รายชื่อนศ.
รายวิชา103105 : CALCULUS III
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6002169 นางสาวกิตยาภรณ์ หารโสภา  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6029722 นางสาวฐิติยา อุดมสุข  EE10
3 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม  Metallurgical Engineering10
4 B6028909 นายชญานนท์ ประกาสิเน  N/A10
5 B6027322 นายสุขศิริ เสมอเหมือน  Metallurgical Engineering10
6 B6026721 นายสุประกิต สารรักษ์  CE10
7 B6026417 นายเทพทัต นุบาล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
8 B6026318 นายภาคิน อินทร์เจริญ  EE10
9 B6025809 นายพงศธร ทองนุ่ม  ChemE10
10 B6025779 นางสาวธีรดา ถิ่นปัญจา  N/A10
11 B6025724 นายปติวรรษ แฝงสูงเนิน  CPE10
12 B6025151 นายจักรภัทร เวทศิลป์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
13 B6025144 นางสาวนุจรี หล้าปวงคำ  PE10
14 B6025106 นายธราธิปบดี ณ หนองคาย  CE10
15 B6025021 นางสาวพวงเพชร พะพงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
16 B6024932 นายณัฐกฤษฎ์ ชะโยจะ  Electronic Engineering10
17 B6024697 นางสาวธารินี จำปาชื่น  IE10
18 B6024062 นายธนากร เผ่าทัพ  Environmental Engineering10
19 B6023973 นางสาวสุวนันท์ เปิดโปง  CPE10
20 B6022150 นายธนวินท์ ทิพยธร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
21 B6020903 นางสาวพรพิมล เกตุสระน้อย  ChemE10
22 B6020743 นางสาวอาทิตยา บุราคร  N/A60
23 B6020477 นายจิรกฤต ทองทา  IE10
24 B6020378 นายฉัตรพงศ์ เจริญสันธิ์  EE10
25 B6020187 นายประกฤษฎิ์ สระแก้ว  CPE10
26 B6020095 นางสาวสิริจิรัญญา วสุวิภา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
27 B6019952 นายมนตรี เอื้อกิจ  Geological Engineering10
28 B6019938 นางสาวเมธาวี อรรถวัน  CPE10
29 B6019808 นางสาวธมลวรรณ เหมือนกูล  CE10
30 B6019198 นายชัยวัฒน์ จตุรวัฒนาพงศ์  N/A10
31 B6018672 นางสาวปริยกร คำงาม  ME10
32 B6018276 นายภูวนาถ พานิชโยทัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
33 B6018016 นายปณิธาน ชัยวงศ์  Geological Engineering10
34 B6017972 นางสาวจิตรานุช ขมิ้นทอง  Transportation And Logistics Engineering10
35 B6017941 นายศุภชัย ปัญจาวงษ์  Agricultural and Food Engineering10
36 B6017651 นายคมชาญ รามฤทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
37 B6017545 นายรัฐพงศ์ อุดมทรัพย์  Automotive Engineering10
38 B6017408 นางสาวกรกมล รสหวาน  IE10
39 B6016852 นายภาติยะ เเพงลม  TCE10
40 B6016739 นางสาวกุลธนัต บัวกลาง  TCE10
41 B6016494 นายภาณุพงศ์ รัตนรักษ์วาณิช  ME10
42 B6016470 นายธวัชชัย อิ่มสมบัติ  ChemE10
43 B6016081 นายรามัญ นันท์เมือง  ME10
44 B6016029 นายอรรถชัย ประสพโชค  TCE10
45 B6016005 นายนราวุฒิ กันชาติ  EE10
46 B6015206 นางสาวอรชิตา มีพันธ์  Transportation And Logistics Engineering10
47 B6014971 นางสาวอารญา เกิดมงคล  Electronic Engineering10
48 B6014773 นางสาวนฤมล กมลภพ  EE10
49 B6013943 นางสาวลาวัณย์ รังศรี  EE10
50 B6013486 นางสาวบุญสิตา สิงห์วี  Electronic Engineering10
51 B6013387 นายวิชญ์ อึ้งธนไพศาล  Automotive Engineering10
