รายชื่อนศ.
รายวิชา105102 : PHYSICS II
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6029692 นายลุกมัน มามุ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
2 B6029487 นางสาวณัฐวรา ธุรารัตน์  Metallurgical Engineering10
3 B6029470 นายปิยกิตต์ หาญสมัคร  Agricultural and Food Engineering10
4 B6029357 นายวิธวินท์ อนุสุริยา  Geological Engineering10
5 B6029302 นายธวัช พันเพียง  N/A10
6 B6029029 นายปรนันต์ เรียงสันเทียะ  N/A10
7 B6028992 นางสาวพรธิดา พันเนียม  Metallurgical Engineering10
8 B6027025 นางสาวจรรยพร โพธิสละ  N/A60
9 B6027001 นายอัครา กลิ่นกิ่ง  CE10
10 B6026875 นายปารเมท์ศ แช่มเหมือน  N/A60
11 B6026837 นางสาวจิรัชญา มงคล  Transportation And Logistics Engineering10
12 B6026790 นางสาววาสนา สาธร  ChemE10
13 B6026622 นายฐิติกร นันทพันธ์  CE10
14 B6026585 นางสาวเกวลิน ฟองคำ  Electronic Engineering10
15 B6026554 นายวิทวัส อินทรนุช  Metallurgical Engineering10
16 B6026448 นางสาวนิภากรณ์ หาระดี  ChemE10
17 B6026301 นายภูมิพัฒน์ อนันต์รัชต์ธน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
18 B6025861 นายสุธินันท์ วังท้าว  IE10
19 B6025762 นางสาวภิรมย์ลักษณ์ คำจันทร์  Environmental Engineering10
20 B6025441 นายจิตรภาณุ บุญหนุน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
21 B6025236 นายนันธวัฒน์ สร้อยจิตต์  CERAMIC ENGINEERING10
22 B6025083 นางสาวสุทธิกานต์ วันเพ็ญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
23 B6024925 นายธีรศักดิ์ ผลมาตร  Electronic Engineering10
24 B6024833 นางสาวกุลธิดา ยางสวย  ME10
25 B6024772 นายเพชรพิเชฐ รูปสังฆ์  CPE10
26 B6024468 นายรวิชญ์ เสาวโรรังสฤษฎ์  Metallurgical Engineering10
27 B6024390 นายราชัน พลเสน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
28 B6024369 นางสาวอัศราพรรณ แวงดงบัง  PE10
29 B6024260 นางสาวสายป่าน พอกขุนทด  Environmental Engineering10
30 B6024185 นางสาวจันทนา มงคลเจริญสุข  Electronic Engineering10
31 B6023799 นางสาวชมพูนุท ประดับศรี  ME10
32 B6022280 นายปฐมพงศ์ แก่งทองหลาง  N/A60
33 B6022228 นางสาวอรญา ผิวผ่อง  Electronic Engineering10
34 B6022099 นางสาวพรหมพร พินิจพงษ์  N/A10
35 B6021979 นายณัฏฐ์ดนัย อมรสิทธิวงศ์  N/A60
36 B6021948 นางสาวพลอยจรัส วงษ์ยะลา  IE10
37 B6021917 นางสาววรวรรณ ขาวเมืองน้อย  N/A60
38 B6021801 นางสาวจุฬาลักษณ์ อิทธิพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
39 B6021771 นายนัทธพงศ์ จันทะเมธิ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
40 B6021672 นายวรงครัตน์ โคตรสาลี  Agricultural and Food Engineering10
41 B6021658 นายศักดิ์สิทธิ์ ดำแก้ว  Geological Engineering10
42 B6021627 นางสาวอาภัสรา เคธรรมมะ  Metallurgical Engineering10
43 B6021566 นางสาววิราภรณ์ นุ่มสกุล  N/A60
44 B6021528 นางสาวณัฐพร บุดดาวงศ์  TCE10
45 B6021481 นายอำพล พรหมเอาะ  IE10
46 B6021429 นางสาวอุไรวรรณ โคตรนายูง  TCE10
47 B6021313 นางสาวนันทิดา สมัญญา  Transportation And Logistics Engineering10
48 B6021306 นางสาวกรรณิการ์ บุญมา  Geological Engineering10
