รายชื่อนศ.
รายวิชา103105 : CALCULUS III
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5953363 นางสาวรักชริน ขุนพิพิธ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6029661 นางสาวสุรัตวดี ขุนแพง  Agricultural and Food Engineering60
3 B6029333 นายชาญวิทย์ กาแดง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
4 B6029319 นายอานนท์ เชื้อสุพรรณ  N/A10
5 B6029302 นายธวัช พันเพียง  N/A10
6 B6029166 นายจารุวัฒน์ ภูหนองโอง  CERAMIC ENGINEERING10
7 B6028978 นายพงศกร จันทร์สว่าง  TCE10
8 B6026530 นายธนพล แนวเพชร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
9 B6026196 นายกัมพล สมตั้ง  ME10
10 B6025632 นายณัชพล บุญใหญ่  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
11 B6024154 นายเมธี มณีเลิศ  N/A10
12 B6022198 นางสาวสุวนันท์ ภักดี  ChemE10
13 B6022167 นางสาวจัณทราทิพย์ ต่ายธานี  CE10
14 B6022013 นายโยธิน บรรณะศรี  Electronic Engineering10
15 B6021672 นายวรงครัตน์ โคตรสาลี  Agricultural and Food Engineering10
16 B6020880 นางสาววาสนา โอนสันเทียะ  TCE10
17 B6020439 นางสาวรดามณี อรรคเนตร์  EE10
18 B6020408 นายณัฐวัฒน์ รัตนโชติเรืองสุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
19 B6020316 นางสาววิลาสินี มีชัย  IE10
20 B6020163 นางสาวขวัญนรี ประวันนา  CPE10
21 B6020149 นางสาวมธุรส ภักดี  CIVIL ENGINEERING60
22 B6020125 นางสาวไตรมณี ทือเกาะ  TCE10
23 B6019921 นางสาวณัญชนก สุขนอก  IE10
24 B6019846 นางสาวกัญญาพัชร วงษ์สละ  TCE10
25 B6019532 นายปัญญา ดีประชา  N/A10
26 B6019457 นายฤทธิโรจน์ ขุนรัตนโรจน์  CPE10
27 B6018788 นางสาวฐิติวรดา บัวภา  Transportation And Logistics Engineering10
28 B6018764 นางสาวอรวรรณ สุขเปีย  TCE10
29 B6018412 นายนพวินท์ มังกรเจริญกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
30 B6018375 นายจักรพงษ์ พานเล็ก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
31 B6018207 นายวรวุธ วงษ์สมศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
32 B6017644 นายพิสิษฐ์ แสนณรงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
33 B6017583 นายณรัณ ถาบุตร  Automotive Engineering10
34 B6017446 นายพงศกร เจริญโชติ  Automotive Engineering10
35 B6017200 นางสาวชิษณุภรณ์ สุริยะศรี  Geological Engineering10
36 B6017170 นางสาวศิริญาภรณ์ เหล็กจีน  Environmental Engineering10
37 B6017163 นางสาววรรณศร สายสุวรรณ  Environmental Engineering60
38 B6016913 นางสาวเบญจภรณ์ สวัสดี  PE10
39 B6016807 นายธรรมรัตน์ แก้วคำแหง  ME10
40 B6016777 นายธัญพิสิษฐ์ ก้องนวกุล  TCE10
41 B6016715 นางสาวชลิตตา สวัสดิ์ผล  TCE10
42 B6016708 นางสาวอารียา มิ่งมิตรวัน  TCE10
43 B6016692 นางสาวประภาสิริกร สีหะวงษ์  TCE10
44 B6016678 นางสาวชลิดา วังคำแหง  TCE10
45 B6016616 นางสาวสุมาลี ปานเกิด  TCE10
46 B6016159 นางสาวพันแสง เรือนปัญจะ  Metallurgical Engineering10
47 B6016050 นายภัทรพล คงศิริ  IE10
48 B6015466 นายอธิวัฒน์ อยู่ต้น  EE10
49 B6015404 นางสาววราภรณ์ พูลศรี  IE10
50 B6015299 นายณัฐพล ปาลรัตน์  ME10
51 B6014933 นางสาวมาริษา เผือกเกลี้ยง  IE10
52 B6014643 นางสาวณัทภัค หัดชุมพล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
53 B6014520 นางสาวประวีณา ดงกระโทก  TCE10
54 B6014377 นายธวัชชัย ลีลาด  ME10
55 B6014261 นางสาวกัลยา เพ็ชรจิตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
56 B6014193 นายธนบัตร แก้วแบน  Electronic Engineering10
57 B6013646 นางสาวสริมน จิตอารี  ChemE10