52 B6012953 นางสาวกฤตยพร ผลิพิมาย  EE10
53 B6012816 นายธีรวัจน์ เพชรศรีกาญจน์  EE10
54 B6012410 นางสาวทอฝัน พรมงาม  IE10
55 B6012205 นางสาวอมรรัตน์ อินเอิบ  TCE10
56 B6011925 นายกฤติน จุดดา  CPE10
57 B6011857 นายธาดา คำภักดี  Automotive Engineering10
58 B6011758 นางสาวพิชญาภา สัจจะเขต  Geological Engineering10
59 B6011482 นายอมรินทร์ เชื้อมาก  Automotive Engineering10
60 B6011284 นายวรชัย ปัดถาธิตัง  CPE10
61 B6011123 นางสาวจันทกานต์ จันทร์แจ้ง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
62 B6011116 นางสาวปรียาพร ถิ่นทองหลาง  TCE10
63 B6011093 นางสาววาสนา บุญรัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
64 B6011062 นายปภพ จินวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
65 B6011048 นางสาวช่อทิพย์ พรหมรักษา  ChemE10
66 B6010898 นางสาวจริญญา พงษ์ศิริรักษ์  TCE10
67 B6010768 นายปิยะพงษ์ กิตติชัยวัฒนา  CPE10
68 B6010690 นางสาวนันท์นภัส อุดมโภชน์  Geological Engineering10
69 B6010676 นายอาริก คงสัตย์  N/A60
70 B6010638 นางสาวศุนิษา ปะจินัง  ChemE10
71 B6010607 นางสาวลาวัล อุดเมืองเพีย  ME10
72 B6010430 นางสาวศศินา สอนกระโทก  Transportation And Logistics Engineering10
73 B6010263 นางสาวธนัญญา จันทร์หัวโทน  Transportation And Logistics Engineering10
74 B6010119 นางสาวปิยนันท์ เวียงดินดำ  Transportation And Logistics Engineering10
75 B6010089 นายนันทพงศ์ นากอ  CE10
76 B6009878 นางสาวสิริมา ขันแก้ว  Electronic Engineering10
77 B6009861 นางสาวกัญญาณี ระเบียบโพธิ์  IE10
78 B6009540 นายณัฐพงษ์ ตันสอน  Electronic Engineering10
79 B6009366 นายกิตติภณ ศรีสุพรรณราช  TCE10
80 B6008970 นางสาวณัฏฐณิชา ขำวงค์  CPE10
81 B6008963 นายยุทธกิจ ยุทธกิจเสรี  CE10
82 B6008871 นางสาวกฤติยาพร บรรลุ  TCE10
83 B6008765 นายวชิระ ใจโพธิ์  Agricultural and Food Engineering10
84 B6008710 นางสาวอริษา แก่นสาร  Geological Engineering10
85 B6008659 นางสาวศุทธินี สุวรรณกลาง  CE10
86 B6008482 นายอนันต์ กรึกกระโทก  Transportation And Logistics Engineering10
87 B6008475 นายนครินทร์ แถลงกลาง  EE10
88 B6008147 นายเกียรติศักดิ์ ปิดตาทะสา  EE10
89 B6007713 นายจิระพงศ์ สุภาผล  TCE10
90 B6007690 นายกิตติพันธ์ เฟื่องคร  CPE10
91 B6007584 นางสาวณัฏกมล จุนถิระพงศ์  N/A60
92 B6007522 นายนนทพัทธ์ ภิญโญธรรมากร  EE10
93 B6007393 นางสาวอรวรรณ สิงห์ซอม  Automotive Engineering10
94 B6007355 นางสาวนฤมล ชลศาลาสินธุ์  TCE10
95 B6007256 นางสาวศุภักษร คุ้มสวัสดิ์  Transportation And Logistics Engineering10
96 B6006938 นางสาวนงเยาว์ อินหนองตาสาม  CE10
97 B6006761 นายธวัชชัย กองษร  Transportation And Logistics Engineering10
98 B6006631 นางสาวสมฤดี ศาลางาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
99 B6006525 นายกล มุ่งวิชา  CPE10
100 B6006495 นางสาวชลลดา ชอบขยัน  Transportation And Logistics Engineering10
101 B6006303 นายศุภกฤษฏิ์ จามสิงห์คำ  Geological Engineering10
102 B6006198 นางสาวปิยธิดา แขวนสันเทียะ  Geological Engineering10
103 B6006105 นางสาวสุพิชญา ชาติชำนิ  CERAMIC ENGINEERING10
