รายชื่อนศ.
รายวิชา523371 : MICROPROCESSORS
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5701483 นายธัชชัย วรรณโพธิ์กลาง  CPE10
2 B5701926 นางสาวมณีนุช ห่วงกระโทก  CPE10
3 B5701933 นายวุฒินันท์ ผิวบัว  CPE10
4 B5702534 นายตะวัน คำอาจ  CPE10
5 B5702688 นายธานินทร์ ชัยสงคราม  CPE10
6 B5702855 นางสาวชิดชนก ไหลเจริญ  CPE10
7 B5702886 นายณัฐพงศ์ แซ่เตียว  CPE10
8 B5703227 นายบัณฑิต ศิริวรรณ  CPE10
9 B5703418 นางสาวพรสวรรค์ เหม็นเณร  CPE10
10 B5703838 นายณัฐพงษ์ สืบตระกูล  CPE10
11 B5704484 นายไชยวัฒน์ หงษ์ทอง  CPE10
12 B5704613 นายรัชพล เทพจักร์  CPE10
13 B5705153 นางสาวนภัสสร เกิดลาภ  CPE10
14 B5705238 นายไตรรงค์ ผลพิมาย  CPE10
15 B5705344 นางสาวชรินรัตน์ เมรัตน์  CPE10
16 B5705535 นางสาวธนัชชา โสนาพูน  CPE10
17 B5706358 นายธนวัฒน์ อาดมะดัน  CPE10
18 B5706617 นายชาญธนวัฒน์ ชาแสง  CPE10
19 B5707034 นายเจตภวัฐฎ์ ศุภนิตินันทน์  CPE10
20 B5707089 นางสาวอินทิรา เพิ่มทอง  CPE10
21 B5709458 นางสาวหทัยชนก วิริยมานุวงษ์  CPE10
22 B5709601 นางสาววรัญญา ลิ้มศิริวัฒน์  CPE10
23 B5709700 นายสันติ ผ่านคำ  CPE10
24 B5709854 นางสาวจิรภัทร วิริยสถิตย์กุล  CPE10
25 B5710010 นางสาวกนกวรรณ ไกรตรวจพล  CPE10
26 B5711093 นายชวลิต หันจังสิทธิ์  CPE10
27 B5711598 นางสาวนวรัตน์ แก้วคำลา  CPE10
28 B5711826 นางสาวไอลดา พลพฤกษ์  CPE10
29 B5713431 นางสาวจุฑามาศ จันทร์เครือ  CPE10
30 B5715138 นายดราทิตย์ มาตราช  CPE10
31 B5715350 นางสาวกัณฐิกา แก้ววงค์  CPE10
32 B5716111 นายวิทวัส เผ่าสันทัดพาณิชย์  CPE10
33 B5716159 นายคลัง อรชุน  CPE10
34 B5716180 นายพิริยพงศ์ บรรจุสุข  CPE10
35 B5716210 นางสาวอัญชนา ดากิ่ง  CPE10
36 B5716234 นายศุภกฤษ นะคะบัตร  CPE10
37 B5716272 นางสาวนัยนา สุวรรณชาติ  CPE10
38 B5716319 นายสุวัสส์ พลชนะ  CPE10
39 B5718252 นายประสิทธิ์ สาลิที  CPE10
40 B5719921 นางสาวช่อผกา หนูสันเทียะ  CPE10
41 B5720323 นางสาวสุดารัตน์ จรจังหรีด  CPE10
42 B5720651 นายสิทธิชัย สิริฤทธิกุลชัย  CPE10
43 B5722068 นายสิรวิชญ์ พงศ์สุวรรณ  CPE10
44 B5722181 นางสาวจณิศรา ดาวเรือง  CPE10
45 B5722549 นายพงศ์พล เลิศวุฒิชัยกุล  CPE10
46 B5722907 นายนวภัทร จองวัฒนศักดิ์  CPE10
47 B5723294 นางสาวสุรีมาศ สมพงษ์  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.