รายชื่อนศ.
รายวิชา103105 : CALCULUS III
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6002169 นางสาวกิตยาภรณ์ หารโสภา  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B5529780 นายเจนยุทธนา วิรัสวา  CPE
3 B5700820 นายทศพล สุทธิสุวรรณ  CPE
4 B5714704 นายจิรทีปต์ โคตะ  CPE
5 B5722037 นายจิตรภณ ผุยสาธรรม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING
6 B5722648 นายอวิรุทธ์ คุ้มพงษ์  IE
7 B5802449 นางสาวณัฐกานต์ สุขปัน  CME
8 B5804962 นางสาวอริสา หลงน้อย  Environmental Engineering
9 B5805761 นางสาวพรณิภา แยบสูงเนิน  CME
10 B5809226 นางสาวณัฐกิจ ศิลลา  PE
11 B5810628 นางสาวเบญจมาส ไชยสาคร  CPE
12 B5810741 นางสาวกรรณิการ์ สิทธิชัย  CPE
13 B5812059 นางสาวนภัสวรรณ โพธิ์ศรี  CPE
14 B5812363 นางสาวสิรินญากร ทองดีนอก  CPE
15 B5822270 นายเรืองวิทย์ สิทธิวัชร  Transportation Engineering And Logistics
16 B5900398 นายสิรภพ แก้ววิเวก  Metallurgical Engineering
17 B5905355 นายล้อมพงศ์ ทรมีฤทธิ์  CPE
18 B5905362 นายอดิสรณ์ คล้ายนุช  Geological Engineering
19 B5905706 นางสาวตวงรัตน์ โพธิ์ศรีขาม  Geological Engineering
20 B5907113 นายสุรเดช ทองไทย  CPE
21 B5909551 นายจอมพล บุตรดา  CE
22 B5910090 นางสาวศิริรัตน์ ม่วงจั่น  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
23 B5911523 นางสาวศรุตา วงศ์ชู  PE
24 B5911561 นายนัครา คชสีห์  Metallurgical Engineering
25 B5912339 นางสาวจิรัญชา ทิพย์มณี  Agricultural and Food Engineering
26 B5912667 นางสาวปริญญา ลือกลาง  PE
27 B5913657 นางสาวพิมพ์วิภา คะชะเสน  Metallurgical Engineering
28 B5914937 นางสาวสุภิตา ดียิ่ง  Geological Engineering
29 B5916535 นางสาวศิริกัญญา ศิริบุรี  PE
30 B5922284 นางสาวชฎาภรณ์ สุวรรณภักดิ์  Agricultural and Food Engineering
31 B5927401 นายฐิติกร อภิโชติจรัส  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
32 B6000035 นางสาวอริสา รังกลาง  CPE
33 B6000066 นางสาวนัยพร วัฒนกูล  ChemE
34 B6000073 นายวรากร ป้องกลาง  ChemE
35 B6000080 นายธันยบูรณ์ ทุนทวีศีลศักดิ์  ME
36 B6000097 นายศุภกิตติ์ สุภักดี  ME
37 B6000103 นายปฏิภาณ ด้านวังขวา  ME
38 B6000110 นายธนภัทร เพียซ้าย  TCE
39 B6000134 นางสาวณัฐธิดา สุขสาย  TCE
40 B6000257 นางสาวภูษณิศา สิริวิบูลย์  Environmental Engineering
41 B6000264 นายชัชพงศ์ ชะอุ้มผล  Environmental Engineering
42 B6000271 นางสาวกมลวรรณ เกตุสระน้อย  Environmental Engineering
43 B6000288 นางสาวนภัสกร รุ่งเเสง  Electronic Engineering
44 B6000295 นางสาวปิยธิดา พินิจพงษ์  IE
45 B6000301 นางสาวพัชริดา นันทะโสภา  IE
46 B6000332 นางสาวเบญญาภา พลจันทึก  Automotive Engineering
47 B6000349 นายอภิวัฒน์ แซ่มัว  Automotive Engineering
48 B6000356 นายธิติวุฒิ สถาพรบำรุงเผ่า  AERONAUTICAL ENGINEERING
49 B6000363 นายอุทัย พันธเสน  AERONAUTICAL ENGINEERING
50 B6000370 นายกฤติน วิศิษฏ์ชีวิน  AERONAUTICAL ENGINEERING
