รายชื่อนศ.
รายวิชา105102 : PHYSICS II
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6002169 นางสาวกิตยาภรณ์ หารโสภา  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B5916269 นางสาวธิตติยานันท์ นัดทะยาย  PE10
3 B5917365 นายศิริชัย อะทะถ้ำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
4 B5925742 นางสาวณัฏฐณิชา สุรหมีน  Agricultural and Food Engineering10
5 B6000011 นายวัศพล บุญประตูไชย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
6 B6000035 นางสาวอริสา รังกลาง  CPE10
7 B6000042 นางสาวปวีณ์นุช เหลื่อมสิงขร  CPE10
8 B6000059 นายภาณุวิชญ์ คำวงศ์  ChemE10
9 B6000066 นางสาวนัยพร วัฒนกูล  ChemE10
10 B6000073 นายวรากร ป้องกลาง  ChemE10
11 B6000080 นายธันยบูรณ์ ทุนทวีศีลศักดิ์  ME10
12 B6000097 นายศุภกิตติ์ สุภักดี  ME10
13 B6000103 นายปฏิภาณ ด้านวังขวา  ME10
14 B6000110 นายธนภัทร เพียซ้าย  TCE10
15 B6000127 นางสาวพัชรพร ดวดกระโทก  TCE10
16 B6000134 นางสาวณัฐธิดา สุขสาย  TCE10
17 B6000141 นางสาวจิตติมาพร วิเชียรพันธุ์  PE10
18 B6000158 นางสาวธัชณัน วันทาแท่น  PE10
19 B6000165 นายอัครวัฒน์ พรหมหาราช  EE10
20 B6000172 นายธรรมรักษ์ จันทร์เรือง  EE10
21 B6000196 นายธีรพันธุ์ จับจิตร  CE10
22 B6000202 นายนพรัตน์ พรสุข  CE10
23 B6000219 นายกิตติพัทธ์ เอมปรากฎ  CE10
24 B6000226 นางสาวดาปนีย์ ผังกิ่ง  Metallurgical Engineering10
25 B6000233 นายธรรมรัตน์ แสวงผล  IE10
26 B6000257 นางสาวภูษณิศา สิริวิบูลย์  Environmental Engineering10
27 B6000264 นายชัชพงศ์ ชะอุ้มผล  Environmental Engineering10
28 B6000271 นางสาวกมลวรรณ เกตุสระน้อย  Environmental Engineering10
29 B6000288 นางสาวนภัสกร รุ่งเเสง  Electronic Engineering10
30 B6000295 นางสาวปิยธิดา พินิจพงษ์  IE10
31 B6000301 นางสาวพัชริดา นันทะโสภา  IE10
32 B6000318 นางสาวธัญญดา ไทยพิทักษ์  IE10
33 B6000325 นายสรธร นพคุณโพธิ์สว่าง  Automotive Engineering10
34 B6000332 นางสาวเบญญาภา พลจันทึก  Automotive Engineering10
35 B6000349 นายอภิวัฒน์ แซ่มัว  Automotive Engineering10
36 B6000356 นายธิติวุฒิ สถาพรบำรุงเผ่า  AERONAUTICAL ENGINEERING10
37 B6000363 นายอุทัย พันธเสน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
38 B6000370 นายกฤติน วิศิษฏ์ชีวิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
39 B6000387 นายวิศรุต สุราช  N/A10
40 B6000394 นางสาวภัทรภร แนบสนิท  Transportation And Logistics Engineering10
41 B6000417 นางสาววิภาวี มั่นพรม  Transportation And Logistics Engineering10
42 B6000431 นางสาวพรรณนิษา รักบุญ  Geological Engineering10
43 B6000455 นายศักดิ์ชัย ทองรอด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering60
44 B6000462 นายยุทธพงษ์ สุพรมอินทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
45 B6000479 นายวิรชัช เสาเวียง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
46 B6000493 นางสาวอมรรัตน์ ล้ำเลิศสุวรรณ  IE10
47 B6000509 นางสาวสิริลักษณ์ เขียนค้างพลู  IE10
48 B6000523 นายสิทธิพล นอกไธสง  EE10
49 B6000530 นายกันตพงศ์ พูนเกษม  CPE10