104 B6005887 นางสาวทิพย์ตะวัน คำฤทธิ์  ME10
105 B6004996 นายอนุชา นครังสุ  Automotive Engineering10
106 B6004897 นายพัชรพล ฟองสมุทร์  CPE10
107 B6004866 นายสรวิชญ์ ศรีวิสุทธิ์  N/A60
108 B6004842 นางสาวลัลนา สืบดี  CE10
109 B6004835 นายชยุต กุลนา  ME10
110 B6004804 นายภูวนาท ต่อชีวี  CPE10
111 B6004743 นางสาวศิริวิภา คำพิลา  ChemE10
112 B6004736 นางสาวสุดารัตน์ จูมแพง  TCE10
113 B6004699 นางสาวธันยพร ทองเมือง  Automotive Engineering10
114 B6004637 นายกิตติกร จันทร์นวล  EE10
115 B6004590 นายสหรัฐ สุระปัญญา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
116 B6004514 นางสาวพรพิมล รังษี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
117 B6004507 นายณฐนนท์ เมืองโคตร  TCE10
118 B6004439 นายนิติพล ดอนมงคุณ  Electronic Engineering10
119 B6004422 นางสาวพรนรินทร์ ง้าวบุ่งคล้า  CE10
120 B6004408 นายพีระเมธา นราดุลย์  CPE10
121 B6004316 นางสาวมณีรัตน์ ครองทรัพย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
122 B6004309 นางสาวเพ็ญทิพา เพ็งศรี  IE10
123 B6004231 นายธนกร เข็มทอง  N/A60
124 B6004224 นายภูริช พิพัฒน์ธรรมคุณ  Electronic Engineering10
125 B6004194 นายศรัณย์ นครสวรรค์  Automotive Engineering10
126 B6004187 นายสุทธิศักดิ์ จิลละธาน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
127 B6004118 นายพงชธร อุปสาร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
128 B6004088 นายณัฐวุฒิ วังคีรี  N/A10
129 B6004064 นางสาวกมลมณี สุขใส  IE10
130 B6004040 นายศิริศักดิ์ ใจซื่อ  CE10
131 B6004033 นายณภัทรชนก แสนแก้ว  Electronic Engineering10
132 B6004019 นางสาววรางคณา สกุลเนตร  Geological Engineering10
133 B6004002 นางสาววรวรรณ สุทธศร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
134 B6003890 นางสาวรุ่งธิวา ทุมโส  PE10
135 B6003883 นายพีระพล สุดหล้า  N/A60
136 B6003869 นายชาตรี ต้องกระโทก  EE10
137 B6003852 นายเกริกพล ดอกแขมกลาง  CPE10
138 B6003845 นายศราวุฒิ ยิ้มจันทร์  ME10
139 B6003791 นายกฤตเมธ สังข์ทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
140 B6003760 นายกิตติธรา ศรีสุวรรณ  Transportation And Logistics Engineering10
141 B6003739 นางสาวปวรรณรัตน์ ท้องฟ้า  Transportation And Logistics Engineering10
142 B6003661 นางสาวณัฐภรณ์ สุขปัน  ME10
143 B6003630 นายรัชกฤษณ์ บุตรศรี  CERAMIC ENGINEERING10
144 B6003623 นายแสน กุดสงค์  ME10
145 B6003616 นายนนทพัทธ์ กุณา  EE10
146 B6003586 นางสาววราลักษณ์ มาตย์ภูธร  Geological Engineering10
147 B6003555 นางสาวธนัชชา ยาวิละ  ME10
148 B6003470 นางสาวจิราพร น่วมสิริ  N/A60
149 B6003449 นายภาสกร โคตรชมภู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
150 B6003357 นางสาวเบญจวรรณ งอนรถ  EE10
151 B6003333 นายชินดนัย ทองเหมือน  Automotive Engineering10
152 B6003319 นายชินกฤต ระวาดชิต  EE10
153 B6003302 นายอภิสิทธิ์ แก้วหล้า  TCE10
154 B6003272 นางสาวทิวาพร ศรีหาบุญทัน  TCE10
155 B6003227 นางสาวจินตนา ติตาระวัฒน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
