รายชื่อนศ.
รายวิชา527402 : TELECOMMUNICATION ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5724604 นายทวีป ศรีชาลี  TCE10
2 B5724420 นางสาวศศิวิมล พรมทองดี  TCE10
3 B5724147 นายถิรมนัส สาระภิรมย์  TCE10
4 B5723423 นางสาวสุทธิดา สุขแดง  TCE10
5 B5723263 นายภูวินท์ ซอสูงเนิน  TCE10
6 B5716906 นายกิตติพงษ์ บุดดา  TCE10
7 B5716852 นายณธรรศ สังสุวรรณ  TCE10
8 B5716838 นายวีระศักดิ์ ศรีไตรภพ  TCE10
9 B5714339 นางสาววรรณอนงค์ โทมา  TCE10
10 B5713547 นางสาวภานุมาศ ศรีนวล  TCE10
11 B5713479 นายอภิวัฒน์ จันลาเศษ  TCE10
12 B5713332 นางสาวจินภา บุญเลี้ยง  TCE10
13 B5712199 นายศราวุธ เปลี่ยนขุนทด  TCE10
14 B5710836 นางสาวนวพร รัตนจรัสโรจน์  TCE10
15 B5710744 นายพัฒนชัย ผันสระน้อย  TCE10
16 B5710096 นายวีรชาติ แซ่หล่ำ  TCE10
17 B5709847 นางสาววรัญญา รอดภัย  TCE10
18 B5709564 นางสาววริศรา จันทร์สด  TCE10
19 B5709533 นางสาวณัฐริกา มะธิตะถัง  TCE10
20 B5708529 นางสาวเมขลา เมฆดำ  TCE10
21 B5707966 นางสาวปาริฉัตร ปานมาศ  TCE10
22 B5707706 นางสาวจันทิรา สารพันธ์  TCE10
23 B5706020 นายสุรชัย ชินหัวดง  TCE10
24 B5705313 นางสาวมณฑา สังทองหลาง  TCE10
25 B5704934 นางสาวชัญญานุช ดวงชิน  TCE10
26 B5704866 นางสาวสุดาพร ขะแมสันเทียะ  TCE10
27 B5704781 นายเชาวริน ดินแดง  TCE10
28 B5703999 นางสาวปพิชญา บัลลังก์  TCE10
29 B5703470 นางสาวเกษรินธร ประกอบกิจ  TCE10
30 B5702756 นายปวิตร ตั้งศิริเสถียร  TCE10
31 B5702381 นายกิตติศักดิ์ เกตุเทียน  TCE10
32 B5701568 นางสาวธนัตถ์ศรณ์ ชัยศิริทุ่งนากลาง  TCE10
33 B5516032 นางสาวชยารักษ์ กลอนโพธิ์  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.