รายชื่อนศ.
รายวิชา114201 : BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5880133 นายคมสัน เคนประคอง  SPORTS SCIENCE
2 B5880140 นางสาวทราวดี ธรรมฉมัย  SPORTS SCIENCE
3 B5880577 นายธีรวัฒน์ แดนมะตาม  SPORTS SCIENCE
4 B5880591 นายธรรมรัตน์ เผยกลาง  SPORTS SCIENCE
5 B5880607 นายภัทรพงศ์ กะรัมเดชะ  SPORTS SCIENCE
6 B5880614 นายณัฐวุฒิ สอนพรมราช  SPORTS SCIENCE
7 B5880621 นายธนากร ทัศนีย์  SPORTS SCIENCE
8 B5880638 นายณัฐกิตติ์ เชิดโฉม  SPORTS SCIENCE
9 B5880652 นายชลธี พึ่งโคกสูง  SPORTS SCIENCE
10 B5880669 นายพงศ์พันธุ์ ชัยจร  SPORTS SCIENCE
11 B5880676 นายสุขวิช กาบคำ  SPORTS SCIENCE
12 B5880690 นางสาวกาญจุภรณ์ หาอำนาจ  SPORTS SCIENCE
13 B5880706 นายธนากานต์ ยอดสุวรรณ  SPORTS SCIENCE
14 B5880713 นายศุภชัย โนนพล  SPORTS SCIENCE
15 B5880737 นายธนกฤต แก่นมั่น  SPORTS SCIENCE
16 B5880744 นางสาวสิทธิ์วดี ประสพธรรม  SPORTS SCIENCE
17 B5880751 นางสาวบรรณสรณ์ ทองดี  SPORTS SCIENCE
18 B5880775 นางสาวรุ่งนภา วินโรจน์  SPORTS SCIENCE
19 B5880829 นางสาวสุธาสินี ประสบเหมาะ  SPORTS SCIENCE
20 B5880836 นายสมศักดิ์ สุขประเสริฐ  SPORTS SCIENCE
21 B5880843 นางสาวศุภาพิชญ์ สุภลักษณ์  SPORTS SCIENCE
22 B5880874 นางสาววราภรณ์ ช้อยจังหรีด  SPORTS SCIENCE
23 B5880904 นายเจษฎา ปันต๊ะทา  SPORTS SCIENCE
24 B5880928 นางสาวสุธิดา ศิริสุข  SPORTS SCIENCE
25 B5880935 นางสาวพรนภา ปลั่งกลาง  SPORTS SCIENCE
26 B5880942 นางสาวอรยา ลาภมูล  SPORTS SCIENCE
27 B5880980 นายศิวัช ขำคง  SPORTS SCIENCE
28 B5881017 นางสาวสิริวิภา ศรีสุมาตย์  SPORTS SCIENCE
29 B5881024 นางสาวสัณห์สินี ศรีจันทร์โท  SPORTS SCIENCE
30 B5881031 นางสาวนลินีภรณ์ ขวัญสุริยะ  SPORTS SCIENCE
31 B5881093 นางสาวอริสา ยอดเกิด  SPORTS SCIENCE
32 B5881109 นายยศวันต์ เตียวเจริญสิน  SPORTS SCIENCE
33 B5881116 นางสาวสุดารัตน์ อินม่วงไทย  SPORTS SCIENCE
34 B5881123 นางสาวธรรมรีน นามวิเศษศิริ  SPORTS SCIENCE
35 B5881178 นายนันทวัฒน์ คำจันทร์  SPORTS SCIENCE
36 B5881253 นางสาวอรุณี แก้วพวง  SPORTS SCIENCE
37 B5881260 นางสาวพิสมัย จับแก้ว  SPORTS SCIENCE
38 B5881277 นายธนธรณ์ ไตรรงค์วิจิตร์  SPORTS SCIENCE
39 B5881291 นายธนวัฒน์ ศรีสวัสดิ์กุล  SPORTS SCIENCE
40 B5881314 นายธัญชนก ศรีกรด  SPORTS SCIENCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.