49 B6021269 นายปรเมศร์ ปาลพันธุ์  Environmental Engineering60
50 B6021245 นางสาวพิชญธิดา สกุลวงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
51 B6021238 นายสุรศักดิ์ อินทรผล  N/A60
52 B6021122 นางสาวศิริกาญจน์ แปลยาว  N/A10
53 B6021009 นายวรายุ จงภักดี  ChemE10
54 B6020965 นางสาวณัฐริกา นาสอ้าน  N/A10
55 B6020941 นางสาวณัฐริณีย์ การชงัด  TCE10
56 B6020927 นางสาวอิสสริยา เลาะมุด  Environmental Engineering10
57 B6020873 นางสาวฐิติวรดา นามมุนตรี  TCE10
58 B6020514 นายวชิรวิทย์ ชัยสุวรรณ  Geological Engineering10
59 B6020491 นายกฤตเมธ ศุจินธรา  Environmental Engineering10
60 B6020385 นางสาวกล้าทิพย์ เก่งสุรการ  Environmental Engineering10
61 B6020064 นายคุณัชญ์ จันทโช  N/A10
62 B6020019 นายปรินทร์ อดุลย์ผดุงศักดิ์  Environmental Engineering10
63 B6019815 นายชนะศักดิ์ เวียงสมุทร  Metallurgical Engineering10
64 B6019587 นายวายุ รัตนโสภา  ME10
65 B6019532 นายปัญญา ดีประชา  N/A10
66 B6019495 นางสาวณัฐธิดา บุตรสูงเนิน  N/A60
67 B6019488 นางสาวสุกัญญา เกษมพุฒ  Environmental Engineering10
68 B6019464 นายฌานันท์ สัตย์ซื่อ  N/A60
69 B6019433 นายสธน หนูเมือง  Electronic Engineering10
70 B6019402 นายอภิสิทธิ์ งวดชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
71 B6019396 นายณัฐพงศ์ แก้วประพันธ์  Geological Engineering10
72 B6019389 นางสาวสุทธิดา สืบวงศ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
73 B6019341 นางสาวสุวิดา ใจชื่น  Metallurgical Engineering10
74 B6019167 นางสาวอทิตยา จันทะแสง  Geological Engineering10
75 B6019105 นางสาวปรางค์ทิพย์ โคระดา  N/A10
76 B6019013 นางสาวสาริศา แก้วเพ็ชร  TCE10
77 B6018993 นายพีรณัฐ ลี้กุล  N/A60
78 B6018986 นางสาวฉัตรมณี พึ่งศรี  Geological Engineering10
79 B6018962 นางสาวกุลนิษฐ์ ก้อนนาค  N/A60
80 B6018795 นายธีระพงษ์ พวงยอด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
81 B6018689 นางสาววนิดา คมขำ  Environmental Engineering10
82 B6018580 นางสาวสุรภา แสงนก  Geological Engineering10
83 B6018481 นางสาวฐิติวรดา บุญนิคม  Geological Engineering10
84 B6018085 นายเสฏฐวุฒิ อำนวยผล  Geological Engineering10
85 B6017538 นายธวัชชัย สมประสงค์  Automotive Engineering10
86 B6017309 นายกรวิชญ์ มูลขุนทศ  Environmental Engineering10
87 B6017194 นางสาวกนกวรรณ หนูหล้า  Environmental Engineering10
88 B6017071 นางสาวกิติยา นาธงชัย  Metallurgical Engineering10
89 B6016746 นางสาวพิชญาภา ขุนทูน  TCE10
90 B6016609 นางสาวชีวานันทน์ ว่องวัฒนาศานติ  TCE10
91 B6016234 นายวุฒิพงษ์ แสงล้ำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
92 B6016210 นางสาวสุรภา ทรัพย์สมบัติ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering60
93 B6016180 นายศุภกิตติ์ แจ้งสว่าง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
94 B6016135 นายคเชนทร์ ริยะบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
95 B6016111 นางสาวผกามาศ ทีอุทิศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
96 B6016043 นางสาวธนภัทร เชื้อเย็น  Transportation And Logistics Engineering10
