รายชื่อนศ.
รายวิชา618348 : INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5860104 นางสาวชญานิศ ครูเกษตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
2 B5860128 นายเกษมศักดิ์ คงสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
3 B5861347 นางสาวกันธิชา ศรีสุมัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
4 B5861446 นางสาวอรญา ประสานศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
5 B5861576 นางสาวณัฏฐ์วิภัทร์ บุญเสร็จ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
6 B5861583 นางสาวจุฑามาศ ศรีพูล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
7 B5861613 นางสาววิมลสิริ สุขแสวง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
8 B5861668 นางสาวสุชาดา แพงทรัพย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
9 B5861682 นางสาวอำภา แปลงดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
10 B5861729 นางสาวสุปราณี เจนหัตถ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
11 B5861743 นางสาวศิรินภา มาอ่ำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
12 B5861750 นางสาวณัฐวรรณ วาสยศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
13 B5861767 นางสาวจารุนันท์ อันสอน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
14 B5861811 นางสาวสินี ตั้งมงคลเจริญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
15 B5861835 นางสาวสุภัทรา ทุมฉิมพาลี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
16 B5861859 นางสาวเพ็ญจันทร์ คำภิรมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
17 B5861934 นางสาวนิรชา วงศ์ภาคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
18 B5862153 นางสาวสรนันท์ ไชยทองดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
19 B5862238 นางสาวณัฐกมล หวังเเลกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
20 B5862290 นางสาววริศรา คเชนทร์รัตนกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
21 B5862313 นางสาวอาทิตยา ทองมาก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
22 B5862740 นางสาวโศภิษฐา สัตตธารา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
23 B5862764 นางสาวกมลชนก โพธิ์เงิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
24 B5862832 นางสาวสิริวิภา เสนครบุรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
25 B5863006 นางสาวหทัยชนก อังคะนิจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
26 B5863037 นายนภณัฏฐ์ ภิโสรมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
27 B5863174 นางสาวปวริศา ไพรีรณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
28 B5863198 นางสาวทิพย์ธิดา เอกมาตร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
29 B5863280 นางสาวอรอุมา แดงชอุ่ม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
30 B5863358 นางสาววราภรณ์ ถ่อมกาย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
31 B5863365 นางสาวสุพัตรา ชินศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
32 B5863402 นางสาวณีรานุช ภูวะสี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
33 B5863457 นางสาวฟาติมา ลอตันหยง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
34 B5863464 นางสาวสุกัญญา พังทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
35 B5863488 นางสาวอาทิติยา บุดดาวัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
36 B5863495 นางสาวชนิภา หนองเป็ด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
37 B5863822 นางสาวนิศารัตน์ เฉลิมชาติ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
38 B5863884 นายอดิศร พึ่งคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
39 B5863969 นางสาวจินตนา สาบุตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
40 B5864072 นางสาวลลิตรา ทองแท่ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
41 B5864089 นางสาวจันทกานต์ ลิ้มรัตนะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
42 B5864096 นางสาวกวินนาฏ ภูเขียวขำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
43 B5864195 นางสาวขนิษฐา เกี้ยงไธสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
44 B5864775 นายเฮรมาน บาเหะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.