รายชื่อนศ.
รายวิชา103105 : CALCULUS III
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5953363 นางสาวรักชริน ขุนพิพิธ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B5445929 นายศรัณย์ ศุทธดา  Agricultural and Food Engineering
3 B5540648 นางสาวนฤมล ทิพย์หมัด  EE
4 B5702886 นายณัฐพงศ์ แซ่เตียว  CPE
5 B5818501 นางสาวณัฐณิชา มอบทองหลาง  CE
6 B5900084 นางสาวปารตี ภูทาวัน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
7 B5900701 นางสาวญานิกา โพธิจันทร์  Environmental Engineering
8 B5901272 นางสาวพิชชาภา ประเสริฐกุล  Agricultural and Food Engineering
9 B5901517 นายอับดุลฮากีม ปาเซเลาะ  CE
10 B5904303 นายวีรภัทร พันธ์ทอง  Agricultural and Food Engineering
11 B5904501 นายวีรพงษ์ วงชารี  PE
12 B5905478 นายธนาณัติ พานิช  Environmental Engineering
13 B5905850 นางสาวปิยะมาศ สมกลาง  Agricultural and Food Engineering
14 B5910533 นางสาวฐาปนี ลับดีพะเนา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
15 B5910656 นางสาวขนิษฐา พิริยะพงษ์พันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
16 B5910854 นางสาวอารีรัตน์ รัตนมูล  Agricultural and Food Engineering
17 B5911264 นางสาวสุนิสา นาวาทอง  Environmental Engineering
18 B5912377 นายพิษณุ คำกิ่ง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
19 B5912674 นางสาวกฤติมุข กฤษแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
20 B5912940 นายรัฐพงศ์ ทองสกุล  PE
21 B5913145 นายพงศ์พล กิ่มยิ่งยศ  CE
22 B5913855 นางสาวทิวาพร เพทราเวช  PE
23 B5915309 นายพิสิษฐ์ เรือศรีจันทร์  PE
24 B5915781 นางสาวพัชรวดี ใจรักษ์  Environmental Engineering
25 B5916238 นายมณเฑียร เผ่าเมือง  Environmental Engineering
26 B5916269 นางสาวธิตติยานันท์ นัดทะยาย  PE
27 B5916290 นางสาวพรมณี อินทมาส  PE
28 B5916382 นายนีรนุช กระเหรี่ยง  Metallurgical Engineering
29 B5916528 นายชัยธวัฒน์ ชัยธนสุวรรณ  PE
30 B5916931 นางสาวสุดารัตน์ ศรียงยศ  Environmental Engineering
31 B5916986 นางสาวทิพาพิชญาณัสม์ คู่วัจนกุล  Environmental Engineering
32 B5917075 นางสาวณัฐณิชา เที่ยงขันธ์  Agricultural and Food Engineering
33 B5919680 นายวรพงศ์ บุญประกอบ  Electronic Engineering
34 B5921195 นายนิรุต ทองพรมราช  Environmental Engineering
35 B5925216 นายภาณุพันธ์ แสนงาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
36 B5927395 นายอมรินทร์ ชาภูวงษ์  PE
37 B5927524 นางสาวปาณิสรา กุศลจิตต์  PE
38 B6000127 นางสาวพัชรพร ดวดกระโทก  TCE
39 B6000325 นายสรธร นพคุณโพธิ์สว่าง  Automotive Engineering
40 B6000400 นายธีรภัทร์ พาขุนทด  Transportation And Logistics Engineering
41 B6000776 นางสาวภัทรลภา บุบผาชาติ  Transportation And Logistics Engineering
42 B6000974 นายวสันต์ วันยศ  Environmental Engineering
43 B6001346 นางสาวจิราวรรณ คงศรี  CE
44 B6001391 นายวายุ บัวหอม  CE
45 B6001445 นางสาวเนตรชนก มังธานี  Geological Engineering
46 B6001490 นายจิรภัทร กลมเกลี้ยง  Environmental Engineering
47 B6001537 นายคงเดช เที่ยงทางธรรม  CPE
48 B6001742 นายสุรชัย จิระวัฒโธ  N/A
49 B6001865 นายสุทธิพงษ์ วงค์อุปปา  EE
50 B6001988 นางสาวธนวรรณ สุทธิวารี  Transportation And Logistics Engineering
51 B6002213 นายวินัย จันทร์ดี  N/A
52 B6002251 นางสาวสุพัตรา พงษ์ไทย  Geological Engineering
