รายชื่อนศ.
รายวิชา617205 : HEALTH EDUCATION AND BEHAVIORAL SCIENCE
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5560929 นางสาวสไบทิพย์ จิมสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
2 B5561001 นางสาวกชพรรณ ภู่สิงขร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
3 B5569823 นางสาวอาระดา งอกลาภ  ENVIRONMENTAL HEALTH
4 B5617975 นายนพนันท์ แก้วบัวไข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
5 B5860012 นายปวินท์ รักรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH
6 B5860029 นางสาวเบญญา บุบผาเฮ้า  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
7 B5860036 นางสาวรจนา ยศกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
8 B5860074 นางสาวกนกวรรณ คำนุช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
9 B5860081 นางสาวธนัชพร พิมพ์ทองหลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
10 B5860098 นางสาวอภิญญา พุฒนอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
11 B5860104 นางสาวชญานิศ ครูเกษตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
12 B5860111 นางสาวพรนภา บุปะเท  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
13 B5860128 นายเกษมศักดิ์ คงสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
14 B5860135 นางสาววนาลี ปะระราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
15 B5860142 นางสาวอาทิตญา ตันนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH
16 B5860920 นางสาวณัฐยา คุณธรรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
17 B5860937 นางสาวเกษวรา ทานะสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
18 B5860944 นางสาวศิริญากรณ์ ล้อมกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
19 B5860968 นางสาวเหมือนฝัน นอกสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
20 B5860975 นางสาวทอฝัน นอกสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
21 B5860982 นางสาวพัชรินทร์ มุทธากรณ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
22 B5860999 นางสาวอรยา กาภูคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH
23 B5861019 นางสาวกานต์มณี หวังเกี่ยวกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
24 B5861026 นางสาวรุ่งทิวา พุขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
25 B5861033 นางสาววิลาวัณย์ ศรีกุล  ENVIRONMENTAL HEALTH
26 B5861040 นางสาวสมัญญา แจ่มเพ็ง  ENVIRONMENTAL HEALTH
27 B5861057 นายประสิทธิพร วงศ์พลูทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
28 B5861064 นางสาวอาริยา วงษ์สุธา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
29 B5861071 นายณรงค์ฤทธิ์ สุตตานนท์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
30 B5861132 นางสาวจิตตมาศ ชาญนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH
31 B5861149 นางสาวศิริวิมล เวชจักรเวร  ENVIRONMENTAL HEALTH
32 B5861156 นางสาวกมลชนก บูรณ์เจริญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
33 B5861170 นางสาวสุภาดา กุลวุฒิ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
34 B5861187 นางสาวสายชล เจริญจิตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
35 B5861194 นางสาวบวรศิริ กำเนิดเมือง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
36 B5861200 นางสาวอัญชลี สุขสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH
37 B5861224 นางสาวภัทรชา ถนอมพลกรัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
38 B5861231 นางสาวเสาวลักษณ์ ชิดพลกรัง  ENVIRONMENTAL HEALTH
39 B5861248 นางสาวพัชรี ยิ้มเชิญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
40 B5861255 นางสาวนิธินาถ หอมดวง  ENVIRONMENTAL HEALTH
41 B5861262 นางสาวมินตรา ภาระหัส  ENVIRONMENTAL HEALTH
42 B5861286 นางสาวณัฐณิชา วงศ์ดีวี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
43 B5861323 นายธนธรณ์ บุรีเทศน์  ENVIRONMENTAL HEALTH
44 B5861347 นางสาวกันธิชา ศรีสุมัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
45 B5861361 นางสาวภวมล จารุเฉลิมรัตน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
46 B5861378 นางสาวชนิสรา บวรลัทธพล  ENVIRONMENTAL HEALTH
47 B5861385 นางสาวรุ่งทิวา เกวียนสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH
48 B5861408 นายเชาว์วรรธน์ พลสิทธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
49 B5861422 นางสาวทิพวรรณ คำยวน  ENVIRONMENTAL HEALTH