97 B6015978 นางสาวฐิตาภรณ์ เพชร์แสง  CPE10
98 B6015855 นางสาวกุลธิดา แก้วอนันต์  Metallurgical Engineering10
99 B6015732 นางสาวยุวดี สิงห์งอย  Environmental Engineering10
100 B6015640 นายสุธิชา ภักดีสุวรรณ  PE10
101 B6015619 นายณัฐวุฒิ บัวหยาด  Automotive Engineering10
102 B6015572 นายเกื้อกูล นาพุดซา  Metallurgical Engineering10
103 B6015244 นางสาวณภัทร ตระกูลวงศ์  Electronic Engineering10
104 B6015152 นางสาวประวรรณรัตน์ ถามูลเลิศ  CERAMIC ENGINEERING10
105 B6015114 นางสาววรัญญา ผุยอุทา  Environmental Engineering10
106 B6014926 นางสาวจิราภรณ์ สิทธิสังข์  Electronic Engineering10
107 B6014889 นายณิฏิพงศ์ บัณดิษฐ  PE10
108 B6014674 นายสรรเพชญ์ ดังสท้าน  N/A60
109 B6014476 นางสาวศิรินทร์รัตน์ ทะนิน  Metallurgical Engineering10
110 B6014469 นางสาวเกวลิน เมตตา  CERAMIC ENGINEERING10
111 B6014391 นางสาวณัฐวดี ชีนับถือ  Environmental Engineering10
112 B6014278 นายณัฐวุฒิ กองขันธ์  Geological Engineering10
113 B6014049 นางสาวฤทัยวรรณ ตูบสันเทียะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
114 B6013981 นางสาวจรัสทิพย์ สุวรรณณังวา  EE10
115 B6013905 นายธีรภัทร์ เจิรญรัมย์  N/A10
116 B6013868 นางสาวสุประวีณ์ ช่างเกวียน  IE10
117 B6013813 นางสาวปิยธิดา พันธุ์ทอง  TCE10
118 B6013783 นางสาวพัณนิดา พลเรือง  Metallurgical Engineering10
119 B6013639 นายนนทชัย มั่นปาน  N/A60
120 B6013516 นางสาวกรรจนา นามสุวรรณ์  Geological Engineering10
121 B6013417 นางสาวเบญญาภา ราชเจริญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
122 B6013363 นางสาวพิมพ์พิศา เพียกเพีย  Metallurgical Engineering10
123 B6013301 นางสาวณัฏฐธิดา เทศสิงห์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
124 B6013011 นางสาวอรกานต์ สมมี  Automotive Engineering10
125 B6012809 นายวิธาน สาพิมพ์ลาด  Agricultural and Food Engineering10
126 B6012540 นายเปี่ยมพูล พูลเปี่ยม  CPE10
127 B6012311 นางสาวอุษาวรินทร์ ถาวรฤทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
128 B6012298 นางสาวปรารถนา ศรีไพร  N/A10
129 B6012205 นางสาวอมรรัตน์ อินเอิบ  TCE10
130 B6011666 นางสาวพิมพ์ชนก ศรีเงิน  EE10
131 B6011628 นางสาวสมฤทัย ชัยวงษ์  Geological Engineering10
132 B6011581 นางสาวสุดารัตน์ โสภา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
133 B6011574 นางสาววิรัลพัชร รัชตะกมลชาติ  Transportation And Logistics Engineering10
134 B6011550 นายยุทธภพ สีม่วง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
135 B6011543 นายวิทวัตร อุดมครบ  CERAMIC ENGINEERING10
136 B6011536 นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยรัมย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
137 B6011499 นางสาวกิตติยา เลี่ยมเพ็ชรรัตน์  Metallurgical Engineering10
138 B6011437 นางสาววรรณรัตน์ โพระฎก  Electronic Engineering10
139 B6011383 นางสาวอัจฉราวรรณ เดชขุนทด  Environmental Engineering10
140 B6011352 นางสาววิชุดา อินสุนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