51 B6000394 นางสาวภัทรภร แนบสนิท  Transportation And Logistics Engineering
52 B6000493 นางสาวอมรรัตน์ ล้ำเลิศสุวรรณ  IE
53 B6000509 นางสาวสิริลักษณ์ เขียนค้างพลู  IE
54 B6000523 นายสิทธิพล นอกไธสง  EE
55 B6000530 นายกันตพงศ์ พูนเกษม  CPE
56 B6000547 นายปิยะลาภ คำรัง  ChemE
57 B6000608 นายศุภณัฐ บุญประเสริฐ  PE
58 B6000615 นายสุกฤษฎิ์ จิตร์โคกกรวด  EE
59 B6000622 นายภานุวัฒน์ แข็งแรง  EE
60 B6000653 นายยุทธศักดิ์ ทุ่งนา  Environmental Engineering
61 B6000660 นางสาวสุธิตา เป็นซอ  IE
62 B6000677 นายณัฐชนน สุวิทวัส  AERONAUTICAL ENGINEERING
63 B6000691 นายจีรนันท์ชัย ศรีทับ  AERONAUTICAL ENGINEERING
64 B6000707 นางสาวทิพยรัตน์ นามวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
65 B6000714 นางสาวแสงดาว อินสิง  Transportation And Logistics Engineering
66 B6000721 นางสาวธีริศรา ถีสูงเนิน  Transportation And Logistics Engineering
67 B6000738 นางสาวทอรีน เทพเสนา  AERONAUTICAL ENGINEERING
68 B6000752 นางสาวเพลินพิศ ประทุมฝาง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
69 B6000783 นายพรเทพ ทวีทรัพย์  CPE
70 B6000868 นางสาวทิพย์ประภา วรสาร  Agricultural and Food Engineering
71 B6000875 นายอภิวัฒน์ กลอนจะโปะ  TCE
72 B6000899 นายณัฐนนท์ ศรีขจร  CE
73 B6000912 นายวรัญญู สารพันธ์  EE
74 B6000943 นางสาวฐิติมา พูลเพิ่ม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
75 B6000950 นายกฤษณรักษ์ ปลั่งกลาง  CPE
76 B6000998 นางสาวปุณฑริกา วาระโว  Transportation And Logistics Engineering
77 B6001056 นายชวัลวิทย์ ทุรันไธสง  Automotive Engineering
78 B6001063 นายอิทธิฤทธิ์ จงอ่อนกลาง  Automotive Engineering
79 B6001070 นายธีรนิตย์ ปัญโญ  Geological Engineering
80 B6001087 นายธีรพล ชมชาติ  CE
81 B6001094 นายธนวัติ เพชรล้อม  N/A
82 B6001131 นางสาวภัทรภร คงชายดง  Geological Engineering
83 B6001148 นางสาวประวีณา พรดอน  ME
84 B6001155 นายอภิสิทธิ์ มูลสง่า  TCE
85 B6001179 นายทัตเทพ เอกทินวัฒน์  EE
86 B6001186 นางสาวอัจฉราพร โอกระโทก  CPE
87 B6001193 นายกรกต จันจินดา  N/A
88 B6001278 นางสาวกัญญารัตน์ โกฎหอม  Agricultural and Food Engineering
89 B6001308 นายเกริกเกียรติ บุญธรรม  CE
90 B6001322 นางสาวอรวรรณ เก่าพิมาย  PE
91 B6001421 นางสาวจันทริกา อุตคุต  N/A
92 B6001438 นายพีรพัฒน์ เภรี  EE
93 B6001513 นางสาวสรินญา สิรยานันท์  ME
94 B6001520 นายกิตติชัย จิตเจริญ  CPE
95 B6001551 นายศาสตภัค รัตนวัน  Metallurgical Engineering
96 B6001582 นายพีรพงษ์ เฝ้าเวียงคำ  Automotive Engineering
97 B6001599 นายธนกร วงศ์สุวพิชญ์  EE
98 B6001629 นางสาวบุษกร นามรินทร์  Automotive Engineering
99 B6001636 นางสาวปิยาพร พรมสาเพ็ชร  IE
100 B6001667 นางสาวภาณิตา ปิ่นทอง  Transportation And Logistics Engineering
101 B6001773 นายจิตติพัฒน์ธิติ ไชยมาตย์  Geological Engineering
102 B6001803 นางสาวพิชชาพร แป้นศรี  CPE
103 B6001827 นางสาวนิดชดา รักษาสมบัติ  IE