50 B6000547 นายปิยะลาภ คำรัง  ChemE10
51 B6000554 นางสาวฎรินรัตน์ เรืองจอหอ  ChemE10
52 B6000561 นางสาววิลาวัลย์ พันธ์เสถียร  ChemE10
53 B6000585 นางสาววารุณี เทพาขันธ์  ChemE10
54 B6000592 นางสาวกัญชพร ฝางชัยภูมิ  PE10
55 B6000608 นายศุภณัฐ บุญประเสริฐ  PE10
56 B6000615 นายสุกฤษฎิ์ จิตร์โคกกรวด  EE10
57 B6000622 นายภานุวัฒน์ แข็งแรง  EE10
58 B6000639 นายทักษิณ ตอพันดุง  CE10
59 B6000646 นางสาวระชา ลาภเงิน  CE10
60 B6000653 นายยุทธศักดิ์ ทุ่งนา  Environmental Engineering10
61 B6000660 นางสาวสุธิตา เป็นซอ  IE10
62 B6000677 นายณัฐชนน สุวิทวัส  AERONAUTICAL ENGINEERING10
63 B6000684 นางสาวยุธิดา ชายปรุ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
64 B6000691 นายจีรนันท์ชัย ศรีทับ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
65 B6000707 นางสาวทิพยรัตน์ นามวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
66 B6000714 นางสาวแสงดาว อินสิง  Transportation And Logistics Engineering10
67 B6000721 นางสาวธีริศรา ถีสูงเนิน  Transportation And Logistics Engineering10
68 B6000738 นางสาวทอรีน เทพเสนา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
69 B6000745 นายอนุชา ทานอุทิศ  ME10
70 B6000776 นางสาวภัทรลภา บุบผาชาติ  Transportation And Logistics Engineering10
71 B6000899 นายณัฐนนท์ ศรีขจร  CE10
72 B6000912 นายวรัญญู สารพันธ์  EE10
73 B6000929 นางสาวชนิดาภา โพธิ์ทอง  N/A60
74 B6000943 นางสาวฐิติมา พูลเพิ่ม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
75 B6000950 นายกฤษณรักษ์ ปลั่งกลาง  CPE10
76 B6000967 นายกมลวิสิทธิ์ พันวอ  ME10
77 B6000998 นางสาวปุณฑริกา วาระโว  Transportation And Logistics Engineering10
78 B6001025 นายวิทวัส ประครองญาติ  CPE10
79 B6001056 นายชวัลวิทย์ ทุรันไธสง  Automotive Engineering10
80 B6001063 นายอิทธิฤทธิ์ จงอ่อนกลาง  Automotive Engineering10
81 B6001070 นายธีรนิตย์ ปัญโญ  Geological Engineering10
82 B6001087 นายธีรพล ชมชาติ  CE10
83 B6001094 นายธนวัติ เพชรล้อม  N/A10
84 B6001100 นางสาวณัฐชยา โพธิ์กลาง  Electronic Engineering10
85 B6001131 นางสาวภัทรภร คงชายดง  Geological Engineering10
86 B6001148 นางสาวประวีณา พรดอน  ME10
87 B6001155 นายอภิสิทธิ์ มูลสง่า  TCE10
88 B6001179 นายทัตเทพ เอกทินวัฒน์  EE10
89 B6001186 นางสาวอัจฉราพร โอกระโทก  CPE10
90 B6001193 นายกรกต จันจินดา  N/A10
91 B6001308 นายเกริกเกียรติ บุญธรรม  CE10
92 B6001322 นางสาวอรวรรณ เก่าพิมาย  PE10
93 B6001377 นายปวัน คชารักษ์  N/A10
94 B6001384 นางสาวนราภรณ์ ปั้นมูล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
95 B6001391 นายวายุ บัวหอม  CE10
96 B6001438 นายพีรพัฒน์ เภรี  EE10
97 B6001445 นางสาวเนตรชนก มังธานี  Geological Engineering10
98 B6001452 นางสาวสิรินันท์ ศรีอุดร  Geological Engineering10
99 B6001513 นางสาวสรินญา สิรยานันท์  ME10
100 B6001520 นายกิตติชัย จิตเจริญ  CPE10
101 B6001544 นายกีรติ ศรีมงคล  Metallurgical Engineering10
102 B6001551 นายศาสตภัค รัตนวัน  Metallurgical Engineering10
103 B6001582 นายพีรพงษ์ เฝ้าเวียงคำ  Automotive Engineering10