141 B6011253 นายวิชชากร แสงมณี  Automotive Engineering10
142 B6011215 นางสาวณัฐฐาพร ทับหล้า  CERAMIC ENGINEERING10
143 B6011109 นายกันตะ ปกรณ์ภักดี  Electronic Engineering10
144 B6011031 นางสาวอินทิรา แก้วโวหาร  Geological Engineering10
145 B6011017 นายวิศรุต เทศารินทร์  CPE10
146 B6010928 นางสาวอริสราลักษณ์ ชิตสกุลวงค์  TCE10
147 B6010829 นางสาวสมฤดี สวนเพชร  Environmental Engineering10
148 B6010584 นางสาวนิตยา เขียวมนต์  Metallurgical Engineering10
149 B6010423 นางสาวนิรชา ลาสี  ChemE10
150 B6010409 นางสาวกัญญารัตน์ เวียงนนท์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
151 B6010249 นางสาวนลินี แยบกระโทก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
152 B6010157 นางสาวสุดารัตน์ เสาร์แก้ว  Transportation And Logistics Engineering10
153 B6010058 นายณัฐวุฒิ สืบสม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
154 B6009915 นางสาวจิราพร จันนอ  N/A60
155 B6009809 นายวสันต์ แวดศรี  Environmental Engineering10
156 B6009397 นางสาวกิ่งกาญจน์ บูชาพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
157 B6009335 นางสาวยศวดี บัวศรียอด  Environmental Engineering10
158 B6009229 นายวัชรพล สายบุญสา  Metallurgical Engineering10
159 B6009151 นางสาวณัฐพร เกษมะณี  EE10
160 B6009083 นายภัทรพล พิมใจใส  TCE10
161 B6009069 นางสาวดารารัตน์ อบอุ่น  Geological Engineering10
162 B6008956 นายชัชพงศ์ พึ่งน้ำ  CE10
163 B6008932 นางสาวสุดารัตน์ กิติสกนธ์  Agricultural and Food Engineering10
164 B6008703 นายพรอานันต์ บุญคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
165 B6008673 นางสาวปณิตา ลีลา  Environmental Engineering10
166 B6008611 นางสาวพัชรียา พรมเฮียง  CPE10
167 B6008529 นายแบงค์ชาติ จันทร์มล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
168 B6008260 นางสาวรุ่งทิวา เจียกงูเหลือม  TCE10
169 B6008239 นางสาวอาทิติยา ลิ้มวาทะรส  Geological Engineering10
170 B6008208 นายพัชรพล ชื่นชอบ  IE10
171 B6008192 นายวิชาชาญ พุ่มใหม่  N/A10
172 B6008178 นายนิวัฒน์ วงศรีเทพ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
173 B6008130 นายพงศ์พฤทธ์ ห่อจันทร์  TCE10
174 B6008055 นายอนุชา พันรักษา  Automotive Engineering10
175 B6008017 นายปัณณ์ ขอคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
176 B6007935 นางสาวมานิตา พั่วคุณมี  Transportation And Logistics Engineering10
177 B6007751 นางสาวสุกัลยา บุญพั้ว  Electronic Engineering10
178 B6007645 นางสาวชนาธินาถ โมซา  Environmental Engineering10
179 B6007409 นางสาวนันทิชา บุญกล้า  CPE10
180 B6007331 นางสาวนุชนารถ ผันอากาศ  PE10
181 B6007324 นายเอกพันธ์ กัลยาประสิทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
182 B6006983 นางสาวรัชฎาภรณ์ เบือดขุนทด  Agricultural and Food Engineering10
183 B6006891 นางสาววริญญา พันธ์โสภณ  IE10
184 B6006808 นายวงศกร คูตระกูล  Electronic Engineering10
185 B6006785 นายยุทธดนัย สุวรรณศรี  EE10
186 B6006709 นายจักรวุธ มาซา  Transportation And Logistics Engineering10
187 B6006686 นางสาวอภิชญา ใบหนองฮี  Metallurgical Engineering10