53 B6003166 นายจิรายุส วรรณศิริ  IE
54 B6003395 นายปรัชญ์ เพ็ชรล้อมทอง  Transportation And Logistics Engineering
55 B6003401 นางสาวนพมาศ โงสันเทียะ  ME
56 B6003678 นางสาวทิพย์อาพร จาบทอง  Transportation And Logistics Engineering
57 B6003685 นายอลงกรณ์ ดีทวี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
58 B6003708 นายกิตติภูมิ สมอ้าง  IE
59 B6003821 นางสาวพร้อมศิริ วงค์อุดทา  Metallurgical Engineering
60 B6004200 นางสาวพีรพรรณ จันทรชัยศร  Automotive Engineering
61 B6004484 นางสาวรุ่งนภา ต่ายกระโทก  Transportation And Logistics Engineering
62 B6004521 นายธีราชัย อดทน  Environmental Engineering
63 B6004859 นางสาววิรัลยุพา แซ่อึ้ง  TCE
64 B6004880 นางสาววรายุพัชร แซ่อึ้ง  Metallurgical Engineering
65 B6004910 นายไชยา นิราช  AERONAUTICAL ENGINEERING
66 B6005009 นางสาวสุดารัตน์ สมัคศรี  ME
67 B6005054 นายกฤษฎา จาบตะคุ  Electronic Engineering
68 B6005061 นางสาวจินดารัตน์ มหา  Environmental Engineering
69 B6005085 นายกิตติพงษ์ พลนิกาย  AERONAUTICAL ENGINEERING
70 B6005122 นายพิชญา สุขเกษม  AERONAUTICAL ENGINEERING
71 B6005269 นางสาวธัญญารัตน์ ปานทุ่ง  Metallurgical Engineering
72 B6005283 นางสาวกัญญาลักษณ์ ตุ้มไธสง  Transportation And Logistics Engineering
73 B6005306 นายปรเมษฐ์ สาริบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
74 B6005375 นายอภิสิทธิ์ บุตรพรหม  AERONAUTICAL ENGINEERING
75 B6005399 นายวรัญญู ถิตย์วิลาศ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
76 B6005412 นายปุริม พลมณี  IE
77 B6005429 นายจักรกฤษณ์ อ้อมนอก  EE
78 B6005436 นางสาวอรุณกมล จักษุเขียว  CE
79 B6005443 นางสาวประภัสสร นิ่มขำ  ME
80 B6005474 นายนราวิชญ์ อื้อจรรยา  Agricultural and Food Engineering
81 B6005481 นางสาววนิดา พงอุดทา  Metallurgical Engineering
82 B6005542 นายศุภกฤต เค้ามิม  Metallurgical Engineering
83 B6005603 นางสาวจุฬารัตน์ ปั้นโท้  CE
84 B6005634 นายชนาธิป สมอหมอบ  CE
85 B6005641 นายกิตติยศ ยะเจริญ  EE
86 B6005719 นายพิพัฒน์ ประสงค์รัตน์  Metallurgical Engineering
87 B6005733 นายพงศภัค ตันสกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
88 B6005801 นางสาวปัณณพร ลือพงศ์พัฒนะ  ME
89 B6005818 นายชยากร พิลึกนา  CPE
90 B6005856 นางสาวกิตติพร เฉิดฉาย  IE
91 B6005894 นายปิยะพงษ์ ปะสาวะโน  Automotive Engineering
92 B6005931 นายสุพล พลชิต  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
93 B6005955 นางสาวสัภยา พลศักดิ์  Transportation And Logistics Engineering
94 B6005962 นางสาวอุบลวรรณ ศรีภักดี  Transportation And Logistics Engineering
95 B6005979 นางสาวรินทร์ชิสา พิชิตชัยธนินท์  Transportation And Logistics Engineering
96 B6006037 นายทรงชัย สุดสนอง  ME
97 B6006082 นางสาวชมภู่ อุระทา  EE
98 B6006136 นายฉกรรจ์ คิดดีจริง  Automotive Engineering
99 B6006143 นายณัฐวุฒิ ผนึกทอง  Automotive Engineering
100 B6006211 นายนันทวัฒน์ แสงเงิน  N/A
101 B6006242 นางสาวศุภรักษ์ กิ่งสักกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
102 B6006297 นายชนุดม ศรีสุรัตน์  CPE
103 B6006419 นายสมศักดิ์ สุทธิสนธิ์  Automotive Engineering
104 B6006426 นายนันทพงศ์ บูรณพันธ์  Electronic Engineering
105 B6006457 นายศุภกร มีอยู่  ME
106 B6006501 นายณัชนันท์ เพชรรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING
107 B6006594 นางสาวอรวรรณ ชาลีอ่อน  IE
108 B6006617 นายธนากร บัวหอม  AERONAUTICAL ENGINEERING
109 B6006662 นางสาวปิยะนันท์ แก้วสม  Metallurgical Engineering
110 B6006723 นางสาวเสาวลักษณ์ ชนะพจน์  Transportation And Logistics Engineering
111 B6006747 นายณราวุธ คำประเสริฐ  Electronic Engineering
112 B6006754 นางสาวกมลรัตน์ เกลี้ยงเกลา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
113 B6006792 นายณัฐภัทร เที่ยงทิศ  CPE
114 B6006822 นายบุญมี แสนเสน่ห์  ME
115 B6006839 นายศุภณัฐ นุชประมูล  Environmental Engineering
116 B6006853 นางสาวปิยะดา ทองกลอง  IE
117 B6006907 นางสาวกมลวรรณ แก้วโน  CE
118 B6006921 นายพุทธากร พลสงคราม  EE
119 B6006969 นายธวัชชัย ฦาชา  ME
120 B6006976 นางสาวอภิชญา พุทธรัสสุ  AERONAUTICAL ENGINEERING
121 B6007003 นายวัชระ จิตต์พาณิชย์  Automotive Engineering
122 B6007010 นายภาณุพงศ์ กตะศิลา  AERONAUTICAL ENGINEERING
123 B6007041 นายเจษฎา ลาธิโน  AERONAUTICAL ENGINEERING
124 B6007270 นางสาวชุติกาญจน์ ด่านแก้ว  N/A
125 B6007287 นางสาวอัมริน เกาะสูงเนิน  CPE
126 B6007423 นางสาวชณิดาปวีร์ ไกรเลิศจรูญชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING
127 B6007478 นางสาวจุฑาทิพย์ ธรรมสุทธิ  ChemE
128 B6007485 นายปัญกร แก้วเกาะสะบ้า  N/A
129 B6007508 นางสาวสัณห์สินี แซ่ลี้  ChemE
130 B6007539 นางสาวศรินทิพย์ กมลรัตน์  Metallurgical Engineering
131 B6007546 นายสุชาเมธ แถมพร  ME
132 B6007577 นางสาวสุดาทิพย์ จันทะแมด  IE
133 B6007614 นางสาวรวิพร โถบำรุง  CE
134 B6007638 นางสาวชนนิกานต์ วิชาชัย  PE
135 B6007775 นางสาวศรีสุดา บุญพรม  Transportation And Logistics Engineering
136 B6007799 นางสาวสุชาดา นิ่มเปีย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
137 B6007829 นายธนวัฒน์ กลิ่นหอม  Metallurgical Engineering
138 B6007836 นางสาวชลธร สว่างจิตร  AERONAUTICAL ENGINEERING
139 B6007874 นางสาวกอบศิริ สีดาแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING
140 B6008000 นายอานนท์ ใจบุญ  Environmental Engineering
141 B6008048 นางสาวธัญญาลักษณ์ รังหอม  ChemE
142 B6008079 นางสาวชลิตา ทาภักดี  Transportation And Logistics Engineering
143 B6008086 นายงบประมาณ เกตุมณี  EE
144 B6008093 นายปรีชา บัวทอง  ChemE
145 B6008109 นางสาวสกาวรัตน์ ศิลปกอบ  IE
146 B6008123 นายศุภกิตดิ์ ปาวะรีย์  CE
147 B6008277 นางสาวกฤติพร พึ่งสมบัติ  Transportation And Logistics Engineering
148 B6008291 นายวสันต์ ถิ่นสุวรรณ  EE
149 B6008314 นางสาวศุภิกา กวนกระโทก  Transportation And Logistics Engineering
150 B6008352 นางสาวดวงกมล คัตวงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING
151 B6008413 นายนวพรรษ คำเกษม  EE
152 B6008437 นางสาวธันยชนก แดงทิพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING
153 B6008567 นายณชศิษฐ์ ชวนขุนทด  ME
154 B6008635 นายชัยวัฒน์ กาญจนพิมาย  TCE
155 B6008666 นายจตุพล ปรีพิม  ME
156 B6008727 นางสาวขนิษฐา สายตรง  EE
157 B6008772 นางสาวชนิภรณ์ สุทธิวิรัตน์  Transportation And Logistics Engineering
158 B6008857 นางสาวปาณิศา เหล่าปาสี  ChemE
159 B6008888 นางสาวขนิษฐา จ่าโนนสูง  TCE
160 B6008987 นายรัฐธีร์ เมธีอรุณเกียรติ  AERONAUTICAL ENGINEERING
161 B6008994 นายธีรกานต์ จิโรจน์มนตรี  CE
162 B6009014 นายกีรตินันท์ เข็มทอง  Agricultural and Food Engineering