156 B6003197 นางสาวสุวัจนี จากโคกสูง  Geological Engineering10
157 B6003180 นายยุทธนา โนมขุนทด  IE10
158 B6003128 นางสาวอัยรดา จันทร์สุพันธ์  ChemE10
159 B6003104 นางสาวปาริฉัตร คมขำ  IE10
160 B6003081 นายวีระชัย อรรคสังข์  CERAMIC ENGINEERING10
161 B6003029 นายสุทธวีร์ ฉัตรพัฒนศิริ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
162 B6002978 นางสาวชมพูนุช อัครมะหะเวทน์  Transportation And Logistics Engineering10
163 B6002954 นายยศพัฒน์ พวงมาลี  Automotive Engineering10
164 B6002930 นางสาวอารียา ญายะนันท์  Transportation And Logistics Engineering10
165 B6002916 นางสาวปิยะธิดา กงนาง  N/A60
166 B6002893 นายณัฐวุฒิ บุญสังข์  CE10
167 B6002879 นางสาวจันทร์ฉาย สุวรรณโค  Transportation And Logistics Engineering10
168 B6002855 นายณัฐดนัย ป้อมบุญมี  CE10
169 B6002831 นายชัยสิทธิ์ ด้วงกัน  IE10
170 B6002824 นายนภดล สวยประดิษฐ์รัตน์  EE10
171 B6002817 นายโชติพงษ์ สดขุนเณร  EE10
172 B6002794 นายภานุพงศ์ รู้จิตร  ME10
173 B6002732 นางสาวทักษิณา ธีรเดชาภพ  IE10
174 B6002701 นางสาวปุณยาพร กลิ่นอุดม  Electronic Engineering10
175 B6002671 นายธเนศร์ จันทร์ศิริสกุล  CPE10
176 B6002664 นายเจตุพนน์ ศรีภูธร  CPE10
177 B6002626 นายกิตติภพ ตัดพุดซา  IE10
178 B6002619 นายสุดที่รัก ป้องแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
179 B6002602 นายนิติพงษ์ โคตรสูงเนิน  ME10
180 B6002596 นางสาวดวงหทัย แตงกระโทก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
181 B6002589 นายธิติวุฒิ กษมาวุฒิ  ME10
182 B6002541 นายชิษณุชา ธนปรัชญ์ธำรง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
183 B6002534 นางสาวสุดาพร ใจมนต์  Geological Engineering10
184 B6002510 นางสาวสุชาวดี เที่ยงตรง  CPE10
185 B6002503 นางสาวณิชารัตน์ บัวนวน  ME10
186 B6002497 นายธนาดล บุญปลูก  CE10
187 B6002466 นางสาวดาวดวงจันทร์ ชั้นบุญ  Electronic Engineering10
188 B6002459 นายรฌกร แสงศุภกุล  Automotive Engineering10
189 B6002442 นางสาวพิมพ์ประพาย ปานสมัย  IE10
190 B6002435 นางสาวกัญญาณี ศรีเพียร  Transportation And Logistics Engineering10
191 B6002428 นางสาวเบญจมาภรณ์ ทุ่งกลาง  Geological Engineering10
192 B6002398 นายธนพล ถิ่นขาม  TCE10
193 B6002374 นางสาวณัฐนรีย์ ศรีจันทร์  ME10
194 B6002329 นายพงศภัค สรรพประเสริฐ  Environmental Engineering10
195 B6002305 นางสาวณัฐริกา หนูมอ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
196 B6002299 นายปณิธาน ก้อนครบุรี  CE10
197 B6002282 นายภุชเคนทร์ สิงห์ปรุ  Transportation And Logistics Engineering10
198 B6002114 นางสาวศุภดา แดนงูเหลือม  IE10
199 B6002107 นางสาวยุพิน แป้นแก้ว  Metallurgical Engineering10
200 B6002084 นายอภิศักดิ์ เดชไธสง  TCE60
201 B6002053 นายธีรพล ผลสุวรรณ  CE10
202 B6002039 นางสาวประภัสสร ศรีบัวโรย  ChemE10
203 B6002015 นายชัชวาล กุลโคตร  Automotive Engineering10
204 B6002008 นางสาวอรวี พุทธสังข์  CPE10
205 B6001964 นายธนภัทร ประสพบุญ  EE10
206 B6001957 นางสาวมัลลิกา ไชยมงค์  CE10
207 B6001919 นายวีระ บัวชุม  Environmental Engineering10