188 B6006679 นางสาวสุพรรณี สระน้อย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
189 B6006624 นางสาววนารินทร์ เขียนกระโทก  Metallurgical Engineering10
190 B6006587 นายวัชรชัย บัวใหญ่  ChemE10
191 B6006525 นายกล มุ่งวิชา  CPE10
192 B6006464 นางสาวสุพัตตรา จุลบาทค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
193 B6006327 นายณัฐพล ทรงครุฑ  Transportation And Logistics Engineering10
194 B6006273 นางสาวหวันยิหวา บุบผามาตะนัง  Geological Engineering10
195 B6006174 นายสุทัศน์ มาโค  Metallurgical Engineering10
196 B6006112 นายกฤติเดช แวะศรีภา  Agricultural and Food Engineering10
197 B6006020 นางสาวปาจรีย์ สุขดี  Metallurgical Engineering10
198 B6005894 นายปิยะพงษ์ ปะสาวะโน  Automotive Engineering10
199 B6005832 นางสาวสุภาพร ศรีราชา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
200 B6005771 นายสรยุทธ แดงนา  Automotive Engineering10
201 B6005764 นางสาวอรวี คำภา  Electronic Engineering10
202 B6005726 นายธนพล แก้วมูล  TCE10
203 B6005689 นายเมธัส ทองเเต้ม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
204 B6005672 นายศาสตรา ยืนยง  Agricultural and Food Engineering10
205 B6005658 นายอัษฎาวุธ ชันขุนทด  ChemE10
206 B6005559 นางสาวอภิญญา ท้าวสูงเนิน  Electronic Engineering10
207 B6005467 นางสาวน้ำเพชร ตันอุดม  N/A10
208 B6005450 นายณัฐพล ระดมสุข  Metallurgical Engineering10
209 B6005351 นางสาวสุภาวดี ดอกพอง  Electronic Engineering10
210 B6005337 นางสาวสุพรรณี ปราบมาลัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
211 B6005092 นางสาวณัฐธิชา กล้าหาญ  Metallurgical Engineering10
212 B6005016 นางสาวณัฐชยา มั่นใจ  ChemE10
213 B6004972 นายภคภณ แสงรอด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
214 B6004781 นางสาวรัตนาวดี อ้ายจันทึก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
215 B6004651 นางสาวชนาพร ภูกองไชย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
216 B6004552 นางสาวพลอยธันยา ธัญญ์วรนนท์  TCE10
217 B6004545 นางสาวบุษกร บัวทอง  IE10
218 B6004491 นายเทพกร รัตนถาวร  CPE10
219 B6004392 นางสาวเยาวลักษณ์ พืชสิงห์  N/A10
220 B6004293 นางสาวฐาภัสร์ชญาน์ สมวงษ์  N/A60
221 B6004217 นางสาวกนกวรรณ ขันประกอบ  Transportation And Logistics Engineering10
222 B6003920 นางสาวชนิดา ทรรศนะกิจมงคล  N/A10
223 B6003821 นางสาวพร้อมศิริ วงค์อุดทา  Metallurgical Engineering10
224 B6003814 นางสาวปาริฉัตร ศรีวรสาร  N/A10
225 B6003746 นางสาวโสรญา ปัญญาวรชาติ  N/A60
226 B6003715 นางสาวสุดารัตน์ เกษแก้ว  Geological Engineering10
227 B6003647 นายจตุภูมิ ทอดแสน  Agricultural and Food Engineering10
228 B6003579 นายกฤษฎา ดอกสันเทียะ  N/A60
229 B6003562 นายภาณุวัฒน์ อังกาบ  ChemE10
230 B6003517 นายวรากร ยาแปง  TCE10
231 B6003265 นางสาวศุภนิดา ทองทศ  Environmental Engineering10
232 B6003258 นายเจษฎา เพ็ดขุนทด  EE10
233 B6003159 นายพิพัฒพล แสงหิรัญ  Electronic Engineering10
234 B6003067 นางสาวทัศนีย์ สีนาค  Transportation And Logistics Engineering10