50 B5861446 นางสาวอรญา ประสานศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
51 B5861453 นางสาวภาวิณี ไพศาลธรรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
52 B5861460 นางสาวรจวรรณ คชพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
53 B5861477 นางสาวราชินันท์ เขียวอ่อน  ENVIRONMENTAL HEALTH
54 B5861484 นางสาวศรีวรรณ กระจ่างโพธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
55 B5861507 นางสาวธิดา แซ่หลี  ENVIRONMENTAL HEALTH
56 B5861576 นางสาวณัฏฐ์วิภัทร์ บุญเสร็จ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
57 B5861583 นางสาวจุฑามาศ ศรีพูล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
58 B5861590 นางสาวอรุณวตรี พงศ์พีระ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
59 B5861606 นายสุริยากานต์ อุตมานุวัฒน์  ENVIRONMENTAL HEALTH
60 B5861613 นางสาววิมลสิริ สุขแสวง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
61 B5861620 นางสาวมนต์นภา บัวเสือ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
62 B5861637 นางสาวจุฑามาศ งุ้มโภคา  ENVIRONMENTAL HEALTH
63 B5861668 นางสาวสุชาดา แพงทรัพย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
64 B5861682 นางสาวอำภา แปลงดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
65 B5861699 นายธีร์ กาญจนะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
66 B5861705 นางสาวปาลิตา สุขลัด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
67 B5861712 นางสาวณัฐกมล ทินเพ็ง  ENVIRONMENTAL HEALTH
68 B5861729 นางสาวสุปราณี เจนหัตถ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
69 B5861743 นางสาวศิรินภา มาอ่ำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
70 B5861750 นางสาวณัฐวรรณ วาสยศ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
71 B5861767 นางสาวจารุนันท์ อันสอน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
72 B5861774 นางสาวกุลวดี เทศวิบูลย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
73 B5861781 นางสาววิมลรัตน์ แคะกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
74 B5861798 นางสาวธณัศภรณ์ วานุนาม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
75 B5861811 นางสาวสินี ตั้งมงคลเจริญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
76 B5861828 นางสาวณัชชา วัชรวงศ์ทิพย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
77 B5861835 นางสาวสุภัทรา ทุมฉิมพาลี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
78 B5861842 นางสาวอรพรรณ สังข์ทองน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH
79 B5861859 นางสาวเพ็ญจันทร์ คำภิรมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
80 B5861866 นางสาวพัชรีภรณ์ โหกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH
81 B5861880 นางสาวพัชราภรณ์ สุรนารถ  ENVIRONMENTAL HEALTH
82 B5861897 นางสาวศุภรัตน์ นามมนตรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
83 B5861934 นางสาวนิรชา วงศ์ภาคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
84 B5861941 นางสาวอารียา พิมสาร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
85 B5861958 นางสาวอมินตา สีทา  ENVIRONMENTAL HEALTH
86 B5861996 นายสุรดิษ นามมา  ENVIRONMENTAL HEALTH
87 B5862023 นางสาววิจิตรา เม้ยขันหมาก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
88 B5862047 นางสาวปิยาภรณ์ เสิบขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH
89 B5862054 นางสาวขนิษฐา พุทธคม  ENVIRONMENTAL HEALTH
90 B5862078 นางสาวสายธาร บุญครอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
91 B5862085 นางสาวสุนิสา มีศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
92 B5862108 นางสาววารุณี ละราคี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
93 B5862115 นางสาวชนิดา จันทร  ENVIRONMENTAL HEALTH
94 B5862122 นางสาวกัลยาณี ผอนนอก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
95 B5862139 นางสาวจตุพร เรียมศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH
96 B5862146 นางสาวอรทัย พันธมุย  ENVIRONMENTAL HEALTH
97 B5862153 นางสาวสรนันท์ ไชยทองดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
98 B5862160 นางสาวกมลลักษณ์ ศรีละคุณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
99 B5862177 นางสาวจิตรา เหลาทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH
100 B5862184 นางสาวกุลนิษฐ์ ฤทธิมนตรี  ENVIRONMENTAL HEALTH
101 B5862191 นางสาวกัญญาพัชญ์ เสาวโค  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
