รายชื่อนศ.
รายวิชา617340 : AIR AND NOISE POLLUTIION AND CONTROL LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัส ชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5763108 นางสาวกฤติยา พลเยี่ยม  ENVIRONMENTAL HEALTH
2 B5763023 นางสาวอาภากร คงโพธิ์น้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH
3 B5762880 นางสาวอัจฉราภรณ์ ภักดี  ENVIRONMENTAL HEALTH
4 B5762873 นางสาวธิดามาศ เนตรวงค์  ENVIRONMENTAL HEALTH
5 B5762828 นางสาวยุรดา ขันหนองโพธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
6 B5762774 นางสาวมนตรา ถาศักดิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
7 B5762668 นางสาวนุชนาถ แสนวิเศษ  ENVIRONMENTAL HEALTH
8 B5762576 นางสาววัชราภรณ์ สรรพสาร  ENVIRONMENTAL HEALTH
9 B5762422 นางสาวอินทิรา อรุณ  ENVIRONMENTAL HEALTH
10 B5762286 นางสาวธัญญ์ฐิตา คำสาร  ENVIRONMENTAL HEALTH
11 B5762279 นางสาวสุรีมาศ ร่ารื่น  ENVIRONMENTAL HEALTH
12 B5762118 นางสาวเจกิตาน์ แก้วกัลยา  ENVIRONMENTAL HEALTH
13 B5762002 นางสาวเบญจพร ศิริเทพ  ENVIRONMENTAL HEALTH
14 B5761906 นางสาวศุทธินี เพ็งขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH
15 B5761746 นางสาวสายใจ ลาดบัวขาว  ENVIRONMENTAL HEALTH
16 B5761715 นางสาวรัชนก คะเซ็นต์  ENVIRONMENTAL HEALTH
17 B5761661 นายบัณฑิต อ่อนนนท์  ENVIRONMENTAL HEALTH
18 B5761654 นางสาวกานต์ธิดา พงศ์ธนาดุล  ENVIRONMENTAL HEALTH
19 B5761494 นางสาวธิติมา ศรีพล  ENVIRONMENTAL HEALTH
20 B5761289 นางสาวกมลวรรณ ทนุพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
21 B5761036 นางสาวมาริษา สอนพัลละ  ENVIRONMENTAL HEALTH
22 B5760947 นางสาวอรรจมณี อโณทัยไพบูลย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
23 B5760930 นางสาวตรีสุคนธ์ ชัยวงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
24 B5760893 นางสาวดวงฤทัย ทิมโพธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
25 B5760831 นางสาวพรสิริ เทวิน  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.