235 B6003050 นางสาวโสรยา เกียรติอุทัยวงศ์  Geological Engineering10
236 B6002909 นางสาวสาธินี เพชรหาญ  TCE10
237 B6002688 นางสาวมุกตาภา สิงห์คำคูณ  CPE10
238 B6002411 นางสาวบงกชมาศ ชิตอภิสิทธิ์  CERAMIC ENGINEERING10
239 B6002138 นางสาวอรัญญา เคียนสันเทียะ  Environmental Engineering10
240 B6002046 นางสาวเสาวภา ลาดกระโทก  Environmental Engineering10
241 B6001902 นายวัฒนา ไชยคุณ  CPE10
242 B6001797 นางสาวสิริฉัตร แสนสิบ  Geological Engineering10
243 B6001766 นางสาวอารยา เสกขุนทด  Metallurgical Engineering10
244 B6001650 นางสาวศกลวรรณ จุลละมณฑล  Automotive Engineering10
245 B6001483 นายศุภกร ทาบึงกาฬ  ChemE10
246 B6001223 นางสาวนิรมล เจริญพร  TCE10
247 B6001209 นายรินธรรม นราพงศ์  EE10
248 B6001032 นางสาวจตุพร อ่องหล้า  Electronic Engineering10
249 B6001001 นางสาวนลิน วันทุมมา  Agricultural and Food Engineering10
250 B6000981 นายวัฒนะ เลิศวิวัฒน์  Geological Engineering10
251 B6000769 นายนันทวัฒน์ วระโพธิ์  CERAMIC ENGINEERING10
252 B5927708 นายวิชรัตน์ หาญอาษา  Metallurgical Engineering10
253 B5924776 นายเจนวิทย์ คุ้มตะบุตร  ChemE60
254 B5922123 นายปรินทร เติมศรีสุข  Environmental Engineering10
255 B5921874 นายวิทยา สวนแก้ว  CPE10
256 B5921188 นายอภิชิต กอมสิน  Agricultural and Food Engineering10
257 B5920679 นายเกียรติศักดิ์ ศรีบุญลือ  Transportation Engineering And Logistics10
258 B5919291 นายณัฐการ สายศักดา  Metallurgical Engineering10
259 B5916689 นายสุวิจักษณ์ ทองอินทร์  Agricultural and Food Engineering10
260 B5915774 นายศักดิ์สยาม กิ่งทอง  CE10
261 B5914609 นายกฤตพจน์ บุษมงคล  ChemE60
262 B5913534 นายชานนท์ โลบภูเขียว  Environmental Engineering10
263 B5913398 นายปฏิภาณ ชื่นตา  PE10
264 B5911264 นางสาวสุนิสา นาวาทอง  Environmental Engineering60
265 B5910687 นายกริชเพชร ดีเพิ่ม  Environmental Engineering10
266 B5908516 นางสาวเบญจมาภรณ์ ชะฎา  Metallurgical Engineering10
267 B5907595 นายราเมศวร์ เมฆบุตร  CME60
268 B5904303 นายวีรภัทร พันธ์ทอง  Agricultural and Food Engineering10
269 B5901999 นายอานนท์ บุญเลิศ  PE10
270 B5901357 นางสาวรัตติยาพร เสนางค์  CME10
271 B5807420 นางสาวณัฐริกา หนองภักดี  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
272 B5804078 นางสาวภูริชญา ตามสีรัมย์  CME10
273 B5752201 นางสาวพัชรวรรณ เจิมขุนทด  Environmental Engineering40
274 B5724918 นายโซฟัลอามีน แวอูเซ็ง  ME10
275 B5706464 นางสาวกุหลาบ ชมภูโคตร  Environmental Engineering10
276 B5705788 นางสาววิไลลักษณ์ ใหญ่สูงเนิน  Environmental Engineering40
277 B5601028 นางสาวชลิดา เทศสมบูรณ์  Electronic Engineering10
278 B5544011 นายกวินทร์ โกมลไสย  Environmental Engineering10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
279 B5864058 นางสาวตีรณา ลามาตย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
280 B5863709 นางสาวดวงฤทัย ดวงแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
281 B5863372 นางสาวศศิธร มีเสมา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
