รายชื่อนศ.
รายวิชา114201 : BASIC ANATOMY AND PHYSIOLOGY II
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5780273 นายณัฐวุฒิ มณีใส  SPORTS SCIENCE
2 B5780280 นางสาวจินดา อินโคกสูง  SPORTS SCIENCE
3 B5780334 นางสาวปิ่นฤทัย พุ่มพึ่งศรี  SPORTS SCIENCE
4 B5780358 นายวิทยา เชาว์พลกรัง  SPORTS SCIENCE
5 B5780372 นางสาวจตุพร ประพฤติเป็น  SPORTS SCIENCE
6 B5780389 นางสาวสุชาดา ประโพระพัง  SPORTS SCIENCE
7 B5780457 นางสาวชลนิสา อาลัยกลาง  SPORTS SCIENCE
8 B5780471 นายจิรพงศ์ เก็บสำโรง  SPORTS SCIENCE
9 B5780525 นางสาวอรวรรณ แหยมพิมาย  SPORTS SCIENCE
10 B5780532 นางสาวฐิติมา ขยันดี  SPORTS SCIENCE
11 B5780594 นางสาวขวัญฤทัย ชูจิตร  SPORTS SCIENCE
12 B5780617 นางสาวเพ็ญประภา ทองดีนอก  SPORTS SCIENCE
13 B5780648 นางสาวนิตยา แดงกันรัน  SPORTS SCIENCE
14 B5780686 นางสาวนันทิกานต์ แสวงรัมย์  SPORTS SCIENCE
15 B5780716 นางสาวกาญจนา โปร่งสันเทียะ  SPORTS SCIENCE
16 B5780723 นางสาวสุวรรณา สุวรรณสัง  SPORTS SCIENCE
17 B5780730 นางสาวศิริลักษณ์ ครุฑสุวรรณ  SPORTS SCIENCE
18 B5780778 นางสาวเบญจวรรณ ทิพย์เนตร  SPORTS SCIENCE
19 B5780815 นางสาวเกวลิน เทพบุรี  SPORTS SCIENCE
20 B5780822 นางสาวมะลิวัลย์ คุณอุส่าห์  SPORTS SCIENCE
21 B5780884 นางสาวมัลลิกา คำคม  SPORTS SCIENCE
22 B5780921 นางสาวปัทมพร อมรมงคล  SPORTS SCIENCE
23 B5780952 นางสาวจันจิรา พลีดี  SPORTS SCIENCE
24 B5780983 นางสาวกัญญาพัชร เหล็กกล้า  SPORTS SCIENCE
25 B5781010 นายพศวีร์ มีพวงพินธุ์  SPORTS SCIENCE
26 B5781119 นายปฐมพร แก้วดี  SPORTS SCIENCE
27 B5781157 นางสาวฐิตา ปาหิต  SPORTS SCIENCE
28 B5781225 นางสาวกานต์ธิดา เตชทัต  SPORTS SCIENCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.