104 B6001889 นางสาวอัญธิกา คิมเม  CE
105 B6001919 นายวีระ บัวชุม  Environmental Engineering
106 B6001957 นางสาวมัลลิกา ไชยมงค์  CE
107 B6001964 นายธนภัทร ประสพบุญ  EE
108 B6002008 นางสาวอรวี พุทธสังข์  CPE
109 B6002015 นายชัชวาล กุลโคตร  Automotive Engineering
110 B6002039 นางสาวประภัสสร ศรีบัวโรย  ChemE
111 B6002053 นายธีรพล ผลสุวรรณ  CE
112 B6002084 นายอภิศักดิ์ เดชไธสง  TCE
113 B6002107 นางสาวยุพิน แป้นแก้ว  Metallurgical Engineering
114 B6002114 นางสาวศุภดา แดนงูเหลือม  IE
115 B6002282 นายภุชเคนทร์ สิงห์ปรุ  Transportation And Logistics Engineering
116 B6002299 นายปณิธาน ก้อนครบุรี  CE
117 B6002305 นางสาวณัฐริกา หนูมอ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
118 B6002329 นายพงศภัค สรรพประเสริฐ  Environmental Engineering
119 B6002374 นางสาวณัฐนรีย์ ศรีจันทร์  ME
120 B6002398 นายธนพล ถิ่นขาม  TCE
121 B6002428 นางสาวเบญจมาภรณ์ ทุ่งกลาง  Geological Engineering
122 B6002435 นางสาวกัญญาณี ศรีเพียร  Transportation And Logistics Engineering
123 B6002442 นางสาวพิมพ์ประพาย ปานสมัย  IE
124 B6002459 นายรฌกร แสงศุภกุล  Automotive Engineering
125 B6002466 นางสาวดาวดวงจันทร์ ชั้นบุญ  Electronic Engineering
126 B6002497 นายธนาดล บุญปลูก  CE
127 B6002503 นางสาวณิชารัตน์ บัวนวน  ME
128 B6002510 นางสาวสุชาวดี เที่ยงตรง  CPE
129 B6002534 นางสาวสุดาพร ใจมนต์  Geological Engineering
130 B6002541 นายชิษณุชา ธนปรัชญ์ธำรง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
131 B6002589 นายธิติวุฒิ กษมาวุฒิ  ME
132 B6002596 นางสาวดวงหทัย แตงกระโทก  AERONAUTICAL ENGINEERING
133 B6002602 นายนิติพงษ์ โคตรสูงเนิน  ME
134 B6002619 นายสุดที่รัก ป้องแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
135 B6002626 นายกิตติภพ ตัดพุดซา  IE
136 B6002664 นายเจตุพนน์ ศรีภูธร  CPE
137 B6002671 นายธเนศร์ จันทร์ศิริสกุล  CPE
138 B6002701 นางสาวปุณยาพร กลิ่นอุดม  Electronic Engineering
139 B6002732 นางสาวทักษิณา ธีรเดชาภพ  IE
140 B6002794 นายภานุพงศ์ รู้จิตร  ME
141 B6002817 นายโชติพงษ์ สดขุนเณร  EE
142 B6002824 นายนภดล สวยประดิษฐ์รัตน์  EE
143 B6002831 นายชัยสิทธิ์ ด้วงกัน  IE
144 B6002855 นายณัฐดนัย ป้อมบุญมี  CE
145 B6002879 นางสาวจันทร์ฉาย สุวรรณโค  Transportation And Logistics Engineering
146 B6002893 นายณัฐวุฒิ บุญสังข์  CE
147 B6002916 นางสาวปิยะธิดา กงนาง  N/A
148 B6002930 นางสาวอารียา ญายะนันท์  Transportation And Logistics Engineering
149 B6002954 นายยศพัฒน์ พวงมาลี  Automotive Engineering
150 B6002978 นางสาวชมพูนุช อัครมะหะเวทน์  Transportation And Logistics Engineering
151 B6003029 นายสุทธวีร์ ฉัตรพัฒนศิริ  AERONAUTICAL ENGINEERING
152 B6003081 นายวีระชัย อรรคสังข์  CERAMIC ENGINEERING
153 B6003104 นางสาวปาริฉัตร คมขำ  IE
154 B6003128 นางสาวอัยรดา จันทร์สุพันธ์  ChemE
155 B6003180 นายยุทธนา โนมขุนทด  IE
