รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5329267 นายนรงฤทธิ์ อรัญถิตย์  IE10
2 B5427437 นายอรรถพร จันทรโฮง  Automotive Engineering10
3 B5535712 นายไพฑูรย์ สกุลแพทย์  ME40
4 B5536788 นางสาวนภาพร วงศ์ศรีลา  MAE10
5 B5702183 นางสาวพรีมพิทย์ รัตนสำเนียง  PE10
6 B5705146 นางสาวธัญจิรา จันทราช  Agricultural and Food Engineering60
7 B5707690 นายสุวัฒน์ เรืองสุวรรณ  Electronic Engineering10
8 B5709625 นางสาวอุษา สีนวล  TOOL ENGINEERING10
9 B5710683 นายณชนก ละออเพชรพันธุ์  TOOL ENGINEERING10
10 B5711345 นางสาวพรทิพย์ เจริญรัตน์มงคล  TOOL ENGINEERING10
11 B5720866 นางสาวรัตติยา การะฐา  PRODUCT DESIGN ENGINEERING60
12 B5800247 นางสาววรามณี เนตรพฤษรัตน์  Electronic Engineering10
13 B5800292 นางสาวชลธิชา ถึงอินทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
14 B5800551 นางสาววนิชา พุฒสุข  ChemE10
15 B5800933 นางสาวสุณิชา ไชยกิจ  Automotive Engineering10
16 B5803224 นางสาวสิรินารถ ตรุษบาง  CME10
17 B5803354 นางสาวเกวรินทร์ ศรีแก้ว  Metallurgical Engineering10
18 B5804467 นายนิพิฐพนธ์ เหิมขุนทด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
19 B5804474 นายภานุภัทร สิทธิวงศ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
20 B5804528 นายชวลิต พงษ์สง่างาน  Environmental Engineering10
21 B5806287 นางสาวอัยลดา โพธิ์ชัย  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
22 B5807000 นางสาวญาณิกานต์ ช่วยนุ้ย  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
23 B5807772 นางสาวอัจฉราวรรณ ประสพเงิน  Metallurgical Engineering10
24 B5808199 นางสาวสุธิตา เพ็ญจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
25 B5808281 นางสาวชนัญญ์ธรณ์ อ่อนละมัย  Agricultural and Food Engineering10
26 B5808540 นางสาวอรญา ทิพย์เสนา  ChemE10
27 B5810819 นางสาวณัฐฐิตา กันภักดี  N/A10
28 B5812653 นางสาวศิริรัตน์ เนตรนารี  N/A60
29 B5812905 นายปฏิภาณ อบมาพันธ์  ChemE10
30 B5812967 นางสาวเธียรนารี นาชัยธง  Agricultural and Food Engineering10
31 B5813193 นางสาวภัทรา ศรีแก่บ้าน  Agricultural and Food Engineering10
32 B5814633 นายณัฐวุฒิ แซ่ลิ้ม  CPE10
33 B5814749 นายพงศ์นรินทร์ เนื้อนวลสุวรรณ  CPE10
34 B5815142 นายกิตติศักดิ์ คุ้มวิเศษ  CPE10
35 B5815524 นางสาวรัชนีวรรณ กองรัมย์  ChemE10
36 B5816422 นางสาวศุภาภรณ์ สิงห์งาม  TCE10
37 B5816927 นางสาวพัชราภรณ์ สิงห์คำ  TCE10
38 B5816972 นางสาวสารินี ขุนเณร  PE10
39 B5817030 นางสาวชยิสรา แสงกล้า  PE10
40 B5817191 นางสาวรัชพร เเซ่ย่าง  Environmental Engineering10
41 B5817337 นายศิรวิทย์ ดวงเงิน  EE10
42 B5817535 นางสาวจิราภรณ์ อรุณรัมย์  EE10
43 B5817726 นางสาวฐิติรัตน์ บุญถือ  EE10
44 B5817771 นางสาวลลิตภัทร คำเอี่ยม  EE10
45 B5819355 นางสาวรวิษฎา ปะละฤทธิ์  Environmental Engineering10
46 B5819881 นางสาวศศินา หงษ์อุดร  Electronic Engineering10
47 B5820474 นางสาวธัญญลักษณ์ มาลัยทอง  IE10
48 B5820528 นางสาวชฎาพร ศิริชัย  IE10
49 B5821587 นายวัศพล สุฐิติวนิช  AERONAUTICAL ENGINEERING10
50 B5822171 นายศักดิกานต์ พิมพิมูล  Transportation Engineering And Logistics10