104 B6001599 นายธนกร วงศ์สุวพิชญ์  EE10
105 B6001629 นางสาวบุษกร นามรินทร์  Automotive Engineering10
106 B6001636 นางสาวปิยาพร พรมสาเพ็ชร  IE10
107 B6001667 นางสาวภาณิตา ปิ่นทอง  Transportation And Logistics Engineering10
108 B6001735 นางสาวสุพิชชา ทิพยพร  IE10
109 B6001773 นายจิตติพัฒน์ธิติ ไชยมาตย์  Geological Engineering10
110 B6001780 นายอภินันท์ ดีพันธ์  Automotive Engineering10
111 B6001803 นางสาวพิชชาพร แป้นศรี  CPE10
112 B6001858 นางสาวสุวนันท์ ผิวจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
113 B6001889 นางสาวอัญธิกา คิมเม  CE10
114 B6001919 นายวีระ บัวชุม  Environmental Engineering10
115 B6001933 นางสาวอารียา ตรีศาสตร์  N/A10
116 B6001940 นายวุฒิพร พิพัฒน์ชลธี  Automotive Engineering10
117 B6001957 นางสาวมัลลิกา ไชยมงค์  CE10
118 B6001964 นายธนภัทร ประสพบุญ  EE10
119 B6001988 นางสาวธนวรรณ สุทธิวารี  Transportation And Logistics Engineering10
120 B6002008 นางสาวอรวี พุทธสังข์  CPE10
121 B6002015 นายชัชวาล กุลโคตร  Automotive Engineering10
122 B6002039 นางสาวประภัสสร ศรีบัวโรย  ChemE10
123 B6002053 นายธีรพล ผลสุวรรณ  CE10
124 B6002060 นางสาวสุดา พันธ์โกศล  CPE10
125 B6002077 นายธนัชชา ศรีคราม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
126 B6002084 นายอภิศักดิ์ เดชไธสง  TCE10
127 B6002091 นางสาวกชามาศ ศรีวิเศษ  Geological Engineering10
128 B6002114 นางสาวศุภดา แดนงูเหลือม  IE10
129 B6002152 นางสาวคุณิตา ปิ่นทองเจริญ  Transportation And Logistics Engineering10
130 B6002206 นายวุฒิพล ตันหยง  IE10
131 B6002251 นางสาวสุพัตรา พงษ์ไทย  Geological Engineering10
132 B6002282 นายภุชเคนทร์ สิงห์ปรุ  Transportation And Logistics Engineering10
133 B6002299 นายปณิธาน ก้อนครบุรี  CE10
134 B6002305 นางสาวณัฐริกา หนูมอ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
135 B6002329 นายพงศภัค สรรพประเสริฐ  Environmental Engineering10
136 B6002374 นางสาวณัฐนรีย์ ศรีจันทร์  ME10
137 B6002398 นายธนพล ถิ่นขาม  TCE10
138 B6002428 นางสาวเบญจมาภรณ์ ทุ่งกลาง  Geological Engineering10
139 B6002435 นางสาวกัญญาณี ศรีเพียร  Transportation And Logistics Engineering10
140 B6002442 นางสาวพิมพ์ประพาย ปานสมัย  IE10
141 B6002459 นายรฌกร แสงศุภกุล  Automotive Engineering10
142 B6002466 นางสาวดาวดวงจันทร์ ชั้นบุญ  Electronic Engineering10
143 B6002497 นายธนาดล บุญปลูก  CE10
144 B6002510 นางสาวสุชาวดี เที่ยงตรง  CPE10
145 B6002534 นางสาวสุดาพร ใจมนต์  Geological Engineering10
146 B6002541 นายชิษณุชา ธนปรัชญ์ธำรง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
147 B6002589 นายธิติวุฒิ กษมาวุฒิ  ME10
148 B6002596 นางสาวดวงหทัย แตงกระโทก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
149 B6002602 นายนิติพงษ์ โคตรสูงเนิน  ME10
150 B6002619 นายสุดที่รัก ป้องแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
151 B6002626 นายกิตติภพ ตัดพุดซา  IE10
152 B6002657 นางสาวอรอนงค์ ก้านลำภู  Transportation And Logistics Engineering10