156 B6003197 นางสาวสุวัจนี จากโคกสูง  Geological Engineering
157 B6003227 นางสาวจินตนา ติตาระวัฒน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
158 B6003272 นางสาวทิวาพร ศรีหาบุญทัน  TCE
159 B6003302 นายอภิสิทธิ์ แก้วหล้า  TCE
160 B6003319 นายชินกฤต ระวาดชิต  EE
161 B6003333 นายชินดนัย ทองเหมือน  Automotive Engineering
162 B6003357 นางสาวเบญจวรรณ งอนรถ  EE
163 B6003449 นายภาสกร โคตรชมภู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
164 B6003470 นางสาวจิราพร น่วมสิริ  N/A
165 B6003555 นางสาวธนัชชา ยาวิละ  ME
166 B6003586 นางสาววราลักษณ์ มาตย์ภูธร  Geological Engineering
167 B6003616 นายนนทพัทธ์ กุณา  EE
168 B6003623 นายแสน กุดสงค์  ME
169 B6003630 นายรัชกฤษณ์ บุตรศรี  CERAMIC ENGINEERING
170 B6003661 นางสาวณัฐภรณ์ สุขปัน  ME
171 B6003739 นางสาวปวรรณรัตน์ ท้องฟ้า  Transportation And Logistics Engineering
172 B6003760 นายกิตติธรา ศรีสุวรรณ  Transportation And Logistics Engineering
173 B6003791 นายกฤตเมธ สังข์ทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
174 B6003845 นายศราวุฒิ ยิ้มจันทร์  ME
175 B6003852 นายเกริกพล ดอกแขมกลาง  CPE
176 B6003869 นายชาตรี ต้องกระโทก  EE
177 B6003883 นายพีระพล สุดหล้า  N/A
178 B6003890 นางสาวรุ่งธิวา ทุมโส  PE
179 B6004002 นางสาววรวรรณ สุทธศร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
180 B6004019 นางสาววรางคณา สกุลเนตร  Geological Engineering
181 B6004033 นายณภัทรชนก แสนแก้ว  Electronic Engineering
182 B6004040 นายศิริศักดิ์ ใจซื่อ  CE
183 B6004064 นางสาวกมลมณี สุขใส  IE
184 B6004088 นายณัฐวุฒิ วังคีรี  N/A
185 B6004118 นายพงชธร อุปสาร  AERONAUTICAL ENGINEERING
186 B6004187 นายสุทธิศักดิ์ จิลละธาน  AERONAUTICAL ENGINEERING
187 B6004194 นายศรัณย์ นครสวรรค์  Automotive Engineering
188 B6004224 นายภูริช พิพัฒน์ธรรมคุณ  Electronic Engineering
189 B6004231 นายธนกร เข็มทอง  N/A
190 B6004309 นางสาวเพ็ญทิพา เพ็งศรี  IE
191 B6004316 นางสาวมณีรัตน์ ครองทรัพย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
192 B6004408 นายพีระเมธา นราดุลย์  CPE
193 B6004422 นางสาวพรนรินทร์ ง้าวบุ่งคล้า  CE
194 B6004439 นายนิติพล ดอนมงคุณ  Electronic Engineering
195 B6004507 นายณฐนนท์ เมืองโคตร  TCE
196 B6004514 นางสาวพรพิมล รังษี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
197 B6004590 นายสหรัฐ สุระปัญญา  AERONAUTICAL ENGINEERING
198 B6004637 นายกิตติกร จันทร์นวล  EE
199 B6004699 นางสาวธันยพร ทองเมือง  Automotive Engineering
200 B6004736 นางสาวสุดารัตน์ จูมแพง  TCE
201 B6004743 นางสาวศิริวิภา คำพิลา  ChemE
202 B6004804 นายภูวนาท ต่อชีวี  CPE
203 B6004835 นายชยุต กุลนา  ME
204 B6004842 นางสาวลัลนา สืบดี  CE
205 B6004866 นายสรวิชญ์ ศรีวิสุทธิ์  N/A
206 B6004897 นายพัชรพล ฟองสมุทร์  CPE
207 B6004996 นายอนุชา นครังสุ  Automotive Engineering
208 B6005887 นางสาวทิพย์ตะวัน คำฤทธิ์  ME