102 B5862214 นางสาวบุญธวรรณ กล่อมกลิ่น  ENVIRONMENTAL HEALTH
103 B5862221 นางสาวกมลพรรณ ยางศิลา  ENVIRONMENTAL HEALTH
104 B5862238 นางสาวณัฐกมล หวังเเลกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
105 B5862245 นางสาวทอฝัน ลักษณะจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
106 B5862252 นางสาววนัชพร อุเทนสุต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
107 B5862269 นางสาววนัญญา สายส่อ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
108 B5862290 นางสาววริศรา คเชนทร์รัตนกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
109 B5862313 นางสาวอาทิตยา ทองมาก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
110 B5862320 นางสาวเจนจิรา คำโนนงิ้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
111 B5862337 นางสาวกาญจนา สิงห์พัฒน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
112 B5862351 นายปฏิภาณ นามประสพ  ENVIRONMENTAL HEALTH
113 B5862368 นางสาวสุนิสา สุขชะอม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
114 B5862375 นางสาวอุไรพร มาลาศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
115 B5862399 นางสาวสุภาวัน เสนา  ENVIRONMENTAL HEALTH
116 B5862405 นางสาวสุนิสา อรสูญ  ENVIRONMENTAL HEALTH
117 B5862412 นางสาวชนัฏชา ตั้งสัจจะกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
118 B5862429 นางสาวยุรดา ภัทระชัยกุล  ENVIRONMENTAL HEALTH
119 B5862436 นายกนก ปิ่นทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH
120 B5862443 นางสาวสุภาวรรณ เชียงสวนจิก  ENVIRONMENTAL HEALTH
121 B5862450 นางสาวจตุภรณ์ ลุสมบัติ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
122 B5862467 นางสาวพิมพรรณ์ ตั้งชารี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
123 B5862504 นางสาวสิริยาภรณ์ อินทร์นอก  ENVIRONMENTAL HEALTH
124 B5862559 นางสาวศิริลักษณ์ หมายครอบ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
125 B5862566 นางสาวกาญจนา สืบเพ็ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
126 B5862580 นางสาวปวีณา สุบูรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
127 B5862597 นางสาวสิณีนาฏ ป้องศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
128 B5862603 นางสาวบุญสิตา คุชิตา  ENVIRONMENTAL HEALTH
129 B5862627 นางสาวสุภาวิตา ฝ่ายเพีย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
130 B5862641 นางสาวอารีญา กวงขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
131 B5862658 นางสาวจุฑามาส บุญศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH
132 B5862665 นางสาวศุณิตา สีหามาตย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
133 B5862672 นางสาวกนิษฐา ไชยทัพ  ENVIRONMENTAL HEALTH
134 B5862689 นางสาววิภาวดี ดางสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH
135 B5862696 นายวิทยา นุกาศรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH
136 B5862702 นางสาวเสาวลักษณ์ โสมศรีแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH
137 B5862719 นางสาวปวีณา กากิ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH
138 B5862733 นางสาวเมทินี พูลเทียบรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH
139 B5862740 นางสาวโศภิษฐา สัตตธารา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
140 B5862764 นางสาวกมลชนก โพธิ์เงิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
141 B5862771 นางสาวสุธาทิพย์ แสงอะโณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
142 B5862788 นางสาวกานต์สิรี รอสูงเนิน  ENVIRONMENTAL HEALTH
143 B5862801 นางสาวมีนาวรรณ ล่ามกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH
144 B5862818 นางสาวปณิตา หอมแสง  ENVIRONMENTAL HEALTH
145 B5862825 นางสาวปาริฉัตร เทนสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
146 B5862832 นางสาวสิริวิภา เสนครบุรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
147 B5862849 นางสาวจิรารัตน์ นุริตมนต์  ENVIRONMENTAL HEALTH
148 B5862863 นางสาวสุวนันท์ บุญมา  ENVIRONMENTAL HEALTH
149 B5862870 นางสาวสุจิตรา มีโพธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
150 B5862887 นางสาวพัชรินทร์ พินิจกิจ  ENVIRONMENTAL HEALTH
151 B5862894 นางสาวอริสรา มูกขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH
152 B5862900 นางสาววิชญาพร เครือชัยสุ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
