environmental Engineering10
58 B5906543 นายปรัชญา โมกไธสง  PE10
59 B5906444 นางสาวกาญจนาภรณ์ ศรีบุญเรือง  Agricultural and Food Engineering10
60 B5906239 นางสาวเมธินี ใจสบาย  Agricultural and Food Engineering10
61 B5905331 นางสาวศศิประภา แก้วไธสง  Environmental Engineering10
62 B5904518 นายธนากร ศาลางาม  Environmental Engineering10
63 B5903573 นางสาวขวัญใจ ภูบุญศรี  Agricultural and Food Engineering60
64 B5903252 นายปัญญา นาเวียง  Geological Engineering60
65 B5902880 นางสาวปาริชาติ วงค์พิพัฒศิลป์  Agricultural and Food Engineering10
66 B5900978 นายภูภีม นนท์ช้าง  Agricultural and Food Engineering60
67 B5900626 นายนันทวัฒน์ ยืนยง  Agricultural and Food Engineering10
68 B5900411 นางสาวนฤมล แสงเทียน  Environmental Engineering10
69 B5827411 นายธีรพงษ์ ศิริรัตน์  ChemE10
70 B5825363 นายณัฐชนนท์ พุทไธสงค์  Environmental Engineering10
71 B5825073 นางสาวอลิสรา สอนอินทร์  Automotive Engineering10
72 B5823055 นายปรียะ โพธิสว่าง  TCE10
73 B5819515 นางสาวชลิดา ไชยนิฮม  Environmental Engineering10
74 B5817948 นายจตุรพร บุดดา  EE10
75 B5812011 นายนันธวัตร ทานนท์นอก  Geological Engineering10
76 B5811052 นางสาววราภรณ์ บุญยะโพธิ์ศรี  Geological Engineering10
77 B5806645 นางสาวพิมพ์พันธ์ โถมนาการ  CPE10
78 B5804627 นางสาวเกวลิน บุญเชิดฉาย  Environmental Engineering10
79 B5725465 นางสาวเกศวรินทร์ คล้ายดอน  Mechatronics Engineering10
80 B5725359 นางสาวสมฤทัย ยันสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
81 B5719846 นางสาวมุขกรินทร์ รื่นเริง  MAE40
82 B5715589 นายพัดยศ สายรัตน์ ชื่นชม  Environmental Engineering10
83 B5712618 นางสาวพัชราภรณ์ ปรางมาศ  Geological Engineering10
84 B5709304 นางสาวรัชนี สายตรง  Environmental Engineering40
85 B5705719 นางสาวณัฏยา จ่าชัยภูมิ  MAE10
86 B5704279 นายสิทธิพงษ์ แววนำ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING40
87 B5700073 นายวีระพล เตชนัน  Electronic Engineering10
88 B5537464 นางสาวอนุติวงศ์ จุกระโทก  Metallurgical Engineering10
89 B5328451 นางสาวขวัญฤดี บุญมาตุ่น  CE40
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
90 B5762354 นางสาวจุฑากาญจน์ ภูลับดวง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.