163 B6009038 นายภานุวัฒน์ ภูมิกำเนิด  Automotive Engineering
164 B6009113 นายอนุชา พลเยี่ยม  Agricultural and Food Engineering
165 B6009120 นางสาวกฤติยา สงคศาสตร์  Environmental Engineering
166 B6009168 นางสาวรัตน์ตวัน ขาวฉลาด  CPE
167 B6009182 นายธนากร รุ่งเรือง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
168 B6009250 นางสาวมัชฌิมา ปัญญาจักร์  Environmental Engineering
169 B6009267 นางสาววันธิดา อ่วมไธสง  ME
170 B6009274 นางสาววราภรณ์ วงศ์บุตร  ME
171 B6009298 นายวิสุทธิ์ชัย เอกสัตย์  CE
172 B6009328 นางสาวณัฐชา อุดมทรัพย์  CE
173 B6009434 นางสาวธัญกร หาญวิเศษ  Transportation And Logistics Engineering
174 B6009533 นางสาวกัญญาณัฐ โฉมสุภาพ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
175 B6009571 นางสาวชุติมา ทองน้อย  Electronic Engineering
176 B6009618 นางสาวเจนจิรา ปลัด  Environmental Engineering
177 B6009649 นายไพรัช ต้นเขียน  CPE
178 B6009656 นายไชยา การสอน  Electronic Engineering
179 B6009687 นางสาวปาณิศา สินสวัสดิ์  IE
180 B6009694 นายพิทยา เจาะรอด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
181 B6009724 นางสาวพรทิพย์ พลอยเขียว  AERONAUTICAL ENGINEERING
182 B6009748 นางสาวอารยา ประสาทสวัสดิ์ศิริ  IE
183 B6009762 นายธัญพิสิษฐ์ หอมสวรรค์  CPE
184 B6009823 นายพงศ์พันธุ์ พันจะโป๊ะ  CE
185 B6009847 นางสาวสโรชา จันทร์สมบัติ  Transportation And Logistics Engineering
186 B6009885 นางสาวธมลวรรณ ผลวาด  ME
187 B6009946 นายสหโชค บุญเสริม  Environmental Engineering
188 B6009977 นายชนภัย คงสงวนวงษ์  ME
189 B6009991 นางสาวภัทราวดี แก้วเมืองกลาง  Automotive Engineering
190 B6010003 นางสาวนัจนันท์ หงษ์นาง  Transportation And Logistics Engineering
191 B6010041 นางสาวอัมพร แสนกระจาย  Metallurgical Engineering
192 B6010065 นางสาวชฎาภรณ์ หนูจิตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
193 B6010072 นายกฤษติเมฆ นันธ์สุณีย์  Metallurgical Engineering
194 B6010096 นางสาวปณิดา แพงมูล  CERAMIC ENGINEERING
195 B6010102 นายนพรุจน์ บุตรดี  Automotive Engineering
196 B6010140 นางสาวดรุณี วงษ์พิทักษ์  EE
197 B6010171 นายเสกสรร จินโจ  CPE
198 B6010188 นายจิตรเทพ รัตนตระกูลเดชา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
199 B6010195 นายกฤติพงศ์ พฤกษาศรี  Automotive Engineering
200 B6010201 นายปกรณ์ หาญนิโรจน์รัมย์  CPE
201 B6010232 นางสาวเบญจพร ชาวไร่นาค  Geological Engineering
202 B6010270 นายภัคพล หินจำปา  Automotive Engineering
203 B6010461 นางสาวชโลธร อับนาค  Metallurgical Engineering
204 B6010775 นายอุทัย โกสุมภ์  Automotive Engineering
205 B6010836 นายณัฐพล เข็มทอง  IE
206 B6010973 นายอนุสรณ์ โฉมแดง  Agricultural and Food Engineering
207 B6012076 นางสาวปวัณภัสร์ สุรเรืองโรจน์  Metallurgical Engineering
208 B6012090 นางสาวปิยวรรณ ธนรัตน์รุจินัน  EE
209 B6012113 นางสาวพรสิณี จั่นเอี้ยง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
210 B6012144 นายพิศุทธิ์ ตู้ธนบัตร  EE
211 B6012236 นายชนายุทธ ช่วยโพธิ์กลาง  Agricultural and Food Engineering
212 B6012731 นางสาวพุธิตา เล็กเจริญศรี  EE
213 B6012748 นางสาวปิยะภรณ์ ปัจศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
214 B6013394 นางสาววราทิพย์ นามมณี  CPE
