รายชื่อนศ.
รายวิชา102111 : FUNDAMENTAL CHEMISTRY I
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5284054 นายณัฐสิทธิ์ เพ็ชรสังวาล  SPORTS SCIENCE10
2 B5681464 นางสาวสาวิตรี วิริยะฉาย  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3 B5143276 นายธนพงศ์ แก้ววิจิตร  TE10
4 B5343010 นายวีรยุทธ ชินรัมย์  CE40
5 B5405398 นายตันติกร กรมวังก้อน  Geological Engineering10
6 B5412792 นางสาวจุฑามาศ สนพะเนาว์  ME10
7 B5430086 นายนฤพันธ์ ขำบุญเกิด  Environmental Engineering60
8 B5445004 นายอภิวัฒน์ ศรีเตชะ  Transportation Engineering And Logistics10
9 B5446230 นายกัมปนาท รายณะสุข  Transportation Engineering And Logistics10
10 B5501649 นางสาวจันทร์สุรีย์ พระนารายณ์  CPE10
11 B5510061 นางสาวอรพรรณ ตรีแก้ว  TCE40
12 B5520534 นางสาวทิตยาภรณ์ ดับโศรก  CME10
13 B5525263 นายสุรัก เลี่ยมสระน้อย  Automotive Engineering10
14 B5532742 นายคมกฤษฏิ์ มุ่งจอมกลาง  Agricultural and Food Engineering10
15 B5534364 นางสาวเพียรพิณ เพชนัด  CME10
16 B5534593 นายธนวัฏ โพธิ์แก้ว  Metallurgical Engineering60
17 B5536818 นายวิชชพงศ์ ปานเนาว์  CPE10
18 B5536948 นายชาญชัย มวยมั่น  Automotive Engineering10
19 B5541973 นายสมบัติ คำจันทร์  PE10
20 B5543724 นายศุภวิชญ์ เงินมาก  IE10
21 B5600434 นางสาวรุจิรดา สุทธิประภา  CME10
22 B5601141 นายเอกสิทธิ์ ปรางค์รัตน์  CME10
23 B5603039 นางสาวชมพูนุท สุทธิประภา  CME10
24 B5605330 นายมนัสพงษ์ ชาวหนอง  CME10
25 B5605385 นางสาวกนกกาญจน์ กาญจนลักษณ์  Transportation Engineering And Logistics10
26 B5605804 นายกฤษณะ บัวกลาง  CME10
27 B5609840 นางสาววราลี สุภัทรศักดา  CME10
28 B5609949 นางสาววาสนา ทองลา  PE10
29 B5612178 นางสาววรรณิตา เอกวิชญพงศ์  CME10
30 B5619962 นางสาวธนาพร เทียนกุล  ChemE60
31 B5622047 นางสาวอันธิกา รัตนปรารมย์  CME10
32 B5700523 นางสาวปิยธิดา ชุมกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
33 B5701094 นางสาวฐิติกานต์ ตันวิรัตน์  TCE10
34 B5706631 นางสาวพลอยธภรณ์ ภิบูลย์เดชา  PE10
35 B5711598 นางสาวนวรัตน์ แก้วคำลา  CPE10
36 B5712472 นางสาววิภารัตน์ แก้วหานาม  Environmental Engineering10
37 B5713394 นางสาวสุกัญญา นิมิตรุ่งโรจน์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
38 B5718344 นายชลเทพ เชดสูงเนิน  Electronic Engineering10
39 B5720668 นายมารุต ภาเพา  CPE10
40 B5723867 นายปกรัฐ นันทิโย  Environmental Engineering10
41 B5801084 นางสาวนัชชา วงศ์นารี  Metallurgical Engineering10
42 B5801381 นายเจษฎา ถุงเงิน  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
43 B5801404 นางสาวสกุลรัตน์ กลางสวัสดิ์  ChemE10
44 B5802289 นางสาวพุทธชาติ คำยอด  Metallurgical Engineering10
45 B5803422 นางสาวอภัสศร เสมศักดิ์  IE10
46 B5803859 นางสาวพราวนภัส หอมขจร  CE10
47 B5804085 นางสาวรสกร ไชยสอาด  Transportation Engineering And Logistics10
48 B5804887 นางสาวยุวดี พวงเพชร  EE10
49 B5805006 นายศักดิ์สิทธิ์ กำเหนิดพรต  Geological Engineering10
50 B5805631 นายศตวรรษ สีกองแก้ว  Agricultural and Food Engineering10
51 B5806591 นางสาวปวิตรา วรรณา  MAE10
52 B5807987 นางสาวกอบแก้ว คชหาญ  TOOL ENGINEERING10
53 B5809899 นางสาวอารีรัตน์ อารีรมย์  PE10
54 B5812073 นางสาวจุฬารัตน์ เนตรสูงเนิน  ME10
55 B5812615 นายดำรงศักดิ์ พันเพ็ชร  ChemE10
56 B5812721 นายบุคอรีย์ สนูวงศ์  Metallurgical Engineering10
57 B5813278 นางสาวพรรณิตา มะณีสาย  CME10
58 B5814374 นายศักดิ์สิทธิ์ เจริญรัมย์  Environmental Engineering10
59 B5814602 นายพัสกร แกมทับทิม  EE10
60 B5815470 นางสาวเสาวลักษณ์ ถาวรนิวัตน์  ChemE10
61 B5815722 นายอภิสิกธิ์ ภักดีแก้ว  ME10
62 B5816897 นางสาววารุณี กุลวงศ์  TCE10
63 B5817184 นางสาวอรอนงค์ กลั่นสาน  PE10
64 B5817856 นายปฐมพร เครือเพชร  EE10
65 B5819386 นายภานุรุจน์ สุพรรณเภสัช  Environmental Engineering10
66 B5819591 นางสาวลัดดาวรรณ ชาญเกษม  Electronic Engineering10
67 B5820627 นายวงศกร โอมฤก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
68 B5820689 นายประวิณ พวงมัชชิมา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
69 B5820702 นายกิตติทัต สิทธิขุนทด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
70 B5820993 นายศิริโชค ม่วงน้ำเงิน  Automotive Engineering10
71 B5823338 นายศรเทพ แถวเนิน  Metallurgical Engineering10
72 B5823536 นายธนกฤต กุลพรม  ME10
73 B5823772 นายธเนศร์ มีพริ้ง  TOOL ENGINEERING10
74 B5824786 นายธณพล พุทธรักษา  ME10
75 B5824830 นายเดชาวัต ขันทองชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
76 B5825189 นายธีระวัฒน์ นนท์จันทร์  Transportation Engineering And Logistics10
77 B5825691 นางสาวศศิประภา คงสมรส  CPE10
78 B5826414 นางสาวพิมพ์บุญญา ศรีภิรมย์  TCE10
79 B5826445 นางสาวจิราพรรณ พร้อมโตนด  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
80 B5827602 นางสาวเปรมฤทัย สีแปลก  CPE10
81 B5827701 นายวสุพล วิบุลศิลป์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
82 B5828173 นางสาวอัญรินทร์ อนันตศักดิ์ชัย  CPE10
83 B5828197 นายภาณุพงศ์ สุขเหลือ  PE10
84 B5828418 นางสาวประกาย มณีภาค  N/A10
85 B5854462 นางสาวชยานิษฐ์ พันธชัยโรจน์  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.