58 B6013523 นายณัฐวัฒน์ หัสกรรณ์  Automotive Engineering10
59 B6013394 นางสาววราทิพย์ นามมณี  CPE10
60 B6012748 นางสาวปิยะภรณ์ ปัจศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
61 B6012731 นางสาวพุธิตา เล็กเจริญศรี  EE10
62 B6012236 นายชนายุทธ ช่วยโพธิ์กลาง  Agricultural and Food Engineering10
63 B6012144 นายพิศุทธิ์ ตู้ธนบัตร  EE10
64 B6012113 นางสาวพรสิณี จั่นเอี้ยง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
65 B6012090 นางสาวปิยวรรณ ธนรัตน์รุจินัน  EE10
66 B6012076 นางสาวปวัณภัสร์ สุรเรืองโรจน์  Metallurgical Engineering10
67 B6010973 นายอนุสรณ์ โฉมแดง  Agricultural and Food Engineering10
68 B6010836 นายณัฐพล เข็มทอง  IE10
69 B6010775 นายอุทัย โกสุมภ์  Automotive Engineering10
70 B6010461 นางสาวชโลธร อับนาค  Metallurgical Engineering10
71 B6010270 นายภัคพล หินจำปา  Automotive Engineering10
72 B6010232 นางสาวเบญจพร ชาวไร่นาค  Geological Engineering10
73 B6010201 นายปกรณ์ หาญนิโรจน์รัมย์  CPE10
74 B6010195 นายกฤติพงศ์ พฤกษาศรี  Automotive Engineering10
75 B6010188 นายจิตรเทพ รัตนตระกูลเดชา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
76 B6010171 นายเสกสรร จินโจ  CPE10
77 B6010140 นางสาวดรุณี วงษ์พิทักษ์  EE10
78 B6010102 นายนพรุจน์ บุตรดี  Automotive Engineering10
79 B6010096 นางสาวปณิดา แพงมูล  CERAMIC ENGINEERING10
80 B6010072 นายกฤษติเมฆ นันธ์สุณีย์  Metallurgical Engineering10
81 B6010065 นางสาวชฎาภรณ์ หนูจิตร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
82 B6010041 นางสาวอัมพร แสนกระจาย  Metallurgical Engineering10
83 B6010003 นางสาวนัจนันท์ หงษ์นาง  Transportation And Logistics Engineering10
84 B6009991 นางสาวภัทราวดี แก้วเมืองกลาง  Automotive Engineering10
85 B6009977 นายชนภัย คงสงวนวงษ์  ME10
86 B6009946 นายสหโชค บุญเสริม  Environmental Engineering10
87 B6009885 นางสาวธมลวรรณ ผลวาด  ME10
88 B6009847 นางสาวสโรชา จันทร์สมบัติ  Transportation And Logistics Engineering10
89 B6009823 นายพงศ์พันธุ์ พันจะโป๊ะ  CE10
90 B6009762 นายธัญพิสิษฐ์ หอมสวรรค์  CPE10
91 B6009748 นางสาวอารยา ประสาทสวัสดิ์ศิริ  IE10
92 B6009724 นางสาวพรทิพย์ พลอยเขียว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
93 B6009694 นายพิทยา เจาะรอด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
94 B6009687 นางสาวปาณิศา สินสวัสดิ์  IE10
95 B6009656 นายไชยา การสอน  Electronic Engineering10
96 B6009649 นายไพรัช ต้นเขียน  CPE10
97 B6009618 นางสาวเจนจิรา ปลัด  Environmental Engineering10
98 B6009571 นางสาวชุติมา ทองน้อย  Electronic Engineering10
99 B6009533 นางสาวกัญญาณัฐ โฉมสุภาพ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
100 B6009434 นางสาวธัญกร หาญวิเศษ  Transportation And Logistics Engineering10
101 B6009328 นางสาวณัฐชา อุดมทรัพย์  CE10
102 B6009298 นายวิสุทธิ์ชัย เอกสัตย์  CE10
103 B6009274 นางสาววราภรณ์ วงศ์บุตร  ME10
104 B6009267 นางสาววันธิดา อ่วมไธสง  ME10
105 B6009250 นางสาวมัชฌิมา ปัญญาจักร์  Environmental Engineering10
106 B6009182 นายธนากร รุ่งเรือง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
107 B6009168 นางสาวรัตน์ตวัน ขาวฉลาด  CPE10
108 B6009120 นางสาวกฤติยา สงคศาสตร์  Environmental Engineering10
109 B6009113 นายอนุชา พลเยี่ยม  Agricultural and Food Engineering10
110 B6009038 นายภานุวัฒน์ ภูมิกำเนิด  Automotive Engineering10
111 B6009014 นายกีรตินันท์ เข็มทอง  Agricultural and Food Engineering10