282 B5862825 นางสาวปาริฉัตร เทนสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
283 B5862160 นางสาวกมลลักษณ์ ศรีละคุณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
284 B5862054 นางสาวขนิษฐา พุทธคม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
285 B5861941 นางสาวอารียา พิมสาร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
286 B5861767 นางสาวจารุนันท์ อันสอน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
287 B5861576 นางสาวณัฏฐ์วิภัทร์ บุญเสร็จ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
288 B5861187 นางสาวสายชล เจริญจิตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
289 B5861064 นางสาวอาริยา วงษ์สุธา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
290 B5763023 นางสาวอาภากร คงโพธิ์น้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
291 B5762859 นางสาวเนตรชนก วันดีวงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
292 B5762828 นางสาวยุรดา ขันหนองโพธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
293 B5762620 นางสาวปัทมา ธรรมมะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
294 B5762613 นางสาวสุวิชา ใจอุ่น  ENVIRONMENTAL HEALTH40
295 B5762576 นางสาววัชราภรณ์ สรรพสาร  ENVIRONMENTAL HEALTH40
296 B5762354 นางสาวจุฑากาญจน์ ภูลับดวง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
297 B5762286 นางสาวธัญญ์ฐิตา คำสาร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
298 B5762279 นางสาวสุรีมาศ ร่ารื่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
299 B5762170 นางสาวณัฐธิดา แงวกุดเรือ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
300 B5761791 นางสาวปฏิญญา โชคลา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
301 B5761784 นางสาวกัญญ์ธิตา ทาน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
302 B5761777 นางสาวจามจุรี เคนศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
303 B5761760 นางสาวสตรีรัตน์ วุฒิกาญจน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
304 B5761678 นางสาวจุฑารัตน์ ทับอุดม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
305 B5761654 นางสาวกานต์ธิดา พงศ์ธนาดุล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
306 B5761494 นางสาวธิติมา ศรีพล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
307 B5761081 นางสาวศิริยุภา สุริวงค์  ENVIRONMENTAL HEALTH40
308 B5761036 นางสาวมาริษา สอนพัลละ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
309 B5663521 นางสาวดลยา เรืองไพศาล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
310 B5661329 นายพิชิต พลเรือง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
311 B5661237 นางสาวเยาวพร ถาวงษ์กลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
312 B5660346 นางสาวปาริชาติ แจ่มวรรณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
313 B5660247 นางสาวพรพิมล แสงไผ่แดง  ENVIRONMENTAL HEALTH40
314 B5660124 นางสาวทิชานันท์ ช่วยกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.