153 B5862924 นางสาวสุภาพร จรจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
154 B5862931 นางสาวรัตนาภรณ์ พิมพ์จันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
155 B5862955 นางสาวกนกขวัญ ศรีอวน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
156 B5862962 นางสาวกมลวรรณ แก่นแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
157 B5862986 นางสาวกิตติยา ชากลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH
158 B5862993 นางสาวสาวิตรี อาภาศรีทองสกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
159 B5863006 นางสาวหทัยชนก อังคะนิจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
160 B5863013 นางสาวนิติยา ประนามะเส  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
161 B5863020 นางสาวจิรัชญา จำเดิมสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH
162 B5863037 นายนภณัฏฐ์ ภิโสรมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
163 B5863044 นางสาวตรีรัตน์ เกิ่งประเทศ  ENVIRONMENTAL HEALTH
164 B5863051 นางสาวรุ่งฤดี เทพอุทัย  ENVIRONMENTAL HEALTH
165 B5863068 นางสาวกรรณิการ์ แสนทวีสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
166 B5863099 นางสาวสุภวณี ด้วงกัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
167 B5863105 นายจักริน ระวิเรือง  ENVIRONMENTAL HEALTH
168 B5863129 นางสาวเจนจิรา อินธิเสน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
169 B5863143 นางสาวณัฎฐิกา ทรงหอม  ENVIRONMENTAL HEALTH
170 B5863150 นายปรัตถกร แก้วโสภา  ENVIRONMENTAL HEALTH
171 B5863167 นางสาวณิชกานต์ โกช่วย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
172 B5863174 นางสาวปวริศา ไพรีรณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
173 B5863198 นางสาวทิพย์ธิดา เอกมาตร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
174 B5863204 นางสาวขนิษฐา ช่างหล่อ  ENVIRONMENTAL HEALTH
175 B5863228 นางสาวดวงทิพย์ สมหวัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
176 B5863235 นางสาววิจิตรา นิพิมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH
177 B5863242 นางสาวอภิญญา โนนโพธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
178 B5863280 นางสาวอรอุมา แดงชอุ่ม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
179 B5863297 นางสาวณัฐสินี เต็มสระน้อย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
180 B5863303 นายกฤษกร คำพิทุย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
181 B5863310 นางสาววิสินาฏ ทรัพย์ถาวรวงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
182 B5863327 นางสาวเนตรนภา ยวนหมื่น  ENVIRONMENTAL HEALTH
183 B5863334 นางสาวอุบลรัตน์ มาระปะทิ  ENVIRONMENTAL HEALTH
184 B5863358 นางสาววราภรณ์ ถ่อมกาย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
185 B5863365 นางสาวสุพัตรา ชินศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
186 B5863372 นางสาวศศิธร มีเสมา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
187 B5863389 นางสาวณุตา โฆษิตพล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
188 B5863396 นางสาวอารียา ฉลาดดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
189 B5863402 นางสาวณีรานุช ภูวะสี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
190 B5863419 นางสาวกรรณิการ์ เชื่อมกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH
191 B5863426 นางสาวโยถิกา สิมประไพ  ENVIRONMENTAL HEALTH
192 B5863440 นางสาววลัยลักษณ์ ภูเฉลิม  ENVIRONMENTAL HEALTH
193 B5863457 นางสาวฟาติมา ลอตันหยง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
194 B5863464 นางสาวสุกัญญา พังทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
195 B5863488 นางสาวอาทิติยา บุดดาวัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
196 B5863495 นางสาวชนิภา หนองเป็ด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
197 B5863518 นางสาวขวัญฤทัย วงค์ไชยา  ENVIRONMENTAL HEALTH
198 B5863525 นางสาวกาญจนา พุ่มเกาะ  ENVIRONMENTAL HEALTH
199 B5863549 นายวิทวัส นิลแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH
200 B5863563 นางสาวทิพาภรณ์ เพิ่มพูล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
201 B5863587 นางสาวณัฐมล ทับโนนทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH
202 B5863600 นางสาวเกวลิน กระแสโท  ENVIRONMENTAL HEALTH
203 B5863648 นางสาวพรนิภา อ่างคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH
204 B5863655 นางสาวอัมพิกา ศรีเจ๊ก  ENVIRONMENTAL HEALTH