112 B6008994 นายธีรกานต์ จิโรจน์มนตรี  CE10
113 B6008987 นายรัฐธีร์ เมธีอรุณเกียรติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
114 B6008888 นางสาวขนิษฐา จ่าโนนสูง  TCE10
115 B6008857 นางสาวปาณิศา เหล่าปาสี  ChemE10
116 B6008772 นางสาวชนิภรณ์ สุทธิวิรัตน์  Transportation And Logistics Engineering10
117 B6008727 นางสาวขนิษฐา สายตรง  EE10
118 B6008666 นายจตุพล ปรีพิม  ME10
119 B6008635 นายชัยวัฒน์ กาญจนพิมาย  TCE10
120 B6008567 นายณชศิษฐ์ ชวนขุนทด  ME10
121 B6008437 นางสาวธันยชนก แดงทิพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
122 B6008413 นายนวพรรษ คำเกษม  EE10
123 B6008352 นางสาวดวงกมล คัตวงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
124 B6008314 นางสาวศุภิกา กวนกระโทก  Transportation And Logistics Engineering10
125 B6008291 นายวสันต์ ถิ่นสุวรรณ  EE10
126 B6008277 นางสาวกฤติพร พึ่งสมบัติ  Transportation And Logistics Engineering10
127 B6008123 นายศุภกิตดิ์ ปาวะรีย์  CE10
128 B6008109 นางสาวสกาวรัตน์ ศิลปกอบ  IE10
129 B6008093 นายปรีชา บัวทอง  ChemE10
130 B6008086 นายงบประมาณ เกตุมณี  EE10
131 B6008079 นางสาวชลิตา ทาภักดี  Transportation And Logistics Engineering10
132 B6008048 นางสาวธัญญาลักษณ์ รังหอม  ChemE10
133 B6008000 นายอานนท์ ใจบุญ  Environmental Engineering10
134 B6007874 นางสาวกอบศิริ สีดาแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
135 B6007836 นางสาวชลธร สว่างจิตร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
136 B6007829 นายธนวัฒน์ กลิ่นหอม  Metallurgical Engineering10
137 B6007799 นางสาวสุชาดา นิ่มเปีย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
138 B6007775 นางสาวศรีสุดา บุญพรม  Transportation And Logistics Engineering10
139 B6007638 นางสาวชนนิกานต์ วิชาชัย  PE10
140 B6007614 นางสาวรวิพร โถบำรุง  CE10
141 B6007577 นางสาวสุดาทิพย์ จันทะแมด  IE10
142 B6007546 นายสุชาเมธ แถมพร  ME10
143 B6007539 นางสาวศรินทิพย์ กมลรัตน์  Metallurgical Engineering10
144 B6007508 นางสาวสัณห์สินี แซ่ลี้  ChemE10
145 B6007485 นายปัญกร แก้วเกาะสะบ้า  N/A10
146 B6007478 นางสาวจุฑาทิพย์ ธรรมสุทธิ  ChemE10
147 B6007423 นางสาวชณิดาปวีร์ ไกรเลิศจรูญชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
148 B6007287 นางสาวอัมริน เกาะสูงเนิน  CPE10
149 B6007270 นางสาวชุติกาญจน์ ด่านแก้ว  N/A60
150 B6007041 นายเจษฎา ลาธิโน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
151 B6007010 นายภาณุพงศ์ กตะศิลา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
152 B6007003 นายวัชระ จิตต์พาณิชย์  Automotive Engineering10
153 B6006976 นางสาวอภิชญา พุทธรัสสุ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
154 B6006969 นายธวัชชัย ฦาชา  ME10
155 B6006921 นายพุทธากร พลสงคราม  EE10
156 B6006907 นางสาวกมลวรรณ แก้วโน  CE10
157 B6006853 นางสาวปิยะดา ทองกลอง  IE10
158 B6006839 นายศุภณัฐ นุชประมูล  Environmental Engineering10
159 B6006822 นายบุญมี แสนเสน่ห์  ME10
160 B6006792 นายณัฐภัทร เที่ยงทิศ  CPE10
161 B6006754 นางสาวกมลรัตน์ เกลี้ยงเกลา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
162 B6006747 นายณราวุธ คำประเสริฐ  Electronic Engineering10
163 B6006723 นางสาวเสาวลักษณ์ ชนะพจน์  Transportation And Logistics Engineering10
164 B6006662 นางสาวปิยะนันท์ แก้วสม  Metallurgical Engineering10
165 B6006617 นายธนากร บัวหอม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
