รายชื่อนศ.
รายวิชา617323 : ENVIRONMENTAL AND OCCUPATIONAL TOXICOLOGY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5864058 นางสาวตีรณา ลามาตย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
2 B5863983 นางสาวขวัญเรือน ผลทวี  ENVIRONMENTAL HEALTH
3 B5863969 นางสาวจินตนา สาบุตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
4 B5863853 นางสาวกนกวรรณ จำปีหอม  ENVIRONMENTAL HEALTH
5 B5863815 นางสาวจินตนา มหาอ้น  ENVIRONMENTAL HEALTH
6 B5863808 นางสาวรัตนาภรณ์ มะโนรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH
7 B5863662 นางสาววีรยา ทองแท่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH
8 B5863549 นายวิทวัส นิลแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH
9 B5863174 นางสาวปวริศา ไพรีรณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
10 B5863150 นายปรัตถกร แก้วโสภา  ENVIRONMENTAL HEALTH
11 B5863020 นางสาวจิรัชญา จำเดิมสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH
12 B5863006 นางสาวหทัยชนก อังคะนิจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
13 B5862986 นางสาวกิตติยา ชากลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
14 B5862849 นางสาวจิรารัตน์ นุริตมนต์  ENVIRONMENTAL HEALTH
15 B5862832 นางสาวสิริวิภา เสนครบุรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
16 B5862801 นางสาวมีนาวรรณ ล่ามกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH
17 B5862764 นางสาวกมลชนก โพธิ์เงิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
18 B5862740 นางสาวโศภิษฐา สัตตธารา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
19 B5862696 นายวิทยา นุกาศรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
20 B5862689 นางสาววิภาวดี ดางสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH
21 B5862184 นางสาวกุลนิษฐ์ ฤทธิมนตรี  ENVIRONMENTAL HEALTH
22 B5861859 นางสาวเพ็ญจันทร์ คำภิรมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
23 B5861835 นางสาวสุภัทรา ทุมฉิมพาลี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
24 B5861828 นางสาวณัชชา วัชรวงศ์ทิพย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
25 B5861811 นางสาวสินี ตั้งมงคลเจริญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
26 B5861774 นางสาวกุลวดี เทศวิบูลย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
27 B5861743 นางสาวศิรินภา มาอ่ำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
28 B5861460 นางสาวรจวรรณ คชพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
29 B5861408 นายเชาว์วรรธน์ พลสิทธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
30 B5861385 นางสาวรุ่งทิวา เกวียนสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH
31 B5861323 นายธนธรณ์ บุรีเทศน์  ENVIRONMENTAL HEALTH
32 B5861262 นางสาวมินตรา ภาระหัส  ENVIRONMENTAL HEALTH
33 B5861200 นางสาวอัญชลี สุขสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH
34 B5860074 นางสาวกนกวรรณ คำนุช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.