รายชื่อนศ.
รายวิชา617323 : ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5661763 นางสาวอนุสรา นามมุลตรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B5761715 นางสาวรัชนก คะเซ็นต์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B5860982 นางสาวพัชรินทร์ มุทธากรณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
4 B5861064 นางสาวอาริยา วงษ์สุธา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
5 B5861255 นางสาวนิธินาถ หอมดวง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B5861378 นางสาวชนิสรา บวรลัทธพล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B5861477 นางสาวราชินันท์ เขียวอ่อน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B5861507 นางสาวธิดา แซ่หลี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B5861842 นางสาวอรพรรณ สังข์ทองน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B5861866 นางสาวพัชรีภรณ์ โหกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B5861880 นางสาวพัชราภรณ์ สุรนารถ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B5862078 นางสาวสายธาร บุญครอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
13 B5862221 นางสาวกมลพรรณ ยางศิลา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B5862399 นางสาวสุภาวัน เสนา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B5862450 นางสาวจตุภรณ์ ลุสมบัติ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
16 B5862597 นางสาวสิณีนาฏ ป้องศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
17 B5862702 นางสาวเสาวลักษณ์ โสมศรีแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B5862788 นางสาวกานต์สิรี รอสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B5862887 นางสาวพัชรินทร์ พินิจกิจ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B5862900 นางสาววิชญาพร เครือชัยสุ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
21 B5863044 นางสาวตรีรัตน์ เกิ่งประเทศ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B5863235 นางสาววิจิตรา นิพิมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B5863310 นางสาววิสินาฏ ทรัพย์ถาวรวงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B5863426 นางสาวโยถิกา สิมประไพ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B5863563 นางสาวทิพาภรณ์ เพิ่มพูล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
26 B5863655 นางสาวอัมพิกา ศรีเจ๊ก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B5863686 นางสาวทิพวรรณ พันยะกิจ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B5863778 นางสาวสุภิญญา สินพร  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B5863785 นางสาวสุทัตตา ดีหมั่น  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B5864034 นางสาวสุกัญญา อำทะวงษ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
31 B5864126 นางสาวเจตปรียา สีสุด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
32 B5864157 นายพุทธิกร หงษ์ทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
33 B5864379 นางสาวเกศราภรณ์ ที่รัก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
34 B5864423 นางสาวจินดารัตน์ ระย้าทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
35 B5864447 นางสาวสุธิดา ประคำทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.