166 B6006594 นางสาวอรวรรณ ชาลีอ่อน  IE10
167 B6006501 นายณัชนันท์ เพชรรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
168 B6006457 นายศุภกร มีอยู่  ME10
169 B6006426 นายนันทพงศ์ บูรณพันธ์  Electronic Engineering10
170 B6006419 นายสมศักดิ์ สุทธิสนธิ์  Automotive Engineering10
171 B6006297 นายชนุดม ศรีสุรัตน์  CPE10
172 B6006242 นางสาวศุภรักษ์ กิ่งสักกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
173 B6006211 นายนันทวัฒน์ แสงเงิน  N/A60
174 B6006143 นายณัฐวุฒิ ผนึกทอง  Automotive Engineering10
175 B6006136 นายฉกรรจ์ คิดดีจริง  Automotive Engineering10
176 B6006082 นางสาวชมภู่ อุระทา  EE10
177 B6006037 นายทรงชัย สุดสนอง  ME10
178 B6005979 นางสาวรินทร์ชิสา พิชิตชัยธนินท์  Transportation And Logistics Engineering10
179 B6005962 นางสาวอุบลวรรณ ศรีภักดี  Transportation And Logistics Engineering10
180 B6005955 นางสาวสัภยา พลศักดิ์  Transportation And Logistics Engineering10
181 B6005931 นายสุพล พลชิต  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
182 B6005894 นายปิยะพงษ์ ปะสาวะโน  Automotive Engineering10
183 B6005856 นางสาวกิตติพร เฉิดฉาย  IE10
184 B6005818 นายชยากร พิลึกนา  CPE10
185 B6005801 นางสาวปัณณพร ลือพงศ์พัฒนะ  ME10
186 B6005733 นายพงศภัค ตันสกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
187 B6005719 นายพิพัฒน์ ประสงค์รัตน์  Metallurgical Engineering10
188 B6005641 นายกิตติยศ ยะเจริญ  EE10
189 B6005634 นายชนาธิป สมอหมอบ  CE10
190 B6005603 นางสาวจุฬารัตน์ ปั้นโท้  CE10
191 B6005542 นายศุภกฤต เค้ามิม  Metallurgical Engineering10
192 B6005481 นางสาววนิดา พงอุดทา  Metallurgical Engineering10
193 B6005474 นายนราวิชญ์ อื้อจรรยา  Agricultural and Food Engineering10
194 B6005443 นางสาวประภัสสร นิ่มขำ  ME10
195 B6005436 นางสาวอรุณกมล จักษุเขียว  CE10
196 B6005429 นายจักรกฤษณ์ อ้อมนอก  EE10
197 B6005412 นายปุริม พลมณี  IE10
198 B6005399 นายวรัญญู ถิตย์วิลาศ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
199 B6005375 นายอภิสิทธิ์ บุตรพรหม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
200 B6005306 นายปรเมษฐ์ สาริบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
201 B6005283 นางสาวกัญญาลักษณ์ ตุ้มไธสง  Transportation And Logistics Engineering10
202 B6005269 นางสาวธัญญารัตน์ ปานทุ่ง  Metallurgical Engineering10
203 B6005122 นายพิชญา สุขเกษม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
204 B6005085 นายกิตติพงษ์ พลนิกาย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
205 B6005061 นางสาวจินดารัตน์ มหา  Environmental Engineering10
206 B6005054 นายกฤษฎา จาบตะคุ  Electronic Engineering10
207 B6005009 นางสาวสุดารัตน์ สมัคศรี  ME10
208 B6004910 นายไชยา นิราช  AERONAUTICAL ENGINEERING10
209 B6004880 นางสาววรายุพัชร แซ่อึ้ง  Metallurgical Engineering10
210 B6004859 นางสาววิรัลยุพา แซ่อึ้ง  TCE10
211 B6004521 นายธีราชัย อดทน  Environmental Engineering10
212 B6004484 นางสาวรุ่งนภา ต่ายกระโทก  Transportation And Logistics Engineering10
213 B6004200 นางสาวพีรพรรณ จันทรชัยศร  Automotive Engineering10
214 B6003821 นางสาวพร้อมศิริ วงค์อุดทา  Metallurgical Engineering10
215 B6003708 นายกิตติภูมิ สมอ้าง  IE10
216 B6003685 นายอลงกรณ์ ดีทวี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
217 B6003678 นางสาวทิพย์อาพร จาบทอง  Transportation And Logistics Engineering10