205 B5863662 นางสาววีรยา ทองแท่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH
206 B5863679 นางสาวสุคนทิพย์ เจิมขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
207 B5863686 นางสาวทิพวรรณ พันยะกิจ  ENVIRONMENTAL HEALTH
208 B5863693 นางสาววริศรา วิชารักษ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
209 B5863709 นางสาวดวงฤทัย ดวงแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
210 B5863723 นางสาวรจเรศ บุญรัชกุล  ENVIRONMENTAL HEALTH
211 B5863761 นางสาวชลิดา ราชแสนเมือง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
212 B5863778 นางสาวสุภิญญา สินพร  ENVIRONMENTAL HEALTH
213 B5863785 นางสาวสุทัตตา ดีหมั่น  ENVIRONMENTAL HEALTH
214 B5863808 นางสาวรัตนาภรณ์ มะโนรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH
215 B5863815 นางสาวจินตนา มหาอ้น  ENVIRONMENTAL HEALTH
216 B5863822 นางสาวนิศารัตน์ เฉลิมชาติ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
217 B5863839 นางสาววัชราภรณ์ ช่วยค้ำชู  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
218 B5863846 นางสาวสุพัชชา ธรรมนาม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
219 B5863853 นางสาวกนกวรรณ จำปีหอม  ENVIRONMENTAL HEALTH
220 B5863860 นางสาวญาดา ถิตย์ผาด  ENVIRONMENTAL HEALTH
221 B5863877 นางสาวอรปรียา คำขาด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
222 B5863884 นายอดิศร พึ่งคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
223 B5863907 นางสาวอิสรา สุมรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
224 B5863921 นางสาวจีรนันท์ นันประดิษฐ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
225 B5863945 นางสาวธนกาญจน์ สัทธศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH
226 B5863952 นางสาวนริสรารัตน์ ศิริเพ็ง  ENVIRONMENTAL HEALTH
227 B5863969 นางสาวจินตนา สาบุตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
228 B5863983 นางสาวขวัญเรือน ผลทวี  ENVIRONMENTAL HEALTH
229 B5863990 นางสาวจีราภรณ์ เกษตรสินธุ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
230 B5864034 นางสาวสุกัญญา อำทะวงษ์  ENVIRONMENTAL HEALTH
231 B5864041 นางสาวพิกุลทอง เตาเมา  ENVIRONMENTAL HEALTH
232 B5864058 นางสาวตีรณา ลามาตย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
233 B5864072 นางสาวลลิตรา ทองแท่ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
234 B5864089 นางสาวจันทกานต์ ลิ้มรัตนะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
235 B5864096 นางสาวกวินนาฏ ภูเขียวขำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
236 B5864119 นางสาวสุกุลนันท์ วงค์พิมพ์สร  ENVIRONMENTAL HEALTH
237 B5864126 นางสาวเจตปรียา สีสุด  ENVIRONMENTAL HEALTH
238 B5864140 นางสาวดุษฎี โหมกขุนทด  ENVIRONMENTAL HEALTH
239 B5864157 นายพุทธิกร หงษ์ทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH
240 B5864164 นางสาวมินธิราภรณ์ พืมขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
241 B5864195 นางสาวขนิษฐา เกี้ยงไธสง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
242 B5864218 นางสาวอารีเฟร์น สุขสานต์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
243 B5864225 นางสาวเนตรชนก ทองไชย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
244 B5864232 นางสาวขรินทร์ทิพย์ จันพิพัฒน์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
245 B5864256 นางสาวสุดารัตน์ ส่องกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH
246 B5864263 นางสาวณัฐมล ปะวะโก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
247 B5864300 นางสาวธิษตยา คำบุศย์ดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
248 B5864317 นายยศวรุตม์ โคตรหัสดี  ENVIRONMENTAL HEALTH
249 B5864331 นางสาวธัญวรรณ สอนถม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
250 B5864362 นางสาวชนิสรา ชุดทะเล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
251 B5864379 นางสาวเกศราภรณ์ ที่รัก  ENVIRONMENTAL HEALTH
252 B5864386 นางสาววิลาสินี นุราช  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
253 B5864423 นางสาวจินดารัตน์ ระย้าทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH
254 B5864447 นางสาวสุธิดา ประคำทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH
255 B5864768 นายดาร์วิส ดือเระ  ENVIRONMENTAL HEALTH
256 B5864775 นายเฮรมาน บาเหะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.