153 B6002664 นายเจตุพนน์ ศรีภูธร  CPE10
154 B6002671 นายธเนศร์ จันทร์ศิริสกุล  CPE10
155 B6002725 นายอภิสิทธิ์ ดวงจันทร์หอม  Geological Engineering10
156 B6002732 นางสาวทักษิณา ธีรเดชาภพ  IE10
157 B6002794 นายภานุพงศ์ รู้จิตร  ME10
158 B6002800 นายเดชาธร พลจันทึก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
159 B6002817 นายโชติพงษ์ สดขุนเณร  EE10
160 B6002824 นายนภดล สวยประดิษฐ์รัตน์  EE10
161 B6002831 นายชัยสิทธิ์ ด้วงกัน  IE10
162 B6002855 นายณัฐดนัย ป้อมบุญมี  CE10
163 B6002893 นายณัฐวุฒิ บุญสังข์  CE10
164 B6002916 นางสาวปิยะธิดา กงนาง  N/A10
165 B6002923 นางสาวธนพร ยิ้มกล่ำ  Transportation And Logistics Engineering10
166 B6002930 นางสาวอารียา ญายะนันท์  Transportation And Logistics Engineering10
167 B6002954 นายยศพัฒน์ พวงมาลี  Automotive Engineering10
168 B6002978 นางสาวชมพูนุช อัครมะหะเวทน์  Transportation And Logistics Engineering10
169 B6002985 นางสาวจิดาภา ทามี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
170 B6003029 นายสุทธวีร์ ฉัตรพัฒนศิริ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
171 B6003043 นางสาวนงลักษณ์ ไหมทอง  EE10
172 B6003081 นายวีระชัย อรรคสังข์  CERAMIC ENGINEERING10
173 B6003111 นายกรนนท์ สุทธิประภา  CE10
174 B6003128 นางสาวอัยรดา จันทร์สุพันธ์  ChemE10
175 B6003166 นายจิรายุส วรรณศิริ  IE10
176 B6003197 นางสาวสุวัจนี จากโคกสูง  Geological Engineering10
177 B6003227 นางสาวจินตนา ติตาระวัฒน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
178 B6003234 นายฉัตรดนัย ผากาเกตุ  CPE10
179 B6003241 นางสาวณัฐฑริกา อาจณรงค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
180 B6003272 นางสาวทิวาพร ศรีหาบุญทัน  TCE10
181 B6003296 นายภุมรินทร์ เพียวสูงเนิน  CPE10
182 B6003302 นายอภิสิทธิ์ แก้วหล้า  TCE10
183 B6003319 นายชินกฤต ระวาดชิต  EE10
184 B6003333 นายชินดนัย ทองเหมือน  Automotive Engineering10
185 B6003357 นางสาวเบญจวรรณ งอนรถ  EE10
186 B6003449 นายภาสกร โคตรชมภู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
187 B6003470 นางสาวจิราพร น่วมสิริ  N/A10
188 B6003548 นางสาวดมิสา สุวรรณนาวิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
189 B6003555 นางสาวธนัชชา ยาวิละ  ME10
190 B6003586 นางสาววราลักษณ์ มาตย์ภูธร  Geological Engineering10
191 B6003616 นายนนทพัทธ์ กุณา  EE10
192 B6003623 นายแสน กุดสงค์  ME10
193 B6003630 นายรัชกฤษณ์ บุตรศรี  CERAMIC ENGINEERING10
194 B6003661 นางสาวณัฐภรณ์ สุขปัน  ME10
195 B6003678 นางสาวทิพย์อาพร จาบทอง  Transportation And Logistics Engineering10
196 B6003739 นางสาวปวรรณรัตน์ ท้องฟ้า  Transportation And Logistics Engineering10
197 B6003760 นายกิตติธรา ศรีสุวรรณ  Transportation And Logistics Engineering10
198 B6003784 นางสาวแพรวพลอย รักพงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
199 B6003791 นายกฤตเมธ สังข์ทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
200 B6003838 นายเกียรติพล หวังแลกลาง  Environmental Engineering10