218 B6003401 นางสาวนพมาศ โงสันเทียะ  ME10
219 B6003395 นายปรัชญ์ เพ็ชรล้อมทอง  Transportation And Logistics Engineering10
220 B6003166 นายจิรายุส วรรณศิริ  IE10
221 B6002251 นางสาวสุพัตรา พงษ์ไทย  Geological Engineering10
222 B6002213 นายวินัย จันทร์ดี  N/A10
223 B6001988 นางสาวธนวรรณ สุทธิวารี  Transportation And Logistics Engineering10
224 B6001865 นายสุทธิพงษ์ วงค์อุปปา  EE10
225 B6001742 นายสุรชัย จิระวัฒโธ  N/A60
226 B6001537 นายคงเดช เที่ยงทางธรรม  CPE10
227 B6001490 นายจิรภัทร กลมเกลี้ยง  Environmental Engineering10
228 B6001445 นางสาวเนตรชนก มังธานี  Geological Engineering10
229 B6001391 นายวายุ บัวหอม  CE10
230 B6001346 นางสาวจิราวรรณ คงศรี  CE10
231 B6000974 นายวสันต์ วันยศ  Environmental Engineering10
232 B6000776 นางสาวภัทรลภา บุบผาชาติ  Transportation And Logistics Engineering10
233 B6000400 นายธีรภัทร์ พาขุนทด  Transportation And Logistics Engineering10
234 B6000325 นายสรธร นพคุณโพธิ์สว่าง  Automotive Engineering10
235 B6000127 นางสาวพัชรพร ดวดกระโทก  TCE60
236 B5927524 นางสาวปาณิสรา กุศลจิตต์  PE10
237 B5927395 นายอมรินทร์ ชาภูวงษ์  PE10
238 B5925216 นายภาณุพันธ์ แสนงาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
239 B5921195 นายนิรุต ทองพรมราช  Environmental Engineering60
240 B5919680 นายวรพงศ์ บุญประกอบ  Electronic Engineering10
241 B5917075 นางสาวณัฐณิชา เที่ยงขันธ์  Agricultural and Food Engineering60
242 B5916986 นางสาวทิพาพิชญาณัสม์ คู่วัจนกุล  Environmental Engineering10
243 B5916931 นางสาวสุดารัตน์ ศรียงยศ  Environmental Engineering10
244 B5916528 นายนันทวัฒน์ เชี่ยวเกตวิทย์  PE10
245 B5916382 นายนีรนุช กระเหรี่ยง  Metallurgical Engineering60
246 B5916290 นางสาวพรมณี อินทมาส  PE10
247 B5916269 นางสาวธิตติยานันท์ นัดทะยาย  PE10
248 B5916238 นายมณเฑียร เผ่าเมือง  Environmental Engineering10
249 B5915781 นางสาวพัชรวดี ใจรักษ์  Environmental Engineering10
250 B5915309 นายพิสิษฐ์ เรือศรีจันทร์  PE10
251 B5913855 นางสาวทิวาพร เพทราเวช  PE10
252 B5913145 นายพงศ์พล กิ่มยิ่งยศ  CE10
253 B5912940 นายรัฐพงศ์ ทองสกุล  PE10
254 B5912674 นางสาวกฤติมุข กฤษแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
255 B5912377 นายพิษณุ คำกิ่ง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
256 B5911264 นางสาวสุนิสา นาวาทอง  Environmental Engineering60
257 B5910854 นางสาวอารีรัตน์ รัตนมูล  Agricultural and Food Engineering60
258 B5910656 นางสาวขนิษฐา พิริยะพงษ์พันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
259 B5910533 นางสาวฐาปนี ลับดีพะเนา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
260 B5905850 นางสาวปิยะมาศ สมกลาง  Agricultural and Food Engineering10
261 B5905478 นายธนาณัติ พานิช  Environmental Engineering10
262 B5904501 นายวีรพงษ์ วงชารี  PE10
263 B5904303 นายวีรภัทร พันธ์ทอง  Agricultural and Food Engineering10
264 B5901517 นายอับดุลฮากีม ปาเซเลาะ  CE10
265 B5901272 นางสาวพิชชาภา ประเสริฐกุล  Agricultural and Food Engineering10
266 B5900701 นางสาวญานิกา โพธิจันทร์  Environmental Engineering10
267 B5900084 นางสาวปารตี ภูทาวัน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
268 B5818501 นางสาวณัฐณิชา มอบทองหลาง  CE10
269 B5702886 นายณัฐพงศ์ แซ่เตียว  CPE10
270 B5540648 นางสาวนฤมล ทิพย์หมัด  EE10
271 B5445929 นายศรัณย์ ศุทธดา  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.