208 B6001889 นางสาวอัญธิกา คิมเม  CE10
209 B6001827 นางสาวนิดชดา รักษาสมบัติ  IE10
210 B6001803 นางสาวพิชชาพร แป้นศรี  CPE10
211 B6001773 นายจิตติพัฒน์ธิติ ไชยมาตย์  Geological Engineering10
212 B6001667 นางสาวภาณิตา ปิ่นทอง  Transportation And Logistics Engineering10
213 B6001636 นางสาวปิยาพร พรมสาเพ็ชร  IE10
214 B6001629 นางสาวบุษกร นามรินทร์  Automotive Engineering10
215 B6001599 นายธนกร วงศ์สุวพิชญ์  EE10
216 B6001582 นายพีรพงษ์ เฝ้าเวียงคำ  Automotive Engineering10
217 B6001551 นายศาสตภัค รัตนวัน  Metallurgical Engineering10
218 B6001520 นายกิตติชัย จิตเจริญ  CPE10
219 B6001513 นางสาวสรินญา สิรยานันท์  ME10
220 B6001438 นายพีรพัฒน์ เภรี  EE10
221 B6001421 นางสาวจันทริกา อุตคุต  N/A10
222 B6001322 นางสาวอรวรรณ เก่าพิมาย  PE10
223 B6001308 นายเกริกเกียรติ บุญธรรม  CE10
224 B6001278 นางสาวกัญญารัตน์ โกฎหอม  Agricultural and Food Engineering10
225 B6001193 นายกรกต จันจินดา  N/A10
226 B6001186 นางสาวอัจฉราพร โอกระโทก  CPE10
227 B6001179 นายทัตเทพ เอกทินวัฒน์  EE10
228 B6001155 นายอภิสิทธิ์ มูลสง่า  TCE10
229 B6001148 นางสาวประวีณา พรดอน  ME10
230 B6001131 นางสาวภัทรภร คงชายดง  Geological Engineering10
231 B6001094 นายธนวัติ เพชรล้อม  N/A60
232 B6001087 นายธีรพล ชมชาติ  CE10
233 B6001070 นายธีรนิตย์ ปัญโญ  Geological Engineering10
234 B6001063 นายอิทธิฤทธิ์ จงอ่อนกลาง  Automotive Engineering10
235 B6001056 นายชวัลวิทย์ ทุรันไธสง  Automotive Engineering10
236 B6000998 นางสาวปุณฑริกา วาระโว  Transportation And Logistics Engineering10
237 B6000950 นายกฤษณรักษ์ ปลั่งกลาง  CPE10
238 B6000943 นางสาวฐิติมา พูลเพิ่ม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
239 B6000912 นายวรัญญู สารพันธ์  EE10
240 B6000899 นายณัฐนนท์ ศรีขจร  CE10
241 B6000875 นายอภิวัฒน์ กลอนจะโปะ  TCE10
242 B6000868 นางสาวทิพย์ประภา วรสาร  Agricultural and Food Engineering10
243 B6000783 นายพรเทพ ทวีทรัพย์  CPE10
244 B6000752 นางสาวเพลินพิศ ประทุมฝาง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
245 B6000738 นางสาวทอรีน เทพเสนา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
246 B6000721 นางสาวธีริศรา ถีสูงเนิน  Transportation And Logistics Engineering10
247 B6000714 นางสาวแสงดาว อินสิง  Transportation And Logistics Engineering10
248 B6000707 นางสาวทิพยรัตน์ นามวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
249 B6000691 นายจีรนันท์ชัย ศรีทับ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
250 B6000677 นายณัฐชนน สุวิทวัส  AERONAUTICAL ENGINEERING10
251 B6000660 นางสาวสุธิตา เป็นซอ  IE10
252 B6000653 นายยุทธศักดิ์ ทุ่งนา  Environmental Engineering10
253 B6000622 นายภานุวัฒน์ แข็งแรง  EE10
254 B6000615 นายสุกฤษฎิ์ จิตร์โคกกรวด  EE10
255 B6000608 นายศุภณัฐ บุญประเสริฐ  PE10
256 B6000547 นายปิยะลาภ คำรัง  ChemE10
257 B6000530 นายกันตพงศ์ พูนเกษม  CPE10
258 B6000523 นายสิทธิพล นอกไธสง  EE10
259 B6000509 นางสาวสิริลักษณ์ เขียนค้างพลู  IE10
260 B6000493 นางสาวอมรรัตน์ ล้ำเลิศสุวรรณ  IE10