209 B6006105 นางสาวสุพิชญา ชาติชำนิ  CERAMIC ENGINEERING
210 B6006198 นางสาวปิยธิดา แขวนสันเทียะ  Geological Engineering
211 B6006303 นายศุภกฤษฏิ์ จามสิงห์คำ  Geological Engineering
212 B6006495 นางสาวชลลดา ชอบขยัน  Transportation And Logistics Engineering
213 B6006525 นายกล มุ่งวิชา  CPE
214 B6006631 นางสาวสมฤดี ศาลางาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
215 B6006761 นายธวัชชัย กองษร  Transportation And Logistics Engineering
216 B6006938 นางสาวนงเยาว์ อินหนองตาสาม  CE
217 B6007256 นางสาวศุภักษร คุ้มสวัสดิ์  Transportation And Logistics Engineering
218 B6007355 นางสาวนฤมล ชลศาลาสินธุ์  TCE
219 B6007393 นางสาวอรวรรณ สิงห์ซอม  Automotive Engineering
220 B6007522 นายนนทพัทธ์ ภิญโญธรรมากร  EE
221 B6007584 นางสาวณัฏกมล จุนถิระพงศ์  N/A
222 B6007690 นายกิตติพันธ์ เฟื่องคร  CPE
223 B6007713 นายจิระพงศ์ สุภาผล  TCE
224 B6008147 นายเกียรติศักดิ์ ปิดตาทะสา  EE
225 B6008475 นายนครินทร์ แถลงกลาง  EE
226 B6008482 นายอนันต์ กรึกกระโทก  Transportation And Logistics Engineering
227 B6008659 นางสาวศุทธินี สุวรรณกลาง  CE
228 B6008710 นางสาวอริษา แก่นสาร  Geological Engineering
229 B6008765 นายวชิระ ใจโพธิ์  Agricultural and Food Engineering
230 B6008871 นางสาวกฤติยาพร บรรลุ  TCE
231 B6008963 นายยุทธกิจ ยุทธกิจเสรี  CE
232 B6008970 นางสาวณัฏฐณิชา ขำวงค์  CPE
233 B6009366 นายกิตติภณ ศรีสุพรรณราช  TCE
234 B6009540 นายณัฐพงษ์ ตันสอน  Electronic Engineering
235 B6009861 นางสาวกัญญาณี ระเบียบโพธิ์  IE
236 B6009878 นางสาวสิริมา ขันแก้ว  Electronic Engineering
237 B6010089 นายนันทพงศ์ นากอ  CE
238 B6010119 นางสาวปิยนันท์ เวียงดินดำ  Transportation And Logistics Engineering
239 B6010263 นางสาวธนัญญา จันทร์หัวโทน  Transportation And Logistics Engineering
240 B6010430 นางสาวศศินา สอนกระโทก  Transportation And Logistics Engineering
241 B6010607 นางสาวลาวัล อุดเมืองเพีย  ME
242 B6010638 นางสาวศุนิษา ปะจินัง  ChemE
243 B6010676 นายอาริก คงสัตย์  N/A
244 B6010690 นางสาวนันท์นภัส อุดมโภชน์  Geological Engineering
245 B6010768 นายปิยะพงษ์ กิตติชัยวัฒนา  CPE
246 B6010898 นางสาวจริญญา พงษ์ศิริรักษ์  TCE
247 B6011048 นางสาวช่อทิพย์ พรหมรักษา  ChemE
248 B6011062 นายปภพ จินวงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
249 B6011093 นางสาววาสนา บุญรัตน์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
250 B6011116 นางสาวปรียาพร ถิ่นทองหลาง  TCE
251 B6011123 นางสาวจันทกานต์ จันทร์แจ้ง  AERONAUTICAL ENGINEERING
252 B6011284 นายวรชัย ปัดถาธิตัง  CPE
253 B6011482 นายอมรินทร์ เชื้อมาก  Automotive Engineering
254 B6011758 นางสาวพิชญาภา สัจจะเขต  Geological Engineering
255 B6011857 นายธาดา คำภักดี  Automotive Engineering
256 B6011925 นายกฤติน จุดดา  CPE
257 B6012205 นางสาวอมรรัตน์ อินเอิบ  TCE
258 B6012410 นางสาวทอฝัน พรมงาม  IE