215 B6013523 นายณัฐวัฒน์ หัสกรรณ์  Automotive Engineering
216 B6013646 นางสาวสริมน จิตอารี  ChemE
217 B6014193 นายธนบัตร แก้วแบน  Electronic Engineering
218 B6014261 นางสาวกัลยา เพ็ชรจิตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
219 B6014377 นายธวัชชัย ลีลาด  ME
220 B6014520 นางสาวประวีณา ดงกระโทก  TCE
221 B6014643 นางสาวณัทภัค หัดชุมพล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
222 B6014933 นางสาวมาริษา เผือกเกลี้ยง  IE
223 B6015299 นายณัฐพล ปาลรัตน์  ME
224 B6015404 นางสาววราภรณ์ พูลศรี  IE
225 B6015466 นายอธิวัฒน์ อยู่ต้น  EE
226 B6016050 นายภัทรพล คงศิริ  IE
227 B6016159 นางสาวพันแสง เรือนปัญจะ  Metallurgical Engineering
228 B6016616 นางสาวสุมาลี ปานเกิด  TCE
229 B6016678 นางสาวชลิดา วังคำแหง  TCE
230 B6016692 นางสาวประภาสิริกร สีหะวงษ์  TCE
231 B6016708 นางสาวอารียา มิ่งมิตรวัน  TCE
232 B6016715 นางสาวชลิตตา สวัสดิ์ผล  TCE
233 B6016777 นายธัญพิสิษฐ์ ก้องนวกุล  TCE
234 B6016807 นายธรรมรัตน์ แก้วคำแหง  ME
235 B6016913 นางสาวเบญจภรณ์ สวัสดี  PE
236 B6017163 นางสาววรรณศร สายสุวรรณ  Environmental Engineering
237 B6017170 นางสาวศิริญาภรณ์ เหล็กจีน  Environmental Engineering
238 B6017200 นางสาวชิษณุภรณ์ สุริยะศรี  Geological Engineering
239 B6017446 นายพงศกร เจริญโชติ  Automotive Engineering
240 B6017583 นายณรัณ ถาบุตร  Automotive Engineering
241 B6017644 นายพิสิษฐ์ แสนณรงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING
242 B6018207 นายวรวุธ วงษ์สมศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
243 B6018375 นายจักรพงษ์ พานเล็ก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
244 B6018412 นายนพวินท์ มังกรเจริญกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
245 B6018764 นางสาวอรวรรณ สุขเปีย  TCE
246 B6018788 นางสาวฐิติวรดา บัวภา  Transportation And Logistics Engineering
247 B6019457 นายฤทธิโรจน์ ขุนรัตนโรจน์  CPE
248 B6019532 นายปัญญา ดีประชา  N/A
249 B6019846 นางสาวกัญญาพัชร วงษ์สละ  TCE
250 B6019921 นางสาวณัญชนก สุขนอก  IE
251 B6020125 นางสาวไตรมณี ทือเกาะ  TCE
252 B6020149 นางสาวมธุรส ภักดี  CIVIL ENGINEERING
253 B6020163 นางสาวขวัญนรี ประวันนา  CPE
254 B6020316 นางสาววิลาสินี มีชัย  IE
255 B6020408 นายณัฐวัฒน์ รัตนโชติเรืองสุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
256 B6020439 นางสาวรดามณี อรรคเนตร์  EE
257 B6020880 นางสาววาสนา โอนสันเทียะ  TCE
258 B6021672 นายวรงครัตน์ โคตรสาลี  Agricultural and Food Engineering
259 B6022013 นายโยธิน บรรณะศรี  Electronic Engineering
260 B6022167 นางสาวจัณทราทิพย์ ต่ายธานี  CE
261 B6022198 นางสาวสุวนันท์ ภักดี  ChemE
262 B6024154 นายเมธี มณีเลิศ  N/A
263 B6025632 นายณัชพล บุญใหญ่  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
264 B6026196 นายกัมพล สมตั้ง  ME
265 B6026530 นายธนพล แนวเพชร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
266 B6028978 นายพงศกร จันทร์สว่าง  TCE
267 B6029166 นายจารุวัฒน์ ภูหนองโอง  CERAMIC ENGINEERING
268 B6029302 นายธวัช พันเพียง  N/A
269 B6029319 นายอานนท์ เชื้อสุพรรณ  N/A
270 B6029333 นายชาญวิทย์ กาแดง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
271 B6029661 นางสาวสุรัตวดี ขุนแพง  Agricultural and Food Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.