51 B5823123 นางสาวทิพยาภรณ์ ภูคงกิ่ง  N/A10
52 B5823277 นางสาวอนุธิดา นิลเกตุ  CME10
53 B5823307 นายวงศ์ตะวัน จันทร์เยี่ยม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
54 B5824205 นายชัยวัฒน์ วิจารณ์ปรีชา  CE10
55 B5824380 นายณัฐธัญ มังคราช  TCE10
56 B5824410 นายชัยวัฒน์ ชะลาลัย  ME10
57 B5824502 นางสาวมัสญา จักรไชย  ChemE10
58 B5824571 นางสาวหทัยภัทร์ ตรีพาทย์  Transportation Engineering And Logistics10
59 B5824601 นางสาวกัลยกร อ่อนคำ  CE10
60 B5824632 นายทวีสิน สาระพล  CE10
61 B5824731 นางสาวณัฏฐธิดา เชิดชู  TCE10
62 B5824892 นายศราวุฒิ ต่อพล  EE10
63 B5824908 นายสมาน ภูถมศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
64 B5824946 นายชยากร แตงเลี้ยง  ME10
65 B5824960 นายบดินทร์ รัตนกนกสิน  CE10
66 B5824991 นางสาวพรทิวา บุญคำ  CE10
67 B5825059 นายสรัล สังขรัตน์  EE10
68 B5825080 นางสาวลลิตา กมลกลาง  Environmental Engineering10
69 B5825141 นางสาวธิติมา ปราสัย  EE10
70 B5825226 นายคริสตศักดิ์ งามละม้าย  EE10
71 B5825257 นายอรรถพล ไชศรีจันทร์  Metallurgical Engineering10
72 B5825295 นายเขษมศักดิ์ ชัยอิทธิพรวงศ์  Transportation Engineering And Logistics10
73 B5825332 นายอลงกรณ์ น้อยหว้า  ME10
74 B5825356 นางสาวกรรณิการ์ เอี่ยมสกุล  Agricultural and Food Engineering10
75 B5825387 นายภัทรพล แจ้งประจักษ์  IE10
76 B5825455 นายสุรสีห์ จันทร์สุริยะ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
77 B5825479 นายส่งศักดิ์ วงศ์คำจันทร์  EE10
78 B5825530 นายอภิวัฒน์ เถื่อนเทียม  Environmental Engineering10
79 B5825554 นายสหรัช กิ่งชา  CPE10
80 B5825738 นางสาวธิดาวัลย์ บุบไชยา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
81 B5825752 นายวีรวัฒน์ สร้างไร่  CPE10
82 B5825783 นางสาวกุลนันท์ เสมอศรี  Transportation Engineering And Logistics10
83 B5825790 นางสาวนัดดาวรรณ นาประโคน  ChemE10
84 B5825837 นายวรพล คำรัง  EE10
85 B5825844 นางสาวณัฐชา ฤทธิ์ลอย  TCE10
86 B5825943 นายพงษ์อนันต์ เขมรัตน์  EE10
87 B5825950 นายวรจักร ไชยปัญหา  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
88 B5825974 นายพีรณัฐ ธนสุนทรสุทธิ์  EE10
89 B5826094 นางสาวศรัณญา มะคงสุข  Transportation Engineering And Logistics10
90 B5826100 นายเมธาสิทธิ์ จรัสไพรัตน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
91 B5826124 นางสาววรรษชล เชื้อจันทึก  TCE10
92 B5826322 นายธีระพัฒน์ นารัตตะคุ  Automotive Engineering10
93 B5826391 นายกฤษณะ เกิดมี  ChemE10
94 B5826582 นายนพดล ศรีมุข  Transportation Engineering And Logistics10
95 B5827398 นายอานันท์ สุวรรณัง  ChemE10
96 B5827411 นายธีรพงษ์ ศิริรัตน์  ChemE10
97 B5827527 นายอรรถวุฒิ เสร็จสวัสดิ์  EE10
98 B5827596 นายชัยยะมงคล หาญโคกกรวด  N/A10
99 B5827664 นายจิรภาส ทองแดง  Electronic Engineering10
100 B5827718 นายธนพล แก้วอมร  IE10
101 B5827763 นายวีระยุทธ มุ่งฝอยกลาง  CPE10
102 B5828067 นายเพิ่มพูล สุทธิสนธ์  N/A10
103 B5828104 นางสาวนรีรัตน์ แอมไธสง  CPE10
104 B5828135 นายทศพร บุญตา  N/A10
105 B5828401 นางสาววรัณยา ป้อมรักษา  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.