261 B6000394 นางสาวภัทรภร แนบสนิท  Transportation And Logistics Engineering10
262 B6000370 นายกฤติน วิศิษฏ์ชีวิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
263 B6000363 นายอุทัย พันธเสน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
264 B6000356 นายธิติวุฒิ สถาพรบำรุงเผ่า  AERONAUTICAL ENGINEERING10
265 B6000349 นายอภิวัฒน์ แซ่มัว  Automotive Engineering10
266 B6000332 นางสาวเบญญาภา พลจันทึก  Automotive Engineering10
267 B6000301 นางสาวพัชริดา นันทะโสภา  IE10
268 B6000295 นางสาวปิยธิดา พินิจพงษ์  IE10
269 B6000288 นางสาวนภัสกร รุ่งเเสง  Electronic Engineering10
270 B6000271 นางสาวกมลวรรณ เกตุสระน้อย  Environmental Engineering10
271 B6000264 นายชัชพงศ์ ชะอุ้มผล  Environmental Engineering10
272 B6000257 นางสาวภูษณิศา สิริวิบูลย์  Environmental Engineering10
273 B6000134 นางสาวณัฐธิดา สุขสาย  TCE10
274 B6000110 นายธนภัทร เพียซ้าย  TCE10
275 B6000103 นายปฏิภาณ ด้านวังขวา  ME10
276 B6000097 นายศุภกิตติ์ สุภักดี  ME10
277 B6000080 นายธันยบูรณ์ ทุนทวีศีลศักดิ์  ME10
278 B6000073 นายวรากร ป้องกลาง  ChemE10
279 B6000066 นางสาวนัยพร วัฒนกูล  ChemE10
280 B6000035 นางสาวอริสา รังกลาง  CPE10
281 B5927401 นายฐิติกร อภิโชติจรัส  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
282 B5922284 นางสาวชฎาภรณ์ สุวรรณภักดิ์  Agricultural and Food Engineering10
283 B5916535 นางสาวศิริกัญญา ศิริบุรี  PE10
284 B5914937 นางสาวสุภิตา ดียิ่ง  Geological Engineering10
285 B5913657 นางสาวพิมพ์วิภา คะชะเสน  Metallurgical Engineering10
286 B5912667 นางสาวปริญญา ลือกลาง  PE10
287 B5912339 นางสาวจิรัญชา ทิพย์มณี  Agricultural and Food Engineering10
288 B5911561 นายนัครา คชสีห์  Metallurgical Engineering10
289 B5911523 นางสาวศรุตา วงศ์ชู  PE10
290 B5910090 นางสาวศิริรัตน์ ม่วงจั่น  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
291 B5909551 นายจอมพล บุตรดา  CE10
292 B5907113 นายสุรเดช ทองไทย  CPE10
293 B5905706 นางสาวตวงรัตน์ โพธิ์ศรีขาม  Geological Engineering10
294 B5905362 นายอดิสรณ์ คล้ายนุช  Geological Engineering10
295 B5905355 นายล้อมพงศ์ ทรมีฤทธิ์  CPE10
296 B5900398 นายสิรภพ แก้ววิเวก  Metallurgical Engineering10
297 B5822270 นายเรืองวิทย์ สิทธิวัชร  Transportation Engineering And Logistics10
298 B5812363 นางสาวสิรินญากร ทองดีนอก  CPE10
299 B5812059 นางสาวนภัสวรรณ โพธิ์ศรี  CPE10
300 B5810741 นางสาวกรรณิการ์ สิทธิชัย  CPE10
301 B5810628 นางสาวเบญจมาส ไชยสาคร  CPE10
302 B5809226 นางสาวณัฐกิจ ศิลลา  PE60
303 B5805761 นางสาวพรณิภา แยบสูงเนิน  CME10
304 B5804962 นางสาวอริสา หลงน้อย  Environmental Engineering10
305 B5802449 นางสาวณัฐกานต์ สุขปัน  CME10
306 B5722648 นายอวิรุทธ์ คุ้มพงษ์  IE10
307 B5722037 นายจิตรภณ ผุยสาธรรม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
308 B5714704 นายจิรทีปต์ โคตะ  CPE10
309 B5700820 นายทศพล สุทธิสุวรรณ  CPE10
310 B5529780 นายเจนยุทธนา วิรัสวา  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.