259 B6012816 นายธีรวัจน์ เพชรศรีกาญจน์  EE
260 B6012953 นางสาวกฤตยพร ผลิพิมาย  EE
261 B6013387 นายวิชญ์ อึ้งธนไพศาล  Automotive Engineering
262 B6013486 นางสาวบุญสิตา สิงห์วี  Electronic Engineering
263 B6013943 นางสาวลาวัณย์ รังศรี  EE
264 B6014773 นางสาวนฤมล กมลภพ  EE
265 B6014971 นางสาวอารญา เกิดมงคล  Electronic Engineering
266 B6015206 นางสาวอรชิตา มีพันธ์  Transportation And Logistics Engineering
267 B6016005 นายนราวุฒิ กันชาติ  EE
268 B6016029 นายอรรถชัย ประสพโชค  TCE
269 B6016081 นายรามัญ นันท์เมือง  ME
270 B6016470 นายธวัชชัย อิ่มสมบัติ  ChemE
271 B6016494 นายภาณุพงศ์ รัตนรักษ์วาณิช  ME
272 B6016739 นางสาวกุลธนัต บัวกลาง  TCE
273 B6016852 นายภาติยะ เเพงลม  TCE
274 B6017408 นางสาวกรกมล รสหวาน  IE
275 B6017545 นายรัฐพงศ์ อุดมทรัพย์  Automotive Engineering
276 B6017651 นายคมชาญ รามฤทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
277 B6017941 นายศุภชัย ปัญจาวงษ์  Agricultural and Food Engineering
278 B6017972 นางสาวจิตรานุช ขมิ้นทอง  Transportation And Logistics Engineering
279 B6018016 นายปณิธาน ชัยวงศ์  Geological Engineering
280 B6018276 นายภูวนาถ พานิชโยทัย  AERONAUTICAL ENGINEERING
281 B6018672 นางสาวปริยกร คำงาม  ME
282 B6019198 นายชัยวัฒน์ จตุรวัฒนาพงศ์  N/A
283 B6019808 นางสาวธมลวรรณ เหมือนกูล  CE
284 B6019938 นางสาวเมธาวี อรรถวัน  CPE
285 B6019952 นายมนตรี เอื้อกิจ  Geological Engineering
286 B6020095 นางสาวสิริจิรัญญา วสุวิภา  AERONAUTICAL ENGINEERING
287 B6020187 นายประกฤษฎิ์ สระแก้ว  CPE
288 B6020378 นายฉัตรพงศ์ เจริญสันธิ์  EE
289 B6020477 นายจิรกฤต ทองทา  IE
290 B6020743 นางสาวอาทิตยา บุราคร  N/A
291 B6020903 นางสาวพรพิมล เกตุสระน้อย  ChemE
292 B6022150 นายธนวินท์ ทิพยธร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
293 B6023973 นางสาวสุวนันท์ เปิดโปง  CPE
294 B6024062 นายธนากร เผ่าทัพ  Environmental Engineering
295 B6024697 นางสาวธารินี จำปาชื่น  IE
296 B6024932 นายณัฐกฤษฎ์ ชะโยจะ  Electronic Engineering
297 B6025021 นางสาวพวงเพชร พะพงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
298 B6025106 นายธราธิปบดี ณ หนองคาย  CE
299 B6025144 นางสาวนุจรี หล้าปวงคำ  PE
300 B6025151 นายจักรภัทร เวทศิลป์  AERONAUTICAL ENGINEERING
301 B6025724 นายปติวรรษ แฝงสูงเนิน  CPE
302 B6025779 นางสาวธีรดา ถิ่นปัญจา  N/A
303 B6025809 นายพงศธร ทองนุ่ม  ChemE
304 B6026318 นายภาคิน อินทร์เจริญ  EE
305 B6026417 นายเทพทัต นุบาล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
306 B6026721 นายสุประกิต สารรักษ์  CE
307 B6027322 นายสุขศิริ เสมอเหมือน  Metallurgical Engineering
308 B6028909 นายชญานนท์ ประกาสิเน  N/A
309 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม  Metallurgical Engineering
310 B6029722 นางสาวฐิติยา อุดมสุข  EE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.