201 B6003845 นายศราวุฒิ ยิ้มจันทร์  ME10
202 B6003852 นายเกริกพล ดอกแขมกลาง  CPE10
203 B6003869 นายชาตรี ต้องกระโทก  EE10
204 B6003890 นางสาวรุ่งธิวา ทุมโส  PE10
205 B6003944 นางสาวศศิธร บุญเกิด  ChemE10
206 B6003951 นางสาวอารยา ศรีวิลัย  Metallurgical Engineering10
207 B6003975 นายณัฐรินทร์ คำภิระแปง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
208 B6004002 นางสาววรวรรณ สุทธศร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
209 B6004019 นางสาววรางคณา สกุลเนตร  Geological Engineering10
210 B6004033 นายณภัทรชนก แสนแก้ว  Electronic Engineering10
211 B6004040 นายศิริศักดิ์ ใจซื่อ  CE10
212 B6004088 นายณัฐวุฒิ วังคีรี  N/A10
213 B6004118 นายพงชธร อุปสาร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
214 B6004125 นายชนากร มวลชัยภูมิ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
215 B6004163 นางสาวธนาพร ลาภทวี  ChemE10
216 B6004170 นายศักดิ์สิทธิ์ แจ้งไพร  Environmental Engineering10
217 B6004187 นายสุทธิศักดิ์ จิลละธาน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
218 B6004194 นายศรัณย์ นครสวรรค์  Automotive Engineering10
219 B6004224 นายภูริช พิพัฒน์ธรรมคุณ  Electronic Engineering10
220 B6004255 นางสาวกรรณิการ์ จำปาสี  Environmental Engineering10
221 B6004286 นายจตุพัฒน์ ทบจันทร์  IE10
222 B6004309 นางสาวเพ็ญทิพา เพ็งศรี  IE10
223 B6004316 นางสาวมณีรัตน์ ครองทรัพย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
224 B6004378 นางสาวกฤติมา ภูมลี  Geological Engineering10
225 B6004408 นายพีระเมธา นราดุลย์  CPE10
226 B6004422 นางสาวพรนรินทร์ ง้าวบุ่งคล้า  CE10
227 B6004439 นายนิติพล ดอนมงคุณ  Electronic Engineering10
228 B6004477 นายสมประสงค์ โคลนกระโทก  ME10
229 B6004484 นางสาวรุ่งนภา ต่ายกระโทก  Transportation And Logistics Engineering10
230 B6004507 นายณฐนนท์ เมืองโคตร  TCE10
231 B6004514 นางสาวพรพิมล รังษี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
232 B6004521 นายธีราชัย อดทน  Environmental Engineering10
233 B6004538 นายชัยพัฒน์ ชอบค้า  Metallurgical Engineering10
234 B6004569 นางสาวธันย์ชนก เชื้อพลพิชัย  N/A10
235 B6004583 นายพิเชษฐ ศรีชาแอน  EE10
236 B6004590 นายสหรัฐ สุระปัญญา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
237 B6004620 นางสาวณัฐณิชา อุตรุณ  ME10
238 B6004644 นายเกียรติศักดิ์ สุริยาวงค์  TCE10
239 B6004699 นางสาวธันยพร ทองเมือง  Automotive Engineering10
240 B6004705 นางสาวธนพร ศิริมงคล  EE10
241 B6004736 นางสาวสุดารัตน์ จูมแพง  TCE10
242 B6004743 นางสาวศิริวิภา คำพิลา  ChemE10
243 B6004750 นายเกศ อยู่มา  Transportation And Logistics Engineering10
244 B6004798 นายภัทรสิทธิ์ ลอมไธสง  CPE10
245 B6004804 นายภูวนาท ต่อชีวี  CPE10
246 B6004835 นายชยุต กุลนา  ME10
247 B6004842 นางสาวลัลนา สืบดี  CE10
248 B6006778 นางสาวเบญจมาศ ดอมไธสง  N/A10
249 B6007997 นายธนพล เพาะบุญ  Electronic Engineering10
250 B6008765 นายวชิระ ใจโพธิ์  Agricultural and Food Engineering10
