รายชื่อนศ.
รายวิชา523354 : OPERATING SYSTEMS
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5501649 นางสาวจันทร์สุรีย์ พระนารายณ์  CPE
2 B5529780 นายเจนยุทธนา วิรัสวา  CPE
3 B5529803 นายอนุศาสน์ ดุกขุนทด  CPE
4 B5534234 นายบรรณกร พงาตุนัด  CPE
5 B5535330 นายภูระเดช โฮ้ยุขัน  CPE
6 B5600885 นายยศพล รัตนานภาศิริกุล  CPE
7 B5600991 นายจิรายุ อินทร์ประสิทธิ์  CPE
8 B5601127 นายคเชนทร์ น้อยศรีภูมิ  CPE
9 B5601745 นายกฤษณวรรธน์ อุ่นเรือน  CPE
10 B5603176 นางสาวฐานะมาศ อานามวัฒน์  CPE
11 B5603398 นางสาวสุรีภรณ์ มหาสวัสดิ์  CPE
12 B5606436 นายก้องภพ คุณฉนวน  CPE
13 B5607013 นางสาวเจตสุภา อันทะศรี  CPE
14 B5607020 นายอดิศักดิ์ แดงบุตร  CPE
15 B5607037 นายพลวัฒน์ จันโทวงค์  CPE
16 B5607433 นางสาวชฎาพร ดอนมอญ  CPE
17 B5607815 นางสาวศรสวรรค์ ศรีเพชร  CPE
18 B5608287 นางสาวอารยา ทิมัน  CPE
19 B5608652 นายมณฑล บุญเจียม  CPE
20 B5608904 นางสาวสุภาพร ดาลุนฉิม  CPE
21 B5610884 นายเอรวรรณ เวียงสมุทร  CPE
22 B5611034 นายเทียนชัย สิงห์คำคูณ  CPE
23 B5611706 นายพงศกร เม่นเงิน  CPE
24 B5611997 นายธีรัช แสนคาร  CPE
25 B5612963 นางสาวปัทมวรรณ จันทร์เทพ  CPE
26 B5612970 นายพงษ์พิพัฒน์ พรมวงค์  CPE
27 B5613052 นางสาวพิราภรณ์ มีเจริญ  CPE
28 B5613106 นางสาวนิโรบล แซ่คู  CPE
29 B5613113 นางสาวกนกอร แมขุนทด  CPE
30 B5613151 นายศราวุธ ปัทมาพงศ์  CPE
31 B5614493 นายศุภกันต์ ศุภภิญโญพงศ์  CPE
32 B5616220 นายอัมมัร คหาปนะ  CPE
33 B5618293 นายศิริศักดิ์ เกตุแก้ว  CPE
34 B5618781 นายสรวิศ เหล่าธรรมยิ่งยง  CPE
35 B5619153 นายธนพัฒน์ ปุริศรี  CPE
36 B5619405 นายเชษฐคุณ คงทน  CPE
37 B5619948 นายฐาปนพงษ์ ขยันเยี่ยม  CPE
38 B5620203 นางสาวกวินทรา ต๊ะศิริ  CPE
39 B5620739 นายฉันทิชย์ มุนติเก  CPE
40 B5621170 นายเอกภัทร รุจทรงสิทธิ์  CPE
41 B5624041 นายรัฐนันท์ วิบูลย์ปิ่น  CPE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.