251 B6009274 นางสาววราภรณ์ วงศ์บุตร  ME10
252 B6010522 นายพศวัต ชื่นบุญชู  Automotive Engineering10
253 B6011178 นายศิวพงษ์ ซาตา  TCE10
254 B6011451 นายสุกัลย์ ธรรมเชื้อ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
255 B6011970 นายพีระพงศ์ รุดโถ  CE10
256 B6012090 นางสาวปิยวรรณ ธนรัตน์รุจินัน  EE10
257 B6012465 นางสาวนันทวดี หงส์ชุม  CE10
258 B6012861 นายพิริยพงษ์ พิเมย  N/A60
259 B6013219 นายอนุชา รักสุทธิ  ME10
260 B6013523 นายณัฐวัฒน์ หัสกรรณ์  Automotive Engineering10
261 B6014063 นางสาววรธิดา จันทรัง  CE10
262 B6014285 นายธนพล ฉายทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
263 B6014339 นางสาวพิกุล ชินวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
264 B6014841 นายวรวิทย์ ตีรวัฒนประภา  CPE10
265 B6015015 นางสาวญาสุมินทร์ พิมยศ  ME10
266 B6015077 นายอภิวัฒน์ เฉลยพจน์  ME10
267 B6015312 นายอภิวัฒน์ ดาศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
268 B6016050 นายภัทรพล คงศิริ  IE10
269 B6016173 นายนพรัตน์ ดุนคุณยงค์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
270 B6016197 นายพันธวัช อุกำเเพง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
271 B6016579 นางสาวอริสา งามลาภ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
272 B6016586 นางสาวแคทลียา หีบแก้ว  IE10
273 B6016616 นางสาวสุมาลี ปานเกิด  TCE10
274 B6016630 นางสาวอัจฉราวรรณ์ รัตนศักดิ์  TCE10
275 B6016777 นายธัญพิสิษฐ์ ก้องนวกุล  TCE10
276 B6016999 นางสาวกัญญาวีร์ สันตะบุตร  CE10
277 B6017033 นายกฤษฎา เหยียดรัมย์  CE10
278 B6017040 นายอาทิตย์ อุปชัย  CE10
279 B6017064 นายรพี ล่องวิเชียร  CE10
280 B6017606 นายพิสิษฐ์ แก้วสาหร่าย  Automotive Engineering10
281 B6018078 นายกุลยศ วดีศิริศักดิ์  Geological Engineering10
282 B6018221 นางสาวพัทธนันท์ บุษบิน  CPE10
283 B6018290 นางสาวบุญพิทักษ์ ศิษย์ศาสตร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
284 B6018306 นายบุลากร ช้างเขียว  ME10
285 B6018535 นางสาวจิรนันท์ วิทิตกุล  CE10
286 B6018665 นายอธิวัฒน์ สมพงษ์  ME10
287 B6018696 นายฤทธิกรณ์ มุขดารา  ME10
288 B6018733 นางสาวกชณัท เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
289 B6019556 นายสุระวิทย์ จำปานิล  Electronic Engineering10
290 B6019648 นายธนภัทร สนธิกุลไพศาล  ME10
291 B6019792 นายณรงค์ยศ สุวรรณศรี  Environmental Engineering10
292 B6019921 นางสาวณัญชนก สุขนอก  IE10
293 B6020156 นางสาวพุทธศีล พิมายกลาง  CPE10
294 B6020422 นายรุจิภาส จันทศิริ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
295 B6020903 นางสาวพรพิมล เกตุสระน้อย  ChemE10
296 B6024352 นางสาวรสิกา สุขสวาท  Environmental Engineering10
297 B6024895 นายชัชชพล ศรีจรรยา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
298 B6026950 นางสาวณิชมน ศรีละครดี  Environmental Engineering10
299 B6027094 นายณัฐวรรธน์ พิเคราะห์งาน  CE10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
300 B5660247 นางสาวพรพิมล แสงไผ่แดง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.